Главные вкладки

  Система оценивания образовательных достижений
  тест по теме

  Бадмажапова Баярма Бальжинимаевна

  Диагностика педагогического процесса, схемы наблюдений за детьми в различных видах деятельности; анкеты, опросники для родителей, педагогов

  Скачать:


  Предварительный просмотр:

  Зунай үдэшэ

  Үдэрэй ааяма халуун үнгэрөөд, үдэшын һэрюун болоод байба. Гүйхэн уһатай, эрьеэрээ бага сага шугы бургааһатай голой эрьедэ эсэгэ хүбүүн хоёр хэбтэнэд. Хүбүүниинь номхон, аалихан урадхалта гол уруу, үүлэгүй тэнгэри өөдэ, үдэшын улаан туяа уруу харасагаан һууна. Хирэ хирэ болоод лэ томо загаһанууд булгяад, һөөргөө орошоно. Боргооһонууд тооһорон, уһан дээрэ нариихан бүрүүл столб болон мушхарна. Загаһа агнааша шубууд халбага-хэлбэгэ ниидэнэд. Үдэшын боро хараан боложо, тэнгэридэ бүүдэгэрхэн һара гараба. Агаар шиигэй үнэрөөр анхилжа, үбһэ ногоон ба үдэртөө бүлеэдэһэн уһан дээрэ манан тунана.

          

          Тайга

  Хабар болобо. Ойн захаархи наруули газарай саһан хайлаба. Гол горход унажа, набтар газарнуудые һайрамай уһаар хушаба. Мүн тайга сохи ехэ ехэ намагууд гэдэбэ. Шубууд ерэжэ, хабарайнгаа дуунуудые дуулажа эхилбэ. Наранай шагааһан газарта ногоон хүхэрбэ. Талмайнуудтань элдэб сэсэгүүд һалбарна. Тайгын амитад, нойрһоон һэргэһэндэл, дуутай шуутай болобо.

  Һайрам- саһа, мүльһэнэй хайлахада урдадаг уһан (весенний паводок).  Предварительный просмотр:

  Субтест  1.

  1. Дэлгэрэнгы тодорхойлол  нэгэ нэрэ томьёогоор дүүргэхэ:

        Хэлэнэй тодорхой абяануудые үзэдэг хэлэнэй hалбари _______________ гэжэ нэрэтэй.

  2. Буряад хэлэндэ ______________ хашалган абяан, _________________ аялган абяан бии юм.

  3. Нюур  - энэ үгэ ________ бүридэнэ.             

      а) гурбан абяанhаа    

      б) дүрбэн абяанhаа    

      в) табан абяанhаа

      г) зургаан абяанhаа                           

  4. Энэ үгэ соо илган хэблэгдэhэн аялган үзэг хэды абяа тэмдэглэнэб?

      эрьюулгэ                  

      а) нэгэ абяа  

      б) хоёр абяа    

      в) гурбан абяа  

      г) дүрбэн абяа

  5. Энэ үгэ соо хэды үеб?

      Эрбээхэйтэйгээ                                  

      а) хоёр үе    

      б) гурбан үе  

      в) дүрбэн үе

      г) табан үе    

  6. Энэ үгэ хэды үетэйб?

     абьяастай        

     а) нэгэ үетэй

     б) гурбан үетэй

     в) дүрбэн үетэй

     г) хоёр үетэй

  7. Yгтэhэн үгэ соохи йотированна аялган үзэг хэды абяа тэмдэглэнэб?

     Баян                               

     а) нэгэ абяа    

     б) хоёр абяа    

     в) гурбан абяа  

     г) дүрбэн абяа  

  8. Энэ аялган үзэгүүдэй алиниинь доогуураа зураатай аялган үзэгэй уншалгатай адлиб?

      Баяр          

      а) мяхан

      б) мянган

      в) нягта

      г) ямар

  9. Энэ үгэ соо илган хэблэгдэhэн хашалганүзэгүүдэй абяанууд  ямар бэ?

     Ан(1)хан(2)ай

     а) хэлэнэй урдуурхи  

     б) хэлэнэй хойгуурхи  

     в) хэлэнэй дундуурхи  

     г) хонгёо

  10. Батаб энэ үгэ соохи  илган хэблэгдэhэн үзэгүүдэй абяануудай нэгэдэхинь (1)… абяан гээшэ,  хоёрдохинь (2)… абяан гээшэ.

       а) хатуу, хонгёо            

      б) зөөлэн, бүдэхи.

       в) хатуу, бүдэхи

        г) зөөлэн хонгёо

  11. Энэ хашалган үзэгэй үгүүлбэри үгын доогуураа зуруулаатай ямар хашалган үзэгэй үгүүлбэритэй адлиб?

      хүбүүн        

      а) басаган    

      б) сэбэрхэн

      в) шамбай

      г) бэрхэ

  12. Энэ ямар аялган абяан бэ?

       [үи]                

      а) эрэ

      б) эмэ

      в) эрсэ

      г) удаан

  13. Yгтэhэн үгын илган хэблээтэй үзэг ямар абяа тэмдэглэнэб?

       сэнхиинэ        

       а) хонгёо, хатуу

       б) бүдэхи, хатуу

       в) хонгёо, зөөлэн

       г) бүдэхи, зөөлэн

  14. Yгтэhэн үгын илган хэблээтэй үзэгэй абяан бии болоhон газараараа ямар абяан гээшэб?

       нарhан                

       а)  хэлэнэй урдуурхи

       б) хэлэнэй дундуурхи

       в) хэлэнэй хойгуурхи

       г) уралай

  15.Yгтэhэн үгэнүүд юугээрээ илгарнаб?

       халиhан–хальhан, урьха–уриха, эльбэ–элибэ, һорьбо–һорибо.         

       а) үзэг болон абяануудайнгаа тоогоор

       б) зөөлэн хашалгануудаараа

       в) тодо бэшэ аялгануудаар

       г) хатуу болон зөөлэн хашалгануудаараа

  16. Гал (а), гол (б), Ага (г), гэр (д) – эдэ үгэнүүд соо байһан нэгэ [г] абяанай үгүүлбэри нүгөөдүүлһээн ондоо. Тэрэниие ологты.

  17. Хүн (а), хэн (б), эхэ (г), хана (д) – эдэ үгэнүүд соо байһан нэгэ [х] абяанай үгүүлбэри нүгөөдүүлһээн ондоо. Тэрэниие ологты.

  18. Хашалгануудай илгаа харуулагты: [т, с, х, ш]

       а) хонгёо;                   б) бүдэхи;                   в)  зөөлэн.

  19. Хашалгануудай илгаа харуулагты: [б, д, г, ж]

       а) хонгёо;            б) бүдэхи;                в) зөөлэн.

