Главные вкладки

  Методическая разработка (младшая группа) на тему:
  Тувинские игры (тыва оюннар)

  Оюн Чечек Сергеевна

  Предлагаю тувинские национальные игры. 

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл tyva_oyunnar.docx20.04 КБ

  Предварительный просмотр:

  «АЪТ  ЧАРЫШТЫРАРЫ» («Конное  состязание»)

       Цель: развивать  ловкость,  быстроту  и  умение  координировать  свои  движения  с  товарищем  или  взрослым.

        Ход  игры:

        Взрослый – наездник,  ребенок – лошадка,  состязаются  2 пары. Ребенок  садится  мяч – попрыгун, взрослый  надевает  на  ребенка  вожжи. По  сигналу  ребенок  прыгает  на  мяче, а  взрослый  бежит  за  ним, держась  за  вожжи, до  линии  финиша. Чья  пара  первая  достигнет  финиша, та  и  выигрывает.

        Наездник   кормит  лошадку  травой  (укропом, петрушкой, морковкой). Для  повышения  эмоционального  настроя  можно  поменять  местами  взрослого  и  ребенка.

        Следующая  игра  также   закрепляет  знания  детей  о  том, что  в  Туве  разводят  коней,  умеют  их  ловить  и  объезживать.

  «АЪТ  ШАЛБАДААРЫ» («Ловля лошадей»)

      Дети – лошади,  2 взрослых – пастухи. Пастухи  находятся  за  кругом,  напротив  друг  друга. По  сигналу  ведущего: «Раз, два, три – лови!» - пастухи  по  очереди  бросают  мяч  в лошадей, а те, в свою  очередь, увертываются  от  мяча. Лошадь, в которую  попал  мяч,  считается  пойманных  лошадей.

      После  4 – 5 повторений  подсчитывается   количество  пойманных  лошадей.

                                                       Примечание

        - Игра  начинается  только  после  сигнала.

        - Мяч  для  игры  берется  мягкий /набивной/.

        - Засчитывается  прямое  попадание, а не  отскок.


  «Согур-азалап»  ойнаары.

       Оюннун  сорулгазы.  «Согур-аза»   «иенин»  уругларын   тудуп   алырын  кызыдар,  «иези»  уругларын  камгалап, «согур-азага»  бербезин  кызыдар,  а  уруглар  база-ла  «согур-азанын»  холунга  кирбезин  оралдажыр.»Согур-азанын» холунга  кирген  кижи  оюндан  казыттынар.

     «Ие»  хамык  «ажы-толун»  соонга  шууштур  туттунуштуруп  алыр.  «Согур-аза»  чедип  келгеш,  «ие»-биле  таакпылашкан  улус  оттунуп  таакпылажыр. А  «ие»  данзазын  соонда  орган  «уруунче»  сонуучаннаарга,  «уруу»  аза  таакпызы  тыртпас  мен,  ада-ием  таакпызын  тыртат  мен  дээш,   дукпуруптер.

       Ону  коруп  кааш,  «аза» «иеден»  айтырар:

  -  Артынарда  чунерил?

  -  Артымда  когээржиим-дир.

  -  Когээржиинер  артында  чул?

  -  Когээржиимнин  холегези-дир.

  -  Когээржиинер  холегезинин  артында  чул?

  -  Хой  ажы-толум-дур.

  -  Ындыг  болза, хой  ажы-толунну  тудуп  чиир  мен – дээш, «согур-аза»  тура  халыырга  «ие»:

  -  Тудуп  чиир  шаглыг  болзунза,  тудуп  чи – дээш,  ажы – толун  камгалааш  туруптар.


  БОРУ  болгаш  чеди  АНАЙ

  (Чазаан  ойнаарактар- биле)

          Удуртукчу: Арга  иштинге, казанак  бажынга, чеди  анайлыг  Ошку  чурттап  чораан.  Анайлар  дан  бажында  тура  халышкаш, алаака  маннап  келгеш, чулуктуг  сигенни  чулуп  чигеш, оорушку- хоглуг  ойнап- ойнап  алгаш, чанып  кээрге Ошку  мынча  дээн:

        Ошку:  Анайларым, ажы- толум.  Арга  кирип  ырак  баар  мен. Эжиинерни  дээктеп  алгаш, кым- даа  келзе  ажытпанар.  Чанып  келгеш  эжикти  соктааш:

  «Ток, ток,ток!

