«Рабочая программа с учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2017 - 2018 год»
рабочая программа (младшая группа) на тему

Рабочая программа на татарском языке для второй младшей группы

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл rabochaya_programma_vtoraya_mladshaya_gruppa.docx274.75 КБ

Предварительный просмотр:

Яр Чаллы шәһәренең катнаш типтагы  14 нче санлы  “Бөртеккәй”

Муниципаль бюджет белем бирү учреждениясе

                

                                       Раслыйм:

                                                                                     «Бөртеккәй» 14 нче балалар бакчасы»

                                      Җитәкче

                                                                         Камалова Р.М.:____________

ИКЕНЧЕ КЕЧКЕНӘЛӘР (3-4) ТӨРКЕМЕНЕҢ

2017-2018 НЧЕ УКУ ЕЛЫНА ЭШ ПРОГРАММАСЫ

                         Төзүчеләр:

                                                                      Тәрбиячеләр:                                                                            

                                                       Гордеева Лилия Вәрис кызы

 Нургалиева Миләүшә Альберт кызы

Яр Чаллы

2017 ел

Эчтәлек Кереш……………………………………………….………………...................................……...3

        

I Максатчан бүлек

1. Аңлатмалы язу……………………………………………………........................................….4

1.1. Программаны тормышка ашыру максаты һэм бурычлары……....................................….4

1.2. 3-4 яшьлек балаларның шэхси һэм яшь узенчэлеклэре…….......................................……..5

1.3.Төркем эшчәнлегенең юнәлеше…………………………….......................................………6

 1.4 Программаның принциплары ………………………….....................................…………..7

II  Эчтәлек бүлеге

2.1.Белем биру эшчэнлегенең эчтәлеге………………………………….....................................9

2.2. Гаилә белән узара аралашу……………………………………………................................17

III Оештыру бүлеге.

3.1.Материаль-техник һҽм методик тулыландыру…………………………………………....21

3.2.Программа һэм методика белэн таэмин иту…………………………..................................23

З.З.Устерешле предметлы тирәлек………………………………………..................................25  

3.4. Икенче кечкенәлэр тэркемендэ көндэлек режим ………………………………………...26

3.5. Турыдан-туры белем биру эшчэнлегенең челтэре..............................................................27

3.6. Традицион вакыйгалар, бэйрэмнэр, чаралар.......................................................................28

Әдәбият.........................................................................................................................................29


Кереш.

Без тирэн узгэрешлэр һэм икътисади узгэртеп корулар чорында яшибез. Белем бирунең беренче баскычы булган мэктэпкэчэ тэрбия оешмаларының эше дэ кэннэн-кэн яңара, матур традициялэргэ байый. Педагоглар яшь буынны тэрбиялэудэ яңа чаралар, белем бирунең нэтиҗэле методларын эзлилэр, тэрбия эшендэ халкыбызның куркэм традициялэренэ, педагогик тэҗрибэсенэ ныграк таяналар. Балаларның физик, интеллектуаль һэм шэхси усешен таэмин итэ, иҗат мэмкинлеклэрен ачу һэм устеругэ зур игътибар бирелҽ."Об образовании в Российском Федерации" Федераль канунына нигезлэнеп, Россиядэ мэктэпкэчэ белем бирэ гомуми белем бирунең беренче дэрэҗдэге статусын алды. Белем биру программаларын тормышка ашырганда мэктэпкэчэ белем биру ФДББС "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года), нигезендэ җайга салына. Аның тэп бурычы-мэктэпкэчэ яшьтэге балаларның тулы кыйммэтле яшэеше эчен уңайлы шартлар тудыру, шэхес культурасының нигезле җирлеген формалаштыру. Программаны тэзегэндэ белем биру усешендэ хэзерге заман халыкара тенденциялер исэпкэ алынды:

-балада эйлэнэ-тирэгэ яңа караш формалаштыру;

- практикада белем бирунең тэп юнэлешлэрен (экологик, экономик, социаль) тормышка ашыру;

- эшчэнлектэ балаларның шэхси тэҗрибэлэрен (кэнкуреш, культура, социаль, эхлакый) актив куллану;

- балалар инициативасын, белемгэ омтылышын, мэстҽкыйльлеген устеру;

- белем биру процессын нэтиҗэле иту эчен тэрле эшчэнлекне берлэштеру (интегральлэштеру)

- балаларның уенга,куркынычсызлыкка, уңайлы эйлэнэ-тирэгэ хокукын саклау;

-сыйфатлы белем алуга мэмкинлек тудыру;

- балаларны социумга актив керту.


I Максатчан бүлек

  1. Аңлатмалы язу.

Буген җэмгыятьтэ катлаулы социаль-экономик процесслар бара, белем бирунең кыйммэтлэре һэм максаты тамырдан узгэрэ. Балаларга белем бирунең бэтен элкэлэрендэ дэ актив, иҗади, узен-узгэртергэ эзер торучы шэхес тэрбиялэу таныла. Балаларның шэхси һэм социаль мэнэсэбэт позициясен куздэ тотып, аларны мэктэпкэ эзерлэудэн кучу, мэктэпкэчэ белем биру нэтиҗэлэренең кузаллавын узгэртергэ булыша. Нэтиҗҽлелек: мэктҽпкэчэ яшьтэге балаларда кызыксынучанлык, активлык, мэстэкыйльлек сыйфатларын формалаштыра; ялгышларны уңышсызлыкларны җиңеп чыгарга эзерлек, яңа белем алырга, стандарт булмаган ситуациялэрдэн чыгу юлын эзлэргэ омтылыш тудыра; узе сайлаган эшкэ җаваплылык, командада эшли белу, узенэ, башкаларга, җэмгыятькэ, эйлэнэ-тирэгэ ихтирамлы караш, кайгыртучнлык тҽрбияли. Болар барысы да баланы мэктэпкэ эзерлэп кенэ калмый, э хэзерге җэмгыятьтэ уңышлы мэстэкыйль эшлэучен нигез булып тора. Билгеле, мондый нэтиҗэлэргэ ирешҥу элкэннэрнең фикер йэрткэндэге узгэртеп корулар белэн бэйле, педагоглар һэм ата-аналар узгэртеп коруда узлэре башлап йэрергэ тиеш. Шунлыктан, Программа педагог-бала-ата-ана мэнэсэбэтенэ ориетлаштырылган.

1.1. Программаның максаты һәм бурычлары.

Максат: эйлэнэ-тирэ белэн танышуда нигез буларак, яшь узенчэлеге буенча бурычлар һэм проблемаларны чишу, башка балалар һэм элкэннэр белэн актиив аралашу процессында балаларда культура тэҗрибэсе туплау, эзлексез белем алуга һэм мэстэкыйльлеккэ эзерлек булдыру.

Бурычлар:

миллэтенең, теленең, социаль чыгышының нинди булуына карамастан, һэр балада аны яратуларына ышаныч, тормыш эчен җайлы шартлар тудыру;

шэхси һэм яшь узенчэлеге буенча балаларның һэрьяклы усеше эчен уңайлы шартлар тудыру;

балада социаль-эхлакый, физик, интеллектуаль, эстетик сыйфатлар устеру;

кеше эшчэнлегенең тэп формаларында узен-узе ачу һэм иҗат иту сэлэтен, ихтыяҗын формалаштыру, дэнья белэн берлектэ узен-узе танып белу, аның белун эңгэмэ алып баруга эзерлек;

баланың гомуми шэхси культурасын, шул исэптэн сэламэт яшэу рэвешенең кыйммэтен, белем алу эшчэнлегендэ алшартны,


инициативасын, мэстэкыйльлеген һэм җаваплылыгын, актив тормыш позициясен формалаштыру;

һэр баланың сэлэтен һэм иҗади потенциалын устеру;

гуманлык кыйммэтлэре һэм идеалы, ирекле кешенең хокуклары нигезендэбаланың башка балалар, элкэннэр һэм эйлэнэ-тирэ белэн узара йогынтысын оештыру;

балаларда Ватанга патриотик хис һэм мэхэббэт, рухи-эхлакый һэм социокультура кыйммҽтлҽре нигезендэ аның уңышлары эчен горурлану хисе тэрбиялэу;

шэхси һэм яшь узенчэлеге, психо-физиологик узенчэлеклэр буенча социокультура мохите формалаштыру;

гаилэнең һэм җэмгыятьнең традицион рухи-эхлакый кыйммэтлэре нигезендэ гаилэнең һэм балалар бакчасының тэрбияви-сэламэтлек ресурсларын берлэштеру;

гаилэ белэн узара партнерлык мэнэсэбэте урнаштыру, психологик һэм педагогик ярдэм курсэту, белем һм тэрбия бирудэ ата-аналарның компетентлылыгын кутэру;

балаларның сэламэтлеген саклау һэм ныгыту, максат, бурыч, алымнар, мэктэпкэчэ белем биру, башлангыч гомумбелем биру дэрэҗэсендэ кучҥучэнлекне булдыру.

1.2. 3 -4 яшьлек балаларның шәхси һәм яшь үзенчәлекләре

3 - 4 яшьтэге чор баланың шэхес булып формалашуында эһэмиятле роль уйный. эченче яшьтэге балалар экренлэп гаилэ кысаларыннан чыгалар. Зур кеше гаилэ эгьзасы гына тугел, ул инде бала эчен җэмгыяти функцияне йэртҥче булып куренэ. Баланың шушы ук функцияне башкарырга омтылуы аның реаль мэмкинлеклэре белэн каршылыкка очрый. элеге каршылык баланың тэп эйдэп баручы эшчэнлеге - уен аша чишелҽ. Кечкенэ балаларның уен эчтэлеге булып уенчыклар, алыштыручы предметлар тора. Уен дэвамлылыгы кыска. Бу яшьтэге балалар бер - ике рольле уеннар белэн генэ чиклэнэлэр. Кагыйдэле уеннар эле формалаша гына башлый.

