Главные вкладки

  Открытый урок по теме Причастие (на адыгейском языке с презентацией)
  план-конспект урока (7 класс) по теме

  Гишева Нагмет Нурбиевна

  к1элэеджак1охэр причастием нэ1уасэ фэш1ыгъэнхэр  глаголыр IэубытыпIэ  тшIызэ причастиер зыщыщыр    

           зэхэфыгъэныр  

  Причастиехэр гущыIэухыхэм къыхагъэщышъоу ыкIи  ахэр агъэфедэшъоу  егъэсэгъэнхэ  

  Причастием играмматическэ нэшанэхэр зэхэфыгъэнхэр

   

  Скачать:


  Предварительный просмотр:

  Адыгабзэмк1э зэ1ухыгъэ урокым иплан-конспект

  Темэр:  Дееричастие зыфа1орэр.

  Мурадыр: к1элэеджак1охэр деепричастием нэ1уасэ фэш1ыгъэнхэр

  • деепричастиер зыщыщыр  зэхэфыгъэныр;  
  • дееричастиехэр гущыIэухыгъэм къыхагъэщышъоу ыкIи  ахэр агъэфедэшъоу  егъэсэгъэнхэр

  Урокыр зыфэдэр: темак1эр зыщызэрагъаш1эрэ урок.

  Урокым ик1уак1.

  1. Урокым  изэхэщэн.

  1. тинепэрэ урок адрэ урокмэ афэдэщтэп сыда п1омэ, хьак1эхэр къеблэгъагъэх.
  2. темэмрэ мурадымрэ я1огъэныр. (сл.1)

  Непэ урокым, к1алэхэр, темак1эм нэ1уасэ тыщыфэхъущт;

  • глаголыр IэубытыпIэ  тшIызэ деепричастиер зыщыщыр    

  зэхэтфыщт;

  • деепричастиехэр гущыIэухыхэм къыхэдгъэщышъоу ыкIи  ахэр дгъэфедэшъоу  зедгъэсэщт

  Тиурок къедгъэжьэн усакIоу, орэдусэу фольклористэу КIубэ Щэбан игущыIэхэмкIэ. (сл.2)

  «НЭМЫКIЫБЗЭ УМЫШ1ЭНЫМ ЕМЫКIУ ХЭЛЪЭП,

  ЕМЫКIУШХУ УМЫШIЭНЫР НЫДЭЛЪФЫБЗЭР»

          КIубэ Щ.

      Мы гущыIэхэмкIэ къыгъэлъэгъуагъ илъэпкъ, иныдэлъфыбзэ  шIулъэгъоу фыриIагъэр, зэрэфэшъыпкъагъэр. АдыгабзэкIэ гум ихъыкIырэр куоу, игъэкIотыгъэу къыри1отыкIын зэрилъэкIыщтыгъэр.

      Непэ адыгабзэм изэгъэшIэн лъыдгъэкIотэщт.

  II.   1. Карточкэхэмк1э нэбгырищ  1оф аш1э. (Гущы1эухыгъэмэ глаголхэр ахагъэуцожьы)

   

  К-1

  1. Псыхъо ц1ык1ур къушъхьэ чапэм   … .

  1. Тыгъуасэ Шъхьэгуащэ чъыг инышхо  … .
  2. Бжыхьэ к1асэр  …. .

        К-2

  1. Бжыхьэ ощхыр зэпымыоу … .
  2. Мэкъуаохэр шъофым  …. .
  3. Къухьэр ерагъэу  … .

       К-3

  1. Пк1ашъэхэр псым шъабэу  … .
  2. Бжыхьэм пц1ашхъохэр, пчэндэхъухэр, къуанч1эхэр хэгъэгу

         фабэхэм  … .

  1. Еджэп1э  садым пк1ышъхьэ-мышъхьэ  чъыг зэфэшъхьафхэр  …. .

  2. Доскэм гущы1эухыгъэхэр тетхагъэу ищык1эгъэ гущы1эхэр хагъэуцожьых. Причастиехэр зэрыт падежыр къа1о.

  Куп … куп ыуас а1о. (зыгъэда1орэр)

  Ш1у … ш1у фыщылъ. (зыш1эрэм)

  1офш1ак1э … 1офш1эным егъал1э. (зымыш1эрэм)

  Дахэр … ишэн. (зыгъэдахэрэр).

  Гъатхэм  … бжыхьэм мэгъыжьы. (чъыягъэр).

  III.   Гущы1элъэ 1офш1эн.  (сл.3)

  Мы гущы1эмэ глаголхэр къатежъугъэк1и шъутхых.

