Главные вкладки

  Программа формирования нравственно- этических качеств у старших дошкольников (на основе традиционной культуры бурят) «Минии Тонто Нютаг»
  материал (старшая группа) на тему

  Ахмадеева Гульнара Газизжановна

  Программа формирования нравственно- этических качеств у старших дошкольников (на основе традиционной культуры бурят)  «Минии Тонто Нютаг»

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл «Минии Тонто Нютаг»80.16 КБ

  Предварительный просмотр:

  Программа формирования нравственно- этических

  качеств у старших дошкольников (на основе традиционной культуры бурят)

  «Минии Тонто Нютаг»

  Целью этой программы является:

  Формирование нравственно-этических и патриотических качеств детей.

   Воспитание и обучение детей на основе традиционной культуры бурят.

  Подразумевает следующие задачи:

   обучение, воспитание, развитие личностных качеств ребенка.

  1        раздел. Устное народное творчество.

  Бурятские народные сказки, их чтение и инсценировка. Занятие-путешествие в сказку. Знакомство с героями сказок («Будамшу», «Проделки Будамшу» и т.д.). Сказки «Хитрый Будамшу», «Мышь и верблюд», «Две мыши», «Журавль». Детей старшего дошкольного возраста знакомят с легендами и преданиями, улигерами («Гэсэр», «Аламжа Мэргэн», «Лодой Мэргэн», «Алтан Шагай Мэргэн» и т д). Рассказ о бурятских улигерах, сказателях «улигершинах».

  Основное содержание улигеров определяют подвиги богатырей. Одна из ведущих идей эпоса -защита родной земли и своего народа от иноземных захватчиков. Следует подчеркнуть, что именно в улигерах отразились могучий дух народа, его оптимизм и вера в счастливое будущее. В них торжествует правда, добро. «Подвиги героев бурятских улигеров были идеальной нормой поведения для каждого члена общества, на этих примерах воспитывалось не одно поколение бурят в прошлом» Используя эпосы, улигеры в развитии личности, у детей формируются нравственные- этические качества.

   Беседа с детьми на тему- «что такое мифы, легенды и сказания».

   Педагоги знакомят детей с творчеством местных писателей, поэтов такими как Дугаров Б.Ц. Доржогутабай Д. Тугдумэ В. и других.

  Дети имеют возможность встречаться с местными писателями, поэтами.

  Конкурс «Острословы» (Бурятские народные пословицы, загадки, поговорки:

  «hайн хунудээр нухэдые хэжэ ябаарай» -

   «Дружбу води с хорошими, достойными людьми»,

   «Гэрээр дуурэн хубуудтэй, хоройгоор дуурэн хонидтой болооройт» -

  «Да будет юрта полна людьми, а двор овцами»,

  «Эрэ хун олзын хойноhоо ябадаг, эхэнэр, хун гэртээ эзэн боложо hуудаг» - «Мужчина должен промышлять добычу, а женщина хозяйничать в доме»,

  «Эрэ хун гэртээ турэхэ, хээрэ ухэхэ» -

   «Мужчина родится в доме, а умереть должен в степи»,

  «Жажалаагγй аад, бγ залги, бодоогγй аад, бγ хэлэ»-

   «Не глотай, не прожевавши; не говори, не подумавши»,

   «γбгэд хγгшэдые наада бγ бари, γтэлхэ саг θθртэшни ерэхэ»-

  «Не смейся над старыми: и сам будешь стар»,

  «Тγби дэлхэй дээрэ турэhэн эхэhээ hайхан юумэ γгы»-

   «Нет ничего на свете краше, чем матери наши»,

   «Хγндэ туhа хэхэдэ, θθртэ туhа болохо»-

  « Поможешь другим и тебе помогут»,

   « Тγрэлхидтθθ муу хγн тγмэрhθθ хγйтэн»-

  «Кто родителей почитает, тот холоднее железа»,

   « Арба дахин хэхэб гэhэнhээ нэгэ дахин хээб гэhэн дээрэ»-

  «Лучше один раз сделать, чем десять раз обещать»,

   «Хγгшэн нохойн хусаhан - γγр сайса, γбгэн хγнэй хэлэhэн - γе дууhаса»-

  «Лай старого пса - вплоть до утра, а слово, сказанное стариком - на всю жизнь».

  Таабаринууд

  Уяхан дуутай, 
  Утаһан хоолойтой.
  (Хуур).

   
  Хазаха аматай, 
  Залгиха хоолойгүй. 
  (Хайша).


  Тоб- тоб тобшонууд, 
  Тоборюу мүнгэн тобшонууд,
  Толгой дээрэм унаба. 
  (Мүндэр). 


  Хүхэ торгон хуу халааһатай. 
  (Огторгой, үлэнүүд).
  Хүлгүй аад, гүйдэг, 
  Хүрзэгүй аад, малтадаг.
  (Уһан).

   
  Саһан дээрэ шаажан аяга. 
  (hара)

   
  Эреэн бэшэ аад лэ, бар бэшэ,
  Эбэртэй бэшэ аад лэ, буха бэшэ. 
  (Хэдэгэнэ). 
  Тоолуурнууд. 
  Ээрэ,мээрэ, Дүүм, хром,
  Лүүргэ, шүүргэ, Ооно, биишэ,
  Пяата, шоото, Пошоол!
  Ииб, шииб.


  Тээ мэндэ, тээ мэндэ 
  Тэхэ хуса мүргэлдөө,
  Тэһэ биса һүгэлдөө, 
  Тээ мэндэ, тээ мэндэ
  Тэдэниие би харааб
  Тэндэһээнь ши туугааш!
  Ши, ши!
  Жороо үгэнүүд .
  Жороо үгэеэ жороолуулая
  жороолуулая 
  Жороолуулая да, жороолуулая. 


  Аржа- буржа хаанай 
  Арза- бурза адуун соо 
  Аргамжа урга арбагануулһан
  Аргаша, ургаша адуушан. 


  Залхуу ахай– задагай забаан 

  Зантуу дүүрэн зугаа.
  Бэрхэ ахай – баранай ухаан
  Бэлиг дүүрэн угаа.


  Манай төөдэйн малаан мөөдэй 
  Мөөрэ мөөрэһөөр, мөөр шүргөөһөөр
  Мэлын дабаанай Шэлын наагуур, 
  Шэрэнги соогуур тэрэнги ягаараа. 