Ел ахырына балалар биш һэм аннан да кубрэк предмет формаларын, җиде һэм аннан да уҥбрэк тэсне кабул итҽ алалар; группа пространсвосында ориентлаша алалар.


Хэтэрлэре, игьтибарлыклары усэ. Бу яшьтэ балаларның кузаллаулары усэ башлый һэм ул уенда чагылыш таба: балалар бер предметны башка предмет белҽн алыштырып уйный башлыйлар.

Балаларның узара мэнэсэбэте уенда ачык чагыла.Алар арасындагы конфликтка кубесенчҽ уенчык сэбэп була. Баланың яшьтэшлэре арасында тоткан урыны тҽрбияченең фикеренэ карап билгелэнэ.

Элеге мэктэпкэчэ яшьтэге балаларның узбэясе дэ усэ башлый, шул ук вакытта алар тэрбияченең бэясенэ карап ориентлашалар. Җенес идентификациялэре усэ башлый һэм ул балаларның уенчыкларны, сюжетларны сайлауларында ачык чагылыш таба.

1.3. Төркем эшчәнлегенең юнәлеше.

Тэркемнең эшчэнлеге тэп гомумбелем биру Программасының утэлешенэ юнэлгэн һэм тубэндэге документларга нигезлэнэ:

Федераль дәрәҗәдә:

Федераль закон «Рэсэй Федерациясендэ белем алу» от29.12.2012 г. N 273-ФЗ

Закон РТ «Белемалу турында»;

Методические рекомендации Минобрнауки «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 2010 года, № 03-248.

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13);

Региональ дәрәҗәдә:

Приказ Министерства образования и науки РТ от 17.11.2010 СЭД-26-01-21-164

«О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;

Җирле дәрәҗәдә:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида города Набережные Челны «Детский сад №14 ―”Зёрнышко” утвержден постановлением Руководителя ИК.

Приказ МБДОУ «Детский сад № 14 «Зёрнышко» «О разработке примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 14 «Зёрнышко».

План работы МБДОУ «Детский сад № 14 «З1ёрнышко» на 2017-2018учебный год.


Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 14 «Зёрнышко»

Тэркемдэ белем биру эшчэнлегенең эчтҽлеге тубэндҽге программаларга яраклаштырып тэзелгэн:

- Балалар бакчасында тэрбия һэм белем биру Программасы "От рождения до школы»(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева редакциясендҽ, Москва «Мозаика-Синтез», 2014 )

• Укыту методик комплекты (УМК) «Туган телдэ сэйлэшэбез» Методик кулланма / Хэзрэтова Ф.В., Шэрэфетдинова З.Г., Хэбибулина И.Җ. – Казан: Фолиант, 2013.- 224 б.

Икенче кечкенҽлҽр тэркемендэ Программаны тормышка ашыруның тэп юнэлеше - балаларның танып белу, сэйлэм, социаль-коммуникатив, сэнгати-нэфасэти, физик усешенэ шартлар тудыру. Тэркемдэ белем биру процессы комплекслы һэм яңа буынның парциаль программалары нигезендҽ башка Программаның беренче планына белем бирунең ҥстерешле функциясе куела. Программа балага гуманлы-шэхси позициясендэ тэзелгэн һэм аның һэрьяклы усешенэ, рухи һэм гомумкешелек кыйммэтлэре, компетенциясе, сэлэте формалашуга юнэлгэн. Программада балаларга белем бирудҽ каты регламентация юк. Программада уен эшчэнлеге аерым урын алып тора, баланың туганнан алып мэктэпкэчэ чорына кадэр белем һэм тэрбия биру процессы комплекслы бирелгэн.

Программаның тэп максаты - кучучэнлек принцибын тормышка ашыру һэм белем биру системасы концепциясенэ яраклаштырып мэктэпкэчэ яшьтэге балаларга тэрбия һэм белем биру. Элеге программаның аермалылыгы шунда: мэктэп һэм мэктэпкэчҽэ белем бирунең эзлексез булуы проблеманы чынлыкта тормышка ашыра. Программа Россия мәгариф академиясе тарафыннан тәкъдим ителгән.

1.3. Программаны формалаштыруның принциплары.

Россиянең тэп бердэм мэктэпкэчэ белем биру программасының ФДББСка яраклашуы тубэндэгелэрдэ куренэ:

• балачакның ҥзенчэлеге; • кешелекнең гомуми усешендэ мэктэпкэчэ чорның уникаль булуы; • элкэннэр һэм балаларның гуманлы аралашуы; • баланың шэхесен хэрмэт иту; • балаларның спецификасын исэпкэ алып, белем биру процессын уен, танып белу, эзлэну, иҗади активлык формасында тормышка ашыру.

Программаны тормышка ашыруның тҿп принцибы- яшь үзенчәлегенә туры килү.Мэктэпкэчэ чорда ул уен, тэҗрибэлэр ясау, проектлау, коллекция туплау, эңгэмэ кору, проблемалы ситуациялҽрне чишу һ.б.Элеге эш тэрлэре мэҗбури эшчэнлекне талэп итми, э бэлки Программа балалар һэм педагогларның бердэм эшчэнлеге, шулайук балаларның мэстҽкыйль эшчэнлеклэре аша тормышка ашырыла.

Интегральләштерү принцибы-предметлы белем биру программасын тэзугэ альтернатив. Һэр белем биру элкэсендэге бурычлар башка элкэлэрне тормышка ашырганда да утэлэ ала.Тэкъдим ителгэн белем биру элкэлэре шартлы, ул материалны системалы оештыру эчен бирелгэн.


Проблемалы белем бирү принцибы - билгеле бер авырлыкларны җиңу эчен бурычларны утэу, сорауларга җавап эзлэу. Бала эчен проблеманың практик мэгънэсе булу бик мэһим. Проблеманы чишеп, бала дэньяның куптэрле, узгэручэн булуын белэ.

Ситуатив принцибы-белем биру процессында балаларның кызыксынучанлыгын исэпкҽ алуга юнэлгэн.

Эш программасын тормышка ашыру срогы- 1 ел (2017-2018 нче уку елы)

14 нче “Бөртеккәй” балалар бакчасы турында гомуми белешмә

Мәктәпкәчә яшьтәге белем бирү оешмасының атамасы:

―”Бөртеккәй” 14 нче катнаш гомуми үстерешле балалар бакчасы муниципаль бюджет мэктэпкэчэ белем биру учреждениясе.

субъект РФ:Татарстан республикасы индекс: 423838

шәһәр: Яр Чаллы шэһэре  

 сайт: edu.tatar.ru

Мәктәпкәчә яшьтәге белем бирү оешмасының җитәкчесе: Камалова Резида Мансур кызы


II Эчтәлек бүлеге.

2.1.        Белем бирү эшчәнлегенең эчтәлеге

Социаль -коммуникатив үсеш өлкәсе

3-4 яшьлек балаларның фикерлэулэре узенчэлекле булганга, баланың уз-узен тотышында узеннэн-узе кэйлэну процессы эстенлек ала башлый, ирекле психик процессларның усеше балаларның тэрле элкэдэ тотрыклы оешуына китерэ. "Мин" образы формалаша

Минем гаилэм. Гаилэ якын һэм ерак туганнардан тора. Якын туганнар -эти,эни, эби, бабай, апа, абый, эне, сеңел. Аларның исемнэрен белу. Балалар бакчасы. Балалар бакчасы һэркемгэ кадерле. Анда эшлэучелэр

балаларга эйбэт булсын дип кайгырталар: пешекче, тэрбияче ярдэмчесе,ишек алды җыештыручы, тэрбияче, элкэн тэрбияче, кер юучы, шофер, мэдир. Бакчада эшлэуче элкэннэр балаларга яхшы булсын эчен куп эшлилэр: усемлеклэр турында кайгырталар, веранда буйыйлар, кар тэзелешлэр ясыйлар. Балалар аларга хэрмэт белҽн карыйлар: исеме, этисенең исеме белэн дэшэлэр, елмаялар, бэйрэмнэр белэн котлыйлар, булэклэр бирэлэр. Туган ил. Туган ил турында беренче кузаллау барлыкка китеру. Кеше кайда туса, аның туган җире, иле шунда була. Ватанны сакларга, якларга эзер тору, аның белҽн горурлану - ул кешедэ була торган иң яхшы нэрсэ. Ватанны яраткан кеше ата-анасын, туганнарын, шэһэрен, урамын, балалар бакчасын ярата.

Сюжетлы-рольле уеннар. Мэктэпкэчэ яшьтэге балаларның тормышында сюжетлы-рольле уеннар аерым урын алып тора. Педагог балаларны уен сюжетын устерергэ эйрэтэ, башкаручылар арасындагы мэнэсэбэтне ныгыта, таныш уен сюжетларын берлэштерэ, шуларның берсен тэп сюжет итеп алырга һэм балаларга рольлҽр тэкъдим итэ, кара-каршы сэйлэмне формалаштыруны, рольлэрне башкаручыларның эш-хэрэкэтен планлаштыруны дэвам итэ. Педагог уен барышында туган традицион һэм заманча мэстэкыйль уен эшчҽнлеген хуплый.

