Главные вкладки

  ажык кичээл
  план-конспект занятия по математике (младшая группа)

  Геометриктиг хевир. Шойбек тогерик

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл ажык кичээл21.66 КБ
  Файл azhyk_kicheelfemp.docx21.66 КБ

  Предварительный просмотр:

  Дата проведения: 20.01.2021г (Монгуш С.Н. I-ая квалификационная категория)

  Познавательное развитие ФЭМП

  Тема: Геометриктиг хевир Шойбек тогерик.

  Неделянын темазы: «Деревья и лес »

  Сорулгазы: Уругларга шойбек тогерикти таныштырар.

  Мергежилгелер: даалгалары

  Ооредиглиг даалга : Шоймек тогериктернин  улуг, ортунмак, бичии база ногаан, кок, кызыл деп оннерни  тодарадып билиндирер.

  Сайзырадыр даалга:  Шоймек тогерикти чуруктар  болгаш шар дузазы-биле, домейлеп  тургаш  угаан-медерелин сайзырадыр..

  Кижизидилгелиг даалга: Кичээлге сонуургалын кижизидер.

  Словарлыг ажыл: шоймек тогерик.

  Дерилгези: телевизор, музыкальный центр, фланелеграф , шоймек тогериктин чуруу.

  Ажыглаан методу:  Беседа, дуржулга, оюн.

  Кичээлдин кезээ

          Кичээлдин чорудуу

                                            Башкынын ажыл чорудуу:

  Уругларнын ажылы

  Уези

  1.

  Организастыг кезээ

  Башкы: - Уруглар тогерик кылдыр турупкаш мендилежиптер бис бе?

  Чазык башкым, амыр-амыр!

  Чараш оргээм экии-экии

  Эртенин-не ужуражыыр

  Эжим оорум, экии-экии!

   - каш деп саннар – биле таныжып алган бис уруглар ?

   - кижиде чангыс чуу бар?

   - кижиде ийи чуу бар?  

   - Кандыг геометриктиг хевирлер билир силер, уруглар?

   - Уш булунчук чуге домей-дир уруглар?

  - тогерик чуге домей дир уруглар?  

  Башкы: - Эр-хейлер уруглар?(сандайларга уругларны олуртуур)

  Уруглар кирип келгеш долгандыр  круг кылдыр туруп алырлар.

  Уругларнын харыызы

  Уругларнын харыызы

  2 мин

  2.

  Проблемалыг байдал

   (Эжик соктаар)

   Башкы: - Уруглар, эжик соктап турар ышкаш , кым бисте аалдап келген ирги коруптейн шуве!

  (Ойнаар-кыс,  Долаана кирип кээр шарик тудуп алган)  

  Уругларнын харыызы

  Ийе

  1  мин

  3.

  Ортаакы  кезээ:

  Бесседа:

   Башкы: - Экии, Долаана чуну канчап чоруурун ол?

  Долаана: - Экии, уруглар мээн бо хун торуттунген хунум болган эштерим менээ, Шарик белекке берген ону кандыг геометриктиг хевирге домейин домейлеп чадап тур мен. Силер-биле кады ооренип аар дээш келдим. Менээ дузалажып бээр силер бе уруглар?

  Башкы: Мунгарава ажырбас, бис бо хун Шарнын кандыг геометриктиг хевирге домейин ооренип билип аар бис.

  Башкы:  Бис борбак тогерикти билир болгай бис уруглар! Тогерикти шоймейтиир дыртыптарга Шойбек тогерик боор.

  (Чуруктарны коргузер  тогерик болгаш шоймек тогерикти коргузуп тайылбырлаар. Улуг отрумак бичии деп билиндирип коргуспушаан ногаан, кок, кызыл оннер-биле оннээр)

   Башкы: -Ам уруглар Долаанага дузалажып, кыдырааштарывыста улуг, ортумак, бичии тогериктерни карандаш дузазы-биле оннептер бис бе уруглар!

  (Улуг шоймек тогерикти - ногаан он-биле,

   ортумак шоймек тогерикти – кок он-биле,

   бичии тогерикти – кызыл он-биле оннээр)

  (Ол уеде оожум музыка салып каар)

  Уруглар харыызы

  Уругларнын харыызы

  Уруглар шоймек тогерикти кыдырааштарынга чуруур.