  20. Энэ тодорхойлол ямар абяанда тааранаб?

        Хэлэнэй хойгуурхи, уйтан, уралай, удаан,

        а) [у];           б) [о:];                 в) [үи].

  21. Аялгануудай илгарал тодорхойлогты.

         [а:, уи, о:]               а) эрэ;               б) эмэ;        в) эрсэ.

  22. Аялгануудай илгарал харуулагты.

          [ү, ө:, э:]                    а) эрэ                  б) эмэ                  в) эрсэ

  23. Доро үгтэһэн аялган үзэгүүдэй абяануудай илгарал  зүб тодоруулагты.

        1.    а, о, уу, оо, ой, ай                    а) эрсэ

        2.    и, ии, ы                                     б) эмэ

        3.    э, ээ, эй, ү, үй, өө                     в) эрэ

  24. Доро үгтэһэн үгэнүүдай илгарал  зүб тодоруулагты.

  1. наран, уула, унаган            а) эмэ үгэ

       2.   зүүдэн, үнэгэн, дэлхэй        б)  эрсэ үгэ

       3.  шинии, минии, ши                в) эрэ  үгэ

  25. Тодо, болон тодо бэшэ түргэн [а] абяанай үзэгүүдтэй үгэнүүдэй зэргэ заагты.

       а) байшан, заабари, баатарлиг;

       б) гахай, баруун, халюун;

       в) ядагар, ангир, баярлаха.

  26. Удаан [э:] абяанай үзэгүүдтэй үгэнүүдэй зэргэ харуулагты.  

       а) ерэнхэй, дэлхэй, хэшээл;

       б) бээлэй, гээгээ,  мээхэй;

       в) бэрхэшээл, мэдээрэй, тэргэтэй.

  27. Дүрбэн абяатай үзэгүүдтэй бүлэг үгэнүүдые ологты.

        а) төөлэй, үүлэн, эрье;

        б) орьёл, дээжэ, уушхан;

        в) нюуса, мэлхэй, толи.

  28. Доро үгтэһэн  тодорхойлолоор  үзэгүүдэй абяануудые харуулагты.

         1. хашалган,  хонгёо, ходо зөөлэн.                                      а) өө

         2. хашалган, бүдэхи,  ходо хатуу.                                        б) һ

         3. аялган, эрсэ, ходо удаан                                                   в) й

   4. аялган, эмэ, ходо удаан                                                   г) ы

  29. Үгтэһэн үгын илган хэблээтэй үзэг ямар абяа тэмдэглэнэб?

          Урихан            а) хонгёо зөөлэн;            б) хонгёо хатуу;            в) бүдэхи зөөлэн.

  30. [п] – энэ ямар абяан бэ?

          а) хэлэнэй дундуурхи;     б) уралай;              в) хэлэнэй хойгуурхи.

  31. Үгын эхин үедэ түргэн аялганууд ямараар үгүүлэгдэдэг бэ?

           а) тодоор;               б) тодо бэшээр;            

  32. Энэ тодорхойлол ямар абяанда таарууб?

       Хэлэнэй урдуурхи, уйтан, уралай, түргэн

             а) о;               б) у;              в) ү.

  33. Аялган абяанууд    а) дуунһаа

                                         б) шууяанһаа

                                         в) дуун ба шууяан хоёрһоо бүридэдэг.

  34. Энэ ойлгосонууд соо нэгэнь үлүү, тэрэниие заагты.

              а) түргэн аялган;    

              б) удаан аялган;            

              в) дифтонг;

              г) тогтууригүй –н;            

              д) элирхэйлэгшэ.

  35. Үгын эхиндэ бүдэхи хашалган үзэгэй абяатай үгэнүүдэй зэргэ ологты.

               а) ламанар, хүбүүд, гулабхаа;

               б) тахяа, хайрсаг, һаалишан;

               в) хэшээл, фабрика, модон.

  36. Эдэ үгэнүүдэй эсэстэ ямар абяан дуулданаб?

  Табаг, түүдэг, болдог, сэсэг.

          а) хонгёо;         б) бүдэхи.

  37. Яаруу гэжэ үгын түрүүшын үзэгэй абяантай адли үгэ эндэ ологты.

                а) баярлаба;               б) яярхан;               в) наяадтай.

  38. Үгүүлхэдэ  аман соогуур агаарай юундэшье торонгүй гарахада бии болоһон абяае … гэдэг.  

  39. Ганса шууяанай хүсөөр бии болодог хашалган абяан …. гэжэ нэрэтэй.

  40. [м, м’, н, н’, ŋ]  - эдэ абяанууд бии болоһон аргаараа ______________ абяанууд гээшэ.  

  41. Зүб гү, али буруу гү?

  Холбоондо – энэ үгын хашалган үзэгүүдэй абяанууд эрэ үгэ соо хэрэглэгдэнэ, уралай бэшэ.

   а) зүб        б) буруу

  41. Зүб гү, али буруу гү?

  Урбуулаа – энэ үгын гурбадахи хашалган үзэгэй абяан сонорно, эрэ үгэ соохи, уралай бэшэ.

  а) зүб        б) буруу

  43. Зүб гү, али буруу гү?

  Хэрэгтэй – энэ үгын һүүлшын аялган үзэгэй абяан хэлэнэй нюрганай хубиин хабаадалгаар – хэлэнэй урдуурхи, эмэ, хэлэнэй аманай хүнды соо үргэгдэһөөр – дунда үргэлгын, уужам, монофтонг, татагдаһаараа удаан, уралай хабаадалгаар – уралай бэшэ.

  а) зүб        б) буруу

  44. Зүб гү, али буруу гү?

  Элбэг Манзаров, уран мүнгэн дархашан, Россиин уран зураашадай холбооной гэшүүн, Буряадай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Буряад Республикын габьяата уран зурааша, олондо һайшаагдаха шүлэгүүд, баснинууд, шог рассказуудые бэшэдэг юм.

  Энэ фраза соохи  мүнгэн дархашан, уран зураашадай,  шог рассказуудые,  бэшэдэг юм гэжэ үгэнүүд фонетическэ үгэнүүд гээшэ.

  а) зүб        б) буруу

  45. Зүб гү, али буруу гү?

  Хэлэлгын абяан гээшэ хүнэй үгүүлжэ байһан хэлэлгын тодорхой абяанууд. Хэлэнэй абяан гээшэ нэгэ адлирхуу тодорхой абяануудай нэгэдэл, хамталһан абяан гү, али фонемэ гээшэ.

  а) зүб        б) буруу

  Субтест 2.

  Нэгэ текст шэлэгты, тэрэнээ уншаад, тодорхой абяануудаарнь харуулагты, текстын транскрипци хэгты. Хэды фраза, синтагма, фонетическэ үгэ, үе илгаха байнабта? Илгагты. Нэгэ үгын абяануудай  дүүрэн тодорхойлол үгэгты.