  Талын тарбаган
  табан тарбаган 
  Табаран табараа 
  Табанһаа таһараа. 
  Талын тарбаган, табан тарбаган
  Тараад баран эбтэй хэбтэй. 

  Хадын хара хархис харсага 
  Хараад хёрхо элеэд шэртээ.
  Таб таахан танилнай зааха.
  Гара гараһаар газаамнай дулаахан. 


  Түү, бү түү тулам дутуу,
  Шуу, бү шуу шуран бушуу.
  Таа, бү таа тарган таршаа.
  Заа бү заа заан газаа. 


  Үдэхэ, хубааха, хороохо, нэмэхэ,
  Үдэр үдэрэйм туршалга,
  Мэргэн үгэ түргэн хэлэхэ 
  Минии шинии нангин уялга. 
  Хон хонхон хоёр лонхохон.
  Дон донхон долоон домбохон. 

  Шанаагай шагшага Яяр яндан ямаан яhала янгалжа ярьянхай.
  шаг шагхан шагшана. Ялтаг ялтаг ябаад, ярсада яндуушни яаранхай.
  Шарьяжа бага сага
  шал худалаар шарбана.),  Отгадывание бурятских загадок. Вечер бурятских песен, музыкальное шоу. Песни – один из самых распространенных и любимых видов устной народной поэзии. Именно в песнях, отразились душа народа, его чувства, настроение, воспета любовь к матери, Родине. Знакомство с народными, фольклорными песнями, ёхором и песнями бурятских композиторов.

  Оборудование и материалы  : музыкальные инструменты, аудио и видео техника. Атрибуты для театрального и сценического выступления. Каталог песен, которые можно использовать в работе с детьми дошкольного возраста. Аудио и видео записи с народными, фольклорными песнями,

   Наглядные пособия, дидактический материал, планшеты с иллюстрациями  на тему: «Мифы, легенды, улигеры», и пр. Каталог книг с бурятским народным творчеством, поэзии и т.д(Нанзатова Э.П «Эрдэни бурят хэлэн» изд Бэлиг У-У. 2005;Ч.Б,Будаев «Волшебные слова»У-У 1992;Ошоров Д.Д «Табан Хурган» сборник загадок пословиц  рассказов У-У 1985;Д.Д Могоева «Тухатэ болоб» У-У изд Бэлиг 2003;Д Ошоров «А ночью солнце тоже спит» У-У изд Бэлиг 2004;Т.Д Замбалова «Табан хошун мал» У-У Бгу 2003; Мифы. Легенды;Эпос Бурятские сказки Баир Дугаров, Бардаханова С. С. Бурятские сказки о животных. - У. -У.: Бур. кн. из-во,1974; Бардаханова С. С. Малые жанры бурятского фольклора. Бур. ин. общ.наук. - Новосибирск: Наук, 1992; Басаева К.Д. Семья и брак у бурят. - Новосибирск: Наука, 1980.;Мадасон Дальён. Загадки. - У.-У.: Бур. кн. изд., ,1962.;  Манзанов    Г.Е.    Религиозные    традиции    в    ценностной    ориентации бурятской молодежи. - СО. РАН. БИОН., 1997; Бабуева В.Д. Материальная и духовная культура бурят. Учебное пособие. -Улан-Удэ, 2004; Бадмаева Р.Д. Бурятский народный костюм. - У-Удэ.: Бур. кн. из-во, 1974; В.Б.Намсараев. Хонхо Сэсэг , а также других писателей)

  2        раздел. Традиции и обычаи народов.

  Знакомство с национальными праздниками бурятского народа. Проведение праздника «Сагаалган». При проведении «Сагаалгана» дошкольники обязательно одевают свои национальные костюмы:  « дэгэл, малгай, гутэл». Танец  Ёхор- вносит в деятельность детей ощущение радости, счастья. Участники ёхора одеваются в бурятские костюмы, что придает праздничное настроение. Ребенок воспринимает себя как часть и представитель своего народа.

  Проведение праздника «Сурхарбаан» в детском саду. Беседа с детьми о национальных традициях и обычаях бурятского народов.  Знакомство с этноэтическими традициями приветствия, гостеприимства, добра, взаимоуважения, взаимопомощи, порядочности в поведении. Знакомство с этноэкологическими традициями бережного отношения к природе. Роль родителей в семье, уважение к старшим, почитание.

  3        раздел. Мир народных игр.

  Бурятские народные игры- «Девять наук настоящего мужчины», «Семь талантов женщины», «Шагай наадан», (игра в пальчики) «Алта нюуха», «Шуур шэдэхэ», «Бэлэй нюуха», «Бээлэй тууха»(гнать рукавицу).  «Малгай нюулга» (прятание шапки). и многих других:

   Атрибуты для игр:

   Кости,  варежки, национальная шапка, куклы в бурятских костюмах,  макет юрты, макет летнего пастбища, 5 видов животных, утварь, предметы домашнего обихода, и.др

  4        раздел. «Минии Тонто Нютаг»

  Занятие по ознакомлению с символикой Республики Бурятия (флагом, гербом, гимном), их значение. Занятия «Бурятия -  мой край родной». «Озеро Байкал» -знакомство с флорой, фауной. Конкурс чтецов «Стихи о родном крае». Рисование на тему «Моя малая Родина». «Кижинга мой край родной». и т.д.

  Материалы  развивающего уголка : Герб Республики Бурятия , Флаг Республики Бурятии , Аудиозапись-Государственного Гимна Республики Бурятия.( Музыка А.А. Андреева, Слова Д.З. Жалсараева).  «Хадак» - символ гостеприимства народа Бурятии. Красочные иллюстрации Жемчужины Бурятии- озеро Байкал. Слайды «Священные места Кижинги»,  фотографии «Долины Кижинги», планшеты «Кижинга-мой край родной», папки передвижки «народные игры Бурят» и.т.д

  5        раздел. Жилище и быт бурятского народа.

          Демонстрация национальной одежды. Закрепление в речи детей названий одежды, обуви, украшений. Знакомство с жилищем, внутренним убранством, надворными постройками бурятского народа. Занятие по рисованию «Бурятские орнаменты». Занятие по лепке: «Каких домашних животных я знаю».

