Конспект занятия по речевому развитию в средней группе на тувинском языке тема: ЗКР Звук "Ч"
материал по развитию речи (средняя группа) на тему

Салчак Алдын-кыс Дугаровна

Конспект занятия по речевому развитию в средней группе на тувинском языке

Тема: ЗКР Звук «Ч».

Сорулгазы: уругларга «Ч» деп уну шын адап ооредири, бо унге мергежилгелерни кылдыртыры (ангы, соске, шулукке). Уругларнын чугаазын база кичээнгейин сайзырадыры.

Башкы: Бо хун чаа ыры ырлап ооренир бис. Чуу деп ыры дээрзин ботарынар тывар силер, уруглар? Кичээнгелиг дыннанар.

         Дылчыгаш агаарлап чорааш, демир-орук чанынга чедип келген. Ында улуг паравоз турган. Ол ыыткыр кылдыр ырлап турган: «Ч-Ч-Ч». Дылчыгаш паровозтун ырызын ырлап ооренип эгелээн. Ол дылынын бажын кодургеш, «Ш-Ш-Ш» деп уну ырлаары дег кылгаш, бодунун бажынынын иштинге аткаар бир базымны кылган. Коргузуп корээлинерем, дылчыгаштын аткаар базым кылганын. (уруглар коргузер). Аскывысты хаапкаш, дылывысты дыштандырып алыылынар. Ам база дылывыстын бажын кодургеш, таалайывысты соктап корээлинерем: «Ть-ть-ть». 

Дараазында дылывыстын бажы-биле таалайывысты соктавышаан паровозтун ырызын ырлааалынар: «Ч-ч-ч». (уруглар каш катап катаптаар). Кандыг ырыны бо хун бистер билип алдывыс, уруглар? Чунун ырызыл?

         Дылчыгашка паровоз-биле ойнаарга дыка аянныг болган. Паровоз дурген халдып бар чораан: «Ч-ч-ч-ч», оон-даа дурген… Кажан паровоз оожумнап эгелээрге оон ырызы дааш чок апарган. Ам, Аннанын паровозу канчаар ырлаар эвес дыннап корээлинерем. (3-4 уругдан Ч деп унун адаарын айтырар мен).

         Дылчыгаш паровозтун ырызынга домей ырылар чогаадып эгелээн:

Чу-чу-чу – чангыс черге туруксавайн тур мен.

Чангыс черге туруксавайн тур мен – чу-чу-чу.

Ча-ча-ча, чи-чи-чи, чо-чо-чо. (уруглар дем-биле катаптаар).

Физминутка. Ч деп уну ажыглап тургаш, паровозту отунер.

Башкы: Ам оюндан ойнаптаалынар. Состер адаар мен. «Ч» деп уннуг состу адаарымга холунар-биле часкаар силер. Кичээнгейлиг болунар. Кижи бурузу боду ажылдаар.

Бащкы: Бисте чуу ужуп чедип келди, уруглар? (Бора-Хокпеш). Бора-Хокпеш ыглап тур, бодунун канчаар эдерин утупкан-дыр, дузалажып бээр бис бе? Чуу деп эдерил, билир силер бе? (Чирик-чик-чик). Шупту денге катаптаптаалынар, Бора-Хокпеш сактып кээр кылдыр. Бора-Хокпеш канчаар эдер болду, Настя?

Бора-Хокпеш: Четирдим, уруглар. Ам-на сактып келдим, канчаар эдеримни: Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик.

Башкы: Бора-Хокпеш мээн кулаамга мынча деп сымыранды, уруглар: силерге четиргенин илередип оюн ойнаар деп турар-дыр. Оюннун ады «Бора-Хокпештер». Шуптунарны бичии бора-хокпештер кылдыр хуулдуруптайн (оюн «Бора-Хокпештер»).

Бора-Хокпеш: Байырлыг, уруглар!

Рефлексия:

- Бо кичээлде чуну оорендивис, уруглар?

- Чуу деп уну оорендивис?

- Паровозтун ырызын ырлаптаалынар «Ч-ч-ч».

- Бора-Хокпеш канчаар эдер болду уруглар: Чирик-чик-чик.

- Эр хейлер.

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл zkr_zvuk_ch.docx15.87 КБ

Предварительный просмотр:

Конспект занятия по речевому развитию в средней группе на тувинском языке

Тема: Звук «Ч».

Сорулгазы: уругларга «Ч» деп уну шын адап ооредири, бо унге мергежилгелерни кылдыртыры (ангы, соске, шулукке). Уругларнын чугаазын база кичээнгейин сайзырадыры.

Башкы: Бо хун чаа ыры ырлап ооренир бис. Чуу деп ыры дээрзин ботарынар тывар силер, уруглар? Кичээнгелиг дыннанар.

