Главные вкладки

  Темазы: Кижи, бойдус ,экология, кадыкшыл. Хереглээр чогаал:М.Кенин-Лопсан «Кестирген пош»
  план-конспект урока по чтению (4 класс) на тему

  Шыгжаа Алдын-кыс Уйнук-ооловна

  БоЧаа билиглерни шингээдип алырын кичээли.

  Сорулгазы: Уругларнын шын, медерелдиг .ыыткыр номчуурун чедип алыр.Дыл-домаан , чугаазын ,угаан-бодалын сайзырадыр.Бойдуска ынак,ону камнап кадагалаары бистин сорулгавыс деп сагындырып кижизидер.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл toreen_chugaa_konkurs.docx29.56 КБ

  Предварительный просмотр:

  Темазы: Кижи, бойдус ,экология, кадыкшыл.

  Хереглээр чогаал:М.Кенин-Лопсан «Кестирген пош»

  Чаа билиглерни шингээдип алырын кичээли.

  Сорулгазы: Уругларнын шын, медерелдиг .ыыткыр номчуурун чедип алыр.Дыл-домаан , чугаазын ,угаан-бодалын сайзырадыр.Бойдуска ынак,ону камнап кадагалаары бистин сорулгавыс деп сагындырып кижизидер.

  Эртемни ооредиринн туннелдери.УУД. 

  Бот-тускайлан туннелдер: (личностные)

  • Оореникчинин бодунун узел-бодалын бот-тодарадып, бот сайзырадып, бот-углап билиринче; оорениринин чугулазын, чаа билиглер шингээдип алырын медерелдии-биле угаап билиринче угландырар.

  Предметтиг туннелдер:

  Эртемнин тускайланын медереп билип алырынче, чаа билиглерни чедип алырынын янзы-буру аргаларын ажыглап шингээдиринче, теориялыг билиглерни амыдырал-биле холбап оорениринче угландырар.

  Метапредметтиг туннелдер:

   Бот-тускайлан: оске эртемнернин теория-практиктиг билиглери-биле чергелештир шингээдири

  Коммуникативтиг: оске кижилер-биле, башкы, эш-оору-биле харылзаа тудуп, чугаалажып билири, инициатива, идея ундуруп шыдаары, бодалдарын чиге, дорт илередири, оске кижиге унелел бээри...

   Регулятивтиг - бот-угланыышкынныг: сорулга салып билири,  туннел ундуруп, бодунга унелел бээри... «чуну билип алдым», «чуну билип алыр мен...»

  Чаа билиг алырынын туннелдери - познавательные: Ном-биле ажылдап билирин, айтырыгларны созуглелден тып билири, тунелдер ундуруп билинче угланган.

                                   Кичээлдин чорудуу

  1.Организастыг кезээ.Кичээлче углап баштаары.

  -Бо хун кичээливисте аалчылар келген.Аалчылар-биле хулумзуруп экиилежиилинер.Бот-боттарынарже база хулумзуруп, кичээлге эки ажылдаарывыстын байдалын экижидээлинер.

  2. Актуализация.Онаалга хыналдазы.

  -Бистин торээн черивистин  бойдус байлаа кандыгыл? ( Каас-чараш бойдус чурумалдыг,анныг-менниг, кат-тоорук-биле байлак, хемнер-холдерлиг, аржаан сугларлыг, унуштер, дириг амытаннар, куштар бар)

  -Кызыл дептер деп чул?

  -Кандыг ховар дириг амытаннар, унуштер билир силер?

  -Чуге бо дириг амытаннар, унуштер ховартап, эвээжеп турарыл?

  -Оон ынай бойдуска хора чедирип турар чуулдер чуу деп бодап тур силер?

  -Кижи бойдустун толу болганда,  черивистин бойдузунга кандыг дуза кадып , камгалап турар силер?

  Шулук-биле ажыл.

  А)-Шулукту шупту денге  ыыткыр номчуп корээлинер.

  Кижи дээрге бойдустун бир,

  Хун дег чырык чаялгазы.

