Главные вкладки

  Интернетымрэ ныбжьык1эхэмрэ (интернет и молодежь)

  Гишева Нагмет Нурбиевна

  Интернетымрэ адыгэ ныбжьыкIэхэмрэ

   

  Анахь кIуачIэ зиIэу цIыфым къыгупшысыгъэмэ ащыщ интернетыр. Зэрэдунаеу щызекIорэ къэбархэр, Iофыгъохэр ащ инэкIубгъомэ - сайтмэ къащыхэбгъэщышъущт. Ом изытет, ахъщэмэ язэхъокIыкI, щэн-щэфын, нэIуасэ зэфэхъуныр, зэдэгущыIэн зэфэшъхьафхэр - бэ  дэд информациеу, шIэныгъэу интернетым дэлажьэрэм къырихын ылъэкIыщтыр.

  Непэрэ мафэхэм хэтрэ студенти а IэпыIэгъушхор къызфимыгъэфедэу псэушъущтэп. ГущыIэм пае, реферат птхынэу къыуатыгъ. ТхылъеджапIэм укIонышъ, узгъэгумэкIрэ Iофыгъом улъыхъун, къыхэбгъэщын, тхылъ IыгъыпIэм къыфрахын, ащ уеджэн, къыхэпхын хэуутыжьын фаеу хъущт. Курсовой, дипломнэ IофшIэнхэми ятхын джащ фэдэкъабзэу охътабэ, кIочIабэ ящыкIагъ.

  Интернетым пкIэ хэлъэуи, хэмылъэуи сайт пчъагъэ иI, такъикъ заулэкIэ узгъэгумэкIрэ упчIэр къыхэбгъэщышъущт, уитемэ ехьылIагъэу зэфэмыдэ IофшIэгъабэ къипхышъущт. Ащ ыуж къиныжьэп дипломнэм изэхэгъэуцони.

          Еджэн Iофыр псынкIэ къызэришIырэ закъор арэп ныбжьыкIэмэ    интернетыр зыфякIасэр. Узэрэмылъэгъоу,  узэIумыкIэу  узэдэгущыIэныр, узгъэгумэкIрэмкIэ ныбджэгъубэ къэбгъотынышъ, уадэгущыIэ  зэпытыныр  ары ныбжьыкIэхэр, кIэлэеджакIохэр  интер­нетым «къикIыжьынхэ» зыкIамылъэкIрэр. Сайтхэу «зэдеджагъэхэр», «зэдэпсалъэхэрэр», «агент» зыфиIохэрэр зэкIэмэ анахьыбэу зыщзэIукIэхэрэр арых. Апэрэ еплъыкIэмкIэ - гъэшIэгъон дэд: хабзэ ахэлъ, уахэхьащтми, узэрадэгущыIэщтымкIи, зэрэдунаеу узфэе къуапэм щыпсэурэ цIыфым удэгущыIэщтми.  Ау ащи уфэсакъын фае, сыда пIомэ ныбжьыкIэмэ къагурымыIорэм къыхэкIыкIэ куп  зэхэщагъэхэм ашIогъэшIэгъонэу ахэхьанхэ алъэкIыщт, ахэм яунашъокIэ мыхъомышIэ, бзэджэшIагъэ   зэфэшъхьафхэр ашIэнхэм  ищынагъо къэуцу.

             Интернетым бэрэ «уисыныр» гъэшIэгъоны, ау ащи уфэсакъын фае, щыIэныгъэ шъыпкъэр нэмыкI. Узэрэлъэгъузэ узэдэгущыIэныр бэкIэ «нахь IэшIу», нахь лъапI. Сыд фэдэрэ Iофыгъуи, интернетри Адыгэмэ ахэлъыгъэ дышъэидэр, пIуаблэм, Iэмэ-псымэ зэфэшъхьафмэ яшIын икъоу къэгъэтэджыжьыгъэныр. Кушъэхапхэр, лъэтегъэуцор, кIапщэр, чэщдэсыр игъэкIотыгъэу ныбжьыкIэмэ зэрахэтэу, акъыл  чъэпхъыгъэкIэ укъякIолIэн фае. Дэгъуи, дэий зэголъэу щыIэныгъэр лъэкIуатэ. О нахьышIур къыхэгъэщ, ащ фэпсэу, фэлажь!