  Материалы  развивающего уголка : папки передвижки: информирующие о «традиционном костюме бурят»(мужской, женский- дэгэл, малгай, гутал), «украшения бурят» - это преимущественно изделия из серебра (hиихэ - серьги, улгуур - цепочка, бугааг - браслет, бэhэлиг - кольцо) с различными камнями. «5 видов животных», мини стенды- «бурятские орнаменты» божница, предметы домашнего обихода, внутреннее убранство, посуда, мебель и.т.п

                                Уголок  для родителей.

  Цель: повышение педагогической компетентности родителей в воспитании нравственно-этических качеств дошкольников путем введения их в культурную традицию народной и авторской сказки, используя и знакомя детей с живописными произведениями на сказочные сюжеты.

  Сообщение воспитателя «Роль бурятской сказки в нравственно-этическом воспитании ребенка »

  Закладывать основы нравственности, воспитывать морально-этические ценности следует с самого раннего возраста, когда формируются характер, отношение к миру, окружающим людям.

  В этике существуют две основные нравственные категории - добро и зло. Соблюдение моральных требований ассоциируется с добром. Нарушение же моральных норм и правил, отступление от них характеризуются как зло. Понимание этого побуждает человека вести себя в соответствии с моральными требованиями общества.

  Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя, целесообразно формировать своим собственным примером, а также с помощью народных сказок. Эти сказки помогут педагогу показать:

  • как дружба помогает победить зло («Семеро старцев»);

  • как добрые и миролюбивые побеждают («хитрый Будамшу»);

  • что зло наказуемо («лиса сваха»).

  Моральные ценности в волшебных сказках представлены более конкретно, чем в сказках о животных. Положительные герои, как правило, наделены мужеством, смелостью, упорством в достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и другими физическими и моральными качествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Для девочек это красавица (умница, рукодельница...), а для мальчиков - богатырь (смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). Идеал для ребенка является далекой перспективой, к которой он будет стремиться, сверяя с идеалом свои дела и поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определит его как личность.

  Сказка не дает прямых наставлений детям («Слушайся родителей», «Уважай старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее содержании всегда заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки.

  Существует такая категория сказок, в сюжете которых раскрывается вся цепочка формирования нравственных качеств у маленького ребенка: запрет - нарушение - кара. Они постепенно из внешних, формальных преобразуются во внутренние качества (самоконтроль, самонаказание, саморегулирование).

  Вывод : Моральное воспитание возможно через все виды народных сказок, ибо нравственность изначально заложена в их сюжетах.

  Памятка для родителей

  1. Читайте вслух с ребёнком не менее 15 минут в день.
  2. Прежде чем читать, проветрите комнату, уберите со стола отвлекающие предметы.
  3. Если ребенок устал, проведите физкультминутку.
  4. При знакомстве с новой книгой рассмотрите сначала обложку прочитайте фамилию и инициалы автора, название книги.
  5. Перелистайте книгу, внимательно рассматривая иллюстрации.
  6. До и во время чтения книги выясните значения трудных или незнакомых слов.
  7. Спросите, чем понравилась книга ребенку, что нового из нее он узнал.
  8. Попросите ребенка рассказать о главном герое, событии.
  9. Какие слова или выражения запомнились ему?

  10. Чему учит эта книга?

  11. Предложите ребенку нарисовать рисунок к самому интересному отрывку или выучить его наизусть.

  Анкета для родителей на тему «Традиционная культура бурят»:

  Цель:

  Выявить уровень знания о традициях бурятского народа.

   1.Фамилия, имя, отчество.

  2.Место работы родителей

  3.Образование

  4.Состав семьи

   5.Дата рождения ребенка.

  6.Какой ребенок по счету в семье

  7.С какого времени ребенок посещает детский сад

  8.Какие нравственно-этические качества сформированы у Вашего ребенка?

  9.С кем любит больше всего играть (со сверстниками, младшими, старшими детьми, взрослыми)?

  10.Какие телепередачи любит смотреть Ваш ребенок?

  11.Какие нормы поведения знает Ваш ребенок?

  12.        Какие сказки предпочитает Ваш ребенок?
  13.На каком языке Вы говорите дома с детьми?

  14.Какие обычаи и традиции бурятского народа Вы знаете?

   15.Какие песни и танцы Вам больше всего нравятся (национальные,

  разных народов, зарубежные)?

   16.Придерживаетесь ли Вы традиционной культуры?

  17.Отмечаете ли Вы национальные праздники?

   18.Знает ли Ваш ребенок традиции и обычаи своего народа?

   19.Знает ли Ваш ребенок язык своей национальности?

   20.Считаете ли Вы необходимым воспитание детей на основе

  национальных традиций и обычаев?

  21.Знает ли Ваш ребенок национальные игры, песни и танцы?

   22.Какие формы взаимодействия детского сада и семьи Вам

  интересны?

  Спасибо за участие!

                                        Вопросы для беседы с детьми:

                                     «Традиции и обычаи моего народа»:

  Цель:

  Выявить уровень знаний  о своем народе, его обычаях и традициях.

  Назовите свою фамилию, имя.

  Расскажи что ты знаешь о своем народе ?

   Скажи как   нужно   относиться   к   взрослым   людям   (дедушке,

  бабушке, родителям)?

  Скажи как   нужно   относиться   к  сверстникам и детям младше тебя?

  Скажи как нужно встречать гостей?

  Скажи как нужно вести себя в гостях?

  Какие правила поведения существуют  в обществе?

  Какие   народные   обычаи,   праздники,   песни,   танцы, игры   ты

  знаешь?

  Как встречается праздник «Сагаалган», «Сурхарбаан»?

  В какой мере владеешь родным языком: а) хорошо понимаю

  и разговариваю; б) понимаю, но не разговариваю; в) не

  владею родным языком.

  Как ты понимаешь- обычаи и традиции бурятского народа?

                  Открытое занятие с участием родителей

                         «  Ёохор наадаан hайхан даа…»..

  Цель:

   Закрепить знания детей о бурятских играх и танцах, воспитывать в детях желание играть в эти игры, любовь и уважение к национальным играм, Развивать у детей быстроту, сноровку, ловкость.