  1. Удабашьегyй, унзад ламбагайн бурууе абаашаха гэжэ Будын Базар Бодинсы үбгэнэй газаа гүйлгэжэ ерээд хашхарба.  Бодинсы үбгэн бултайжа хараад:

  – Орыш наашаа! – гэбэ.

  – Орохо аргамгүйл, яаранам, унзад ламбагайн хоёр буруу абаашахаяа ерээб, заажа үгыт! – гэнэ.

  – Арила саашаа, али тэнэг ламанарай буруу зүбые эндэ hурагшалжа ябаабши! – гээд, үбгэн Бодинсы үүдэеэ яб–таб гэтэр хаажархиба.

   – Үгы, яана гээшэб иихэдээ. Байза, энэшни намда туулгажа табиха буруутай юм гү, – гээд, морин дээрээ иишэ тиишээ эрьелдэн, хорёо хуhамаг уруунь хараашална. Газар уhан дээрэ габ гансахан хайдаг харагша үнеэнhээнь бэшэ дүрбэн хүл дээрээ тээхэйжэ байhан юумэ юрэ  харагдажа  үгэбэгүй.

  2. Боролжото хүндын адагта Бодинсы үбгэнэй бууса гэжэ оройгүй орбогорхон хара гэрhээ утаа гаража, урагша хойшоо уняар татан байдаг юм hэн ха.

     Бодинсы үбгэн нэгэ үглөөгүүр эртэлжэ, боод борогшо гүүгээ буха модон тэргэдээ хүллөөд, Хара уhатын харгыгаар хахинуула хахинуулhаар, Хабшуугай булан арай гэжэ хүрэбэ.

     Yбэлэй наран үдэ шахажа, үхэр малай уhалалган, эдеэлэлгэн болобо хэбэртэй, айл бүхэнэй газааhаа арба хорин үхэрнүүд гараад лэ, соолгын харгыгаар субанад.

      Бодинсы үбгэн дагдагархан хэдэhэн дэгэлтэй, дахагүй аад лэ, даарашаhан хэбэртэй, бээрэнги амаар “hылоо” гэжэ hэнгэргүйхэнөөр абяа гараад, борогшо гүүгээ боожынгоо үзүүрээр буулгажа, уурлаhан янзатай, уралаа зуугаад, угзарна.

  3. -Yгы, Лубсан-Даримни, Бодинсы үбгэнэй ерэжэ, тэрэ үхэhэн гүүемнай хотон сооhоомнай гаргажа абаашахыень алдахагүй, зүн бэлигтээ оруулаад байбалши! – гээд, айхабтар ехээр амаа ангайжа, лас-лас энеэнэ.

  Бодинсы үбгэн духаяа мэлиилгэжэ, hүрхэй үнэншэ шарай харуулhан янзатай:

  - Унзад ламбагай, убсанса абгай хоёрни, харин хэлэhэн, hанаhан соомни зүбшөөжэ хайрлабалта даа, hайн даа! – гээд дохижо, толгойгоо эльбэхэдэнь, убсанса тодожо абаад:

  - Yгы, яагаа улам саашаа сарбуу шүүрээд орхибот. Би hанахадаа гурбан буруу болоо hаа яаха юм гэжэ hанаха байналби, – гээд хазагашан hууба.

  4. Адагhаан эхин хүрэтэрнь ямар hайнииень асуугаад, галай баруун урда гараа хабсаран зогсожо:

  – Ахай гулваа, амгалан мэндэл бэзэт, асуугаадшье яалайб. Айhан хүнэй аман урид гэжэ намhаа удхатай, эльгээhэн элшэтэйтнай энэ үдэр золгоhоор, Бодинсы үбгэн борогшо гүүн хоёр hаяхан орожо ерэбэ гээшэ, хүлисэнэ бэзэт! Тиигэбэ яабашье, ерүүлhэн танай зарлиг дуулажа, ерэhэн өөрынгөө хэрэг мэдэхые хүсэхэ байналби! – гэнэ ха.

  Гулваа ноён гуурhа бэхэеэ гаргажа, саарhа хэрэгээ дэлгэжэ, хоолойгоо шангаар заhана:

  – Зай, Бодинсы үбгэн, дуулажа байгты! Уржын саада үдэр эдэ унзад ламбагай манайда морилжо ерэhэн байна.

  5. Бодинсы үбгэн пеэшэнэйнь хажууда сомсойн hуугаад, толгойгоо дэмы дэмы эльбэсэгээн, унзад ламбагай, унзад ламбагай гэн гэн худал   үнэн  хоёрые холин байжа, олон табан юумые ээлжээ эхигүйгөөр хөөрэжэ эхилбэ. Унзад ламбагайшье урматай хухюун боложо, урагшаа дабшан татаад:

  – Зай, тиигээд хэр гээшэб,– гэжэ альгаа ташан, дээрэ дээрэhээнь  пишаганаса, ташаганаса  энеэнэ.   Энэ үедэ, унзад ламын убсанга хэбэртэй, уймаршаг янзын ута сагаан hамган, нүгөө таhалгын үүдээр гаража ерэhээр, тунгаансагүйгөөр унзадайнгаа хажууда зэргэлээд hуушана.

  6. Удабашьегyй, Улаангатын хүтэлөөр ото гаража, унзадай буусын шанха хойноhоо боод борогшон, буха тэргэ, Бодинсы үбгэн гурбуулан табижа оробо. Унзадай хоёр нохойнууд угтажа ерээд, урда хойноhоонь боhожо боохоншолжо ябуулнагүй.          

  Бодинсы үбгэн хороо бусалхадаа. “Сыдь! Унзадай гэргэнэй угаадаhа эдиhэндээ омогшобо гүт, харин муутай Бодинсытой дайралдажа, борто хоншоорхонуудаа хуха сохюулжархибат, шүдхэрнүүд газари!” гэжэ хараа харааhаар, сэб сэхэ сэргэдэнь ошожо бууба.

         Урдуураа зэргэлhэн олон ногоон сонхотой ута сагаан байшан гэрэйнь орой дээгүүр хоёр сагаан хоолой харагдажа, тэрээнhээнь баяр хара утаан бааяна.

  7. - Яахадаа танай ерэхэдэ татаха болоhон  юм, тиимэ ёро ёдого ороод  hууна бэшэ ха юмта!