Театр уеннары. Сэхнэлэштерелгэн уеннар балаларның мэстэкыйльлеген устерэ, курчак спектакльлэре, сэхнэштерелгэн уеннарның барышын кузэтуне формалаштыра.Тэрбияче балаларны персонажларның тэрле хэрэкэтлэрен курсэтергэ генэ эйрэтеп калмый, э геройларның эмоциональ халэтен курсэту сэлэтен дэ устерэ (мимика, поза). Педагог курчакларны йэрту (бибабо, эстэл курчаклары һ.б.) белэн таныштыра, хэрэкэтлэрне җыр белэн башкара, балаларны да шуңа этэрэ.

Коммуникатив сәләт үсеше.

Ситуацияне исҽпкҽ алып аралашу, эңгэмэдэшенэ ориентлашу коммуникатив сэлэт усешенең эһэмиятле шарты булып тора. Бала элкэннэр инициативасы белэн туган эңгэмэ темасын дэвам итэ, сорауларга җавап бирэ, кире кага ала. Балаларда сэйлэм культурасын устеру мэктэпкэчэ белем биру оешмаларында гына тугел, ситуациягэ карап сэйлэм этикетың тэрле формаларын һҽм кагыйдэлэрен кузаллауны формалаштыру нигезендэ гаилэдэ дэ эһэмиятле: ата-аналар балалар белэн бергэлэп хикҽэялэр уйлап чыгара, аларның рэсемнэрен ясый, эдэби эсэрлэрне укыганнан соң эңгэм алып баралар. Балаларны вербаль булмаган аралашу чараларын(мимика, жест),тэрле интонациялҽр кулланырга, сэйлэмнең темпын һҽм тавыш кэчен сакларга эйрэту эһэмиятле.

 


Куркынычсызлык культурасын формалаштыру.

Турыдан-туры белем биру эшчҽнлеге вакытында алган кузаллаулар һэм тэҗрибэлэр режим моментларында уткэрелгэн белем биру эшчэнлегендэ тормышка ашырыла. Иртэн килгэн балалар белэн куркынычсызлык кагыйдэлэре турында белемне актуальлҽштерергэ ярдэм итуче эңгэмэлэр уткэрелэ, хезмэт вазифаларын, гигиена процедураларын башкарганда, уен эшчэнлеге барышында куркынычсызлык кагыйдэлэрен утэугэ игътибар бирелэ. Саф һавада максатчан йэргэндэ,хэрэкэтле уеннар уйнаганда, хезмэт эшчэнлеге вакытында куркынычсызлык кагыйдэлэре саклана. Матур эдэбият белэн танышканда, музыка эсэрлэре тыңлаганда, сынлы сэнгатьтэ, яраткан экиятлэрне сэхнэлэштергэндэ, мультфильмнар, видеофильмнар караганда, иҗади эшлэрдэ куркынычсызлык культурасы образлы кузаллаулар формасында тирэнэйтелэ. "Физик усеш"устерешле элкэсе балаларга уз сэламэтлегенэ аңлы караш тҽрбияли. Программа гаилэдэ куркынычсызлык кагыйдэлэрен утэугэ игътибар бирэ. Мэсэлэн, "Таныш булмаган кешелҽр белҽн аралашканда куркынычсызлык" булегендэ педагоглар балаларны матур эдэбият эсэрлэре белэн таныштырып, ситуацияне анализлый, персонажларның уз-узен тотышын бэяли, алынган мэгълуматларны сюжетлы-рольле, режиссер уеннарына кертэ. Ата-ана урнэк булып тора. Гаилэ, ата-ананың тэп бурычы-куркынычсызлык кагыйдэлэрен утэуне игътибар узэгендэ тоту.

Табигать һэм куркынычсызлык. .Беркайчан да, беркайда да шырпы белэн уйнарга ярамаганлыгын аңлату. Шырпы белэн уйнау очракларының нинди бэлалэргэ китеруен тэшендеру.

Балаларны урамның тротуар белэн машиналар утеп йэри торган элешлэрен аера белергҽ, светофорның яшел һэм кызыл сигналларының мэгънэсен аңларга эйрэту.

Матур эдэбият белэн танышканда, кузэтулэр нэтиҗэсендэ, продуктив эшчэнлектэ балаларда усемлеклэргэ, аеруча куркыныч хайваннарга (елан, талпан), гэмбэлргэ сак караш тҽрбиялэнэ. Табигатьтэ була торган хэвефле ситуациялэрдэн саклану, аларны булдырмау чаралары эйрэнелэ.

Урамда куркынычсызлык. "Гаилэ", "Светофор", "Машина йэртучелэр" сюжетлы-рольле уеннарын, режиссер, дидактик уеннар уйнаганда, матур эдэбият эсэрлре укыганда, экскурсиялэр, кузэтулэр уткэргэндэ, мультфильмнар, телетапшырулар караганда балаларда шэһэр урамнары

тэзелеше, юл хэрэкэте, машиналар турында кузаллау формалаша, алар юл хэрэкэте кагыйдэлэре белэн танышалар.

Ҿйдэ куркынычсызлык. Педагог балаларны эйдэ куркынычсызлык кагыйдэлэре белэн таныштыра, узеңнең эй адресыңны белҥунең эһэмиятен ачыклый, проблемалы ситуациялэрдэ  узеңне ничек тотарга кирэклеген эйрэтэ.

Хезмәт.

Элкәннәр хезмәте белән таныштыру. Педагог балаларны тэрле һэнэр иялэренең хезмҽте белҽн таныштыра. Һэр баланының уз гаилэ эгъзаларының һэнэрлэре турында сэйлҽвен, берничҽ һэнэр турында сэйли һэм ккзаллый белуен хуплый. Һэрбер һэнэр иясенең хезмҽт нэтиҗҽсенэ хэрмэт белэн карарга эйрэтэ, һэр хезмэт эшчэнлеге арасындагы бэйлэнешне курергэ ярдҽм итэ. Балаларда хезмэттэ катнашу телэге тэрбиялэуне дэвам иттерэ.

Табигать почмагында һэм мэйданчыкта усемлеклэр һэм балыкларны карауда катнашу телэге тэрбиялэнелэ .Ҿлкэннэр булышлыгы белэн балык,кошларны ашатырга,булмэ гэллэренэ су сибэргэ, тузан сэртергэ, чэчэклэр устерергэ, суган утыртырга,тутэлдэге усемлеклэргэ су сибэргэ, яшелчэлэр җыярга эйрэтелэ.

Уз-узеңэ хезмэт курсэту. Педагог балаларга культура-гигиена кунекмэлҽэре бирэ, мэстэкыйльлекне мактый һэм нэтиҗэне бэяли. Балаларның культура эшчэнлегенэ : чиста ашау, тавышсыз эчу, салфеткадан файдалану һ.б. игътибар бирэ.

Хуҗалык-кэнкуреш хезмэте: Гади генэ эшлэрне, кушкан йомышларны мэстэкыйль рҽвештҽ башкарырга кунектеру: шэгыльлэр ҿчен материаллар тарату, уйнап бетергэч уенчыкларны, тэзу материалларын урынына җыеп кую,мҽйданчыкта коелган яфракларны һэм башка тэр чуп чарларны җыю,юлларны кардан чистартуда булышу.

Елның икенче яртысында ашханэдэ дежур тору кунекмэлэре бирэ башлау: кашык тарату, икмэк савытларын, тэлинкэлэрне куеп чыгу.

Табигатьтэге хезмэт. мэйданчыкта тэртип һэм чисталык сакларга, бу эштҽ элкэннэр кушканны утэргэ эйрэту.

Танып белү үсеш олкәсе

Әйләнә-тирә белән танышу. Балаларны балалар бакчасында ориентлашырга эйрэту, уз туган җире, шэһэре турында белемнэрен устеру.

Балаларны элкэннэр(шэфкатьтуташы, пешекче) хезмэте белэн таныштыруны дҽвам иту, аларның игътибарын бу хезмҽт кешелэренең эшенэ һэм эшнең нэтиҗҽсенэ юнэлту.Олкэннэр хезмэтенэ хэрмэт тэрбиялэу.

Танып белү-эзләнү эшчәнлеге Предметларны кулланылышы, тэсе, формасы, материалы буенча чагыштыру һэм тэркемлэргэ эйрэту. Гомумилэштеруче сузллрнең (уенчык,кием- салым, аяк киеме, җиһаз, савыт-саба) мэгънэсен аңлату.

Балаларны агачның кэусэсен, ботакларын, яфракларын; улэнчел усемлеклҽрнең сабак, яфрак, чэчэклэрен таный һэм эйтеп бирергҽ эйрэту.

4-5 тэрле яшелчҽ һэм җилҽк- җимешне танырга эйрэту, йорт хайваннары һҽм кыргый хайваннар турында кузаллау булдыру. Җир-су хайваннары белҽн таныштыру.Табигатьтҽ аларның эһҽэмиятен аңлату.

 Конструкцияләү.Балаларны тэзелгэн корылмаларга гади анализ ясарга эйрэту,конструкторлык осталыкларын камиллҽштеру. Корылманың элешлҽрен зурлыклары буенча (зур- кечкенҽ, озын- кыска, биек- тҽбэнэк,

тар-киң) аера һэм эйтеп бирэ белергэ эйрэту. Балаларның узлэре уйлаганча тэзу телэген устеру.

Балаларның логик фикерлэвен,игътибарын һэм хэтерлэрен устеру.

Иң гади математик күзаллауны формалаштыру. Икенче кечкенэлэр тэркемендэ куплек, сан, зурлык, форма,тирҽлек һэм вакыт тэшенчэлэре турында белем биру, санау, исэплэу, улчэу,тэзу кунекмэлэрен формалаштыру; математик мэсьэлэлэр чишкэндэ ихтыяр кэче, мэстҽкыйльлек тҽрбиялэу.

Сойләм үстерү үсеш олкәсе.