   ЩхыпцIызэ, гушIозэ, Iушъашъэзэ, ыгъалэзэ, шхэзэ, тхэзэ,  феплъэкIызэ, зэрэгъэкуохэзэ, кIохэзэ.

   (Ауплъэк1ужьы  зым  иер  зым  1ехышъ)  гущы1эу къатхыхэрэр:

  МэщхыпцIы, мэгушIо, мэIушъашъэ, егъалэ, машхэ, матхэ, феплъэкIы, зэрэгъэкуох, мак1ох.

  Мы гущы1эу къэшъутхыгъэхэр сыд фэдэ упч1а зиджэуапхэр?

  (Сыд ыш1эрэр?).

  IV. Темак1эм икъэ1отэн. (сл.4)

  Гущы1эухыгъэхэр зэжъугъапшэх

  Космонавтым зэрэбыбыгъэр къеIуатэ ыкIи мэщхыпцIы.

  Космонавтым зэрэбыбыгъэр щхыпцIызэ къеIуатэ.

  Гущы1эухыгъэмэ алъапсэхэр къашъу1о.  Тара гущы1эухыгъэу зэлъэпкъэгъу хъугъэ-ш1агъэхэр къызэрык1ырэ гущы1эхэр къызхэгъэщыгъэр? (1) Тэра зэмылъэпкъэгъухэр зым лъэпсэ мэхьанэ и1эу, адрэм годзэ мэхьанэ и1эу къызхэгъэщыгъэр?(2)

  Мы гущы1эхэу годзэ мэхьанэ къызэрык1хэрэмэ сыд фэдэ упч1а афэбгъэуцун плъэк1ыщтыр?

  (сыдэущтэу?)

  къеIуатэ, мэщхыпцIы, аунэкIыжьы, зэрэгъэчэфых, егупшысэ, матхэ – глаголых  (сл. 5)

  Щхыпц1ызэ, зэрэгъэчэфхэзэ, егупшысэзэ - мыхэр  деепричастиех. (сл 6)

  Деепрчастиер – глагол шъошэ шъхьаф. Глаголымрэ наречиемрэ янэшанэхэр деепричастием хэлъых. Упч1эу деепричастием  афагъэуцухэрэри глаголым афагъэуцухэрэм атехьэх. Деепричастием епхыгъэ гущы1эр е ц1эпапк1эк1э е пкъыгъуац1эк1э къа1о хабзэ. Деепричастием ехыгъэ гущы1эри глаголым епхыгъэ гущы1эри зэфэдэу агъэ1орыш1э. глаголым епхыгъэ гущы1эр зэрыт падежым деепричастием игъусэ гущы1эри еты.  Ыгъэлагъ (сыд?) дэпкъыр. Ыгъалэзэ (сыд?) дэпкъыр (cл 6) Деепричастиехэр  суффиксхэу  -эу, -у, -зэ зыфиIохэрэмкIэ гъэпсыгъэх.

  V. Тхылъым 1оф дэш1эгъэныр. (сл.7) 

  1оф. 484 (жэры1ок1э)

  VI.  Tынэмэ зядгъэгъэпсэфын. (сл.8-9)

  1оф.485(сл.10)

   

  VII. Къыхэх диктант. (деепричастиехэр къыхатхык1ы,уахътэу, шъхьэу зэрытыр къа1о) (сл.11)

  • Еджэп1э щэгум сад дэгъу дэт. Мыщ пк1ышъхьэ-мышъхьэ чъыг зэфэшъхьафыбэ къыщэк1ы. Чъыгхэр  класс пэпчъ тфырытф къыщэфызэ ыгъэт1ысыгъ.  Гъатхэм  к1алэмэ к1элэегъаджэм аригъэлъэгъузэ  чъыгхэр къат1ыхьэх. К1элэеджак1охэр зэрэгъэчэфхэзэ  садым 1оф щаш1э.  Бжыхьэм,  садым и1ухыжьгъом къутамэмэ афэсакъхэзэ  чъыгмэ апыт пк1ышъхьэ-мышъхьэхэр пачыжьы. Лэжьыгъэр матэмэ аратакъозэ зэ1уагъак1э, ет1анэ 1уащы.

  VIII. Ж/И  гущы1эхэр хэтэу гущы1эухыгъэхэр къызэхэжъугъэуцу.

  • К1ымафэм, мылым, к1элэц1ык1ухэр, щыджэгухэзэ, ос 1ашк1э еш1эх, бзыуцыфым фэдэу, зэрэгъэкуохэзэ, 1уашъхьэм къечъэхых,

  IX. Урокым изэфэхысыжь.

  Сыда непэ к1эу урокым щызэжъугъэш1агъэр?