  - Бай, бай, убсанса абгай, арайшье тиигээд хэлэжэ бү орхигты! Энэтнай ушартай байжа болохо: та энээнэй урда мүнөө хэлэгшэ тарган байтаhанайнгаа гарзалхые өөрынгөө зүн бэлигээр тухайлhан байна ха юмта.        Тиигээд байхада тэрээхэн гарзалhан байтаhандамнай буруу зүб хоёрой нэгэниинь болонол бэзэ гээд, хүнгэхэнөөр таралсаа hаа, абаад ябашаха hанаатай, танай урдаhаа хаража hуугааша Бодинсы үбгэн ерээд hууна гээшэб! Харин тиимэ дээрэhээ минии ерэхые зүгнэбэ бэшэ хаяат гэжэ хэлэhэн байналби. Yнэхөөрөөшье зүн бэлигтэтнай тэмдэг үзэгдэhэн байгаа гээшэ ха.

  8.      - Баруун нюдэмни гэнтэ дээрээ татажархибал, эхэнэр хүнэй баруун нюдэн татажирхихадаа балай hайн бэшэ байгаа юм, тээсгэн hая эгээл тон аалиханаар иигэжэ татаhанайнь hүүлдэ, удаашьегyй, адуун дээрэхи атар тарган байтаhамнай үхэшэнэ hэн, мүнөө баhа ямар юумэдээ ёрлобо гээшэб, – гэн, унзад тээшээ харана.

  Унзад убсансынгаа урдаhаа мэгдүүгээр хаража:

  - Yгы, баhа татана гү? Яагаашье! – гээд бурхан тээшэ хилам гэжэ урдаа, шэрээ дээрэ, табяатай байhан шоогоо hарбагад гэжэ абаад, аман соогоо шэбэр-hабир юумэ уншажа эхилбэ.

  Бодинсы үбгэн урматайшаг нюураар убсанса тээшэнь хараад:

  – Yгы байза, убсанса абгай! Минии ерэхые зүгнэжэ, магад, таташаhан байгаа бэшэ гү? – гэнэ.

  9. Эдэ хоёр гэмтэ буруу ябадалые хуулиин урда шүүмжэлхэдэ хоёр буруу болохо, хойто намар болотор хэмнай хүндэ түрүүн хэлэнэб, тэрэл харюусаха юм гээд, үхэhэн гүүнэйнгээ мяха абалсаhан байгаа бэлэйбди. Харин мүнөө болоходо эдэ ламбагай түрүүн хуулида мэдүүлhэн туладаа хоёр буруугаа өөрөө харюусаха болоhоноо та бүгэдын нюур дээрэ зүбшэбэ ха юм даа.

  Харин тиигээд та, гулваа, мүнөө hаяхан Богдо ламын шаби hэн туладаа, буруугаа абаха ёhотой гэжэ шиидхэн хэлэhэн байна гээшэт! Тиигэhэнэйтнай ёhоор, эдэ унзад ламбагайшье хадаа гэмтэ тэрэ хоёр буруугаа өөрөө абангүй яаха hэнбиб гэжэ танай нюур дээрэ зүбшөөжэ айлдаhан байна гээшэ…  Предварительный просмотр:

  Шалгалтын ажал №1

  Холбуулал ба юрын мэдүүлэл.

  1) ҮгтэҺэн ёҺоор холбуулал болон мэдүүлэлнүүдые зохёожо бэшэгты: Тэмд.н. + юум.н.                 Тэмд.н. + юум.н. + үйлэ үгэ

  Юум.н. + тэмд.н.                 Юум.н. + тэмд.н. + үйлэ үгэ

  Үйлэ үгэ + юум.н.               Үйлэ үгэ + юум.н. + үйлэ үгэ

  2) ҮгтэҺэн текст сооҺоо холбуулал, мэдүүлэлнүүдые заагты: Үнэн нүхэр; минии нүхэр үнэн, сэхэ зантай юм; номоо үзэ; Һонин ном уншаба; ном уншахада; үдэшын боро хараанаар; үдэшэндөө телевизор хаража; дулаан үдэшэ; түймэр; галаар наадажа болохогүй;

  3) Эдэ мэдүүлэлнүүдэй шүүлбэри хэгты: Ангууша нохой ан намнахадаа, ходо мүрөөр ябадаггүй, хорёод алхам хажуу талаар гүйдэг.      Морин үргэхэдөө хуухирдаг, тиигэжэ хамараа сэбэрлээд, унхидажа танихадаа, айхаяа болидог.

  4) Мэдүүлэлэй гэшүүдэй схемэ зурагты. Нэгэ түрэл гэшүүдыень ологты:

  Шэнгэн зөөлэн үҺэтэй,

  Сэлмэг харахан нюдэтэй,

  Илдам хөөрхэн хүүгэн

  Энеэбхилэн хаража хэбтэнэ.

  Балсагар гарнуудаа,

  Богонихон хүлнүүдээ

  Сундагар гүзөөхэн дээрээ

  Суглуулан наадан хэбтэнэ.

  5) ОньҺон үгэ хүсэлдүүлжэ бэшээд, удхыень тайлбарилагты:

  Өөрын дайда … ,

  Хүнэй дайда … .

   

  Шалгалтын ажал №2 ТододхоҺон гэшүүд.

   

  1) ТододхоҺон ушарлагшануудые оложо, доогуурнь зураад, сэглэлтын тэмдэгүүдыень табигты: Лаб дулаарҺан хойно майн тэнгҺээ хойшо хуҺан ногооржо эхилдэг. Нэгэтэ үдэшэ оройхон хүдэлмэриҺөө гансаараа бусажа ябатарни гэнтэ нэгэ хүн хойноҺоомни таб-таб гүйжэ хүсэжэ ерэхэдээ Ёндон байба.

   

  2) ҮгтэҺэн үгэнүүдые тододхоҺон ушарлагшанууд болгон, мэдүүлэлнүүдые зохёон бэшэгты: А) Эжынгээ ажалдаа байхада; Б) Эртэ хабар; В) Зуу гаран;      3) Точконуудай орондо таараха тододхоҺон гэшүүдые табижа                    бэшэгты: Манай республикын хойто талаар ……………… Байгал –Амарай түмэр          зам гарана. Гэнтэ абьяастайгаар ………………. хонхо жэнгиршэбэ

      4)Точконуудай орондо таараха тододхоҺон элирхэйлэгшэ табигты:

  Сэсэгмаа ехэ сэбэрхэн …  ... басаган юм.  Дулаахан … гэр соонь ехэ аятай байгаа Һэн.