Балаларның тирэ- юнь турындагы белемнҽре арту нэтиҗэсендэ аларның суз байлыгын устеру һҽм активлаштыру. эйберлҽэрнең элеш-кисэклҽрен атарга, аларның формаларын һҽм тэслэрен, нэрсэдэн ясалуын эйтэ белергэ эйрэту. Гомумилэштеруче сузлэрнең мэгънэсен аңлый белергҽ эйрҽту.

Тирҽэ-юньдэге эйберлэрнең исемнҽрен куллануны активлаштыру. Сэйлэшкэндэ таныш эйберлэрнең исемен, сыйфатын, хэрэкэт урынын аңлата торган сузлҽрне куллана белу кунекмэлэре биру.

Балаларның артикуляция аппаратын камиллҽштерҥу һҽм фонематик ишету сэлэтен устеру юнҽлешендэ эзлекле эш алып бару.

Авазларны, сузлҽрне һҽм гади җэмлҽлэрне ашыкмыйча, ачык һҽм анлаешлы итеп эйтергэ эйрҽту.

Балаларның җэмлэлэрне дэрес итеп тэзи белу кунекмэлэрен арттыру. Хайваннарның, кош-кортларның һэм аларның балаларының атамаларын берлек санда, куплек кушымчалары ялгап дэрес итеп эйтергэ эйрҽту. Зурлар һэм иптэшлэре белҽн иркен аралашырга; тэрле эшчэнлеклэрдэ диалогик, монологик сэйлҽм формаларын кулланырга ҿэйрэту.

Рэсемнэр, иллюстрациялҽр, уенчыклар буенча тҽрбияче биргҽн сорауларга җавап кайтарырга эйрэту.

Балаларны хикэя тэзеп сэйли белергҽ хэзерлэу: кургэн уенчыклар яки рэсемнэр турында 3-4 җэмлҽдэн торган хикэялэрне тэрбияче артыннан кабатлау. Таныш экиятлэрнең кайбер элешлэрен рольлэргэ булеп сэйлэргэ эйрутэ.

Нәфасәти үсеш элкәсе

"Матур әдәбият һәм фольклор" юнәлеше. Экиятлэрне, кечкенэ хикэялэрне, шигырьлэрне укыганда яки сэйлэгэндэ игътибар белэн тыңлый белу кунекмэлэре булдыру. Тэрбияче биргэн сораулар (3-4 сорау) ярдэмендэ эсэрнең эчтэлегенэ тэшену һҽм вакыйгаларның барышын сиземли белу. Кечкенэ шигырьлэрне матур итеп яттан сэйли, тирэ-юньдэге куренешлэргэ игътибарны туплый белергэ эйрэту. Халык авыз иҗатының гузэл урнэклэре-бармак уеннары, такмазалар, юаткычлар белэн таныштыру

"Продуктив сәнгать эшчәнлеге". Балаларда сынлы сэнгать шэгыльлэренэ кызыксыну тҽрбиялэу. Рэсем, эвэлэу, кисеп ябыштыру шэгыльлҽрендэ эйлэнэ-тирэдэге гади генэ предметларны һэм куренешлэрне образлы итеп сурэтлэргэ, рэсемнэрне кэгазь битенэ урнаштырырга эйрэту. Кисеп ябыштыруның иң гади кунекмэлэрен биру.

Балаларны предметларның формасы, зурлыгы, тэзелеше, тэсе белэн таныш-тыруны дэвам иту.

Рэсемдэ, иллюстрациялэрдэ, халык уенчыкларында тэслэрнең матурлыгын, ачыклыгын кур белергэ эйрэту.

Кулга калэм, пумала тотарга эйрэтуне дэвам иту. Тэслэрне белулэрен ныгыту. Балаларны яңа тэсмерлэр ( алсу, сыек зэңгэр,соры) белэн таныштыру. Предметка туры килгҽн тэсне сайлап алырга эйрэту.

Штрих,буяуларны салмак тэшерергэ, эйлэнэ-тирэ чынбарлыктагы куренеш-лэрне һэм предметларны сурэтлҽргэ эйрэту.

Тэрле юнэлештэге туры, авыш, озын, кыска сызыклар уткҽрергҽэ, аларны кисештерергэ, тугэрэк формалы предметларны һэм куренешлэрне сурэтлэр-гэ,формасы турыпочмаклы предметларны, тугэрэк һэм турыпочмаклы формаларны бергэ катнаштырып эйлэнэ-тирэ чынбарлыктагы предмет һэм куренешлэрне сурэтлэргэ эйрэту.

эвҽлэу белэн кызыксыну тэрбиялэу. Балчыкның узлеклэре белэн танышты-руны дэвам иту. Балаларны катлаулы булмаган эйберлр:шар, калэм,табак, тэлинкэ, клиндер ясарга эйрэту.

Бер ук тэрле һэм тэрле формадагы берничэ элештэн торган гадирэк предмет-ларны бер элешен икенчесеэҽ тыгыз итеп кысып ябыштыру юлы белҽн эвэ-лэргэ эйрэту.

Балаларда ябыштыру шэгыленэ кызыксыну тэрбиялэу.Тэрбияче эзерлэп биргэн 2-3 кисэктэн торган предметларның сурэтлэрен кэгазь битенэ тезеп чыгарга һҽм ябыштырырга эйрэту. Җилем белҽн эшлэу кунекмэлэрен устеру. Геометрик элементлардан буй сызыкта, квадратта, турыпочмаклыкта, тугэрэктэ тэсе, формасы, зурлыгы буенча чиратлаштырып бизэк тэзу кунекмэлэре биру.

Музыка тәрбиясе. Балаларны классик, халыкчан һҽм заманча музыкаль эсэрлэр белэн таныштырып, музыкага мэхэббэт тҽрбиялэу, кызыксыну хислҽрен, нэфасэти тойгыларын устеруне дэвам иту. Музыкаль сэлэтлэрен (музыканы ишету, хэтер, ритм тойгысы, тембрларны аеру), музыкага карата мэнэсэбэтлэрен устеруне дэвам иту.

Җыр кунекмэлэрен формалаштыру. Җыр белэн кызыксынуларын, җырлау телэклэрен устеру.

Физик үсеш олкәсе

Физик культура һәм сәламәтләндерү эшләре. Балаларның сэламэтлеген ныгыту эстендэ эшлэуне дэвам иту: организмны чыныктыру, тэп хэрэкэт-лэрне камиллэштеру, гҽэудэне тэз тоту гадэтен ныгыту. Мэстҽкыйль рэвеш-тэ хэрэкэтле, спорт уеннары оештырырга, физик кунегулэр башкарырга, йэзэргэ һэм гидроаэробика элементларын эйрәту.

Һэр кэнне 5-6 минутлык иртэнге гимнастика уткэру.

Һавада йэргэндэ хэрэкэтле кумэк уеннарда һэм физик кунегулэрдэ һэм физик кунегулэрдэ катнашырга, шэгыльлэрдэн тыш вакытларда физкультура җи-һазларыннан файдаланырга эйрэту. Чаңгыда йэрергэ, таудан чана шуарга. Айга бер мэртэбэ, 15-20 минутлык хэрэкэтле ял вакыты оештыру. Физик кунегулэр белэн кызыксыну тэрбиялэу. Физик сыйфатларны устеру (тизлек,кэч, сыгылучанлык,туземлелек, тигезлекне саклау). Балаларда физик камиллекнең, хэрэкэт активлыгының хаҗҽтен аңлауны формалаштыру.

Белем бирү олкәләренең МРК га яраклаштырылган бурычлары

1.

Танып белу усеш өлкәсе

Милли кием урнэклҽрен кулланып, тэслэрне танып белуне устеру. Туган шэһэребез-Яр Чаллы турында белемнэрен киңэйту,туган якның табигать куренешлэренэ карата кызыксыну тэрбиялэу.

2.

Сөйләм устеру усеш өлкәсе

Экиятлҽэр, кечкенэ хикэялэр, шигырьлэр тыңларга, аларның эчтэлеген аңлый белергэ эйрэту. Татар халык авыз иҗатының гузэл урнэклэре- юаткычлар, эндэшлэр, такмак, бармак уеннары белҽн таныштыру эшен дэвам иту.

Сэйлэм телен устеру, сузлек запасын арттыру, активлаштыру, авазларны ачык итеп эйтергэ эйрэту, кара-каршы иркен итеп сэйлэшергэ эйрэту эшен дэвам иту.

3.

Нэфасәти усеш өлкәсе

Татар милли бизэклэре турында тэшенчэ биру: яфраклар, лалэ, кыңгырау һ.б чэчэклҽэр белэн таныштыру; татар милли урнэклэр белэн бизэргэ эйрэту.Милли татар кэйлэренэ кызыксыну тэрбиялэу; милли репертуарга нигезлэнеп җыр, бию, марш-музыкаль жанрлар турында белемнҽрен ҥстерҥ.Милли җырлы-биюле уеннар куллану

4.

Физик усеш өлкәсе

Балаларда физик кунегулэр белэн шэгыльлэну телэге уяту.Хэрэкэтле уеннар белэн кызыксынуларын устеру, уен кагыйдҽлҽрен утэргэ эйрэуҥ; эйлэнэ-тирэдэ ориентлаша белергҽ эйрэту. Балаларда сэламэт яшэу рэвеше гадэтлэрен формалаштыру, татар телендҽ матур эдэбият ҽэсэрлэре, халык авыз иҗаты аша шэхси гигиена кунекмэлэрен устеру. Фольклор кулланып балаларда узе һэм башкалар турында кузаллауларын киңэйту, кэндэлек режимны тэгэл утэу.

5.