  8 мин

  4.

  Кадыкшылдын минутазы

  МРД: « Смайлики»

  Уруглар шимченгир оюнну ойнаар

  1 мин

  5.

  Чаа чуулду билип алырыннын кезээ.

  Оюн: «Хуулгазын хап»

  (Хуулгаазын хап иштинде геометриктиг фигураларны чугаалааш, оннун чугаалаар)

   Уругларнын ойнаар, харыылаар.

  2 мин

  6.

  Туннел кезээ

  Башкы: Чуу деп геометриктиг хевирни оорендивис?  - Шоймек  тогерик чулерге домей  болду?

    - Кым биске аалдап келди?

  - Уруглар Долаана шарынын геометриктиг хевирин билип алганынга дыка амырап турар-дыр. Ынчангаш шардан уруптер бис бе?

  Дыхательная упражения: «Шарикти урер»

  Уругларнын харыызы

  3  мин

  7.

  Рефлекция

   ( музыка салыптарга уруглар карактарын шиип аар.Долаана  Ол аразында «Хуулгазын хааржакка» чигирсиг конфеталарны уругларга улээш четтиргенин илередиир.  ).

  Уруглар шупту денге чугаалаар

  1 мин  Предварительный просмотр:

  Дата проведения: 20.01.2021г (Монгуш С.Н. I-ая квалификационная категория)

  Познавательное развитие ФЭМП

  Тема: Геометриктиг хевир Шойбек тогерик.

  Неделянын темазы: «Деревья и лес »

  Сорулгазы: Уругларга шойбек тогерикти таныштырар.

  Мергежилгелер: даалгалары

  Ооредиглиг даалга : Шоймек тогериктернин  улуг, ортунмак, бичии база ногаан, кок, кызыл деп оннерни  тодарадып билиндирер.

  Сайзырадыр даалга:  Шоймек тогерикти чуруктар  болгаш шар дузазы-биле, домейлеп  тургаш  угаан-медерелин сайзырадыр..

  Кижизидилгелиг даалга: Кичээлге сонуургалын кижизидер.

  Словарлыг ажыл: шоймек тогерик.

  Дерилгези: телевизор, музыкальный центр, фланелеграф , шоймек тогериктин чуруу.

  Ажыглаан методу:  Беседа, дуржулга, оюн.

  Кичээлдин кезээ

          Кичээлдин чорудуу

                                            Башкынын ажыл чорудуу:

  Уругларнын ажылы

  Уези

  1.

  Организастыг кезээ

  Башкы: - Уруглар тогерик кылдыр турупкаш мендилежиптер бис бе?

  Чазык башкым, амыр-амыр!

  Чараш оргээм экии-экии

  Эртенин-не ужуражыыр

  Эжим оорум, экии-экии!

   - каш деп саннар – биле таныжып алган бис уруглар ?

   - кижиде чангыс чуу бар?

   - кижиде ийи чуу бар?  

   - Кандыг геометриктиг хевирлер билир силер, уруглар?

   - Уш булунчук чуге домей-дир уруглар?

  - тогерик чуге домей дир уруглар?  

  Башкы: - Эр-хейлер уруглар?(сандайларга уругларны олуртуур)

  Уруглар кирип келгеш долгандыр  круг кылдыр туруп алырлар.

  Уругларнын харыызы

  Уругларнын харыызы

  2 мин

  2.

  Проблемалыг байдал

   (Эжик соктаар)

   Башкы: - Уруглар, эжик соктап турар ышкаш , кым бисте аалдап келген ирги коруптейн шуве!

  (Ойнаар-кыс,  Долаана кирип кээр шарик тудуп алган)  

  Уругларнын харыызы

  Ийе

  1  мин

  3.

  Ортаакы  кезээ:

  Бесседа:

   Башкы: - Экии, Долаана чуну канчап чоруурун ол?

  Долаана: - Экии, уруглар мээн бо хун торуттунген хунум болган эштерим менээ, Шарик белекке берген ону кандыг геометриктиг хевирге домейин домейлеп чадап тур мен. Силер-биле кады ооренип аар дээш келдим. Менээ дузалажып бээр силер бе уруглар?