  Предварительная работа:

  Беседа об играх и танцах бурятского народа,

   

  Ведущая:

   Здравствуйте уважаемые гости, родители. Мы рады приветствовать Вас в нашем уютном детском саду «Сэсэг». У нас сегодня необычный день и назвали мы его - «  Ёохор наадаан hайхан даа…». Сегодняшний день будет посвящен народным играм и танцам наших старших поколений. Здесь будет много радости и веселого настроения. В сегодняшнем развлечении наши дети покажут вам свою силу, ловкость и сноровку. Итак: объявляю наш праздник открытым!

  Ведущая:

   Для того, чтобы наш праздник был ещё веселее, предлагаю вам начать его с красивого танца «Ёохор».

  ( Дети встают в круг и танцуют танец). Когда в ёохоре ребята, Что там иноходь коней, Перед взмахом рук девичьих, Что там крылья лебедей. Каждый круг, что мы проходим Все азартней, все быстрей Косы девушек щекочут В пляске спины парней.

  Ведущая:

   Все мы знаем, что танец Ёохор - это сочетание поэзии и пластики, мелодии и ритма телодвижения. Ведь танцем народ украшал свой быт, сою жизнь. Даже в репертуаре народного артиста СССР Махмуда Эсембаева имелся красочный бурятский танец «Охотник и беркут». При исполнении его артист чисто пластическими средствами создавал образ гордой, могучей птицы и смелого, ловкого человека, несколько раз по ходу развития сюжета «преображаясь» то в орла, то в охотника и именно это является свидетельством необычайной живучести искусства, рожденная в древнейшие времена.

  Ёохор наадан станцевали, пора и в игры поиграть.

  1 этап;

   подвижные игры        !

  1. Бээлэй тууха(гнать рукавицу).

  2. Малгай нюулга(прятание шапки).

  Ведущая:

  Молодцы дети, хорошо играете в народные игры.

  А теперь, давайте немного отдохнем и отгадаем бурятские загадки .

  Игра со зрителями:

  (дети загадывают загадки, а родители отгадывают)

   Ведущая:

   Продолжаем наше развлечение.

  2        этап: 

  Шагай наадан (игра в пальчики)

   Шагай няпалалга (сбивание лодыжек щелчком)

   Хумпара (бросание на кон)

  3        этап: 

  Лучший танец «Орла».

  (После танца орла детям вручают ценные призы и подарки, сувениры). Ведущая:

   Все народы земного шара сопровождают свои праздники, мероприятия песнями, танцами, играми. В них и отражаются представления народа о прекрасном, они характеризуют лицо народа, национальный склад мышления. И сегодня, очень отрадно, что такие маленькие детишки стали играть в эти народные игры, танцевать танцы, петь народные песни т.е. то что было накоплено многими поколениями назад. И нам важно не потерять то, что создавали наши предки многими годами и сохранили их до наших дней, и мы не должны забывать о них. Наш долг перед ними - сохранить и развивать всю нашу культуру и обычаи нашего народа.

  И в заключении хотелось бы отметить: «Только народное воспитание является живым органом в историческом процессе народного развития».

                 Утренник  посвященный празднованию « Сагаалгана».

   Цель:

  Обобщение и систематизация знаний по теме «Сагаалган», развитие языковых способностей, готовности к коммуникации.
   2. Развитие  творческой активности, мышления, памяти, внимания, расширение кругозора.
  3. Воспитывать любовь к традиционной культуре, почтительное отношение к старшим, младшим, сверстникам.
  Оборудование:

   костюмы, хадаки,  аудиозаписи с народной музыкой,  атрибуты для игр-Шагай наадан, бээлэй тууха, морин урилдаан и др.

  Ведущая: 

  Дорогие наши родители, бабушки и дедушки. Мы собрались здесь, чтобы отметить вместе наш любимый праздник - праздник Белого месяца - Сагаалган. Разрешите поздравить Вас всех с наступившим годом Дракона и пожелать счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях. Наши дети долго ждали этого праздника, усердно готовились к этому дню. И так мы начинаем наш праздник Сагаалган. (звучит бурятская народная музыка, и дети в бурятских национальных одеждах выходят с хадаками навстречу гостям образуют полукруг).

  Ведущая:  

      Вечным снегом дорогу торя

  С гор Саянских в долины идет

  В небе новой луною горя

  Белый месяц - Сагаалган грядет.

  Ведущая вместе с детьми с белыми хадаками произносит благопожелания и проводят обряд приветствия золголгон (золголдохо) :

  Амар мэндээ! Сагаан параар сагаалганаар. Бурунтнай булшантай, даагантнай далантай гуу? ( затем дети угощают гостей белой пищей - молоком, творогом, пенкой, саламатом и т.д.).

  А теперь дорогие наши гости, к вашему вниманию дети преподносят бурятский приветственный танец на музыку и слова Ринчина Бурхиева «Сагаалган».

  (исполнение приветственного танца Сагаалган). 1-ый ребенок:    

    Амар мэндээ! Как перенесли Морозы жеребята и телята? Да будет травами богата, полна дарами щедрыми земля.

   2-ой ребенок:

    Амар мэндээ! Это добрый знак

  Когда хуса песнь громкую заводит Метели развивая как хадак

  Когда зимы рассеивая мрак В дома желанный Белый месяц входит! А  сейчас   к  вашему  вниманию  мальчики  исполнят  бурятский  танец «Наездники».

  3-ий ребенок:    

     Желаю, чтоб солнышко ярко светило

  Чтоб в доме уютно и весело было Чтоб не было в жизни невзгод и ненастья Желаю здоровья и личного счастья

   4-ый ребенок:  

   Гаража ерэhэн лyy жэлдэ

  Газар дайдамнай баян байг лэ! Хун бухэн хугшэн, залуу илгаагуй Хунгэн солбон, энхэ элуур ябаг лэ!

  5-ый ребенок:

  Сагаан параар - Сагаалганаар! Саран шэнги сарюухан, Наран шэнги арюухан, Ябахамнай болтогой!

  Своим любимым родителям, гостям нашего праздника дети исполняют танец «Вальс», чтобы также как и это танец, ваша жизнь была легкой, красивой и богатой. (после   танца   дети   младшей   группы   рассказывают   стихотворения   и благопожелания).

  Ведущая (обращаясь к детям):

   Какой цветок красивей всех?

  Какой танец лучше всех?

   ( дети хором отвечают Ёохор наадан лучше всех)

   Ведущая:

  Пора настало и Ёохор танцевать.