Социаль-

Татар халык уеннары аша кешелҽр белҽн аралашу


коммуникатив үсеш өлкәсе

эдэбенэ эйрэту; элкэннэргэ, иптэшлэренэ ягымлы мэнэсэбэттэ, игътибарлы булу кунекмэлэрен устеру. Халык авыз иҗатын кулланып, балаларда уз-злҽренҽ хезмҽт куҥрсэту кунекмэлэрен устеру, кэчлэреннэн килерлек хезмэткэ телэк уяту, башкарган эшлҽрэ эчен канэгатьлек хисе тэрбиялэу. Хезмэт кешелэре, хезмэт турында кузаллауларын киңэйту, баету. Балаларны урамда уз-узлэрен дэрес тоту кагыйдэлэре белэн таныштыру.Урамда узлэрен тыныч тотарга, чисталыкны сакларга эйрэту.Светофор һэм җэяулелэр юлы ( зебра) турында кузаллауларын киңэйту. Ойдэ, бакчада, урамда булырга мэмкин куркыныч очраклар турында балаларга аңлату. Туган якның кайбер усемлеклэре, йорт һэм кыргый хайваннары турында кузаллау формалаштыру

Турыдан - туры белем бирү эшчәнлегенең комплекслы-тематик планы.

Темалар

Үткәрү вакыты

Белем бирү өлкәләр

Эшчәнлекнең максатлары

Эшчәнлек төрләре һәм  эчтәлеге

Балалар бакчасы

Августның 4нче атнасы, сентябрь 1-2 нче атнасы

24 августан-13 сентябрь

Танып белү, Физик үсеш

Социаль-шәхси үсеш Сөйләм үсеше

Нәфис-нәфасәти үсеш

Балаларны балалар бакчасы белән (группа, шәхси шкафлары, йокы бүлмәсе, уенчыклар) таныштыру., Тәрбиячеләр, кече тәрбияче белән таныштыру. Балаларда бакчага, тәрбиячеләргә, балаларга карата уңай эмоцияләр булдыру.

1.         Балалар, әти –әниләре белән танышу.

2.         Әти –әниләрне балалар бакчасының әшләү режимы белән таныштыру.

3.         Балаларны балалар бакчасы белән (группа, шәхси шкафлары, йокы бүлмәсе, уенчыклар) таныштыру.

4.         “Баланы балалар бакчасына әзерләү” әти-әниләр белән әңгәмә.”

Юл йөрү кагыйдә-ләре кирәк безгә һәр көнне

Сентябрь

3-4 атнасы

14 сентябрь- 27сентябрь

Танып белү, Физик үсеш

Социаль-шәхси үсеш Сөйләм үсеше

Нәфис-нәфасәти үсеш

Балаларның юл йөрү кагыйдәләре турында белемнәрен киңәйтү. Балала рның юл йөрү кагыйдәләре турында фикерләү сәләтен, игьтибарларын үс терү.Балаларга юл йөрү билгеләрен һәм яңа терминнар өйрәтү.Транспорт төрләре белән таныштыру.

 

1. Юл йөрү билгеләре белән таныштыру.

2 Юл йөрү кагыйдәләре буенча әкиятләр уйлап чыгару

3. Юл йөрү кагыйдәләре буенча рәсем ясау (әти-әниләр белән берлектә).

Табигатьтә көз.

 

Октябрьнең

1-2 атнасы 1 Октябрь -18 Октябрь

Танып белү, Физик үсеш

Социаль-шәхси үсеш Сөйләм үсеше

Нәфис-нәфасәти үсеш

Балаларның ел фасыллары турында белемнәрен киңәйтү: көзнең харак терлы үзенчәлекләре, табигатьтәге үзгәрешләр, кыр һәм йорт хайваннарының тормышы, кошлар тормышы, кешеләрнең эшчәнлеге.

 

1.”Көз килде” әңгәмә

2. “Алтын көз” темасына рәсемнәр ясау(әти-әниләр белән берлектә).

3. “Яшелчәләр өлгерде” әвәләү. Җиләк-җимеш кибете

 

Мин — дөньяның бер кешесе

Октябрьнең

3-4 атнасы

Ноябрьнең

1 нче атнасы

19 Октябрь

8 Ноябрь - -

Танып белү, Физик үсеш

Социаль-шәхси үсеш Сөйләм үсеше

Нәфис-нәфасәти үсеш

Балада, кеше буларак, үзе турында күзаллау булдыру; кеше гәүдәсенең төп өлешләре һәм аларның ни өчен кирәклеге белән таныштыру. Үз исе-мен, гаилә әгъзаларының исемнәрен белүләренә ирешү. Нәрсә нең яхшы, нәрсәнең начар булуы, сәламәт тор-мыш образы турында башлангыч күз-ал лау булдыру

 

  1. “Минем гайләм” әңгәмә
  2. “Әби-бабай, дәү әти- дәү әни” әңгәмә
  3. “Мин бәхетле әби бабам белән” фотоколлаж.

Минем

әйләнә-тирәм

 

Ноябрьнең

2 -4 нче атнасы

9 Ноябрь-29 Ноябрь

 

 

Танып белү, Физик үсеш

Социаль-шәхси үсеш Сөйләм үсеше

Нәфис-нәфасәти үсеш

 

Балаларны туган шәһәрләре (авыл-лары): аның исеме, объектлары (урам, йорт, кибет, шифаханә) һәм транспорт, һөнәрләр (табиб, сатучы, полиция хез-мәткәре) белән таныш

тыру.

 

 

 

1.” Без Татарстанда яшибез “әңгәмә.

2. “Казан буйлап сәяхәт” рәсемнәр карау, әңгәмә.

3.. Ата-аналарга музейларга ял көннәрендә экскурсия ясарга тәкъдим итү.

4. Төрле һөнәрләр белән таныштыру рәсемнәр карау.

 

Яңа ел

 

Декабрьнең

1-4 нче атнасы

1 Декабрь 27 Декабрь

 

Танып белү, Физик үсеш

Социаль-шәхси үсеш Сөйләм үсеше

Нәфис-нәфасәти үсеш

 

Яңа елга һәм Яңа ел бәйрәменә кагы-лышлы эш чәнлекнең барлык төрен

(уен, коммуникатив эш  чәнлек, хезмәт,

танып белү, тикшеренү, продуктив,

музыкаль эш чәнлекләр, укулар) оештыру.

 

1. “Чыршы янында бәйрәм” рәсем ясау.

2. “Яңа ел “турында  шигырьләр.

3. “Яңа ел” турында җырлар өйрәтү.

4. ” Яңа ел” уенчыклары күргәзмәсе (әти-әниләр белән берлектә).

5 . Участокта әти-әниләр белән тау ясау.

6. “Иң гузәл группа” конкурсында катнашу.

Кыш

 

Гыйнварның 2-4 атнасы

11 Гыйнвар -31Гыйнвар

 

 

Танып белү, Физик үсеш

Социаль-шәхси үсеш Сөйләм үсеше

Нәфис-нәфасәти үсеш

 

Кыш турында күзаллау формалашты ру (та бигатьтә сезон үзгәрешләре, ке шеләрнең кие ме, балалар бакчасы мәй даны). Балаларның йорт хайваннары һәм кошлары турында бе лемнәрен ки ңәйтү. Кыш көне урман җәнлек ләре һәм кошларының үз-үзләрен тоту үзен чәлекләре белән таныштыру.

 

 

1. “Кар патшасы” әвәләү

2. Кышкы табигатькә экскурсия, җимлекләр элү.

3. “Кар патшабикәсе”әкиятен уку, рәсемнәр карау.

4. “ Серле кар бөртекләре” (әти-әниләр белән берлектә эш).

 

Әтиләр һәм әниләр, бабайлар һәм әбиләр

 

1. Февраль- 6 Март  —

 

Танып белү, Физик үсеш

Социаль-шәхси үсеш Сөйләм үсеше

Нәфис-нәфасәти үсеш

 

Гаиләгә, әнигә, әбигә, әтигә мәхәббәт темасына кагылышлы эшчәнлекнең барлык төр ләрен оеш тыру (уен, коммуни-катив, хез мәт, танып белү, тикше ре нү, продуктив, музыкаль эшчәнлекләр, укулар).

1 Ватанны саклаучылар көненә багышланган рәсемнәр карау.

2.. Әтиләргә бүләк.

3. 8март – халыкара хатын кызлар көне турында әңгәмә

4. Әниләргә бүләк.

 

 

Халык

иҗаты

 

7 Март –

27 март

Танып белү, Физик үсеш

Социаль-шәхси үсеш Сөйләм үсеше

Нәфис-нәфасәти үсеш

Балаларны халык иҗаты белән таныштыру. Халык авыз иҗаты (җырлар, бармак уенна ры һ.б.) белән таныш тыру. Балалар эшчәнлеге нең барлык төрләрен оеш тырганда, фольклор элементларын куллану.

 

 

  1. Халык иҗат иткән уенчыклар, уеннар белән танышу
  2. Халык әкиятләре белән танышу.
  3. Бармак уеннары.

 

 

Табигатьтә яз.

 

28 Март –

17 Апрель

 

Танып белү, Физик үсеш

Социаль-шәхси үсеш Сөйләм үсеше

Нәфис-нәфасәти үсеш

Яз турында күзаллау формалаштыру (табигатьтә, кешеләр киемендә,

ба лалар бакчасы мәй данында сезон

үзгә решләре). Йорт хайваннары һәм

йорт кошлары турында белемнәрен

киңәй тү. Яз көне урман җәнлекләре

һәм кошларының үз-үзләрен тоту

үзенчәлекләре белән таныштыру.