  Хурээлелди шупту демниг

  Хуннун-даа бол кадагалааал.

  Келир уе салгалдары,

  Кежик чолдуг чурттазын дээш

  Улуглар-даа, бичиилер-даа

  Угаап бодап камнаалынар.

  Б) Бирги кезээн ыыткыр, чоорту  ийиги кезээн оожум ун-биле номчуур

  -Чунун дугайында шулук?

  -Бойдусту камгалаарынче силерни кыйгырып, улуг харысаалга бисте, бойдусту херек чок черге дувуретпес, камнаар.

  3.Физминутка ( Арга иштинче агаарлаашкын)

  -Арга иштинге канчаар алдынар бис?Чуге? (ымыраалар хойгузар, дамырак суг,койгун, адыг)

  4.Тема

  А) Тывызык-биле ажыл

  Човурээ хааржак.

  Човурээ хааржактын иштинде ыяш хааржак

  Ыяш хааржактын иштинде саазын хааржак

  Саазын хааржактын иштинде узум чигир

  Узум чигирде- ус.

  -Чуу –дур  ол? ( Практиктиг ажыл: тоорук сайын казыыр) Слайд чуруктар коргузер.

  -Кончуг-ла шын ыткан -дыр,уруглар.

  Тоорук чуу деп ыяшка унерил? (пошке)

  -Пош кайда озуп турарыл? Ол кандыг ыяш ? ( ине бурулуг, ногаан)

  -Чаа-Холдун девискээринде бар бе?

  -Поштун тооруунун ажык дузазы бар бе ? Азы хоралыг бе?

  -Кандыг ажык дузазын бо чуруктарны коруп тургаш тып корунерем.(Шинчилел ажылы чорудар)

  -Силернин ада-иелеринер  тоорук сайын канчаар ажыглап турар?

  - Ус болгаш настойка (тооруктун картындан азы чемижинден суук чуул ундуруп алыры) кылыр.  Картын болгаш чемижин янзы-буру аарыгларга ажыглаар: ижин-хырын тыныш органнарынын аарыгларынга, кеш ортенгенде,  нерви системазынга болгаш хан эргилдези эки ажылдаарынга . В деп витамин хой . ында цинк, магний, калий дээш оон-даа оске элементилер бар.Балаыглар экиртир, соок-даяк быжыглаар, чурек-дамыр эки ажылдадыр.  Баш дугу чараш, чымчак, кылагар  кылыдр картын сугга тургускаш  чуур. Хоразы чок.

  Б) Сорулганы тывары.

  -Ам кичээливиске чунун дугайында номчуурувусту тып корунерем?

  В) М.Кенин-Лопсан « Кестирген пош»

  1)  Автор дугайында сос.

           Төөгү  эртемнериниң  доктору,  Тываның  Улустуң  чогаалчызы  болгаш  эртеминиң  алдарлыг ажылдакчызы, ,  тыва  хамнарның  бүгү  назынында  президентизи, «Хамнаашкынның  дириг  эртинези»  америк шаңналдың эдилекчизи,   Буян-Бадыргы  орденниң  баштайгы  эдилекчизи,  Монгуш  Борахович  Кенин-Лопсан 89 харлыг

   Монгуш Кенин-Лопсан — хөй санныг романнарның,  шүлүктер, рассказтар болгаш балладалар чыындыларының автору.

  2) Словар ажылы ( самбырада бижээн)

  Шудунзе- оттуг-ыяш, араатан чувелер- бору адыг, долемнештир-чанынче деннештир,туристер-аян-чорукчулар,саваажок-чурум чок, каргыш-хомудаан сеткил,сойлуктар-мелегейлер,торепчилеп-баглап алгаш,угааны алдаан- седээннээн.

  3) Башкынын номчулгазы

  -Чечен чугаанын кол бодалы чуу-дур?( долгандыр турар бойдусту камгалаар, кадагалаар, уреп болбас деп бодалды илередип турар)

  4) Оореникчилернин иштинде номчууру.

  5) Илчирбелей эжеш номчууру.Кошкак номчуур уругларга улегер домактар номчудур.

