Главные вкладки

  "Учитель года - 2020" школьный этап
  план-конспект урока (1 класс)

  Салчак Анжела Дуун-ооловна

  Учитель года -2020

  Скачать:

  Предварительный просмотр:

  Чтобы пользоваться предварительным просмотром создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

  Предварительный просмотр:

  Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

  Подписи к слайдам:

  Слайд 1

  « Т-д деп үннерге болгаш үжүктерге быжыглаашкын » (1-ги класска үжүглел кичээли )

  Слайд 2

  Экии , алдын хүнүм ! Экии , ак-көк дээрим ! Эрес-хөглүг уруглар бис, Эртемнерни ӊ дөзүн дилеп , эртем билиг ээреминче Эштип шымнып кирээлиӊер !

  Слайд 3

  Куш чемгерер бажы ӊ

  Слайд 4

  Көге-буга Ала- сааскан Торга Бора- хөкпеш Кыштаар куштар

  Слайд 5

  Кыжын куштарга канчаар дузалажыр бис ?

  Слайд 6

  Демниг сааскан Теве тудуп чиир .

  Слайд 7

  торга дыт тараа от ыттар т т т

  Слайд 8

  дааш дидим оолдар малдар дилги д д д

  Слайд 10

  Кичээлди ӊ темазы : Т -д деп үннерге болгаш үжүктерге быжыглаашкын .

  Слайд 11

  Кичээлди ӊ сорулгазы : Д-т деп үннерни болгаш үжүктерни шын ылгап билирин чедип алыр .

  Слайд 12

  «Д» – кошкак , ыыткыр . «Т» - күштүг , дүлей . Д-Т – эжеш ажык эвес үжүктер .

  Слайд 13

  д ус т ус

  Слайд 14

  т ос д ос

  Слайд 15

  д алган т араа

  Слайд 16

  д арга т орга

  Слайд 17

  Дарган - демир аймаандан янзы-бүрү эдилелдер кылыр шевер кижи .

  Слайд 19

  Бичии чараш куштар Бисти ӊ черге ужуп кээр . Борбак хырнын тоттурар , Бо -ла чемнеп чоруурлар . Бирээ,ийи , үш ! Бичии куштар эрестер . Сула шимчээшкин :

  Слайд 20

  т т т Т т т Т д д д д д

  Слайд 24

  Бөлүк -биле ажылдаары

  Слайд 25

  Бөлүк -биле ажылдаары

  Слайд 26

  Чуруктуг диктант

  Слайд 28

  Чуруктуг диктант тараа дилги

  Слайд 29

  дагаа торга

  Слайд 31

  Эр- хейлер ! Эр- хейлер !

  Слайд 32

  Интернет-ресурсы: http ://www.podmoskovje.com/vorobej-povedenie-obraz-zhizni-i-vidy / - кормушка. http:// forest.geoman.ru/forest/item/f00/s02/e0002646/index.shtml - сорока. http://photo.qip.ru/users/nataly-a/336774/? mode=xlarge&sort=v – голубь. http://BeOn.ru/tag/% C2%EE%F0%EE%E1%E5%E9/5.html - воробей. http:// 900igr.net/kartinki/okruzhajuschij-mir/ZHizn-zhivotnykh-zim - дятел. http:// by-anna.ucoz.ru/publ/prazdniki/rozhdestvo_snegoviki/55-4 - снеговик. http://copypast.ru/2010/09/06/nekotorye_interesnye_sposoby _ - соль. http://megamozg2.dev.nika-media.ru/tests/devyat / - цифра 9. http:// www.itpgroup.com.ua/index.php/packaging-flour - мука в упаковке. http :// podelki.originalhands.ru/images/podelki-iz-berezy-i-berest - кора березы. http :// восвод.рф / msk /news/look/7757/ . – дятел. http://24daily.net/? p=31160 – дождь. http:// провэд.рф / customs/14243-konstantin-kozlov-tamozhnya- начальник. http://www.komitet.net.ua/article/print/90822 / - ученики.  Предварительный просмотр:

  Кичээлдин анализи

  Класс:1 «Б»

  Кичээлдин темазы: Д-т  деп  үннерге  болгаш  үжүктерге  быжыглаашкын.

  Кичээлдин хевири: Быжыглаашкын кичээли.

  Кичээлдин сорулгалары: Д-т деп үннерни болгаш үжүктерни шын ылгап билирин          быжыглап, кичээлдиӊ темазын шын тодарадып тыварынга чаӊчыктырып өөредир.Ѳѳреникчилерни аянныг, медерелдиг номчудуп ѳѳредир; номчаан тоолунуң утказын чогаадыкчы ажыл-биле илередип билирин чедип алыр.

   Сайзырадыглыг сорулга: Уругларныӊ аас болгаш бижимел чугаазынга чогаадыкчы угаан-бодалын, медерелдиг номчуурун сайзырадыр,боттарыныӊ ажылынга шын үнелелди бээринге чаӊчыктырар.уругларның дыл домаан,  угаан-медерелин сайзырадыр, сѳс курлавырын байыдар;

  Кижизидиглиг сорулга:  Куштарга кышкы соок үеде сагыш човап, дуза чедирери кезээде утпайн чоруурун болгаш оларны камнап, хайгаараарынга кижизидер.уругларны эп-найыралдыг болурунга,  бот-боттарын  дыңнажып билиринге,  хундулээчел  болурунга  кижизидер.

