Главные вкладки

  Сценарий национального праздника встречи Нового года по лунному календарю "Шагаа - 2015"
  методическая разработка (подготовительная группа) на тему

  Хомушку Алдынай Кезеровна

  Вашему вниманию представлена методическая разработка по встрече Нового года по лунному календарю.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл shagaa_bayyry.docx24.06 КБ

  Предварительный просмотр:

  Темазы: "Шагаа-ыдыктыг байырлал".

  Сорулгазы:

  1. Шагаа деп тыва улустун байырлалы-биле уругларны таныштырып билиндирер;

  2. Тыва улустун чаагай чанчылдарын, ёзулалдарын, йорээлдерин уругларга дамчыдар;

  3. Уругларнын аас чугаазын сайзырадыр.

  Дерилгези: Тыва огнун чартыы, огнун эт-херексели (тоскарак, артыш, аяктар, хонек, тавактарда тыва далган, саржаг, боорзак, суттен кылган ак чем).

  Топ ханада чылдын 12 эргилдезинин чуруктары астынган.

  Киржикчилери: Башкарыкчы–Кужугет А. К

                                 Кырган-авазы – Хомушку Л. Д.

                                 Аза-кадай- Дойбу Л.Д

  Байырлалдын чорудуу:

  Уруглар башкарыкчы-биле хогжум уделгези-биле залча кирип кээр.

  Баш карыкчы башкы-биле уруглар залче кирип ора олурар ада-ие-биле чолукшуур (уруглар холдарынын адыштарын ору корундур улуг улуска сунар, а улуглар адаштарын куду корундур чолукшуп, амыр-мендизин айтырар)

  - Мендээ-ле бе?

  - Мендээ, мендээ!

  Башкарыкчы:    Шагнын чаагай эргилдези,

  Шагаа хунну унуп келди!

  Шагаа хунун уткуул,

  Сандан салып, айдызаал!

  Башкарыкчы: Шагаа-дээрге Тыва чоннун ыдыкшылдыг байыры-дыр. Ол кыштын адактылып, частын дужуп келгенин бойдус-биле бир дем алгаан байыры-дыр.

  Ыры «Кыш»

  Башкарыкчы: Шагаа дээрге тыва чоннун онзагаай хоглуг байыры-дыр. Шагаа будуузунде чыылган чон хондур удувайн чораан дижир. Олар кожаннап, кажыктап, узун тыныштап, дурген чугаалажып, улегерлежип моорейлежип чораан. Бис база шак-ла ынчаар бис бе, уруглар?

  Уруглар: Ие!

  Башкарыкчы: Ынчаар болза, уруглар, узун тыныштаптар бис бе?

  (Кузулдиг уруглар узун тыныштаар)

  Башкарыкчы: Оош! Кончуг-даа уруглар-дыр силер. Богун бистин байырлалывыста ада-иевис база дурген-чугаалар белеткеп алган чуве, дыннаптар бис бе?

  Башкарыкчы: Эр-хейлер-дыр, силер, ада-ие болгаш уруглар. А силер тывызык тып шыдаар силер бе? Тып корунерем!

  Мыйыстыг – ан эвес,

  Салдыг – ашак эвес,

  Сыргалыг – кадай эвес.

  Адыр дуюглуг – инек эвес! (ошку)

  Кара ыдым хаалга кадарды (шооча)

  Кегженгеш – хээптер,

  Дайнангаш – таарыптар (хачы)

  Дериткен кижи дээр манады,

  Суксаан кижи суг манады (чаъс)

  Соок кээрге дона бээр,

  Чылыг кээрге эрий бээр (дош)

  Шуглак чок удуур,

  Суг чок чунар (диис)

  Даалык-даалык чоруктуг,

  Талдар карты чемиштиг (кодан)

  Курс эвес ужар, куш эвес чалгынныг (ховаган)

  Башкарыкчы: Оо! Силер дыка угааныг, тывынгыр уруглар-дыр силер. Шагаа хунунде чугле ойнааар эвес, аяк-шай пактап аштанып чемненир улуг байырлал чуве.

  Сам «Аяк шайым».

  Башкарыкчы: Суттуг шайны аартап ора тыва аъш-чем аймаан сактыптар бис бе? (уруглар адаар) Шын-дыр, уруглар! Тыва чоннун шаандан тура бардамнаар моорейин сактып корээлинерем!

  (Башкарыкчы оолдарны дор мырнынче чалааш,

  «Бардамнаар» деп моорейни эттирер)

  Башкарыкчы: Оо, бардам-даа ында барды. Куш-шыдалынар-даа ковудей берди ыйнаан, оолдар, ам болза багдан тыртыжыптар бис бе?

  Оюн «Баг тыртыжары».

  Башкарыкчы: Тыва чоннун шагааны байырлап турда ыры, сыгыт-хоомей аалдарындан узулбес чораан чуве иргин. Бис база шак-ла ынчалдыр ырыдан бадырыптар бис бе!

  Ыры «Декей оо!»

