Конспект открытой непосредственно - образовательной деятельности в средней группе «Смешарики» по образовательной области «Художественное творчество» по разделу рисование на тему: «Кушкашка белек».
материал по рисованию на тему

Куулар Чечек-кыс Сыргымайевна

Кичээлдин сорулгазы: 1. Часкы уе-биле уругларны таныштырар. 2. Чурукка чечен чугаа чогаадып ооредир. 3. Уругларга анай-хаак деп чечекти сарыг он-биле шын чурудуп ооредир. 4.Уругларны бойдуска ынак  болурун кижизидер.

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл zanyatie_vesna.docx77.61 КБ
Файл prezentatsiya_microsoft_powerpoint.pptx119.05 КБ

Предварительный просмотр:

Кичээлдин темазы: «Кушкашка белек».

Кичээлдин сорулгазы:

 1. Часкыуе-биле уругларны таныштырар.

2. Чурукка чечен чугаа чогаадыпооредир.

3. Уругларга анай-хаак деп чечекти сарыг он-биле шын чурудуп ооредир.

4. Уругларны бойдуска ынак  болурун ооредир.

Кичээлдиндерилгези:  Чуруктар, Чайковскийнин «Времена года» Час деп темага классиктиг аялга , оюнга  хоглуг аялгалар.

Материалдар: ховен баштыг палочка уруг бурузунге,  час дугайында  чурук, сарыг будук,  салфетка.

Словарьлыгажыл: час, хек - даваннар, анай – хаак.

Баш бурунгаар ажыл:  Час дугайында шулуктер,  номчулга,  Тыва  улустун тоолу: «Кушкаш биле дилги»,  час дугайында  чугаалар,  даштыгаа хайгааралдар,  час дугайында  чурукту  оннуг  карандаштар-биле  оннээн.

I  Организастыг кезээ.

Башкы:  Богун бистин кичээливис анаа эвес,  а оюн - кичээл.  Корунер даан уруглар,  бистин  кичээливисте  аалчылар  моорлап  чедип  келген.  Ынчангаш аалчыларывыс-биле  мендилежиптээлинерем,  уруглар.

Оюн: «Экии, экии».

Экии, экии эртенги хун,

Экии, экии эжим-оорум,

Экии, экии башкыларым,

Экии, экии эргим чонум.

Башкы:  Уруглар,  бис богун  час –биле  таныжар  бис.  Час каш айлыгыл, уруглар?

Уруглар: Час уш айлыг.  Март, апрель, май.  Частын  айларын  шупту  денге чугаалаптаалынарам  уруглар. ( Уруглар башкы – биле кады денге чугаалаар).  Силернин эштеринер час дугайында  шулуктер  чугаалап  бээр – дир, уруглар.

Бирги уруг:

Агния Барто «Час».

Ак хар эрээн, ак хар эрээн.

Аяс хуннер узай берген.

А ол дээрге езулуг-ла.

Аалчы частын келгени-дир. -Кара – Сал Ай - Чурек

Ийиги уруг:

Чооду Кара – Куске «Час».

Ойу кээрге час – даа дужер,

Олугленген бойдус оттур:

Чернин ону ногаараарар,

Чечек частып, сагланнай бээр. – ОоржакАйдыс

(Электроннуг презентациядан час дугайында чурук-биле ажыл).

Башкы:   Бо час дугайында чурукка бичи  чечен чугаадан  чугаалаптар  бис бе, урулар?  Баштай мен чугаалап берейн, а оон соонда  силер  чугаалаар  cилер.

         Час душкен.  Хун чернин кырын чылдып, чырыдып эгелээн.  Хуннун чылыынга хар эрип эгелээн.  Дээр ак-кок, аяс. Частын бир дугаар чараш чечектери: хек-даваннар, анай-хаактар  чечектелип  эгелээн.

Сюрпризный момент. (Кушкаш эде бээр).

Башкы: Уруглар, ол чуу эдип турары ол?

Уруглар: Кушкаш. ( «Кушкаш биле Дилгижек»  деп тоолдан чурук).

Башкы: Уруглар,  бо тыва улустун чуу деп тоолу-дур,  сактып корунерем?

Уруглар: Кушкаш биле Дилги деп тоол.

Башкы: Эр-хейлер,  уруглар!  Шын тыптынар.  Кушкаш баштай каш оолдуг турган ийик, уруглар?