  Танец «Ёохор» (исполняют все, и дети и гости).

   Сагаан hара гаража, сагаалгамнай эхилбэ Сарюун нухэд сугларжа, ёохор наадан эхилбэ. Ямар сэсэг гоёб даа, ягаан сэсэг гоё даа, Ямар наадан гоёб даа, ёохор наадан гоё даа.

   6-ой ребенок:  

  А Вы отцы! Вы пожелайте нам

  Такой же воли, как у вас и силы Чтоб летом мы не предавались снам А шли в луга, взяв косы или вилы.

   7-ой ребенок:  

   О деды, со своих седых вершин

  Вы внукам внуков счастья пожелайте Высокие нам думы завещайте Чтоб все достойны были как один. Грядущий Белый месяц давайте встретим с песней!

  Песня «Тук-тук».

  Ведущая:

   Какой праздник проходит без игры? Никакой. Пора и в игры поиграть. ( Дети вместе с родителями играют древние игры бурят).

  Шагай наадан, бээлэй тууха, морин урилдаан и др. Ведущая:

   Амар мэндээ, гости мои, Забудьте свои мелкие обиды И людям пожелайте, чтоб чаи все распивать в кругу семьи могли сегодня, весело и сыто, (исполнение бурятской народной песни «Сагаалган»).

   Ведущая:

   Пусть придут в году грядущем, И удача и успех. Пусть он будет самым лучшим, Самым радостным для всех.

  Вручение  подарков  детям  и  родителям.   Общее  чаепитие  детей   с родителями.

  Утренник  посвященный празднованию «Сурхарбаана».

  цель:

  • Создать в детском саду радостную, торжественную атмосферу праздника.
  • Способствовать закреплению полученных на занятиях умений и навыков.
  • Воспитывать чувство уважения к бурятским национальным праздникам и играм.
  • Формировать волевые качества, целеустремленность, выдержку.

  -        Поддерживать  в  детях желание  и умение  преодолевать трудности  и препятствия.

  Оформление спортивной площадки:

   на спортивных сооружениях и снарядах, на кустах развешаны гирлянды из флажков и плакаты с изображениями трех видов игр (стрельба, скачки, борьба). В центре поля установлена коновязь (сэргэ), украшенная цветными лентами и хадаком.

  Оборудование и материалы:

   шнур для обозначения борцовского круга, 2 лука с комплектами стрел, мишени, деревянные лошадки или шапочки, канат, цветные платочки, стол и стулья для членов жюри, призы.

  Ход игры:

   Дети старшей группы (5-6 детей), в спортивных костюмах под звуки песни «Сурхарбаан» проходят на спортивную площадку, выстраиваются по обеим сторонам площадки, лицом друг к другу. У каждого участника на груди эмблема команды.

  Ведущая: (в бурятском национальном костюме):

   Здравствуйте, дорогие ребята, родители, гости! Сегодня мы пригласили всех вас на летний спортивный праздник Сурхарбаан! Его ещё называют «Эрын гурбан наадан» (Три игры мужчин).

  В это время слышится топот копыт (фонограмма) и на лужайку верхом на деревянной лошадке выбегает удалой Мэргэн (спортивный юноша). Пробежав по кругу, останавливается у коновязи, привязывает «скакуна» и исполняет свою песню, танец.

  Мэргэн (после песни):

  Здравствуйте, сайн байна! Узнали ли вы меня? Мое имя означает меткий.

  Ведущая:

   Здравствуйте, Мэргэн! Как ты вовремя прискакал. Наш праздник только только начался. Мы очень рады видеть тебя здесь. Мэргэн. ты везде побывал, много чего видал и, наверное, можешь нам поведать о трех играх мужчин, что это такое.

  Мэргэн:

   Сурхарбаан - праздник трёх игр мужчин проводится один раз в году, в начале лета, когда вскрываются реки, зеленеет трава, скот нагуливает вес, наступает обилие молочных продуктов. Буряты, с древнейших времен проводили особые обрядовые игры, воспевающие пробуждение природы. Сурхарбаан ожидался с нетерпением. К нему начинали готовиться задолго. Доступ на праздник имели все мужчины без различия возраста и положения (из женщин допускались только незамужние) и дети. Главными моментами праздника были состязания по трем видам:

  • Стрельба из лука (кур харбаан)
  • Борьба (бухэ барилдаан)
  • Скачки на лошадях (мори урилдаан)

  Борьба велась на зеленой траве босиком, с кушаками на поясе, в окружении многочисленных зрителей.

  В ходе соревнований выявлялись сильнейшие борцы, меткие стрелки, самые быстроногие скакуны, ловкие наездники. Победителей награждали призами.

  Это праздник наших дедушек, пап и старших братьев. И чтобы вам вырасти такими же мужественными, сильными, смелыми как они, нужно воспитывать волю, выдержку, смекалку и сноровку.

  Ведущая:

   Сегодня в саду мы покажем, что дети у нас сильные, ловкие, быстрые и меткие. И у нас растет достойная смена нашим братьям и отцам. Наши победители в награду тоже получат в призы животных..., но игрушечных. А Вас, уважаемый Мэргэн, я приглашаю занять место почетного гостя.

  Ведущий и Мэргэн отходят к стойке с оборудованием. Выходит судья.

  Главный судья:

   Праздник Сурхарбаан объявляю открытым! Приветственный танец с хадаками (девочки).

  Ребенок:

   Мы встречаем праздник лета,

  Праздник солнца, праздник света. Солнце, солнце, жарче грей, Будет праздник веселей!

  Ведущая:

  Уважаемы гости, судьи болельщики. В наших соревнованиях участвуют  две  команды.  Давайте  поприветствуем  их.  (Все  аплодируют, участники команд проходят по кругу). Прошу команды занять свои места у своих линий старта (синяя и красная отметки).

  Команды приветствуют друг друга, гостей, зрителей, судей. Все исполняют песню о спорте.

  Ведущая:

  Болельщики, зрители, гости и родители! Будем задания мы выполнять, Вас же попросим нас поддержать!

   1-е задание

  1.Приветствия команд 2.Оценка жюри костюмов команд, эмблем, девизов

  2-е задание

  Ведущая:

   Встают борцы.  Они исполняют старинный танец-Бесстрашные, как два степных орла.

  По два мальчика борются в кругу, огороженном канатом. (3 пары)

  (По правилам бурятской борьбы).

