Главные вкладки

  Табышкактар
  картотека (1, 2, 3, 4 класс)


  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл tabyshkaktar.docx12.17 КБ

  Предварительный просмотр:

  Табышкактар.

  1. Эрден бöкö,  jеннен чичке,

  2. Адамнын бöрÿгин антарып болбодым.

  3. Айры агашка кар jукпас.

  4. Jорткон, jорткон – jолы jок,

      Кескен, кескен – каны jок.

  5. Кыр ажыра кайыш кестим.

  6. Таптан уул тал кести.

  7. Чек-чек базытту, чекпен сары öдÿктÿ.

  8. Кедери jуулу токпок jадыры.

  9. Кöрзöм, кöрзöм – кöрÿнбейт,

      Тутсам, тутсам – тудулбайт.

  10. Аркада кара казан кайнап jат.

  11. Кырды кызыл тÿлкÿ ажа берди.

  12. Ту-у, ту-у этти,

        Тумандый jÿре берди.

  13. Бирÿзи баралы дейт,

        Бирÿзи jадалы дейт.

  14. Сууга кирзе – мун,

         Судан чыкса – бир.

  15. Монолдон келген боро учук.

        Кыдаттан келген кызыл учук.

  16. Буды jерде,

        Бажы тенериде.

  17. Шибееде ширдектÿ.

  18. Сыргактын бажында

        Сыдыр темичи отуры.

  19. Бир тытта он эки будак

        Кажы ла будакта он эки чочогой,

        Кажы ла чочогой  ети эмилдÿ.

  20. Jолдын jанында ак кийимдÿ балдар отуры.

  21. Бирÿзи учат,

        Бирÿзи ичет,

        Бирÿзи öзöт.

  22. Бирÿзи «кыш jакшы» дейт,

        Бирÿзи «jай jакшы» дейт.