 

1. Яз турында әңгәмә

2. “Туган ягыма яз килде” рәсемнәре карау

3. Язга багышланган җырлар.

 

 

Габдулла Тукайның әкият дөньясы

Апрельнең 3-4 атнасы

18Апрель -30 Апрель

Танып белү, Физик үсеш

Социаль-шәхси үсеш Сөйләм үсеше

Нәфис-нәфасәти үсеш

 Балаларны Г. Тукайның иҗаты белән таныштырырга. Әдәби әсәрләрне тыңлый белүләренә ирешү. Әкиятләргә мэххэбэт тәрбияләү.

 

1. Габдулла Тукай  белән таныштыру.

2. Г. Тукайның “Су анасы” әкиятен уку

3. Г. Тукайның “Шүрәле” әкиятен уку

 

Җәй

Майның

1-4 атнасы

2 Май-31 Май

Танып белү, Физик үсеш

Социаль-шәхси үсеш Сөйләм үсеше

Нәфис-нәфасәти үсеш

Җәй турында күзаллау формалаштыру (табигатьтә, кешеләр киемендә,

балалар бакчасы мәй данында сезон үз-гәрешләре). Йорт хайваннары һәм кош-лары, яшелчәләр, җиләк-җи мешләр

турында белемнәрен киңәйтү. Җәен

урман җәнлекләре һәм кош ларының

үз-үзләрен тоту үзен чә лекләре белән

таныштыру. Җылы якларда яшәүче

кайбер хайваннар белән таныштыру.

 

  1. Кыргый хайваннарның рәсемен карау
  2. Йорт хайваннарның рәсемен карау
  3. Үсемлекләр рәсемен карау

 

 

2.2.Гаилә белән үзара бәйләнеш.

Хэзерге фэн һэм практика баланың шэхесен формалаштыруда гаилҽнең уникаль роль уйнавын исбат итэ. Беренче социальлҽшу гаилэдэ башлана, баланың дэньяга, узенэ, башка кешелҽргҽ карашы, монэсэбэте формалаша. Ата-аналарның кайгыртучанлыгы балада аның уз-узенэ ышанычын тудыра, башка кешелҽр белҽн туземлек, узара хормэт принциплары нигезендэ узара монэсэбэткэ керергэ эзер торырга ярдэм итэ.Ата-ананың тэрбия һэм белем

биру эшчҽнлегендҽ катнашу мҿмкинлеге булу бик зур эһэмияткҽ ия. Хҽзерге заман балалар бакчасы ата-аналарга психологик һҽм педагогик ярдҽм курсҽтуче учреждение буларак та хезмҽт итэ. Шул ук вакытта гаилҽ дҽ узара хезмҽттҽшлек итҽр ҿчен педагогларны ҿзлексез усешкэ рухландыра. Тубҽндҽге бурычларны утҽмичэ максатка ирешу мҿмкин тугел:

-гаилҽ белҽн партнерлык мҿнҽсҽбҽте урнаштыру;

 -бакчада ата-анага бала тормышында катнашу ҿчен шартлар тудыру;

• бала тҽрбиялҽэудҽ ата-аналарга психологик ярдҽм курсҽту;

• гаилҽлҽр белҽн узара аралашуда педагогик компетентлыкны ҿзлексез кутэру.

Гаилә белән үзара бәйләнеш принциплары. 

1.Психологик уңайлык (комфорт) принципы - ата-аналар белҽн аралашуда җылы атмосфера булдыру, һэр гаилҽнең ихтыяҗын, социаль-психологик

характеристикасын исэпкэ алу. Ата-ана белҽн узара ышанулы мҿнҽсҽбҽт ул -хҿрмҽт, диалогка омтылу, игътибарлылык, ихласлылык. Балага һҽм аның якыннарына карата тҽрбияченең игелеклелеге һҽм ачыклыгы ата-ана ягыннан уңай кабул ителҽ. Ата - аналарның бакчада балалары шат булса, алар тҽрбиячелҽргҽ сораулар белҽн морэжэгать итҽлҽр. Ата-аналарның бала ҿчен балалар бакчасының уңайлы, куркынычсыз, файдалы булуын куру генҽ тугел, э балаларның усешен курулҽре дэ эһэмияткэ ия. Тҽрбияченең баланың яшь узенчэлеген, психологиясен, усеш кризисын белҥэ ата-ананы тынычлындырып, кирҽкле сузлҽр таба белҥе, алар белҽн ягымлы мэгалэмэдэге эңгэмэдэшче булуы моһим.

2.Эшчҽнлек принцибы. Белем һҽм тҽрбия биру процессында балалар бакчасы һҽм ата-аналар арасындагы бҽйлҽнеш тигез хокуклы партнерлар сыйфатына корылган. Партнерлык процессы катлаулы: танышу, стереотипларның җимерелҥе һҽм узара аңлашу урнашу,бала тҽрбиялҽудҽ берук максатны куздэ тоту. Педагогның һҽм балалар бакчасының позитив имиджы булуы мҿһим. 3.Бербҿтенлек принцибы -тҽрбия һҽм белем бирҥдҽ гаилҽ һҽм җҽмгыять институтларының аерылгысыз бербҿтен булуына нигезлҽнгҽн. Ҽлеге принцип бала тҽрбиялҽҥдҽ гаилҽ белҽн балалар бакчасының эш стратегиясен билгели. Җҽмгыяти тҽрбиянең нигезе ул - балага социаль талҽплҽр системасы кую. Ата-аналарның тҽрбияви тҽэсире булып, балага карата мҽхҽббҽт, аны куркынычсызлык белҽн тҽэмин иту, аны ничек бар шулай кабул иту тора. 4.Минимакс принцибы - һҽр гаилҽгҽ дифференциаль якын килу, ата-аналар белҽн эчтҽлекле, тактлы аралашу. Ата-аналар белҽн танышкач, педагог һҽр гаилҽнең узенчҽлеген ачыклый, аларның активлыгын кутҽру очен планлы рҽвештҽ шартлар тудыра.

5.Вариативлык принцибы - ата-аналарга тҽрбия һҽм белем биру процессына кушылу һҽм аралашуның формаларын тҽкъдим итҥу : традицион һҽм традицион булмаган, шҽхси һҽм тҿркемлҽп, дистанцион һҽм кара-каршы аралашу.

6.озлексезлек принцибы ойдэ һҽм балалар бакчасында тҽрбия бирунең озлексез баруын куз алдында тота.

7.Иҗадилык принцибы - тҽрбия һҽм белем биру процессында барысына да иҗадилык курсҽтергҽ мҿмкинлек ачу.

Ата-аналар белән үзара бәйләнеш формалары.

1.Мҽэгълумати чаралар -(телдэн журнал, реклама буклеты; балаларга тҽрбия һҽм белем биру сораулары буенча мэгълумати белешмэ хезмэте; СМИ да чыгышлар; мэгълумати кэрзиннэр, хатлар; курсэтмэ психо-педагогик пропаганда һ.б.)

2. Оештыру эшлэре- (ата-аналар җыелышы; анкеталар тутыру; җэмгыяти ата-аналар оешмаларын тозу; коференциялҽр, ата-аналар белҽн берлектҽ педсоветлар; брифинглар һ.б.)

3 .Культура-агарту чаралары - (ата-аналар мэктэбе; консультациялҽр; тематик очрашулар; матур ҽдҽбият буенча тематик кургэзмэлэр оештыру; тренинглар; семинарлар; эңгэмэ; дискуссиялҽр; ата-аналар кунакханэсе; тугэрэк остэл һ.б.)

4. Оештыру-эшчҽнлек - (ата-аналар белэн берлектэ уткэрелгэн балаларның ҥсеш мониторингы, берлэштерелгэн ата-ана-бала проекты; кургэзмэлэр; вернисажлар; мастер-класслар; балалар, педагоглар, ата-аналар

иҗаты; гаилҽ портфолиосы ясау; иҗади эшчэнлек эчен табигый һҽм ташландык материаллар җыю; балалар бакчасын ремонтлауда һҽм яшеллэндерэдэ катнашу; балаларның бакчадагы тормышын сурэтлэгэн буклет, видеофильмнар эзерлэу, журналлар чыгару;бакчада уткэрелгэн чаралар турында фотоматериалларны электрон җибҽрҥдҽ булышу; устерешле предметлы тирэлекнең сыйфатын тикшерҥдҽ катнашу һ.б.)

5. Ата-аналарның педагогик процесста катнашуы - (ата-аналар катнашы белэн шогыльлэр; балаларга экиятлэр уку; балалар белэн тэрле темага эңгэмэлэр кору; ата-аналар катнашы белҽн сэхнэлэштеру; саф һавада йэргэндэ, экскурсиялҽргҽ барган балаларны озату; Ачык ишеклҽр, Сҽламҽтлек кҿнендҽ, Шҽфкатьлелек марафонында катнашу һ.б.)

Гаилә белән үзара бәйләнеш буенча эшләү планы.

Максат: педагоглар, ата-аналарның берлэшуе һҽм мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге балаларның ориентлашу кыйммҽтлҽре формалашуга бердҽм юнҽлешен булдыру.

Сентябрь

• Ата-аналар белҽн оештыру җыелышы уздыру.

• Ата-аналардан "эйдҽгез, танышабыз" дип аталган анкета тутырту.

• Ата-аналар ҿчен педагог-психолог, шҽфкать туташының киңҽшлҽре тупланган тҿрле папкалар булдыру.

• Туган коннҽр (сентябрь аенда туучы балаларны котлау оештыру

 • Физкультура ОББЭ очен форма булдыру.

Октябрь

• Ата-аналарның сораулары, киңҽшлҽре очен почта тартмасы булдыру.

