Главные вкладки

  Кеп состор
  материал (1, 2, 3, 4 класс)

  Кеп состор (поговорки), табышкактар (загадки) могут быть использованы на уроках родного языка и литературы, во внеклассной и внеурочной работе.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл кеп состор15.54 КБ
  Файл табышкактар12.17 КБ

  Предварительный просмотр:

  Кеп сöстöр.

  1. Сÿттÿ бее кулунга туза, сÿмелÿ уул jÿрÿмге туза.

  2. Сокорды согорго jакшы, тÿлейди айткылаарга jакшы.

  3. Сööкти ÿйезинен омыр, сöсти учурлап айт.

  4. Токым алдында ат бÿдер, ээр алдында эр öзöр.

  5. Туудый коозо болгончо, айакча аш болзын.

  6. Тил jÿгÿрÿги – башка, бут jÿгÿрÿги – ашка.

  7. Колыҥ кыймыктанза, оозыҥ кыймыктанар.

  8. Калбакчадаҥ кап болор.

  9. Акту кÿчин агару.

  10.Őмöлÿ иш öчпöс.

  11. Канча кире иштензеҥ, анча кире аларын.

  12. Кара сууга тÿкÿрбе, калык-jонды jамандаба.

  13. Ат jакшызы мактулу, кижи jакшызы кÿндÿлÿ.

  14. Jакшыныҥ jолы чындык, jаманныҥ jолы тыртык.

  14. Кÿйÿнчек кижи öрö чыкпас.

        Кööрöҥкöй кöлгö дö калып тÿжер.

  15. Бир мекелезеҥ, экинчизинде мекелеп болбозыҥ.

  16. Чынын айдардыҥ наjылары кöп, копчы кижиниҥ öштÿлери кöп.

  17. Кöп этсеҥ, билгир болорын.

  18. Бичикчи кижи jарыкта jÿрет.

        Бичик билбес караҥуйда jÿрет.

  19. Иштеҥкейди иш те сÿÿр.

  20. Jаш одын отко кÿйбес, jалку кижи иш кöдÿрбес.

  21. Jакшы керектер кижиниҥ тоомjызын кöдÿрер.

  22. Билерге -  бир сöс, билбеске – муҥ сöс.

  23. Jакшы кижи узанарга ÿредер, jаман кижи копко ÿредер.

  24. Тöгÿн сöс айтканы – тöҥöш кöрÿп ÿргендий.

  25. Капшуунныҥ карызы jоон, jожоҥнын jодозы jоон.

  26. Ӱÿрлÿ jÿргендер ÿркибес, кожо jÿргендер коркыбас.

  27. Агын сууда сал jакшы, ас улуста jöп jакшы.

  28. Jаман кижиде нöкöр jок, керик кижиде мак jок.

  29. Чечен мылтык jаспас, чындык нöкöр таштабас.

  30. Нöкöри jок кижи тазылы jок агашка тÿҥей.

  31. Őскöн jериниҥ öлöҥи jараш, баскан jериниҥ баргаазы jымжак.

  32. Тöрöл jердиҥ тобрагы туш jердийинеҥ артык.

  33. Чыккан jери чын алтындый, бÿткен jери бÿдÿн алтындый.

  34. Албатыныҥ ÿрени тÿгенбес, тазылы ÿзÿлбес.

  35. Кÿски кÿн кÿндеп те турза, кÿп эдер.

  36. Jаскы кÿн jаап та турза, jалт эдер.

  37. Аш jуунадарында бир час оройтызаҥ –

        Jыл туркунына jедижип болбозын.

  38. Чагаан айда чагана тоҥор, кочкор айда кочкорлор сÿÿнер.

  39. Кен тон jыртылбас, кеп сöс бузулбас.

  40. Аш ичкенче, мендебе, атка минзеҥ, токтобо.

  41. Jалку эмес таҥ адарын сакыыр,

        jалку кижи кÿн бадарын сакыыр.

  42. Jалбагынан jатсаҥ, кÿн де орой чыгар.

  43. Коомой анчы аҥ ÿркÿдер,

        Коркынчак кижи jон коркыдар.

  44. Тööчö кара санаадаҥ тööчиче ак санаа артык.

  45. Аjарылбаган будак кап jарар.

  46. Арба кылгада, бала jашта.

  47. Тöрöл jери тöжöктöҥ jымжак,

        Őскöн jери öтпöктöҥ тату.

  48. Кыймыктанган кижи кыр ажар.

  49. Иш jок болзо, амыр да jок.

  50. Коркынчак кöзин тазырайта кöрöр,

        Коркыбас кöзин кезе кöрöр.

  51. Коркынчак кыр ажыра jудуругын тÿÿнет.

  52. Jакшыга jарашсаҥ, jакшызы jугар,

        Jаманга jöмöшсöҥ, jаманы jугар.

  53. Кöп болуп, чöп болгончо, ас болуп, чоҥ болзын.

  54.  Кем бай – ол бий.

  55. Байдыҥ кöзи ач, колы капкыр.

  56. Сектÿ jылда ийт семис, тымулу jылда кам семис.

  57. Jабагадаҥ мал болор,

        Jокту кижи эр болор.  Предварительный просмотр:

  Табышкактар.

  1. Эрден бöкö,  jеннен чичке,

  2. Адамнын бöрÿгин антарып болбодым.

  3. Айры агашка кар jукпас.

  4. Jорткон, jорткон – jолы jок,

      Кескен, кескен – каны jок.

  5. Кыр ажыра кайыш кестим.

  6. Таптан уул тал кести.

  7. Чек-чек базытту, чекпен сары öдÿктÿ.

  8. Кедери jуулу токпок jадыры.

  9. Кöрзöм, кöрзöм – кöрÿнбейт,

      Тутсам, тутсам – тудулбайт.

  10. Аркада кара казан кайнап jат.

  11. Кырды кызыл тÿлкÿ ажа берди.

  12. Ту-у, ту-у этти,

        Тумандый jÿре берди.

  13. Бирÿзи баралы дейт,

        Бирÿзи jадалы дейт.

  14. Сууга кирзе – мун,

         Судан чыкса – бир.

  15. Монолдон келген боро учук.

        Кыдаттан келген кызыл учук.

  16. Буды jерде,

        Бажы тенериде.

  17. Шибееде ширдектÿ.

  18. Сыргактын бажында

        Сыдыр темичи отуры.

  19. Бир тытта он эки будак

        Кажы ла будакта он эки чочогой,

        Кажы ла чочогой  ети эмилдÿ.

  20. Jолдын jанында ак кийимдÿ балдар отуры.

  21. Бирÿзи учат,

        Бирÿзи ичет,

        Бирÿзи öзöт.

  22. Бирÿзи «кыш jакшы» дейт,

        Бирÿзи «jай jакшы» дейт.