   

      5) Доро үгтэҺэн холбуулалнуудые хэрэглэн, багахан зохёолго бэшэхэдээ. тододхоҺон гэшүүдые оруулагты:

   

  Буряад арадай угсаатад: хори, эхирэд, булгад, хонгоодор. Хун шубуун гарбалтай, хуҺан модон сэргэтэй Хори; Эрьеын габа эхэтэй, эреэн гутаар эсэгэтэй Эхирэд; Хүхэ буха эсэгэтэй Булгад; Сагаан хун шубуун гарбалтай, сагдуул модон сэргэтэй Хонгоодор.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Шалгалтын ажал №3 Мэдүүлэлэй гэшүүд болодоггүй үгэнүүд

   

   

  1) Сэдьхэлээ хүдэлэлгэ харуулҺан аянгалҺан үгэнүүдые удхаарнь тааруулагты: А) шаналал, хайрлал.            1) Оо, ухай, Һайн даа. Б) Баяр, бахарлал.                  2) Ай даа, халаг. В) Голхорол.                             3) БаарҺан даа, хөөрхы.

   

  2) Доро үгтэҺэн үгэнүүдые  хандалганууд болгон хэрэглэн, мэдүүлэлнүүдые зохёогты: Нүхэд,  түрэл нютагни, Хайрата эжымни.

   

  3) Оролто үгэ, оролто мэдүүлэл хэрэглэжэ, 3-4 мэдүүлэл Һанажа бэшэгты: Жэшээнь:  Минии Һанахада,…………………… Нэгэдэхеэр,…………………….. хоёрдохёор, ………………………., жэшээлбэл,……………..

   

  4) Анхаралтайгаар уншагты.  Текстын удхаар хандалгануудые, оролто үгэнүүдые, аянгалҺан үгэнүүдые хэрэглэн, зохёолго бэшэгты. Үгэ бүхэнэйнь дээрэ ямар хэлэлгын хубиб заагты. Түрүүшын мэдүүлэлэй шүүлбэри дүүрэн хэгты:

   

  ЭдеэлҺэнэйтнай хойто тээ шүдэнэйтнай забҺарта эдеэнэй бутардаҺан үлэдэг. Хэрбээ уҺаар амаа зайлаагүй Һаа, щёткоор шүдөө арилгаагүй Һаа, эдеэнэйтнай үлэгдэл үжэжэ, тэрээнҺээ шүдэн муудажа захалдаг. Халуун юумэ эдижэ байтараа, хүйтэн юумэ эдеэ Һаа гү, али хүйтэн юумэ эдижэ байтараа, халууншье юумэ эдеэ Һаа, шүдэн гэмтэдэг. Үбшэн шүдэн дээрэ харлан нүхэн гаража,үбшэлжэ захалдаг. Шүдэнэйнгөө үбдэжэ захаламсаар, врачта дары үзүүлхэ ёҺотой.

   

   

   

   

   

   

  Шалгалтын ажал №4 Дахуулал (Обородууд)

   

  1)Точконуудай орондо деепричастна дахуулалнуудые оруулагты:

  ……………………………, хадын модод шууяна.  Доржо…………. тоо бодолгын техникум оробо.   ……………………Хонгёо дуунууд зэдэлнэ.

  2)Точконуудай орондо причастна дахуулалнуудые оруулагты:

  Байгал далай ………………… Һүрөөтэйгөөр долгилно. Бидэнэр……. Бүри хүхюун, бүри омог болодог байгаабди.   Үндэр орьёлнууд……………… үзэсхэлэн  Һайханаар харагдана.

  3) Сэглэлтын тэмдэгүүдые табигты. Ямар дахуулалнууд бэ гэжэ заагты: юрын гү, али бэеэ дааҺан, причастна гү, али деепричастна. Шүлэгэй удха тайлбарилагты.

   

  Хабар УҺа мүльҺэнэй хайлаад газарта шэнгэжэ байхада Урин дулаан буужа наран хурсаар шарана. Ургы ногоон дэлгэржэ дайдаар зэрэлгээ татахада УянгалҺан сээжэ тэниижэ хүнэй сэдьхэл жаргана. Ая гангын хангилаар амиды юртэмсэ амилжа Аянай шубууд ганганан хаанашье холо зорино. Арбан долоо наҺандаа Зүрхэмни баяраар халижа Ажа амидаралай гүн руу этигэл дүүрэн ороно. Ч-Р. Намжилов

     Предварительный просмотр:

  Шалгалтын ажал №1

  Холбуулал ба юрын мэдүүлэл.

  1) ҮгтэҺэн ёҺоор холбуулал болон мэдүүлэлнүүдые зохёожо бэшэгты: Тэмд.н. + юум.н.                 Тэмд.н. + юум.н. + үйлэ үгэ

  Юум.н. + тэмд.н.                 Юум.н. + тэмд.н. + үйлэ үгэ

  Үйлэ үгэ + юум.н.               Үйлэ үгэ + юум.н. + үйлэ үгэ

  2) ҮгтэҺэн текст сооҺоо холбуулал, мэдүүлэлнүүдые заагты: Үнэн нүхэр; минии нүхэр үнэн, сэхэ зантай юм; номоо үзэ; Һонин ном уншаба; ном уншахада; үдэшын боро хараанаар; үдэшэндөө телевизор хаража; дулаан үдэшэ; түймэр; галаар наадажа болохогүй;

  3) Эдэ мэдүүлэлнүүдэй шүүлбэри хэгты: Ангууша нохой ан намнахадаа, ходо мүрөөр ябадаггүй, хорёод алхам хажуу талаар гүйдэг.      Морин үргэхэдөө хуухирдаг, тиигэжэ хамараа сэбэрлээд, унхидажа танихадаа, айхаяа болидог.

  4) Мэдүүлэлэй гэшүүдэй схемэ зурагты. Нэгэ түрэл гэшүүдыень ологты:

  Шэнгэн зөөлэн үҺэтэй,

  Сэлмэг харахан нюдэтэй,

  Илдам хөөрхэн хүүгэн

  Энеэбхилэн хаража хэбтэнэ.

  Балсагар гарнуудаа,

  Богонихон хүлнүүдээ

  Сундагар гүзөөхэн дээрээ

  Суглуулан наадан хэбтэнэ.

  5) ОньҺон үгэ хүсэлдүүлжэ бэшээд, удхыень тайлбарилагты:

  Өөрын дайда … ,

  Хүнэй дайда … .

   

  Шалгалтын ажал №2 ТододхоҺон гэшүүд.

  1) ТододхоҺон ушарлагшануудые оложо, доогуурнь зураад, сэглэлтын тэмдэгүүдыень табигты: Лаб дулаарҺан хойно майн тэнгҺээ хойшо хуҺан ногооржо эхилдэг. Нэгэтэ үдэшэ оройхон хүдэлмэриҺөө гансаараа бусажа ябатарни гэнтэ нэгэ хүн хойноҺоомни таб-таб гүйжэ хүсэжэ ерэхэдээ Ёндон байба.