• Уен мэйданчыгында тэзеклэндеру эшлҽре оештыру.

 • «Коз»бэйрэменэ эзерлэну, костюмнар тегу, эзерлэу.

• Козге яфраклардан композиция ясау (эти-энилэр, балалар белҽн берлектҽ).

• «Табигать могҗизалары» кургэзмэсе оештыру.

• Туган коннэр белэн котлау.

Ноябрь

• Мэгълумэтлэр тактасында тэрле белешмэлэр урнаштыру.

• энилҽр коне оештыру.

• «Эниемнең җылы кочагы» - фотокҥргэзмҽ оештыру.

• Туган кэннҽэр белҽн котлау.

Декабрь

• Мэгълумэтлэр тактасында файдалы киңэшлэр урнаштыру.

• Уен мэйданчыгында тау ясау очен карларны җыеп ою.

• Яңа ел бэйрэменэ эзерлек оештыру.

• Торкемне бэйрэмчэ бизэу.

• Эти-энилэр белэн бергэ  эшлэнгэн балалар эшлэреннэн кургэзмэ оештыру.

Гыйнвар

"Кышкы уеннар" - фотокургҽзмҽ оештыру.

 • Уен мҽйданчыгында тау ясау, катыру.

• Кошлар очен җимлеклҽр элу.

• Туган коннэр белэн котлау.

• "Ачык ишеклҽр" коне кткэру.

Февраль

• "Бала тэрбиялэудэ эти кешенең роле" темасына белешмэ биру.

• "Этием- горурлыгым" - фотокургэзмэ.

• Кошлар очен җимнэр булдыру.

• "Эти, эни, мин - спортны яратабыз" - уен-эстафеталар оештыру.

 • Туган кэннэр белҽн котлау.

        

Март

• Ата-аналар очен педагог-психолог, шэфкать туташының киңҽшлҽре тупланган папкаларны тулыландыру.

• Консультация: "Нокталы массаж".

• Эти-энилэр белэн бергэлэп эшлэгэн кул эшлҽреннэн кургэзмэ оештыру. •Энилэрбэйрэменэ багышланган кичэгэ эзерлек.

• Туган кэннэр белэн тэбриклэу.

Апрель

• Белешмэлэр тактасында яз турында мэгълумат биру.

• Кошлар очен оялар ясау. "Иң яхшы кош оясы" - бэйге оештыру.

• "Яз" бэйрэменэ эзерлек - костюмнар эзерлэу, җыр һҽм шигырьлҽр эйрҽту.

• "Ачык ишеклҽр" кҿне уткҽрҥу.

• Туган кэннэр белэн тэбриклэу.

Май

• Уен мэйданчыгында тозеклэндеру, буяу эшлҽре башкару.

• Ата-аналар эчен педагог-психолог, шэфкать туташының киңҽшлҽре тупланган папкаларны тулыландыру.

• "Балалар- безнең килҽчҽгебез" - фотокургэзмэ.

 • Туган кҿннҽр белҽн тэбриклэу.


III Оештыру бүлеге.

3.1 Материаль- техник базаны тулыландыру

Белем бирү программасының юнәлеше

Төркем бүлмәсе,кабинетлар, җиһазлар исемлеге

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, основная, (грамота, развитие речи, ФЭМП, ознакомление с художественной литературой, ознакомление детей с природой, логическое мышление, ИЗО деятельность, исследовательская, конструктивная деятельность)

Торкем бүлмәсе Җиһазлар исемлеге

Остэллэр, урындыклар, дидактик уеннар, с/р уеннар очен уен-модульлҽр, китаплар, устерешле плакатлар, уеннар, тэзелеш эчен конструктор, эксперимент почмагы, йомшак модульлэр, таратма материал; матур эдэбият, олкэннэр очен педагогик эдэбият, персонаж-уенчыклар

Программа дошкольного образования «Изобразительная деятельность в детском саду» под редакцией Т.С. Комаровой, основная (рисование, лепка, конструирование)

Торкем бүлмәсе Җиһазлар исемлеге

дидактикуеннар, с/р уеннар очен уен-модульлэр , китаплар, уеннар, устерешле плакатлар,тозелеш очен конструктор, эксперимент ҿчен почмак, йомшак модульлҽр, таратма, курсэтмэ материал, матур ҽдҽбият, зурлар ҿчен педагогик ҽдҽбият, уенчык-персонажлар.

Программа дошкольного образования «Основы безопасности жизнедеятельности

дошкольников» под редакцией Н.Н. Авдеевой О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, основная (ОБЖ)

Торкем бүлмәсе

Җиһазлар исемлеге остэллэр, урындыклар, дидактик уеннар, сюжетлы-рольле уеннар ҿчен модульлҽр, китаплар, уеннар, устерешле плакатлар,

тозелеш конструкторы, эксперимент почмагы, йомшак модульлҽр, таратма материал, урам, бакча, шҽһҽр макеты,торак йортлар, юл билгелҽре,тҿзелешлҽр, ландшафт схемасы белҽн келҽм, персонаж-уенчыклар.

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, основная (музыкальное)

Программа дошкольного образования «Камертон» под редакцией Э.П. Костиной, (музыкальное)

Музыка залы

Җиһазлар исемлеге Пианино, театр тэрлэре, телевизор, музыкальный узэк, музыка инструментлары җыелмасы, дидактик уеннар һ.б.

Программа дошкольного образования

Музыка залы

«Театр - творчество -дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной, основная (театральная деятельность)

Җиһазлар исемлеге

Пианино, театр тҿрлҽре, телевизор, музыкаль кзэк, музыкалинструментлары җыелмасы, дидактик уеннар һ.б.

   

Уенчыклар

1

Эре төзү легосы

1

2

урта төзү легосы

1

3

агач төзү кубиклары

1

4

Резин уенчыклары

13

5

Курчаклар

11

6

Кул  театрлары

2

7

бармак  театрлары

2

8

төрле пирамидкалар

6

9

Муз инструментлары

Барабан

Дудочка

Бубен

Маракас

Губная гармошка

Свисток

колокольчик

1

3

3

3

1

1

1

10

Посуда

1 набор

11

Неваляшка

1

12

Мозайка

1

13

прищепка уеннары

1

14

Игра с вкладышами:

«Транспорт»

«Львенок»

«Кто где живет»

«Мои игрушки»

«Ягоды»

1

1

1

1

1

15

Коляска

1

16

Машиналар

15

3.2. Программа һәм методика белән тәэмин итү

Социаль-коммуникатив үсеш өлкәсе

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». Методическое пособие. - М.: Мозаика - Синтез, 2012. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Система работы в первой младшей группе детского сада. - М.: Мозаика -Синтез, 2012.

М Б. Зацепина Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2008.

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М: Мозаика-Синтез,2008

Князева С.М., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы

Е.В. Рыбак «Вместе» «Программа развития коммуникативной сферы старших дошкольников средствами эмоционального воздействия»

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников»

Л. Б. Баряева, А. П. Зарина «Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии» Методическое пособие

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2009.

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и Методические рекомендации. - М.: Мозаика

Танып белү үсеш өлкәсе

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2009.

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе детского сада». Конспекты занятий. -М.: Мозаика - Синтез, 2010.

О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2010.

О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада». Конспекты занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2011.

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» Для работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2011.

Н.А..Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических представлений» Методическое пособие.М.: Мозаика - Синтез, 2010.

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических

представлений в старшей группе детского сада». Планы занятий. - М.: Мозаика -Синтез, 2010.

Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей. М.: Мозаика-Синтез, 2011.

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада». Конспекты занятий. - М.: Мозаика -Синтез, 2010.

Куцакова Л. В.. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий М:Мозаика-Синтез,2005

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». Методическое пособие. - М.: Мозаика - Синтез, 2012

Нәфасәти сәнгать усеш өлкәсе

Комарова. Т.С. Изобразительнаядеятельность в детском саду. Программа и методические

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Комарова Т.С. Детское художественное         творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Син Констр        2010.

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной        деятельности во II младшей, средней,старше й,        подготовительной группах. Конспекты         занятий М.: Мозаика-Синтез, 2010.

И.А.Лыкова.Программа художественного воспитания,обучения и развития детей 2-7 л «Цветные ладошки»

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и методическиерекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005. М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010

М. Б.Зацепина, Т.В.Антонова "Народные праздники в детском саду". Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

М. Б.Зацепина, Т.В.Антонова "Праздники и развлечения в детском саду". Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Т.С.Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция системе воспитательно-образовательной раб детского сада» Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика-Син 2009.

Т.С.Комарова «Школа эстетического воспит -М.: Мозаика-Синтез, 2009.

Э.П Костина ООП дошкольного образовани «Камертон» .

Н.Ф. Сорокина «Театр, творчество, дети». Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный театр»

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Программа и методические рекомендации - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Наглядно-дидактические пособия Варенцова Н.С.Обучение дошкольников грамоте. М: Мозаика-Синтез,2005

Гербова В. В.. Приобщение детей к художественной литературе.Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005

«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 2-4 года / В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.

Физик тәрбия үсеш өлкәсе

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском

саду». Средняя группа. - М.: Мозаика -Синтез, 2012.

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2012.

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2012. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. - М: Мозаика-Синтез, 2010 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2010

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2010

Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-Синтез,2005 Зацепина М. Б.. Культурно-досуговая деятельность". Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 МРК

1.К.В Закирова "Уйный- уйный усэбез"

"Мэгариф" нҽшрияты, Казан . 2005 ел 2. Нэкый Исэнбэт "Нэнилэр шатлана"

Татарстан китап нэшрияты Казан. 1967 ел.