  Мэргэн:

  Победителей приглашаю в круг на танец орла!

  Мэргэн исполняет с победителями «Танец орла».

  Мэргэн:

  В борьбе всегда бывает победитель и побежденный. Чтобы утешить

  побежденных, вам предлагаю посмотреть шуточное выступление борцов, прибывших со мной.

  «Танец борцов» в исполнении одного актера.

  Ведущая:

   Как мы уже знаем, раньше в состязаниях участвовали только

  мужчины. Теперь же принимать участие могут все. В наших соревнованиях будут участвовать и девочки.

  3-е задание

  Ребенок: Стадион заполнен до отказа

  Отовсюду к нам пришел народ

  Состязанье самых остроглазых

  Самых метких лучников идет.

  Состязаются девочки (по 2 детей). Под веселую музыку «Песенки-чудесенки» выбегают на лужайку девочки (группа поддержки), исполняют танец с мочалками.

  4-е задание

  Ведущая: Крики, смех - шумит народ:

  Скакуны летят вперед!

  Кто кого из них обгонит?

  Скоро финиша черта,

  Все быстрее мчатся кони

  Горячится детвора!

  Конкурс скакунов

  1. Выходят по одному мальчику из каждой команды, надевают шапочки-маски лошадок и по сигналу скачут наперегонки до финиша. Песня «Тоб, тоб, тоборооб» (девочки)

  Ведущая:

   А теперь, давайте определим, какая команда самая сильная. Я вам предлагаю игру «Перетяни канат». Играют две группы.

  Ведущая:

   Вот и подошли к концу наши соревнования. Предоставляю слово нашим судьям.

  Судьи отмечают интересную, равную по силам, достойную борьбу всех команд. Называют команду-победительницу, которой аплодируют все. Команду награждают вкусным призом (пирог, который заранее разрезают для угощения всех участников).

  Затем судья и Мэргэн переходит к индивидуальным поощрениям участников команд.

  Ведущая:

    Спасибо  всем участникам,  гостям,  судьям,  а также  вам, болельщикам, за активную поддержку команд!

  В круг скорее становитесь, Крепче за руки беритесь. Будем ёохор танцевать И наш! праздник завершать! Танец «Ёхор»

  Под звуки торжественного марша команды (впереди команда победителей) совершают круг почета под аплодисменты присутствующих и покидают спортивную площадку.

  Конспект занятия в старшей группе.

   Беседа «Что означают наши имена»

  Цель: Развивать у детей интерес к истории происхождения имен,  и их значению.  Закрепить знания и навыки обращения к людям. Воспитывать толерантное отношение  к именам других людей. (национальностей)

  Методы: рассказ, беседа, игра -упражнение «Обратись по имени», чтение стихотворения бурятской поэтессы Ц-Д. Дондоковой. Предварительная работа: в качестве домашнего задания предложить детям уточнить полное имя своих родных-дедушки, бабушки, отца, матери. Принести их фотографии или семейные альбомы.

  Ход занятия:

   Дети, садитесь поудобнее, кто как хочет. Посмотрите внимательно друг на друга и скажите, чем мы похожи и чем отличаемся. Выслушав ответы детей, воспитатель продолжает: «Несмотря на то, что у нас много общего, все-таки у каждого есть что-то, чего нельзя увидеть, но что отличает его от других». Что это? Имя. Нет ни одного человека, у которого не было бы имени. Что же такое имена? Имена - это слова, но особые. Они значат очень много. Я расскажу, как раньше наши прадеды давали своим детям имена. Наши предки хотели, чтобы дети их росли умными, здоровыми, красивыми и сильными. Вот и имена давали такие, как, например, Батор - богатырь, Жаргал - счастье, Солбон - утренняя звезда, Сэсэг - цветок, Элбэг - богатство, Должид - спасительница, Эрдэм - наука, Баяр- радость.

  По имени можно немало узнать о человеке: мужчина это или женщина, девочка или мальчик, молодой или пожилой человек. У человека есть ещё отчество и фамилия. (Спрашивает детей, как зовут их родителей, бабушку, дедушку, как будут звать их самих, когда они вырастут. Помогает ответить, если они затрудняются. Дети рассказывают о своих родителях, близких, показывают друг другу их фотографии).

  К человеку можно обращаться по имени (к сверстнику, брату, сестре) или по имени и отчеству и на «Вы» (к старшим людям). Называя взрослого по имени и отчеству, вы проявляете тем самым уважение к нему. А вот не знать, как зовут своих близких, друзей - невежливо и некрасиво. Именно поэтому всегда помнят имя, отчество и фамилию своих родных, знакомых, имена своих друзей и не ленятся приветливо называть их, здороваясь, прощаясь или обращаясь с просьбой.

  А вы хорошо знаете имена своих друзей? Как вы обращаетесь к ним? (Предлагает детям разные варианты обращения по имени: Оюна - Оюночка -Оюнчик, Дарима - Даримочка - Даримочка, Самбу - Самбуня, Доржи -Доржик - Доржуня, Булат - Булатик, Рая - Раечка, и т.д.).

  Игра-упражнение «Обратись по имени»

  1. Баярма, у тебя «трудная» пуговица, ты не можешь её застегнуть. Попроси Бадму помочь тебе. Как ты это сделаешь? А как ответит Бадма?
  2. Дарима, у тебя не хватает красок для рисования, а у Жаргала есть. Попроси у него. Как ты это сделаешь? А что ответит тебе Жаргал ?
  3. У Оюны в руках кукла Барби, Дариме очень хочется поиграть с ней. Дарима, обратись к Оюне, попроси куклу. Как ты обратишься? А как ответит Оюна? А как вы думаете, вам будет интересно играть друг с другом? Почему?
  4. Лера, возьми. Пожалуйста, мобильный телефон, набери номер и позвони Баиру. Как ты к нему обратишься, что ты скажешь ему, прежде всего? Баир, а как ты ответишь Лере, какими словами делового этикета будешь пользоваться?
  5. Мальчики, обратитесь к девочкам вежливо и ласково. Девочки, а как вы обратитесь к мальчикам?

  В конце игры, воспитатель обобщает: «Молодцы, ребята, вежливо, ласково обращаетесь к сверстникам».