   

  2) ҮгтэҺэн үгэнүүдые тододхоҺон ушарлагшанууд болгон, мэдүүлэлнүүдые зохёон бэшэгты: А) Эжынгээ ажалдаа байхада; Б) Эртэ хабар; В) Зуу гаран;      3) Точконуудай орондо таараха тододхоҺон гэшүүдые табижа                    бэшэгты: Манай республикын хойто талаар ……………… Байгал –Амарай түмэр          зам гарана. Гэнтэ абьяастайгаар ………………. хонхо жэнгиршэбэ

      4)Точконуудай орондо таараха тододхоҺон элирхэйлэгшэ табигты:

  Сэсэгмаа ехэ сэбэрхэн …  ... басаган юм.  Дулаахан … гэр соонь ехэ аятай байгаа Һэн.

   

      5) Доро үгтэҺэн холбуулалнуудые хэрэглэн, багахан зохёолго бэшэхэдээ. тододхоҺон гэшүүдые оруулагты:

   

  Буряад арадай угсаатад: хори, эхирэд, булгад, хонгоодор. Хун шубуун гарбалтай, хуҺан модон сэргэтэй Хори; Эрьеын габа эхэтэй, эреэн гутаар эсэгэтэй Эхирэд; Хүхэ буха эсэгэтэй Булгад; Сагаан хун шубуун гарбалтай, сагдуул модон сэргэтэй Хонгоодор.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Шалгалтын ажал №3 Мэдүүлэлэй гэшүүд болодоггүй үгэнүүд

  1) Сэдьхэлээ хүдэлэлгэ харуулҺан аянгалҺан үгэнүүдые удхаарнь тааруулагты: А) шаналал, хайрлал.            1) Оо, ухай, Һайн даа. Б) Баяр, бахарлал.                  2) Ай даа, халаг. В) Голхорол.                             3) БаарҺан даа, хөөрхы.

   

  2) Доро үгтэҺэн үгэнүүдые  хандалганууд болгон хэрэглэн, мэдүүлэлнүүдые зохёогты: Нүхэд,  түрэл нютагни, Хайрата эжымни.

   

  3) Оролто үгэ, оролто мэдүүлэл хэрэглэжэ, 3-4 мэдүүлэл Һанажа бэшэгты: Жэшээнь:  Минии Һанахада,…………………… Нэгэдэхеэр,…………………….. хоёрдохёор, ………………………., жэшээлбэл,……………..

   

  4) Анхаралтайгаар уншагты.  Текстын удхаар хандалгануудые, оролто үгэнүүдые, аянгалҺан үгэнүүдые хэрэглэн, зохёолго бэшэгты. Үгэ бүхэнэйнь дээрэ ямар хэлэлгын хубиб заагты. Түрүүшын мэдүүлэлэй шүүлбэри дүүрэн хэгты:

   

  ЭдеэлҺэнэйтнай хойто тээ шүдэнэйтнай забҺарта эдеэнэй бутардаҺан үлэдэг. Хэрбээ уҺаар амаа зайлаагүй Һаа, щёткоор шүдөө арилгаагүй Һаа, эдеэнэйтнай үлэгдэл үжэжэ, тэрээнҺээ шүдэн муудажа захалдаг. Халуун юумэ эдижэ байтараа, хүйтэн юумэ эдеэ Һаа гү, али хүйтэн юумэ эдижэ байтараа, халууншье юумэ эдеэ Һаа, шүдэн гэмтэдэг. Үбшэн шүдэн дээрэ харлан нүхэн гаража,үбшэлжэ захалдаг. Шүдэнэйнгөө үбдэжэ захаламсаар, врачта дары үзүүлхэ ёҺотой.

   

   

   

   

   

   

  Шалгалтын ажал №4 Дахуулал (Обородууд)

   

  1)Точконуудай орондо деепричастна дахуулалнуудые оруулагты:

  ……………………………, хадын модод шууяна.  Доржо…………. тоо бодолгын техникум оробо.   ……………………Хонгёо дуунууд зэдэлнэ.

  2)Точконуудай орондо причастна дахуулалнуудые оруулагты:

  Байгал далай ………………… Һүрөөтэйгөөр долгилно. Бидэнэр……. Бүри хүхюун, бүри омог болодог байгаабди.   Үндэр орьёлнууд……………… үзэсхэлэн  Һайханаар харагдана.

  3) Сэглэлтын тэмдэгүүдые табигты. Ямар дахуулалнууд бэ гэжэ заагты: юрын гү, али бэеэ дааҺан, причастна гү, али деепричастна. Шүлэгэй удха тайлбарилагты.

   

  Хабар УҺа мүльҺэнэй хайлаад газарта шэнгэжэ байхада Урин дулаан буужа наран хурсаар шарана. Ургы ногоон дэлгэржэ дайдаар зэрэлгээ татахада УянгалҺан сээжэ тэниижэ хүнэй сэдьхэл жаргана. Ая гангын хангилаар амиды юртэмсэ амилжа Аянай шубууд ганганан хаанашье холо зорино. Арбан долоо наҺандаа Зүрхэмни баяраар халижа Ажа амидаралай гүн руу этигэл дүүрэн ороно. Ч-Р. Намжилов

   

     Предварительный просмотр:

  Уровень воспитанности

  Анкета

  1. Эрудиция (начитанность, глубокие познания в какой-либо области науки):

  Прочность и глубина знаний

  Культура речи

  Аргументированность суждений

  Сообразительность

  Использование дополнительных источников.

  2. Прилежание:

  Старательность

  Добросовестность

  Регулярность и систематичность знаний

  Самостоятельность

  Самостоятельность; внимательность; взаимопомощь

  3. Трудолюбие:

  Организованность и сообразительность

  Привычка к самообслуживанию

  Следование правилам безопасности в работе

  Эстетика труда

  4. Я и природа:

  Бережное отношение к земле, растениям, животным

  Стремление сохранить природу ежедневно

  Помощь природе

  5. Я и общество:

  Выполнение правил для учащихся

  Внутреннего распорядка

  Следование нормам и правилам человеческого общежития

  Милосердие

  Участие в жизни класса и школы

  6. Эстетический вкус (отношение к прекрасному):

  Аккуратность

  Культурные привычки в жизни

  Внесение эстетики в повседневную жизнь

  Умение находить прекрасное в жизни

  Посещение культурных центров

  7. Я (отношение к себе):

  Сам управляю собой, своим поведением

  Умею организовывать свое время

  Соблюдаю правила личной гигиены, забочусь о здоровье

  У меня нет вредных привычек

  Оценка результатов по 5-балльной системе:

  5-всегда                                                             По каждому качеству (критерию)

  4-часто                                                            выводится одна среднеарифметическая оценка.

  3-редко                                                          В результате каждый ученик имеет 7 оценок.

  2-никогда

  1-у меня другая позиция

  Затем 7 оценок складываются и делятся на 7. Средний балл и является условным определением уровня воспитанности.

