Мое хобби (стихи)
материал по теме


Скачать:

ВложениеРазмер
Файл stihi.rar13.23 КБ

Предварительный просмотр:

         Тыва кыстар                                                                                                                                   Саглы суурум

«Танцылап ойнай  бээрге,                                                                                       Долгандыр-ла даглар-биле кажааланган        

Таан чараш тыва кыстар»-дижири чоп,                                                              Делгем ногаан тайгаларлыг Саглы суурум

«Угулзалап даарай бээрге,                                                                                     Аргазында анныг-менниг байлак чурттум

Уран-шевер тыва кыстар»-дижири шын.                                                               Айлан-куштар аян тудуп, ырлажып кээр,

Ийи чажын чара орээш,                                                                                                                          магаданчыын!

Топтуг,бодуун аажы-чанныг  тыва кыстар.                                                                            Март 8-биле,авай

                 Мээн авам                                                               Шалып-ишчи,ажылгыр-даа,                                          Херээженнер хуну-биле                    

Алдын хуннун херели дег,                                                    Аажок ынак авалыг мен.                                             Эргим ынак авайымга

Ава кижи эн-не эргим.                                                          Авайымга тураскаадып,                                                Хундуткелдин демдээ кылдыр

Ажы-толун чагып,сургап                                                      Шулукчугеш бараалгаттым.                                         Эки чуулду катап-катап

Ажыл-ишке ооредир                                                            Ажылынга хундуткелдиг                                                     Кузээр-дир мен.

Кандыг-ла бир ажыл дээнде                                              Авайымнын ажыл-ижи эмчи кижи

Кымны мурнай дерин тогер.                                              Аарыг улус кадыы дээштин

Чыдын чытпас,олут орбас,                                                  Авам кужур кызып чоруур.

Чылыг состуг- мээн авам.                                                    Херээженнер хуну-биле

                                                                                                   Эргим ынак авайымга

                                                                         Хундуткелдин демдээ кылдыр        

                                                                                               Ава- солуттунмас эртине

Мен силернин доктаамал номчукчунар болгаш солуннун келирин четтикпейн манаар –дыр мен. Ынчангаш ынак солунумга авамнын дугайын бижикседим.

Ава- алдын-биле-даа,монгун-биле-даа солуттунмас эртине-дир.

Мээн авамны  Лидия Дугержаповна Ооржак дээр.Авам Саглынын участок эмнелгезинде ажылдап,кижилернин кадыы дээш кызып чоруур. Авамга торуттунген хуну-биле байыр чедирип,бодумнун чогааткан шулуумну бижидим.

                                                                                                      Ие чурээ

       Ие чурээ уян болгаш кээргээчел.                                         Ие чурээажы-тол дээш ооруп чоруур.

Ие чурээ ооруучел,мунгараачал.                                                Ие чурээы  ыстап чоруур, холзеп чоруур.

Ие чурээ бодамчалыг эргеленчиг.                                             Ие чурээ амыдырал-чуртталга дээш кызып чоруур.

Ие чурээ коргуш билбес, чоргааранчыг                                   Ие чурээ кезээ шагда ынаныштыг дидим чоруур!

             

                  Ужуру чул?                                                                                                                                                  Чаа чыл келди

Сени корген санымда-ла                                                                                              Чаа чыл-даа моорлап келди

Сеткил-сагыш холзей бээр-дир.                                                                                   Эрги чыл-даа аъттаныпты

Чуреккейим мооп,шураар                                                                                             Эрги чылды удевиткеш,

Чуну кузеп,холзээри ол,ужуру чул?                                                                             Чаа чылды омк-хоглуг уткуулунар.

Амыдырал сенээ бо-ла душтуруптар                                                                           Чаа чылдын байырында

Арнындыва дорт коруп, дидинмес мен.                                                                     Аннар болуп хуулуп алгаш,

Элдеп чуве, эъдим –ханым чымырткайнып,                                                              Чаа,солун ыры-шоордан

Электри тогунга кактырганзыг, ужуру чул?                                                                 Алгап-йорээп ырлажыылгар!


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Презентация "Семейное хобби - рукоделие (шитьё и вязание)"

Совместое участие в конкурсе "Семейное хобби"дете, родителей и воспитателей....

Проект Семейное хобби «Рукоделие»

Знакомство детей с термином рукоделие, с техникой вязания и шитья, с орудиями труда (иголка, спицы, крючок, швейная машинка).Семьи подготовили небольшие презентации в номинации «Семейное хобби» ...

МОЁ ХОББИ

Презентация содержит поделки изготовленные мои руками в свободное время для души!...

Моё хобби

Эта презентация сопровождала мое выступление на городском конкурсе " Воспитатель года-2013".Цветы фотографировала я сама....

Хобби

Моё любимое хобби - плетение волос....

Презентация на тему "Семейное хобби"

Лепка - одно из самых любимых занятий для маленьких детишек. Оно прекрасно развивает фантазию, мышление и мелкую моторику. Особенно малышам нравится лепить вместе с мамой или бабушкой различные фигурк...

презентация "Вязание – увлекательное хобби"-моё ХОББИ

 Вязание является способом самовыражения и самореализации. Для многих оно становится способом и делом жизни, средством общения. Вечеринки-посиделки «Девичники».  Важным моментом можно сч...