  Башкы: Мунгарава ажырбас, бис бо хун Шарнын кандыг геометриктиг хевирге домейин ооренип билип аар бис.

  Башкы:  Бис борбак тогерикти билир болгай бис уруглар! Тогерикти шоймейтиир дыртыптарга Шойбек тогерик боор.

  (Чуруктарны коргузер  тогерик болгаш шоймек тогерикти коргузуп тайылбырлаар. Улуг отрумак бичии деп билиндирип коргуспушаан ногаан, кок, кызыл оннер-биле оннээр)

   Башкы: -Ам уруглар Долаанага дузалажып, кыдырааштарывыста улуг, ортумак, бичии тогериктерни карандаш дузазы-биле оннептер бис бе уруглар!

  (Улуг шоймек тогерикти - ногаан он-биле,

   ортумак шоймек тогерикти – кок он-биле,

   бичии тогерикти – кызыл он-биле оннээр)

  (Ол уеде оожум музыка салып каар)

  Уруглар харыызы

  Уругларнын харыызы

  Уруглар шоймек тогерикти кыдырааштарынга чуруур.

  8 мин

  4.

  Кадыкшылдын минутазы

  МРД: « Смайлики»

  Уруглар шимченгир оюнну ойнаар

  1 мин

  5.

  Чаа чуулду билип алырыннын кезээ.

  Оюн: «Хуулгазын хап»

  (Хуулгаазын хап иштинде геометриктиг фигураларны чугаалааш, оннун чугаалаар)

   Уругларнын ойнаар, харыылаар.

  2 мин

  6.

  Туннел кезээ

  Башкы: Чуу деп геометриктиг хевирни оорендивис?  - Шоймек  тогерик чулерге домей  болду?

    - Кым биске аалдап келди?

  - Уруглар Долаана шарынын геометриктиг хевирин билип алганынга дыка амырап турар-дыр. Ынчангаш шардан уруптер бис бе?

  Дыхательная упражения: «Шарикти урер»

  Уругларнын харыызы

  3  мин

  7.

  Рефлекция

   ( музыка салыптарга уруглар карактарын шиип аар.Долаана  Ол аразында «Хуулгазын хааржакка» чигирсиг конфеталарны уругларга улээш четтиргенин илередиир.  ).

  Уруглар шупту денге чугаалаар

  1 мин


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Ажык кичээл . Чугаа сайзырадылгазы

  Азырал дириг амытаннар, оларнын ажык - дузазы...

  Ажык кичээл Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаары

  Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаарыОоредиглиг сорулгазы: «К» деп унну уругларга билиндирери слогтарга , состерге.Уругларнын сос курлавырын байыдары. «К» деп унну сос тунтургуз...

  Ажык кичээл

  Ажык кичээл...

  Ортумак болукке ажык кичээл "Кус"

  Эртртирген башкы: Монге Чаймаа Кожайовна...

  Ажык кичээл «Тоол оранынче аалдашкын» (ийиги бичии болук уругларынга чугаа сайзырадылгазынын кичээли)

  Тема: Тоол оранынче аалдашкын.Сорулгазы: Азырал куш дагаа дугайында болгаш оон оолдарынын дугайында бидиндирип ооредири.Азырал кушту танып, оон онзагай шын шынарларын билирин сайзырадыры.Уругларнын то...

  Ийиги бичии болуке ажык кичээл Тыва улустун тоолу «Теве чуге чараш эвес апарганыл?»

  Ооредиглиг сорулгалары:- Тоолду дыннааш, утказын билип, овур-хевирлерин сактып алырынга уругларны ооредир;-тоолда маадырларнын дараалаштыр коступ кээрин хайгаарадып ооредир;- тоолда овур-хевирлернин э...

  Ортумак болуктун уругларынга чугаа сайзырадылгазынынга ажык кичээл «Тоол чурттунче аян-чорук»

  Сорулгазы:Ооредиглиг:Уругларнын билир тоолдарын эки сактып билип алырынга болгаш оларны танып билиринге ооредири. Сайзырадыр:Уругларнын боданыр чоруун, сактып алырын сайзырадыр; Бижимел ажылга ур...