  5-4,5-высокий уровень

  4,4-4 – хороший уровень

  3,9-2,9-средний уровень

  2,8-2-низкий уровень        

  Сводный лист

  Оценки качеств личности учащихся _____ класса

   п\п

  Ф.И                                        .        

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Ср. балл

  Ур.восп.

  В классе  ________________учеников

  _________имеют высокий уровень

  _________имеют хороший уровень

  _________имеют средний уровень

  _________имеют низкий уровень

  Дата                                                              Классный руководитель  Предварительный просмотр:

  Анкета 1

  для учащихся 1 -2 класса

  Критерии (показатели воспитанности)

  Оценка

  родителя

  Оценка

  учителя

  Средний

  балл

  (итоговая

  оценка)

  Любознательность

  Проявляет интерес к учебе

  23 45

  2 3 45

  Любит читать, слушать

  23 45

  2 3 45

  Нравится выполнять задания, рисовать

  23 45

  23 45

  Нравится получать хорошие отметки

  23 45

  2345

  Средний балл

  Отношение к школе

  Выполняет правила для учащихся

  2 3 45

  2 3 45

  Добр в отношении с людьми

  2 3 45

  2 3 45

  Участвует в делах класса

  2 3 45

  2 3 45

  Средний балл

  Прилежание, трудолюбие

  Старается в учебе

  2 3 45

  2 3 45

  Помогает другим в делах

  2 3 45

  2 3 45

  Обращается за помощью сам

  2 3 45

  2 3 45

  Помогает в семье выполнять домашнюю работу

  2 3 45

  2 3 45

  Любит дежурить в классе

  2 3 45

  2 3 45

  Помогает учителю

  2 3 45

  2 3 45

  Средний балл

  Бережное отношение к природе

  К земле

  2 3 45

  2 3 45

  К растениям

  2 3 45

  2 3 45

  К животным

  2 3 45

  2 3 45

  Средний балл

  Красивое в жизни

  Аккуратен в делах

  2 3 45

  2 3 45

  Опрятен в одежде

  2 3 45

  2 3 45

  Любит красивое вокруг себя

  2 3 45

  2 3 45

  Вежлив в отношении с людьми

  2 3 45

  2 3 45

  Средний балл

  Отношение к себе

  Умеет управлять своим поведением

  2 3 45

  2 3 45

  Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за собой

  2 3 45

  2 3 45

  Нет вредных привычек

  2 3 45

  2 3 45

  Средний балл

  Примечание: • обведите кружком балл, которым оценивается качество учащегося. • 5 - качество проявляется всегда; 4 - качество проявляется часто; 3 - качество проявляется редко; 2 - качество не проявляется никогда.  Предварительный просмотр:

  Анкета

  Критерии (показатели воспитанности)

  Я

  оценивая

  себя

  Оценка родителя

  Оценка учителя

  Средний

  балл

  (итоговая

  оценка)

  Любознательность

  Познавательный интерес к учебе

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Мне нравится учиться

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Я сообразительный

  23 45

  2 3 45

  23 45

  У меня развита речь

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Мне нравится выполнять задания

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Средний балл

  Отношение к школе, обществу

  Я выполняю правила для учащихся

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Я выполняю устав школы

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Я следую нормам и правилам человеческого общежития

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Я добрый в отношении с людьми

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Я участвую в делах класса, школы

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Средний балл

  Прилежание, трудолюбие

  Я стараюсь учиться хорошо

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Я помогаю другим в делах

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Я обращаюсь за помощью сам

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Помогаю в семье выполнять домашнюю работу

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Люблю дежурить в классе

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Помогаю учителю

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Средний балл

  Бережное отношение к природе

  Бережливость к земле

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Бережливость к растениям

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Бережливость к животным

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Средний балл

  Красивое в жизни

  Аккуратен в делах

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Опрятен в одежде

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Люблю красивое вокруг себя

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Вежлив в отношении с людьми

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Посещаю кино, театр, выставки, бываю в парке...

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Средний балл

  Отношение к себе

  Умею управлять своим поведением

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой

  23 45

  2 3 45

  23 45

  У меня нет вредных привычек

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Забочусь о здоровье

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Умею организовать свое время

  23 45

  2 3 45

  23 45

  Средний балл

  Примечание: • обведите кружком балл, которым оценивается качество учащегося. • 5 - качество проявляется всегда; 4 - качество проявляется часто; 3 - качество проявляется редко; 2 -качество не проявляется никогда.  Предварительный просмотр:

  Мониторинг уровня знаний детей

  по пожарной безопасности

  5 класс

       Детям предлагается выбрать правильные ответы  в десяти  вопросах. В каждом вопросе может быть  несколько правильных ответов.  

  Вопрос № 1 

  Как называется профессия человека, который тушит пожары?

   пожарный
   пожарник
   Спасатель

  Вопрос № 2 

  Что относится к наиболее вероятной причине возникновения пожара в квартире? Твои варианты?

   постоянно работающий холодильник
   неосторожное обращение с пиротехническими изделиями
   зажженные электрические лампочки

  Вопрос № 3 

  Если в твоей квартире или доме случился пожар, кого ты должен оповестить после вызова пожарных?

   полицию
   скорую помощь
   соседей

  Вопрос № 4 

  Какова правильная последовательность действий при быстро распространяющемся пожаре?

   попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, открыть окно для удаления дыма
   немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать на помощь взрослых и сообщить в пожарную охрану
   позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, используя подручные средства

  Вопрос № 5 

  Чем лучше всего укрыться в целях безопасности, преодолевая зону огня?

   мокрым пальто
   простыней
   плотным одеялом

  Вопрос № 6 

  Пассажирам общественного транспорта запрещается перевозить:

   габаритные грузы
   легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества
   тяжелые грузы

  Вопрос № 7 

  Как потушить загоревшуюся на человеке одежду?

   направить на него струю огнетушителя
   повалить человека на землю и накрыть плотной тканью
   сорвать с него одежду

  Вопрос № 8 

  Каким должно быть место для разведения костра?

   удалено от деревьев и кустарников и не далее 10-ти метров от водного источника
   в ненастную погоду костер надо разводить под деревом, крона которого оберегает его от попадания дождя или снега
   место для разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, веток и обложить камешками

  Вопрос № 9 

  Вечером, придя домой, ты почувствовал запах газа. Каковы будут твои дальнейшие действия?

   включить свет, позвонить родителям или в аварийную службу
   перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна и двери, пойти к соседям, позвонить родителям или в аварийную служу
   открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить, откуда идет газ

  Вопрос № 10 

  Вернувшись с прогулки, вы открыли дверь своей квартиры и обнаружили сильное задымление. Ваши дальнейшие действия?