  А сейчас, я прочитаю вам стихи бурятской поэтессы Цырен-Дулмы Дондоковой. Вслушайтесь внимательно в содержание произведений, в напевность и мелодичность имен детей.

  Сэмжаа

  Эрдэни ахайн Сэмжаа

  Энеэдэг куклаяа унтуулна,

  Эжыдээл хажуудань Ьууна/

  Кукланьунтанагуй, энеэнэ.

  Хугшэхэн Сэмжаа болихынь хулеэнэ:

  «Бааюу бааюу бааюухан,

  Багахан басага, унтыш даа.

  Бааюу бааюу бааюухан,

  Басагам, энеэхээ болииш даа, Харахан нюдоо анииш даа,

  Бааюу бааюу бааюухан Иаруулхан зуудэ харыш даа».

  Абида

  Абида таба напатай,

  Амаргуй дархалха дуратай.

  Алха ходо баринхай, Ажаллажал байдаг зантай. Жэрылгэн хадааИа шаадаг, Эржылгэн ханаяа шалзадаг. ТорсолдоЬон лэ юумэндэ торолдодог. Тоншоод абахаа оролдодог, Дархалха юумэн бэлдээтэй

  Дан ходо байдаггуй.

  Одоолш муноо олдобо ха,

  Оопортойхон хугшын шэл

  Стол дээрэ хэбтэбэ,

  Оопош даа,гэжэ хубуун шэбшэбэ.

  Тоншожо оробо даа думуухэнээр,

  Тон-тон сохино улуухэнээр,

  Хубооеньт оншожо байтарнь

  Хуу пурэшэбэ шэлынь.

  Бутэхэгуй хэрэг болобо даа,

  Бутэн гарсалдахыел болобо даа,

  Бутэн гарсалджахые бодохо даа.

  А сейчас мы с вами будем работать с аудиокнигой. На компакт-диске посмотрим отрывок нашей любимой сказки, автором которой является Николай Николаевич Носов «Приключения Незнайки и его друзей». Посмотрите, пожалуйста, небольшой отрывок, а потом побеседуем о том, хорошо или плохо, по вашему мнению, поступил Незнайка, (дети просматривают отрывок сказки, в котором говорится о том, как Незнайка стал поэтом, затем задает вопросы).

  У героев книги Николая Николаевича очень интересные имена: Знайка, Цветик, Авоська, Торопыжка, Пилюлькин. Мы эту сказку читали и смотрели не раз, и мы с вами помним, почему их так звали. Но Незнайка про них сочинил стихи:

  Торопыжка был голодный,

  Проглотил утюг холодный.

  У Авоськи под подушкой Лежит сладкая ватрушка.

  Знайка шел гулять на речку, Перепрыгнул через овечку.

  Стихи вам понравились или нет? А почему? (дети обсуждают ситуацию, высказывают свое мнение). Конечно, потому что это дразнилки, которые всегда унижают и обижают людей. Вы бы хотели, чтобы про вас сочинили разные дразнилки?

  В конце беседы воспитатель делает обобщение: «Я также как и вы думаю, что это плохие стихи и слушать их неприятно. Мы с вами никогда не будем придумывать такие дразнилки. И будем обращаться друг к другу по имени, ласково».

                Конспект занятия в старшей группе.

                  «Кижинга- мой край родной»        

  Цель:

   Продолжать знакомить детей с родным краем, коренными жителями, их бытом, национальной одеждой. Познакомить детей с жилищем древних бурят.

  Закреплять знания о селе Кижинга, профессиях, домашних животных,

   Задачи:

  Образовательная:

  • Систематизировать и расширять знания детей о крае, в котором они живут.
  • Обогащать знания  детей о жилищах бурят,
  •  О растительном и животном мире родного края.
  • Познакомить с жизнью коренного населения.

  Развивающая:

  • Развивать мышление детей, познавательную активность, используя элементы развивающего обучения
  • Развивать связную речь, учить отвечать на вопросы воспитателя полным ответом

  Воспитательная:

  Воспитывать в детях чувство гордости за свой край, любовь и уважение к людям, живущим в родном селе. Мотивировать  у детей желание знать и уважать традиции народа.

  Словарная работа:

  Обогащение словаря: коренные жители-буряты, жилище- юрта, стойбище, национальный костюм- гутал, малгай, дэгэл. и.т.д.

  Активизация словаря: Растения-лиственница, кедр, береза, ель, сосна; Животные дикие- косуля, кабан, волк, лиса, заяц, медведь, белка; Животные –домашние-верблюд, конь, корова, коза, овца; ягоды-  брусника, голубика, черника, облепиха, клюква, смородина черная, красная.

  Предварительная работа:

  Рассматривание иллюстрации Кижингинского района.

  Материал:

   Муляжи: деревьев, животных, ягод нашего края; традиционный бурятский костюм; макеты «Юрта», «стойбище,», национальные украшения из серебра.

  Ход занятия.

  Организационный момент.

  Дети садятся на стульчики. На доске иллюстрации с изображением вида Кижингинского района

  Основная часть.

  Воспитатель: Ребята, сегодня на занятии мы поговорим о нашем крае, в котором мы живем, о нашем общем доме.

  Читает стихотворение «Наш дом» Горьковой Л.Г.

  Наш дом родной, наш общий дом-

  Земля, где мы с тобой живем!

  Чудес нам всех не перечесть,

  Одно у них названье есть:

  Леса и горы, и моря-

  Все называется - Земля!

  Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации села.

  Воспитатель: Ребята, как называется наше село?

  Дети: Наше село называется Кижинга.

  Воспитатель: Дорогие дети: как вы уже знаете-Кижинга  это большое и красивое село. В нем много школ, домов, магазинов, детских садов, памятников. В селе живут люди разных профессий: врачи, учителя,  строители. Врачи нас лечат, учителя учат детей, строители строят дома, в селе много улиц. Ребята, как называется улица, на которой вы живете?

  Дети: Я живу на улице …...

  Воспитатель: А как  называется детский сад в который вы ходите?

  Дети: Мы ходим в детский сад «Жаргал»

  Воспитатель: Скажите пожалуйста, в какую группу вы ходите?

  Дети: В старшую группу.

  Звучит музыка.

  Воспитатель: Ребята, к нам в группу пришла красавица Баирма.(показывает куклу) Она приглашает нас к себе в гости на летнее стойбище. Оно расположено далеко. Сейчас мы пойдем по тропинке через лес. Как легко дышится в лесу! Воздух чистый. Давайте сделаем глубокий вдох и медленный выдох.