  Башкарыкчы: Шагаа байыры чугле чылдын эргшилдезинин солчулгазын эвес, а улуг огбелерин хундулээр чанчылдыг болгай бис. Олар аал оранга келгеш бажыннарывысты артыжап-айдызаар, оран-тандыга чалбарыыр чораан. Ынчангаш мен бо бистин байырывысче кожа аалывыста чурттап чоруур кырган-ававысты чалап алган кижи мен.

  (Холунда артыш тудуп алган кырган ава кирип кээр.

  Уруглар огбе-биле чолукшуур)

  Кырган-ава: Сол, менди-ле бе, уруглар?

  Уруглар: Менди, менди!

  Кырган-ава: Чыл бажы келди,  Чылан бажы союлду.

  Эки чуве бээр келзин, Бак чуве ынай болзун!

  Аъттыг кижи козулбес, арбай-тараа чаагай болзун!

  Ажы-толдун хырны тодуг, аъш-чем элбек долу болзун!

  Азыраан мал ковей болзун, арга-ыяш шыргай болзун!

  Чаа чыл келди, чаагай чолду кузеди

  Чоннун ажы-толу, чолукшунар, амыргын-на!

  Башкарыкчы: Амыргын-на, амыргын! Дорже эртип аяк-шайдан чооглап корем, кырган-авай, а сен дыштанып турар аранда, уруглар сенээ шулуктерин чугаалап берзин.

  (Уруглар шулуктээр)

  Кырган-ава: Оо, чаптанчыг чаштарымны, холчок мени аммыраттынар. Шагаа хуну дужуп кээрге аалдын улуг огбези артыш кыпсып озуп орар чаштарны айдызап, артыжап бээр чораан. Шак ындыг чараш чанчылывыс утпайн сагыылынар уруглар. (Кырган-ава уругларны артыжаар) Артыш чыттын саны, йорээлдин кужу доктаазын дээш тыва чон шаандан тура чалама шарыыр чораан. (Кырган-ава уруглар-биле чалама шарыыр)

  Башкарыкчы: Четтирдивис, кырган-авай, дорже дыштанып бистин уругларнын чараш ырын дыннап корем.

  Ыры «Чунгуда».

  (Залче Чылбыга-кадай кирип кээр)

  Чылбыга:  Бо мында чуу деп мындыг дааш-шимээн, каткы-хог куттулуп турар чоор?

  Башкарыкчы: Шагаа байырлап турарывыс ол-дур, Чылбыга.

  Чылбыга: Шагаа деп таа чунер чуве?

  Башкарыкчы: Шагаа дээрге кыш адакталып, частын кел чыдарын демдеглээн оюн-хоглуг байыр-дыр.

  Чылбыга: Оюн дээрге мен ынак мен. Ойнаптар бис бе, уруглар!

  (Чылбыга «Аскак-кадай» деп оюнну ойнадыр)

  Оюн «Аскак-кадай».

  Чылбыга: Ча-чаа, шылап калдым, ойнаарга туттуруп-даа албас улус шей силер, солун эвес-тир менээ.

  Башкарыкчы: Ынчанмайн канчаар, угбай, сен тудуп чиир мен дээринге кым сенээ туттурарыл. Эр-хейлер, уруглар. Чылбыгы угбай, дорже эрткеш шайдан аартап орунда, оолдар сенээ «Тевек» деп самын коргузуп бээр-дир.

  Сам «Тевек».

  Башкарыкчы: Чылбыга угбай, ам бистин-биле ойнаар сен бе, бис сенээ база бир солун оюн айтып берээли.

  Оюн «Ортеннежиир».

  Ыры «Чедип келген шагаавыс».

  Башкарыкчы: Чолукшуп-даа, ойнап-хоглеп хоорештивис. Чонувустун Шагаа найыр-байырынга сеткил сергек, омак-хоглуг кириштивис, черивиске оорушку узулбес болзун! Чаа чылды, чаа часты уткуп оштаан шагаавыска келир чылын чыглыылынар! Байырлыг!


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  сценарий праздника "С Новым годом!"

  Новогоднее представление для малышей...

  ПРАЗДНИК ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-го ГОДА ЖИЗНИ / самый первый в условиях дошкольного учреждения /

  Цель:  доставить детям радость.                      « Истинным стимулом человеческой жизн...

  Сценарий новогоднего праздника «С новым годом, детвора!»

                    Сценарий     новогоднего праздника              «С новым годом, детвора!»...

  Сценарий праздника "Любимые бабушки и дедушки, с праздником, с Новым годом!"

  Сценарий разработан с целью воспитания у детей  уважительного отношения к старшему поколению....

  Сценарий новогоднего праздника " Встречаем Новый год".

                          Любой из нас, конечно, ждет...

  Сценарий новогоднего праздника «ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД»

  Сценарий новогоднего праздника «ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД»...

  Сценарий национального праздника народов ханты и манси «Встреча весны - «Вороний день» в подготовительной группе

  Сценарий  национального праздника народов ханты и манси«Встреча весны - «Вороний день»в подготовительной группе     Ворона по небу летит,Земля проснулас...