  Анайларым, ажы- толум,

  Аванар  мен,  чанып  келдим,

  Элбек  суттуг  чедип келдим,

                                               Эжиинерни  ажыдынар, че!»  деп ырлаар  мен.

          Удуртукчу:  Анайлар, чарашпайлар

  Авазынга  мынчаар  харылаанар:

          Анайлар:  Кымга-  даа  эжиивис  ажытпас  бис.

  Ававыс  ырызын  дыннааш,  ажыдар  бис.

  Удуртукчу:  Ошку  чорупкан.  Ол- ла  аргага  кажар,  ажырымчы  кок  Бору  чурттап  турган- дыр.  Ошкунун  ырлап  турарын  дыннап  алгаш,  аргаже  чорупканын  ажыглап,  казанак  бажынга  келгеш,  эжиин  соктап  эгелээн.

  Бору:  Ток- ток- ток!

  Анайлар:  Ында  кымыл?

  Удуртукчу:  Бору  тунук  уну- биле  ырлап  эгелээн.

    Бору:  Анайлар,   тенекпейлер,

                Аванар  чедип келдим,

                Эндерик  сут  эккелдим,  

                Эжиинерни  ажыдынар, дургеденер.

  Удуртукчу: Анайлар  анаа мынчаар  харыылааннар:

  Анайлар: Дыннадывыс, дыннадывыс,  ававыстын  ырызы  эвес-тир. Эжиивис  ажытпас  бис.

  Удуртукчу:  Анайлар-чараштар, эр  хейлер болганнар: эжиин  ажытпааннар.Ол  уеде  аргадан  ава-Ошку  ээп  келгеш,  эжик  соктап турган  Боруну  коруп  кааш, ускулеп, сывыртап  эгелээн.

  Бору: Ошку, ошку  мени  успе,

              Оожургап,  соксап  кор.

              Ажырымчы,  каржы   эвес

              Аажок  баштак  Боружук  мен.

              Анайларны  баштактанып,

              Анаа  соктап  шенеп  турдум.

              Боданганы  ботка  херек,Моон  сонгаар  ынчанмас  мен.

          Удуртукчу:Борунун  кажарлап  турарын  Ошку  билип  кааш,  кезедир  болза  эки-дир  дээш, мынча  дээн:

  Ошку:  Болган  чуве-ле  болза  чугаалава,

                Болбас  бутпес  чуве  аазава.

                Чеди  анайым,Боруну

                Чедип  келгеш,  чаза кичигеленер.

          Удуртукчу:  Чеди  анай  Боруге  чедип  келгеш,  чаза  кичигелеп-ле   турганнар. Бору  чаза  каттырып  тургаш,  шыдал-кужу  тонуп,  кээп  душкен.               Кезек  чыдып-чыдып, тура  халааш, ырбап  дезипкен-дир  оо.

                                                 


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Проект "Тувинские игры и игрушки"

  Проект " Тувинские игры и игрушки"....

  Тыва улустун аас чогаалында тыва дылдын ажык болгаш ажык эвес уннери

  «А» деп унге         Дурген чугааАалашса аалашсынАнай хураган аалашсынАнай хураган аалааштынАваларын тып эмзин...

  "Тыва хевим - чоргааралым!" деп тыва национал хеп корулдези

  Уруглар садынга тыва национал хеп корулдезин эртиреринин чорудуу кижизидикчи башкыларга ужур-дузалыг....

  Семейный заочный конкурс "Тыва чоннун ойнаарагы ойнаар-кыс (изготовление своими руками тувинской национальной куклы)"

  Утверждаюстарший воспитатель_____/Куулар  А. Д./  ПоложениеО семейном заочном конкурсе к празднованию национального праздника «Шагаа-2015» «Тыва чоннун ойнаарагы-ойнаар-кыс»МАДОУ детски...

  Тыва оюннар

  Тыва оюннар...

  «Тыва оюннар»

  Киирилде сос       Оюн бичии уругларнын  дыл-домаан, угаан-медерелин сайзырадыр, чараш чуулге болгаш найыралга ооредир. Ынчангаш бо киирип турар оюннар ада – огбелеривис...

  Тыва оюннар

  * Оюн бичии уругларнын  дыл-домаан, угаан-медерелин сайзырадыр, чараш чуулге болгаш найыралга ооредир.    * Оюнну кижи торуттунуп кел-ле ойнап эгелээр  болгаш  ол оюн киж...