Сценарий праздника 1 младшей группе "Новогодние приключения Маши и медведя"
материал (младшая группа) на тему

Монгуш Сайлыкмаа Ондаровна

Сценарий новогоднего утренника " Маша биле адыгнын Чаа чылда ужуралдары" для детей 1 младшей группы на тувинском языке.

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл novogodnie_priklyucheniya_mashi_i_medvedya_13.docx16.5 КБ

Предварительный просмотр:

Чаа чыл сценарийи бичии болук

« Маша болгаш адыгнынЧаа чылда ужуралдары»

Сорулгазы: оорушкуну уругларга база байырлалдын аалчыларынга чедирери; уругларны боттарын алдынып билиринге кижизидер болгаш оларнын дыл-домаан сайзырадыр.

Дерилгези: зал иштин байырлал шинчи киир каастап каан болур.

Киржикчилери:

Соок-ирей – Болат Маадыр-оолович

Харжыгаш – Сай-Суу Сергеевна

Маша – Азияна Болатовна

Адыг – Аржаана Андреевна

Хар-Кадай – Сайлыкмаа Ондаровна

Башкарыкчы – Онермаа Александровна, Сайлык Арбай-ооловна

«Вальс снежинок» деп ырынын аялгазы дынналыптурар.

Уруглар-биле Хар-Кадай кады четтинип алгаш унуп кээр

Башкарыкчы:                           Чаа –чыл биле эргим чаштар!

Чаа чыл биле ада-ие!

Чаа чылдын байырынче

Шуптунарны чалап тур бис!

Чаа чылдын байырында

Чараш шиви каастапкаш

Самнавышаан ырлап хоглеп

Чаа чылды уткуулунар.

- Уруглар, чараш шививис дугайында шулуктерден чугаалаптаалынар!

Здравствуй, здравствуй, елочка!

Здравствуй, Новый Год!

Каждый пусть у елочки

Спляшет и споет!

                               

Аялга дынналып кээр, аалчы болуп адыг кирип келир. Шивини долгандыр кылаштаар.

Адыг: - Ура! Чаа чыл чедип келген! А ол дээрге хой-хой белектер. Каас чараш  шивижигеш!

           - Ой! Кандыг кончуг хой хар чаапканы ол!

( А ол уеде эжик соктаар).

Адыг: -Кым келгени ол? Белек-селектиг Соок-Ирей кырган-ачавыс эвес бе?

( Маша кирип келир).

Маша: - Чаа чыл-биле! Ой, Адыг, шивижигештин чаражын, шариктернин хойун!

( Шивиден бир шарикти ап алыр).

Адыг: - Шарикти менээ бер, ол бусту берип болур!

Маша: - Бербес мен.

(Каттырбышаан, дезип халыыр).

Адыг: - Чугаа дыннавас, тенекпейни. Ынчаар болзунза, сени борта олуртуп каар мен.

( Шиви дозунде сандайны коргузер).

( Шиви долгандыр сывыртажып халчыр, Адыг Машага чедерин кызыдар, ол уеде Маша шарик бузуптар.Шивинин сайылгааннары оже бээр).

Адыг: - Ол-дур ам, Маша, шививис ожуп калды. Ам биске Соок-Ирей келбези ол-дур.

Маша: - Мен ону ожегерээн буспадым, буруулуг болдум, Адыг. Сен анаа хорадава, ам аргаже чоруткаш, чаа шивиден эккээр бис бе?

Адыг: - Чок, Маша, ООН орнунга бо чараш уруглар-биле танцылаптаалы, шививис чырып кээр чадавас.

Танцы «Пальчики».

Адыг: - Ой, кор даан, Маша, биске бир-ле кижи чагаа артырып каан. Дурген номчуп корээлинерем!

( Чагааны номчуур).

«Швижигеш адаанда,

Конгулуурну тывынар,

Аяар оожум кодургеш,

Аялгазын дыннанар.

Шак ол чараш аялга

Харжыгашты кыйгырар!

Бодум база белектерлиг,

Удавайн чеде бээр мен.»          (  Соок-Ирейден).

Маша: - Хуулгаазын конгулуурну дурген тыпкаш, чараш аялгазын дыннаалынар!

( Маша биле Адыг шивини долгандыр дилээр.Маша конгулуурну тып алыр).

Маша: - Ой, тып алдым, тып алдым!

( Конгулуурну коргузер).

(Харжыгаш аялга–биле кирип келир).

Харжыгаш: -

Экии,  экии шупту экии!