Уруглар: Кушкаш уш оолдуг турган.

Башкы:  А кажар дилгижек кушкаштын каш оглун чипкен ийик?

Уруглар: Дилгижек кушкаштын ийи оглун чипкен.

Башкы:  Корунер даан уруглар! Кушкаш чангыс оглу артып карга,  мунгарааш ыглап олурары ол – дур уруглар!  Бистин  кушкажывыс  мунгаравас,  ооруур кылдыр час дугайында анаа чараш чуруктан чуруп бээр бис бе, уруглар? (Уруглар башкыга чопшээрежирлер). Чуруурунун  мурнунда  кушкаш-биле солун оюндан кады ойнаптаалынарам че, уруглар.

Шимченгир оюн:

Балыктар дег эштиил,

Пагалар дег шураал,

Аът ышкаш маннаал,

 Ары ышкаш ужаал.

Бомбук дег шураал,

Боолденип ойнаал.

Башкы: Кушкаш бис ойнап бээривиске дыка амырап тур уруглар.

II  Практиктиг  кезээ.

Башкы: Ам шупту стол артынга сандайларывыска шын олурупкаш, кушкажывыска час дугайында дыка чараш чуруктан чуруп берээлинер уруглар. Корунер даан уруглар, анай-хаактар бо чурукта частып келген, шупту сарыг оннуг,  а бистин чуруувуста ону чок. Мен бодаарымга чурукчу уттупкан хевирлиг. Мен баштай силерге айтып берейн. Сарыг будукту ховен бажынга алгаш анай – хаактарывыстын тогериинге чангыс катап устургеш кодурер бис уруглар. Кажан будукту ап тургаш хойну албас бис, а артык будукту ап кааптар бис. Кушкажывыска бээр белектеривис чараш боор кылдыр далашпайн,  кичээнгейлиг арыг-силиг боор бис уруглар. Шак-ла мынчаар анай-хаактын догерезин оннеп, будуур бис. (уруглар ажылдап турда башкы уруг бурузунге дузалажып турар). Дыка-ла  эки ажылдадывыс уруглар. Ам салааларынар шылай берген боор, салаалар-биле оюндан ойнаптар бис бе, уруглар?

Оюн: «Салааларым».

Бийир туткаш бижиир,

Бичии салаам шылады.

Хензиг када дыштанып,

Херлип-коступ алыылы.

Улуг салаам-ачам,

Айтыр салаам-авам.

Ортун салаам-угбам,

Дортку салаам-акым.

Бичии салаам-бодум.

Салааларым шупту

Салдынышпас демниг.

Бистер база олар дег

Быжыг, демниг буле бис.

Башкы: Кушкажывыс оглунче далажы берип-тир. Чуге дизе ол уязында чааскаан артып калган. Шупту кушкажывыска чуруп берген чуруктарывысты белекке берээлинер че, уруглар. Кушкаш силернин чуруп берген чуруктарынарны  «оглумга аппарып коргузейн» деп ооруп, силерге четтиргенин илередип тур, уруглар. Шупту кушкашка «Байырлыг» деп чугаалаалынарам. Чараш чуруктар чуруп бергенинер дээш кушкаш силерге бо тараадан кылган далганны белекке берип турар – дыр, уруглар.

III туннел

1. Богунгу оюн-кичээл силерге солун болду бе, уруглар?

2. Биске кым аалдап келген ийик уруглар? (Кушкаш).

3. Кушкашка бис кайы уенин чуруун белекке чуруп берген ийик бис?  (Час).

4.  Будуп турган чечээвистин адын кым сактып алды?  ( Анай-Хаак).

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

детский сад   «Теремок»

                                                                                                  Утверждено:                                                

Старший воспитатель МБДОУ

детский сад «Теремок»

_________ Хертек Р.О.

Конспект

открытой непосредственно - образовательной деятельности

в средней группе  «Смешарики»

по образовательной области «Художественное творчество»

по разделу  рисование

на тему:

«Кушкашка белек».

C:\Users\пк\Desktop\занятие муниципальное\58cf34e736001.jpg

Воспитатель:

Куулар  Чечек-кыс   Сыргымайевна.