   войдете в квартиру и будете искать источник задымления
   откроете окна, чтобы проверить квартиру
   плотно закроете дверь и вызовете пожарных

  Правильные ответы:

  І

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  X

  1,3

  2

  3

  2

  3

  2

  2

  1,3

  2

  3

  Интерпретация результатов:

  10-12 баллов – высокий уровень знаний

  8– 9 баллов –  средний уровень

  5-7 баллов  - уровень знаний ниже среднего

  4 – 0 баллов – низкий уровень знаний

  Результаты  диагностики:

  Уровень

  Входная диагностика

  На конец 5 класса

  %

  %

  Высокий

  2 чел.

  8%

  5 чел.

  2%

  Средний

  8 чел.

  32%

  12 чел.

  48%

  Ниже среднего

  9 чел.

  36%

  6 чел.

  24%

  Низкий

  6 чел.

  24%

  2 чел.

  8%

       

        Данные   таблицы и графика показывают нам, что преподавание правил пожарной безопасности позволило нам  повысить уровень знаний детей в этой области. К концу года повысился процент детей имеющих знание на высоком и среднем уровне. Наблюдается понижение процента  детей, имеющих уровень знаний ниже среднего и низкий.

     Качество знаний: входная диагностика – 40%, рубежная – 68%.

  6 класс

  1. Если случится пожар, как ты будешь действовать?

  Позвоню по телефону «01» 3

  Позову на помощь 2

  Убегу, никому ничего не скажу 0

  2. Если комната начала наполняться густым едким дымом?

  Открою окно, не закрыв дверь 0

  Буду продвигаться к выходу 2

  Закрою рот и нос мокрым носовым платком и буду продвигаться к выходу, прижимаясь к полу 3

  3. Если загорелась электропроводка?

  Буду тушить водой 0

  Обесточу электросеть, затем приступаю к тушению 3

  Буду звать на помощь 1

  4. Если на вас загорелась одежда?

  Побегу, попытаюсь сорвать одежду 0

  Остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая пламя 3

  Завернусь в одеяло 2

  5. Если при приготовлении пищи загорелся жир на сковородке?

  Накрою сковородку мокрым полотенцем 3

  Буду тушить водой 0

  Попытаюсь вынести горящую сковородку на улицу 0

  6. Если при разжигании газовой колонки или духовки газовой плиты спичка погасла, не успев воспламенить газ, что ты будешь делать?

  Достану вторую спичку и стану зажигать газ 0

  Перекрою газ 2

  Перекрою газ и проверю тягу 3

  7. Если тебя отрезало огнем в квартире на пятом этаже (телефона нет), что ты будешь делать?

  Мокрыми полотенцами, простынями заткну щели в дверном проеме, сократив приток дыма, через окно буду звать на помощь 3

  Сделаю веревку из скрученных простыней и буду спускаться вниз 1

  Буду звать на помощь 1

  8. Если ты увидел, что на опушке леса горит прошлогодняя трава?

  Пройду мимо 0

  Постараюсь затушить, забросав землей, сбить пламя ветками деревьев 3

  Сообщу об этом взрослым 2

  9. Если ты увидел, что маленькие дети бросают в огонь бумагу, незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, как ты должен поступить?

  Остановлю, объясню, что это опасно 3

  Пройду мимо 0

  Попытаюсь переключить внимание детей на другое занятие 0

  10. Если во время интересной телепередачи ты увидел, что из телевизора пошёл дым, как ты должен поступить?

  Продолжу смотреть телепередачу 0

  Позову на помощь взрослых 2

  Отключу телевизор, позвоню в пожарную охрану, приступлю к тушению 3

  Интерпретация результатов:

  25-30  баллов – высокий уровень знаний

  20–24 баллов –  средний уровень

  15-19 баллов  - уровень знаний ниже среднего

  14– 0 баллов – низкий уровень знаний

  Результаты  диагностики:

  Уровень

  Входная диагностика

  На конец 6 класса (апрель)

  %

  %

  Высокий

   5 чел.

   21%

  7 чел.

  29%

  Средний

   7 чел.

   29%

  11 чел.

  46%

  Ниже среднего

   8 чел.

   33%

  4 чел.

  17 %

  Низкий

   4 чел.

   17%

  2 чел.

   8%

        Данные таблицы и диаграммы показывают нам, что произошла положительная динамика уровня знаний детей. Качество знаний на начало года – 50%, на конец  6 класса обучения – 75%. Повышение на  25%.

  Сравнительный анализ качества знаний по противопожарной  безопасности в 5-6 классах  Предварительный просмотр:

  Мониторинг развития  детей младшей группы по бурятскому языку в начале учебного года

  ФИО ребенка

  Произносительные навыки

  Лексические навыки

  Грамматические навыки

  Речевые навыки

  говорение

  аудирование

  Монологич.речь

  Диалогич.речь

  Умеет произносить звуки, похожие на звуки в русском языке. Не умеет произносить звуки, отсутствующие в русском языке, такие как h, х, b  и т.д.

  Не знает ни одной лексической единицы в бурятском языке

  Не владеет никакими грамматическими навыками

  -

  -

  Не понимает обращенную к нему бурятскую речь

  Мониторинг развития  детей младшей группы по бурятскому языку в конце учебного года

  ФИО ребенка

  Произносительные навыки

  Лексические навыки

  Грамматические навыки

  Речевые навыки

  говорение

  аудирование

  Монологич.речь

  Диалогич.речь

  Умеет произносить звуки, похожие на звуки ƟƟ, Ɣ и т.д. Не умеет произносить звук h в середине слова.

  Басаган, хƔбƔƔн, жаахан, томо, бƔмбэгэ, нааданхай и т.д.

  Энэ минии бƔмбэгэ. Энэ шинии.

  Умеет называть пальчики.считать. Называть предмет и говорить, что он принадлежит ему. Энэ бƔмбэгэ . Энэ бƔмбэгэ минии.

  Умеет задавать вопрос: энэ юун бэ? Отвечать на вопрос:  Энэ бƔмбэгэ.

  Понимает вопрос: Энэ хэнэй бƔмбэгэб?


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Система оценивания образовательных достижений:

  В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнени...

  Система оценивания образовательных достижений

  Дигностики, схемы, мониторинги...

  Система оценивания образовательных достижений

  Система оценивания образовательных достижений...

  Система оценивания образовательных достижений

  Оценка деятельности детей дошкольного возраста как фактор формирования положительной мотивации к учебной деятельности Известно, что планируя непосредственную образовательную деятельность вос...

  Система оценивания образовательных достижений

  Система оценивания образовательных достижений:...

  Система оценивания образовательных достижений в Детском саду № 226 ОАО «РЖД»

  Педагогический мониторинг  в детском саду проводится по методическому пособию, разработанному Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического процесса» - СПб.: ООО «Издательство ...