Силер биле хоглээр дээштин

Сонгу чуктен чедип келдим

Кара черни хуулдуруптар

Кайгамчыктыг Харжыгаш мен

Маша: - Ой, Харжыгаш, корзинкан иштинде чулерил, ол?

Харжыгаш: - Ол дээрге хуулгаазын харжыгаштарым-дыр. Ам оларнын-биле хоглуг ойнаар бис.

Музыкалыг оюн «Собираем снежки»

Адыг: - Дыка-ла хоглуг ойнадывыс. Холдарынар дона берди бе уруглар? Холдарывыс чылыктырып алыылынар.

Хоровод «Зимняя пляска»

Харжыгаш: -Дурген Соок-Ирей кырган-ачавысты кыйгырып алыр бис, бе!

Шупту: - Соок-Ирей харжыгаш

Чалап тур бис моорланар!!

( Соок-Ирей кирип келир).

Соок-Ирей: - Экии, уругларым, оолдарым!

Аас-кежик, оорушкуну,

Кадыкшылды, каткы-хогну

Уругларым силерге

Кузепкелдим, кузеп тур мен!

Чаа чыл-биле! Чаа чыл-биле!

Шупту: - 

Чаа чыл-биле Соок-Ирей

Чаа чыл-биле кырган-ачай

Биске шиви эккелген дээш\

Бистер ооруп четтирдивис!

Харжыгаш: - Ам шупту шививисти долгандыр

Холдарывыс четтинчипкеш,

Хороводтап ойнаалынар!

Ыры «Елочка»

Соок-Ирей: - Ай-ай-ай! Чуге шивижигеш бистин-биле хоглевейн турар чоор? Шививис чырып кээр кылдыр, дилеп кыйгыраалынарам, уругларым,

Шупту: - «Раз, два, три, елочка гори!»

( Шиви чырып кээр).

Соок-Ирей: - хороводче чалап тур мен, уругларым!

Ыры « У тебя Дед Мороз»

Башкарыкчы: -Уруглар, Соок-Ирей кырган-ачавыс -биле оюндан ойнаптаалынарам.

Танцы «Заморожу»

Соок-Ирей: - Ой, уругларым, дыка-ла солун ойнадывыс. Силернин-биле кады тевер дээш шылай бердим, уругларым.

Харжыгаш: - Олуруп, дыштанынар,кырган-ачай. Уругларын силерге чараш шулуктер чугаалап бээр ол-дур.

Уругларнын шулуктери

Соок-Ирей: - Мени алгап мактаан шулуктеринер дээш четтирдим, уругларым.

Танец «Буги-буги»

Харжыгаш: -Ырлап, танцылап, ойнап дыка-ла хогледивис, уруглар. Адыр, кырган-ачай, уругларга белектер улээр уевис чедип келген эвеспе?

 ( Харжыгаш, Маша, АдыгСоок-Ирейнин белектерин залче кииржип турар).

Соок-Ирей: - Мээн чанымче бээрленер,

Белектерим улегилээйн

(Харжыгаш, Маша, Адыг Соок-Ирейге дузалажып турар).

Харжыгаш, Маша, Адыг:

Чаштар оорлер, силерге,

Кадыкшылды, оорушкуну,

Катны-хоглуг озеринерни

Катап-катап кузедивис!

Соок-Ирей: -

Ада-ие, ажы-толум,

Аалчылар, башкыларым,

Адыг база Машенька

Ам бо унген Чаачылда

Ажыл-херек будер болзун!

Аас-кежик, оорушку

Аалынарны ойбас болзун!

Амдыы чылын база катап

Аалдап кээр мен, менди-чаагай!

Шупту: - 

Келир чылын  база  катап

Кээр силер кырган-ачай

Байырлыг, байырлыг

База катап байырлыг!

 Башкарыкчы: Всем спасибо за внимание,

                           За задор, за звонкий смех.

                           Вот настал момент прощанья,

                           Говорим вам: « До свидания!

                           До счастливых новых встреч!»                          


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Новогоднее представление для старшей группы "Новогодние приключения Маши и медведя"

Способствовать созданию праздничной атмосферы; веселого, радостного настроения у детей....

Сценарий новогоднего утренника для детей средней группы: "Новогодние приключения Маши и медведя"

Сценарий новогоднего утренника для детей средней группы:"Новогодние приключения Маши и медведя"...

Сценарий новогоднего утренника для детей средней группы: "Новогодние приключения Маши и медведя"

Цель: Создание атмосферы праздника, праздничного настроения, соблюдение народных традиций.Задачи:1. Развивать творческие способности детей через различные виды музыкальной деятельности, стремлени...