Главные вкладки

  Адыгэ фольклорыр

  Гишева Нагмет Нурбиевна

  Адыгэ орэдыжъмэ, гъыбзэмэ къэбарэу апылъмэ афэгъэхьыгъэ нэкIубгъу.

  ololo.fm/search/Жъыу
   

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл Iадыиф иорэд, ащ къэбарэу пылъыр.14.08 КБ

  Предварительный просмотр:

  1адыиф иорэд.

  Орэдым къэбарэу пылъыр.

  1адыифыр пшъэшъац1э. Ш1у ымылъэгъоу, мылъку зи1эм ратынэу зыфежьэхэм, 1адыиф ш1у ылъэгъурэ к1алэм дэк1уагъ. К1алэм шыоу пшъашъэр къыхьызэ, ягъогупэк1э щылъ мэзым хэхьагъэхэу, мэз атакъэ къыхэбыбык1ыгъ, шыр ащ къыгъащти зык1эбгъулъым, 1адыиф къефэхи, ыпшъэ зэриути ыук1ыгъ. К1элэ насыпынчъэр, ш1у ылъэгъурэ пшъашъэм ихьадэ шъхьащыт1ысхьи, орэдыр ыусыгъ.

  1. Гупапчъэри зэпагъо,

  Сэ си 1адыиф,

  Ор к1ыбыпчъэри зэгъок1,

  Сэ си 1адыиф.

  1. Мэз атакъэри къыхэлъэт,

  Сэ си 1адыиф,

  Шыр к1элъэти усш1уеук1,

  Сэ си 1адыиф.

  1. Пк1эгъолэжъыр къызэш1уек1,

  Сэ си 1адыиф,

  Упшъэ ц1ык1ури къызэш1оуи,

  Сэ си 1адыиф.

  1. Пхъонтэ ш1уц1эри къызэ1оу,

  Сэ си 1адыиф,

  Сыгум къеозэ усш1уеук1,

  С. Си 1адыиф.

  1. Е-о-ой, е-о-ой,

  Сэ си 1адыиф,

  Тыдэ мыгъоми усхьыхэн,

  Сэ  си 1адыиф.

  1. Мэзы ч1эгъым уч1эслъхьанти,

  Сэ  си 1адыиф,

  Къолэ-бзыумэ усш1уашхын,

  Сэ си 1адыиф.

  1. Си к1эджыбэм сэ уислъхьанти,

  Сэ си 1адыиф,

  К1эджыбэ1ур о пфэзэжъу,

  Сэ си 1адыиф.

  1. Сыгужъуак1эм удэслъхьанти,

  Сэ си 1адыиф,

  Уихьэдамэм сиук1ын,

  Сэ си 1адыиф.

  1. Гъоплъэ бэн фэзыш1ырэм,

  Сэ си 1адыиф,

  Дышъэ бжыби сэ естын,

  Сэ си 1адыиф

  1. Дышъэ бжыбыр ш1омак1эмэ,

  Сэ си 1адыиф,

  Гъэ ишык1э сэ естын,

  Сэ си 1адыиф.

  1. Шъуадэжьыми усхьынти,

  Сэ си 1адыиф,

  Зэкъошиблым саш1ол1ык1,

  Сэ си 1адыиф.

  1. Тадэжьыми сэ усхьынти,

  Сэ си 1адыиф,

  Хымэ хьадэр ор гомы1у,

  Сэ си 1адыиф.

  1. Е-о-ой, е-о-ой,

  Сэ си 1адыиф,

  Тыдэ мыгъоми усхьыхэн,

  Сэ  си 1адыиф.