  Дееричастиехэр щысэ къэшъухь.


  Предварительный просмотр:

  Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

  Подписи к слайдам:

  Слайд 1

  Мурадыр: деепричастием нэ1уасэ фэш1ыгъэнхэр; деепричастиехэр гущы1эухыгъэм къыхагъэщышъоу егъэсэгъэнхэр;

  Слайд 2

  Нэмык I ыбзэ умыш I эным емык I у хэлъэп, емык I ушху умыш I эныр ныдэлъфыбзэр К I убэ Щ

  Слайд 3

  Гущы I элъэ I офш I эн Мы гущы I эмэ глаголхэр къатежъугъэк I и шъутхых. Щхыпц I ызэ, гуш I озэ, I ушъашъэзэ, ыгъалэзэ, шхэзэ, тхэзэ, феплъэк I ызэ, зэрэгъэкуохэзэ, к I охэзэ. УПЛЪЭК I УЖЬ Мэщхыпц I ы, мэгуш I о, мэ I ушъашъэ, егъалэ, машхэ, матхэ, феплъэк I ы, зэрэгъэкуох, мак1ох.

  Слайд 4

  1 . Космонавтым зэрэбыбыгъэр къе I уатэ ык I и мэщхыпц I ы. Космонавтым зэрэбыбыгъэр щхыпц I ызэ къе I уатэ. 2. К1алэмэ мэкъу кухьэр аунэк I ыжьы ык I и зэрэгъэчэфых. К I алэмэ мэкъу кухьэр з эрэгъэчэфхэзэ аунэк I ыжьы. 3. Пшъэшъэжъыер егупшысэ ык I и матхэ. Пшъэшъэжъыер егупшысэзэ матхэ.

  Слайд 5

  къе I уатэ, мэщхыпц I ы, аунэк I ыжьы, зэрэгъэчэфых, егупшысэ, матхэ – глаголых

  Слайд 6

  Щхыпц1ызэ, зэрэгъэчэфхэзэ, егупшысэзэ - мыхэр деепричастиех. Ыгъэлагъ (сыд?) дэпкъыр. Ыгъалэзэ (сыд?) дэпкъыр

  Слайд 7

  Деепричастиехэр суффиксхэу -эу, -у, -зэ зыфи I охэрэмк I э гъэпсыгъэх . Деепричастиер гущы1эухыгъэм обстоятельствэу къыхэфэ. Тхылъымк I э I офш I эн I оф. 484 (жэры I ок I э)

  Слайд 10

  1оф. 485

  Слайд 11

  Къыхэх диктант. Уплъэк1ужь. Къыщэфызэ, аригъэлъэгъузэ, зэрэгъэчэфхэзэ, афэсакъхэзэ, аратакъозэ.

  Слайд 12

  Мы гущы1эхэр хэтэу гущы1эухыгъэхэр зэхэжъугъэуцу. К1ымафэм, мылым, к1элэц1ык1ухэр, щыджэгухэзэ, ос 1ашк1э еш1эх, бзыуцыфым фэдэу, зэрэгъэкуохэзэ, 1уашъхьэм къечъэхых,


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Открытый урок по теме "Причастие" ( С использованием ИКТ)

  Открытый урок по теме "Причастие" ( С использованием ИКТ)...

  Открытый урок на тему: Изобразительно-выразительные средства языка

  открытый урок на тему: Изобразительно-выразительные средства языка...

  План открытого урока на тему: "Заимствования в русском языке"

  Заимствования в русском языке. Этимология заимствованных слов(Интегрированный урок русского, английского и французского языков)...

  открытый урок по теме : Travelling around the world с презентацией.

  План - конспект открытого урока по теме "Путешествие по англо-говорящим странам".  Презентация - конспект урока для демонстрации на интреактивной доске   17 586 кб  .Презентация к уроку...

  Открытый урок по теме: «Причастие» в 7 классе

  Открытый урок по теме: «Причастие» в 7 классеЦЕЛЬ:Дать представление о причастии как особой форме глагола.ЗАДАЧИ: Познакомить с основными грамматическими признаками, которые свойственны причастию.Форм...

  открытый урок на тему "причастие"

  Урок содержит презентацию и некоторую работу с интеративной доской, что поможет ученикам привыкнуть: во-первых, к подобной технике, во-вторых, к подобному роду ведения занятия....