  Физминутка. Карактарга гимнастика.

  5. Быжыглаашкын.

  - Эртине кырганнын караанын чажы чуге токтуп келгенил?

  -Поштун дайзыннарынга  одура кескен улуска кандыг каргыш салганыл?

  -Поштун тожээнин чанынга Эртине кырган хензиг чочагайны чуге хооп кааныл?

  -оон кажан ыяштын чочагайын хоор бис?

  -Ыяш кезип алырда тываларнын кандыг чаагай чанчылдарын билир силер?

  6. Болук ажыл.

  Абзацтарны тыпкаш номчуур.

  • Эртине кырганнын ушкан пошке таврышканын бижээн домактарны тывар.
  • Кырганнын караанын чажынын токтуп келгени.
  • Эртине кырганнын каргыш- хомудалы.
  • Чочагайны хооп кааны.

  7. Туннел

  -Номчаан чечен чугаавыстын кол бодалы чуу болду?

  -Тоорукту канчаар  чыыр  алыр-дыр? ( бажындыва уне бергеш, ьышкан тооруктарны дужуруп алыр азы бышкан тооруктар черге кээп душкен болур)

  -Поштун тоорунун ажык-дузазы кижилерге болгаш дириг амытаннарга улуг болганда  камнаар ужурлуг бис.Поштун озеринге хой-хой чылдар херек.

  Демдектер салыры.

  8.Рефлексия.

  - Амыдыралга ажыктыг чуну билип алдынар?

  -Кичээлге чуу чувеге бергедештинер?

  -Чуу солун болду?

  -Кичээл менээ солун , ажыктыг чуулдер билип алдым дээр улус бышкан тооруктарны пошке азар, а чуну-даа билбээн мен дээр болза бышпаан тооруктарны азар  силер.

  • Эртине кырганнын ушкан пошке таварышканын бижээн домактарны тывар.

  • Кырганнын караанын чажынын токтуп келгени.

  • Эртине кырганнын каргыш- хомудалы.

  • Чочагайны хооп кааны.

  Чарлык кушту утпайн чор,

  Чагыг состу утпайн чор.

  Эки чагыгны эдерерге,

  Эжик ажып бергени- биле домей.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  КТП бойдус

  развернутый КТП по природоведению 4 класс...

  Ажык кичээл темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер

  Ажык кичээл   Темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер  Тоора-Хем 20013Тыва дылТемазы: М деп ун болгаш М, м деп ужектерБашкызы: Самия Хорагай ВикторовнаКлазы: 1 «Г»Сорул...

  Класс шагы. Темазы: «Чечен менде, чечек черде»

  Сорулгазы: Тыва чоннун аас чогаалынын чамдык хевирлери- биле уругларны таныштырбышаан, чоннун ыдыктыг чанчылдарын сагып, хундулеп оорениринге кижизидери, уругларнын дыл- домаан сайзырадыры;Дерилгези: ...

  “Бойдус зоналарынче аян-чорук”

  Сорулгазы:”Бистиң чуртувустуң бойдус зоналары” деп темага уругларның алган билиглерин делгемчидип, бойдус зоналарының тус-тузунда агаар бойдузун, туружун,үнүштерин,дириг амытаннарын тодарадып, ылгап б...

  «Хундулээчел кижи кижизиг, Хулумзуруглуг кижи чазык»

  Сорулгазы:1)Уругларны эвилен-ээлдек состерге , чараш аажы-чанга болгаш хундулээчел чорукка ооредири.2) Чаагай чанчылдарны амыдырал-чуртталгазынга херек кырында боттандырып, сагып чоруурун билиндирери....

  Разработка урока: Амы чок бойдус кыжын.

  Дать понятие о зимних природных явлениях, опираясь на непосредственный жизненный опыт учащихся: снежный покров на земле, лед на водоемах, снегопад, метель, изморозь, оттепели, гололед; научить ви...

  Бойдус эртеми 4 класс

  Ажылчын программа. Бойдус эртеми....