  Ѳѳредилгениң бүгү талалыг ажыл-чорудулгазың хевирлээри (формирование УУД):

  Билип алырынын бугу-талалыг ажыл-чорудулгазы (познавательные): боттарынын билиглерин практикада ажыглап, чаа ѳѳренип турары чогаал-биле деннеп билири; билири чогаалдардан чаа чогаалдын ылгалып турар чуулдерин тывары; чаа билигни боду тып, чедип алыры: номну ажыглап база бодунун дуржулгазындан, дыннааны информацияларга даянып тургаш, айтырыгларга харыыны тып билири.

  Таарыштырып башкарар бугу талалыг ажыл-чорудулга (регулятивные): кичээлдин сорулгаларын тып, тодарадып, ону чугаалап билири; кичээлдин планын тургузуп, оон-биле ажылдап билири;  кичээлде кылдыныгларны (действия) шын унелеп билири; бодунун кылдыныгларын кичээлдин сорулгаларынга дууштур тургузуп, боттандырып билири.

  Харылзаа тудуп, чугаалажырынын бугу-талалыг ажыл-чорудулгазы (коммуникативные): Бодунун бодалдарын шын дамчыдып, чугаалап билири; оскелерни санал-бодалын дыннап, унелеп билири.

  Бот-тускайлан бугу-талалыг ажыл-чорудулга: Бодунун ажылын шын унелеп билири.

  Кичээлге ажыглаан технологиялар:

  -Уруг бүрүзүнүң онзагайынче угланган технология (личностно-ориентированная)

  -Кадыкшыл камгалаарынын технологиязы;(здоровьесберегающая)

  -Чѳрүлдээлиг байдал тургузар технология;(проблемная) угаан боданыышкын,  харылзажылга (диалог чугаа).

  -Оюн-биле удеттинген технология (игровая технология)

  Кичээлге ажыглаан ѳѳредиглиг курлавыр: Сѳзүглел, чуруктар, ном –биле ажыл, улегер домактар.

  Кичээлдиң дерилгези: компьютер, экран , проектор, презентация, үлегер домак,ѳѳредилге номнары.

  Ѳске эртемнер-биле харылзаазы: орус дыл, хурээлел, улусчу ужурлар, куш-культура.

  Ажыглаан арга, методу: хайгаарал методу, беседа, словарь – биле ажыл, чогаадыкчы ажыл.

  Ѳѳредириниң хевирлери: бѳлүктеп, эжеш болгаш бот-тускайлаң ажылдаары, класс –биле ажыл.

  Эрткен кичээл болгаш дараазында кичээл – биле харылзаа: Эрткен кичээлде өөренген  материалды кайы-хире билип алганын хынаарда, т-д деп ужуктер кирген сөстерни уругларга номчудуп, ол ужуктернин сөсте турар туружун илереткеннер.

            Кичээлди  план  езугаар  болгаш  программа  аайы-биле   эрттирген.  Мен  бодаарымга,  башкының  болгаш  өөреникчиниң  кады  демниг  ажылдажылгазы  кичээлдиң  сорулгазын  база  кичээлде  ажыглаттынган  метод,  технологияларны  чедип  алырынга  дузалыг  болган. Кадыкшыл камгалаар технология езугаар уруглар сула шимчээшкинни кылып, дыштанган.

             Кичээлдиң  кижизидилгелиг,  сайзырадылгалыг,  өөредириниң  сорулгалары  чедип  алдынган. Ону уругларнын кичээлге активчи ажылдааны бадыткаан.  Кичээлде кайы-хире ажылдаанын өөреникчилер арынчыгаштарныӊ дузазы- биле үнелээннер: ногаан арынчыгашты – 22 өөреникчилер , а сарыг арынчыгашты - 3 өөреникчилер шилээн. Кичээлди  эки  эрткен  деп  үнелээр  мен, чүге дизе салдынган сорулгаларым чедип алган мен. Ону уругларның кичээлге идепкейлиг ажылдааны бадыткаан.  Ѳѳреникчилер теманы эки шингээдип алганнар.

  Бот  анализти  эге класс  башкызы   Салчак А.Д  кылган. 23.01.2020 г.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  эсс на конкурс "Учитель года 2020"

  ЭСС на тему: Учитель -профессия или призвание?...

  Эссе на конкурс "Учитель года 2020"

  Эссе на тему "Я учитель" . Каким же должен быть современный учитель? моя точка зрения....

  Самопрезентация на конкурс Учитель года 2020

  Представляю вашему вниманию Самопредставление на конкурсе мастерства...

  Информационная карта участника районного конкурса педагогического мастерства «Учитель года России» в 2020 году в номинации «Лучший учитель»

  Информационная карта участника районного конкурса педагогического мастерства «Учитель года России» в 2020 годув номинации «Лучший учитель»...

  ЭССЕ "Я - Педагог!", конкурс педагогического мастерства "Учитель года - 2020", номинация "Педагогический дебют"

  ЭССЕ  "Я - Педагог!", конкурс педагогического мастерства "Учитель года - 2020", номинация "Педагогический дебют"...

  Конкурс "Учитель года - 2020" Открытый урок по математике "Деление вида 80:20"

  Открытый урок по математике, 3 класс.Цели: познакомить с приемом деления вида 80:20; закреплять умение решать задачи и уравнения изученных видов.Планируемые результаты: учащиеся научатся моделировать ...