г. Ак-Довурак-2017

Ажыглаан    литературалары

1. О. О. Сувакпит, Б. М. Монгуш, Ч. К. Кара-Куске. Тыва уруглар ясли-садтарынганомчулга ному. Тувинское книжное издательство, 2000.

2. М. Д. Биче-оол, А. К. Делгер-оол, А. Ч. Кунаа, К. Б. Март-оол, Д. А. Монгуш, М. Х. Сарыкай, Я. Ш. Хертек, З. Б. Чадамба. Русско-Тувинский словарь. М: Издательство «Русский язык» 1980.

3. К. Монгуш, В. У. Донгак, В. Ч. Ховалыг, А. А. Кужугет, Л. Д. Ховалыг, Ч. М. Бегзи. Кажаркойгунак. Некоммерческое партнерство «Правник+», 2015

4. Журнал «Башкы» №1 2005

5. Журнал «Башкы» №2 2014

6. Интернет-ресурлар

Кичээлдин  бот   анализи.

Мээн богун эртирген кичээлим темазы: «Кушкашка белек».

Кичээлдин сорулгазы: 1. Часкы уе-биле уругларны таныштырар.

2. Чурукка чечен чугаа чогаадып ооредир.

3. Уругларга анай-хаак деп чечекти сарыг он-биле шын чурудуп ооредир. 4.Уругларны бойдуска ынак  болурун кижизидер.

        Организастыг  кезээнде  уруглар  шупту  онза  сонуургал-биле  кичээлче кире бергеннер.  Урулар час дугайында чурукту сонуургап,  чарашсыннып коргеннер.  Боттары уруглар час дугайында шулуктерни эки чугаалааннар. Бо кичээлде ФГОС-тун негелделери-биле дууштур беш ангы адырлар кирип турар. Кушкаштын хенертен аалдап чедип келгенинге уруглар ооруп, сеткилинин ханызындан анаа дузалажып, ону кээргеп, час дугайында чараш чуруун белекке чараш кылдыр чурааш соннээнер. А кушкаш база бодунун ээлчээнде уругларны моон-даа сонгаар  кичээлдерге сонуургалын оттуруп, оларга эн-не чаагай бодунун чиири тараадан кылган далганын белекке берген. Мен бодаарымга кичээл уругларга дыка солун болгаш угаадыглыг болган. Уруглар бо кичээлден боттарынга хойну билип, артырып алган деп бодаар-дыр мен. Ынчангаш бодумнун мурнумга салып алганым сорулгаларымны чедип алган мен деп бодап тур мен.


Предварительный просмотр:

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей средней группы по образовательной области «Художественное творчество» (рисование нетрадиционными способами) по теме «Ребята в гостях у медвежат»

конспект непосредственной образовательной области "Художественное творчество" рисование нетрадиционными способами (метод тычка)  в средней группе детского сада по теме "Ребята в гостях у медвежат...

Конспект непосредственно образовательной деятельности для старшего дошкольного возраста по образовательной области «Художественное творчество» (аппликация) по теме « Березы» с использованием ИКТ

занятие для детей старшего дошкольного возраста с применением ИКТ и обрывной техники аппликации, созданием многоплановой композиции...

Конспект открытой НОД для родителей по познавательному развитию с интеграцией образовательных областей : «Художественное творчество», «Физическая культура», «Коммуникация» Тема: "В гостях у зимующих птиц"

Программное содержание:1. Закрепить понятие «зимующие птицы».2. Закрепить представление о видах питания зимующих птиц.3. Закрепить названия зимующих птиц: синица, воробей, снегирь, сорока, ворона.4. Р...

«МЫ У ОСЕНИ В ГОСТЯХ» конспект организации непосредственно – образовательной деятельности в группе старшего дошкольного возраста образовательной области «Художественное творчество»

Содержание образования:Содержание обучающих, развивающих и воспитательных задач построено с учетом интеграции образовательных областей «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «...

Конспект интегрированной непосредственной образовательной деятельности для детей средней группы по образовательной области "Художественное творчество"

Конспект интегрированной непосредственной образовательной деятельности для детей средней группыпо образовательной области "Художественное творчество"...

Конспект открытой непосредственно-образовательной деятельности в первой младшей группе по образовательной области «Речевое развитие» на тему «В гостях у зайчика».

Конспект открытой непосредственно-образовательной деятельности в первой младшей группе по образовательной области «Речевое развитие» на тему «В гостях у зайчика»....