3. Р. Ягъфҽров "Татар халык уеннары" "Мэгариф" нҽшрияты, Казан .2002 ел

Сөйләм телен үстерү өлкәсе

Туган телдә сөйләшәбез. Балалар бакчасында татар телендә тәрбия һәм белем бирү (беренче кечкенәләр төркеме): тәрбиячеләр өчен методик кулланма/Ф.В. Хәзрәтова, З.Г. Шәрәфетдинова, И.Җ. Хәбибуллина. - Казан: Татар.кит.нәшр., 2012 г.-191б.

«Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез.

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с.

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-синтез, 2008 г

Гербова В. В. «Коммуникация. Развитике речи и общения детей в первой младшей группе детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г

Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся»- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г.

3.3 Үстерешле- предметлы тирәлек

1.Устерешле предметлы тирэлек балаларның яшь узенчҽлеклҽрен һҽм усешлэрендэ коррекцион җитешмэучэнлеге булган балаларны испкэ алып, аларның сэлэмэтлеген саклау һҽм ныгыту ҿчен тҿркемдҽ һҽм балалар бакчасында тҽрбия һҽм белем биру процессын максималь тормышка ашыра.

2.Устерешле предметлы тирҽлек балалар белҽн ҿлкҽннҽрнең аралашу момкинлеге, бердэм эшчэнлеге, балаларның хэрэкэт активлыгы, шулай ук аларның ялгыз калу мэмкинлеге белҽн таэмин  итэ;

3.устерешле предметлы тирҽлек:

-тҿрле тҽрбия һҽм белем биру программаларын тормышка ашыруны; милли культура, климат шартларын;

-балаларның яшь узенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга тиеш.

4.устерешле предметлы тирҽлек бай эчтҽлекле, узгҽручэн, купфункцияле, вариатив, аңлаешлы һҽм куркынычсыз булырга тиеш.

Предметлы тирҽлек белҽн тулыландыру тҽрбия һҽм белем биру процессының берботенлек принцибына, ФДББС буенча балаларның психологик һҽм шҽхси узенчҽлеклэренэ, материалларның узенэ хас узгэрҥчэн уеннар, дидактик материаллар белэн тҽэмин ителуенэ, балалар белэн элкэннэрнең интегральлҽштеру принцибына, балаларның уен, хҽрҽкҽт активлыгы, эзлҽну, тҽҗрибҽ, конструктив, матур ҽдҽбиятны кабул иту һҽм коммуникатив эшчҽнлегенҽ нигезлэнэ.Кулланылган материалларның һҽм җиһазларның сыйфат сертификатлары бар һҽм алар гигиена, педагогик,эстетик талҽплҽргҽ җавап бирҽ алалар.

3.4.  Кондәлек режим

 2017– 2018 нче уку елына

            Торкемдэ кондэле режим балаларның яшь узенчэлеклэре һэм СанПин талэплэрэнэ туры китереп тэзелгэн.


3.5.  Икенче кечкенәләр торкеменең шөгыльләр челтәре

            ФГОС талэплэренэ туры килгэн белем олкэлэреннэн чыгып, балаларның яшь узенчэлеклэре һэм СанПин талэплэренэ туры китереп, атналык оештырылган белем бирү эшчәнлеге тозелде.

Атна көннәре

ОББЭ

Вакыт

Дүшәмбе

МУЗО

Иҗади сәнгать.

Әвәләү/кисеп ябыштыру

8.45-9.00

9.10-9.25

Сишәмбе

ФЭМП

ФИЗО

9.00-9.15

15.20-15.35

Чәршәмбе

Сөйләм телен үстерү

МУЗО

9.00-9.15

15.20-15.35

Пәнҗешәмбе

Танып белү эшчәнлеге

ФИЗО

9.00-9.15

15.20-15.35

Җомга

Иҗади сәнгать. Рәсем

ФИЗО(Һ)

9.00-9.15

10.50-11.05


3.6. Традицион вакыйгалар, бәйрәмнәр, чаралар

Күңел ачу чаралары, бэйрэмнэр - һэр балага тэркем булмэсендэ, урамда ирекле уеннар уйнарга, парк, шэһэр урамы буйлап сэяхэт кылырга, актив һэм пассив ял итэргэ мэмкинлек, эмоциональ тынычлык бирэ, баланың узенэ шогель таба белу сэлэтен формалаштыра

Чаралар

Дата

Җаваплы

1.

Куңел ачу «Белем коне»

1 сентябрь

Тэрбиячелэр

2.

Спорт бэйрэме

Сентябрьнең I атнасы

Тэрбияче, Физ.инструктор

3.

Табигый материаллардан балалар эше кургэзмэсе «…Кузлэр карап туймаслык…»

Октябрьнең I нче атнасы

Тэрбиячелэр, Ата-аналар

4.

«Сомбелэ»-коз бэйрэме

Октябрьнең IV атнасы

- Тэрбиячелэр,

-        Музыка җитэкчесе

5.

«Кызыл, сары, яшел» - юл хэрэкэте кагыйдэлэре буенча куңел ачу бэйрэме

Ноябрьнең II атнасы

- Тэрбиячелэр

6.

Энилэр коне

Ноябрьнең III атнасы

- Тэрбиячелэр.

7.

Яңа ел балалар иртэсе

Декабрьнең IVатнасы

- Тэрбиячелэр

8.

«В гости у музыки»

Гыйнварның II атнасы

- Тэрбиячелэр -        Музыка

җитэкчесе

9.

Рэсем кургэзмэсе «Буранлы ак кыш…»

Гыйнварның IV атнасы

Тэрбиячелэр

10.

Кышкы куңел ачулар

Февральнең I атнасы

- Тэрбиячелэр

11.

Бэйрэм «Рэсэй армиясе – кэчле, кодрэтле!»

Февральнең III атнасы

- Тэрбиячелэр -        Музыка

җитҽкчесе

12.

Масленица (24.02-02.03)

Февральнең IV атнасы

- Тэрбиячелэр.

13.

Рэсем кургэзмэсе «Эниемэ булэк»

Мартның I атнасы

- тҽэрбиячелэр.

14.

Халыкара хатын-кызлар бэйрэме -8 нче март

Мартның Iатнасы

- Тэрбиячелэр.

15.

Кэлке коне;

Халыкара кошлар коне.

Апрельнең I атнасы

- Музыка җитэкчесе. Тэрбиячелэр

16.

Космонавтика кэне

Апрельнең II атнасы

- Тэрбиячелэр.

17.

Карга боткасы

Апрельнең III атнасы

-        Тэрбияче

- Муз. җитэкчесе. - Тэрбиячелэр.

18.

Җир коне

Апрельнең IV атнасы

- Тэрбиячелэр

- Муз.җитэкчесе

19.

«Җиңу коне» - бэйрэм

Майның II атнасы

- Муз. җитэкче - Тэрбиячелэр

20.

―Исэнме, җэй-куңел ачу

Майның IV атнасы

- Тэрбиячелэр

21.

«Балаларны яклау коне»

Июньнең Iатнасы

- Тэрбиячелэр

22.

Спартакиада

Августның

- Тэрбиячелэр

        Әдәбият

Норматив документлар

Международное законодательство

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990.

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.

Указы Президента РФ

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

Федеральные законы

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.)

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Боерыклар, карарлар, хатлар

һәм башка документлар федераль дәрәҗәдәге

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») от 26.08.2010 г. № 761н.

Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций (утверждено Мин-обрнауки РФ 14.10.2013 г.).

Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении Нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)».

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных образовательных организациях».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по разработке порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ».

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих проведение образовательной деятельности».

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования».

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях —Сан-ПиН 2.4.1.3049-13.

Фәнни-методик әдәбият

1.«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с.

2.Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с.

3.Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.Первая  младшая группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с.

4.Туган телдә сөйләшәбез. Балалар бакчасында татар телендә тәрбия һәм белем бирү (беренче кечкенәләр төркеме): тәрбиячеләр өчен методик кулланма/Ф.В. Хәзрәтова, З.Г. Шәрәфетдинова, И.Җ. Хәбибуллина. - Казан: Татар.кит.нәшр., 2012 г.-191б.По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Рабочая программа с учётом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (группа раннего возраста 1,6-3 года).

Программа представлена на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевойна 2015-2016...

Рабочая программа с учетом Федерального государственного образовательного Стандарта дошкольного образования ( старшая группа, 5-6 лет).

Настоящая рабочая программа разработана для старшей группы детского сада на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ Ф...

Модифицированная программа с учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования " Талантливые пальчики".

Модифицированная программа по художественному и ручному труду «Талантливые пальчики» разработана, утверждена и реализуется в образовательном учреждении на базе основной общеобразовательной...

Рабочая программа подготовительной к школе группы с учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2017-2018 учебный год

Рабочая программа подготовительной к школе группы с учетом Федерального государственного образовательного стандартадошкольного образованияна 2017-2018 учебный год...

Рабочая программа старшей группы с учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2016-2017 учебный год

Рабочая программа старшей группы с учетом Федерального государственного образовательного стандартадошкольного образованияна 2016-2017 учебный год...

Рабочая программа с учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования По "Художественно- эстетическому развитию" "Музыка"

Содержание рабочей программы:№Раздел Стр1Пояснительная записка4 1.1Цели и задачи реализации рабочей программы41.2Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том числе...

Рабочая программа педагога ДОУ с учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Вторая группа раннего возраста 2-3года) Составлена на основеосновной образовательнойпрограммы дошкольного образования«От рождения до

Рабочая программапедагога ДОУ с учетомФедерального государственного образовательного стандартадошкольного образования(Вторая группа раннего возраста 2-3года)Составлена на основеосновной образовательно...