  Воспитатель: Наш лес богат животным и растительным миром. Какие деревья растут на территории нашего края?

  Дети: В нашем лесу растут: ель, сосна,  береза, лиственница. кедр.

  Воспитатель: Назовите диких животных нашего края?

  Дети: В лесах нашего края водятся: заяц, белка, волк, лиса, медведь, кабарга (косуля), кабан.

  Воспитатель: Ребята, сейчас мы составим карту нашего края, расположим на ней животных и растения.

  Воспитатель располагает на мольберте карту, на которой изображен Кижингинский район.

  Воспитатель: Ребята, чего нет на карте?

  Дети: На карте нет растений и животных.

  Воспитатель: Я приготовила муляжи деревьев и животных, их нужно расположить на карте. Приступайте к работе.

   

  Проблемная ситуация.

  Кроме животных и деревьев нашего края воспитатель предлагает животное жарких стран (жираф)

  Воспитатель: Ребята, кто это?

  Дети: Это жираф

  Воспитатель: Это животное водится в нашем крае?

  Дети: Это животное в нашем крае не живет. Жираф живет в Африке, там, где тепло. А наш край холодный. Это животное погибнет у нас.

  Воспитатель: Молодцы ребята. Это животное живет в Африке, где всегда тепло.

  Дети с воспитателем рассматривают получившуюся в результате работы карту Кижингинского района, называя животных и растения нашего края.

  Сообщение нового:

  Воспитатель: Ребята, вот дом где живет Баирма. Подойдем ближе. Это дом бурятского народа, он называется Юрта. Она представляет собой легкую сборно-разборную постройку, приспособленную к транспортировке на вьючных животных. Юрта  решетчато- войлочная, обычно обращенная дверью на юг. Размер юрты соответствует масштабу человека. Объем юрты состоит из 9 основных частей. Остов стен составляется из связанных между собой складных деревянных решеток, которые определяют размеры и вместимость жилища. Каждая решетка , составляющая общую стенку, состоит из плоских реек, наложенных друг на друга косой клеткой и скрепленных волосяными веревками. Благодаря тому, что эта конструкция сжимается или растягивается гармошкой, можно было уменьшать или увеличивать до необходимой высоты юрту или складывать её во время перекочевок. При установке юрты в качестве всех связок используются веревки из конского волоса, и у бурят считалось, что именно по конскому волосу с верхнего мира духи предков спускают с небес благодать и счастье.

  Воспитатель: Буряты народ трудолюбивый. Мужчины занимаются охотой, скотоводством. Рядом с юртой находится стойбище для домашнего скота.

  Воспитатель: Назовите домашних животных нашего села?

  Дети: Домашние животные нашего села это: овцы, коровы, козы, верблюды, кони.

  Воспитатель: Женщины шьют одежду, украшая её разными орнаментами. Посмотрите какая красивая одежда у Баирмы, она называется Дэгэл.  Обувь называется гутал.  Шапка –Малгай. А какие у нее украшения!

  Дети рассматривают украшения, сделанные из серебра. (hиихэ - серьги, улгуур - цепочка, бугааг - браслет, бэhэлиг - кольцо)

  Воспитатель: Баирма предлагает нам поиграть в игру «Собери ягоды».

  Воспитатель раздает корзинки, дети вместе с Баирмой собирают ягоды проговаривая их названия.

  Дети: А в лесу растет черника,

             голубика и брусника,

             чтобы ягодку сорвать,

             надо глубже приседать.

             Нагулялся я в лесу,

             Корзинку с ягодой несу.

  Воспитатель: Назовите ягоды собранные в лесу.

  Дети: Я собрал голубику, бруснику, смородину и.т.д

  Баирма: Ребята, я приготовила вам угощенье, ягоды собранные в нашем лесу, и морс, сваренный из брусники и голубики. А еще волшебный клубочек, он поможет вам найти дорогу в детский сад.

  «Ну, клубочек, покатись, в детский сад возвратись!»

  Дети благодарят Баирму за подарки, идут в детский сад за клубочком.

  Итог: Воспитатель: Ребята, сегодня на занятии вы узнали много нового. Воспитатель: Как называют коренных жителей нашего края? Дети: Коренных жителей нашего края называют буряты.

  Воспитатель: Как называется дом, в котором живут буряты?

  Дети: Дом, в котором живут буряты, называется Юрта.

  Воспитатель: Где живут домашние животные?

    Дети: Домашние животные живут в стойбище.

  Воспитатель: Как называется одежда  бурятского народа?

  Дети: Одежда народов бурятии называется – дэгэл

  Воспитатель: Как называется обувь народов бурятии?

  Дети: Обувь народов бурятии называется – гутал

  Воспитатель: Молодцы ребята, вы все сегодня хорошо работали. Занятие окончено.


                 

          


   


  «


     По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Формирование нравственно-патриотических чувств у старших дошкольников к Родине, как к многонациональному государству"

  проект посвящен актуальной проблеме профилактики конфликтных ситуаций в многонациональном государстве....

  статья "Досуговая деятельность как средство формирования нравственно-патриотических чувств у старших дошкольников"

  В данной статье представлен один из подходов к работе  по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста; рассказано об эффективности такой формы работы как досуговая деят...

  Презентация на тему "Развитие нравственно - трудовых качеств у старших дошкольников посредством разнообразной трудовой деятельности".

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ "РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННО - ТРУДОВЫХ КАЧЕСТВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ РАЗНООБРАЗНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"....

  Педагогический проект "Роль экологического воспитания в формировании нравственно-этических качеств дошкольника"

  Посредством  реализации данного проекта предполагается воспитание потребности ребенка в общении с природой, сострадания, заботы, умения наблюдать, анализировать происходящее, давать правильную оц...

  Семинар-практикум на тему: « Роль трудовой деятельности в формировании нравственно-волевых качеств у старших дошкольников»

  Материал содержит информацию о формировании нравственно-волевых качеств у детей старшего дошкольного возраста через различные виды трудовой деятельности....

  Сообщение из опыта работы «Организация работы по формированию нравственно-этических представлений у младших дошкольников»

  Организация работы по формированию нравственно-этических представлений у младших дошкольников...