        Дылчыгаш агаарлап чорааш, демир-орук чанынга чедип келген. Ында улуг паравоз турган. Ол ыыткыр кылдыр ырлап турган: «Ч-Ч-Ч». Дылчыгаш паровозтун ырызын ырлап ооренип эгелээн. Ол дылынын бажын кодургеш, «Ш-Ш-Ш» деп уну ырлаары дег кылгаш, бодунун бажынынын иштинге аткаар бир базымны кылган. Коргузуп корээлинерем, дылчыгаштын аткаар базым кылганын. (уруглар коргузер). Аскывысты хаапкаш, дылывысты дыштандырып алыылынар. Ам база дылывыстын бажын кодургеш, таалайывысты соктап корээлинерем: «Ть-ть-ть».  

Дараазында дылывыстын бажы-биле таалайывысты соктавышаан паровозтун ырызын ырлааалынар: «Ч-ч-ч». (уруглар каш катап катаптаар). Кандыг ырыны бо хун бистер билип алдывыс, уруглар? Чунун ырызыл?

        Дылчыгашка паровоз-биле ойнаарга дыка аянныг болган. Паровоз дурген халдып бар чораан: «Ч-ч-ч-ч», оон-даа дурген… Кажан паровоз оожумнап эгелээрге оон ырызы дааш чок апарган. Ам, Аннанын паровозу канчаар ырлаар эвес дыннап корээлинерем. (3-4 уругдан Ч деп унун адаарын айтырар мен).

        Дылчыгаш паровозтун ырызынга домей ырылар чогаадып эгелээн:

Чу-чу-чу – чангыс черге туруксавайн тур мен.

Чангыс черге туруксавайн тур мен – чу-чу-чу.

Ча-ча-ча, чи-чи-чи, чо-чо-чо. (уруглар дем-биле катаптаар).

Физминутка. Ч деп уну ажыглап тургаш, паровозту отунер.

Башкы: Ам оюндан ойнаптаалынар. Состер адаар мен. «Ч» деп уннуг состу адаарымга холунар-биле часкаар силер. Кичээнгейлиг болунар. Кижи бурузу боду ажылдаар.

Бащкы: Бисте чуу ужуп чедип келди, уруглар? (Бора-Хокпеш). Бора-Хокпеш ыглап тур, бодунун канчаар эдерин утупкан-дыр, дузалажып бээр бис бе? Чуу деп эдерил, билир силер бе? (Чирик-чик-чик). Шупту денге катаптаптаалынар, Бора-Хокпеш сактып кээр кылдыр. Бора-Хокпеш канчаар эдер болду, Настя?

Бора-Хокпеш: Четирдим, уруглар. Ам-на сактып келдим, канчаар эдеримни: Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик.

Башкы: Бора-Хокпеш мээн кулаамга мынча деп сымыранды, уруглар: силерге четиргенин илередип оюн ойнаар деп турар-дыр. Оюннун ады «Бора-Хокпештер». Шуптунарны бичии бора-хокпештер кылдыр хуулдуруптайн (оюн «Бора-Хокпештер»).

Бора-Хокпеш: Байырлыг, уруглар!

Рефлексия:

- Бо кичээлде чуну оорендивис, уруглар?

- Чуу деп уну оорендивис?

- Паровозтун ырызын ырлаптаалынар «Ч-ч-ч».

- Бора-Хокпеш канчаар эдер болду уруглар: Чирик-чик-чик.

- Эр хейлер.


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Конспект занятия по речевому развитию в средней группе. Тема: "Заучивание стихотворения Е.Трутневой "Ёлка".

Предлагаю интересную методику заучивания стихотворения. Эта методика была апробирована в 2013 году при подготовке детей к Новогодним праздникам и дала положительные результаты, дети с желанием и лёгко...

Конспект занятия по речевому развитию для средней группы Тема: «Знакомство со звуком Р»

Данное занятие предназначено для детей средней группы. На этом занятии дети учатся правильно произносить звук "Р"  изолированно и в словах. Все занятие построино на словестных и дидактических...

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ: «СЕМЬЯ»

Конспект составлен на основании методических  рекомендаций  ( По дороге к азбуке Т. Р. Кислова- М.:Баласс, 2014.-208с. (Образовательная система "Школа 2100", Образовательная программа"Д...

Конспект занятия по речевому развитию в средней группе на тему: «Звуковая культура речи: звуки л, ль»

Цель: Упражнять детей в четком произнесении звука л (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совершенствовать фонематическое восприятие – учить определять слова со звуками л, ль. Задачи: • обу...

Конспект занятия по речевому развитию в средней группе по теме" Крылатое выражение «Сесть в лужу»".

Расширение элементарных знаний о средствах образной и выразительной литературной речи посредством крылатых выражений. Формирование представления детей о фразеологических оборотах и умение их испо...