Главные вкладки

  Төрээн чугаа 2 класс
  рабочая программа (2 класс) по теме

  Куулар Хорагай Сарыг-ооловна

  Пояснительная записка, тематическое планирование,

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл toreen_chugaa_2_klass.docx34.35 КБ

  Предварительный просмотр:

  Министерство образования и науки Республики Тыва

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

  села Балгазын Тандинского кожууна

  РАССМОТРЕНО

  на заседании МО

  учителей начальных классов

  от  «____»_____________2012г.  

  Руководитель МО

  _______________ /Донгак Ч.В./

  СОГЛАСОВАНО

  завуч начальных классов

  МБОУ СОШ

  С. Балгазын

  _________________/Дамчан Т.К./                                      

  «____»_________________2012г.                                

  УТВЕРЖДАЮ

  директор МБОУ СОШ

  с. Балгазын

  ______________/ Балчий-оол А.К./

  «____»________________2012г.

                       

                                                                   

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

   по тувинской литературе

  2 «Г» класса

                               Составлена на основе авторской программы: К.Д. Симчит, Э.Д. Ондар.

  Всего часов на изучение  программы 68 часов.

  Количество часов в неделю 2 часа.

  Разработчик: Куулар Хорагай Сарыг-ооловна – учитель начальных классов.

  Педстаж:1 год

  Балгазын – 2012

  Тайылбыр бижик

  Номчулганың алыс сорулгазы – шын, медерелдиг, аянныг болгаш чүгүртү номчуурунга өөредири. Чүвени медереп билип тура номчууру аянныг, шын номчулганың алыс үндезини ол болур.

  Оон аңгыда, номчулга уругларны ном-биле ажылдап, оон чүве билип алырынга чаңчыктырар сорулгалыг.

  Номчулга программазы беш кезектен тургустунган:

  Номчулганың тематиказы.

  Класстан дашкаар номчулга.

  Номчулгага чаңчылдар

  Сөзүглел-биле ажылдарның хевирлери.

  Чогаалдарның хевирлери-биле практика кырынга таныжылга.

  2-ги класска берге эвес сөзүглелди медерелдии-биле, шын, чүгүртүр номчуурун чедип алыр. Өөредилге чылының эгезинде берге сөстерни слогтап номчуур. Сөстерни шын тода адаарынга, домактар сөөлүнге болгаш аразынга интонацияны сагыырынга, чогуур паузаларны кылырнга чаңчыгар. Бирги чартык чылда 1 минутада 30-40 сөс, а өөредилге чылынын төнчүзүнде 1 минутада 45-50 сөс чедир номчуур.

  2-ги класска номчаан чүүлүнге хамаарышкан айтырыгларны харыылаар, башкының айтырыгларын езугаар номчаан чүүлүнүң утказын чугаалаар, белен, кыска сөзүглелди катаптап чугаалаар, сөзүглелди башкының дузазы-биле кезектерге чаргаш, оларга аттар чогаадыр, даалга езугаар херектиг сөстер болгаш домактарны ушта бижиир, тоолдар ыдып, шүлүктерни чугаалап билир.

  Класстан дашкаар номчулга:

  уругларның класска номчулга үезинде алган билиглерин улам ханыладыр;

  библиотекадан херек ном шилип алырыга, номдан материал дилээринге уругларны өөредир;

  уругларны ном-биле ажылдаарынга чаңчыктырар болгаш оларның кандыг-бир эртемге сонуургалын хайныктырар.

  Төрээн чугаа

  Темазы

  Кичээлдиң хевири

  Негелделери

  шагы

  хүнү

  I улдуң

  Экии, школа!

  1

  Ч.Кара-Күске «Сентябрь бирде», Л.Чадамба «Сентябрь ай моорлап келди».

  Чаа тема

  Чаа өөредилге чылының эгелээни-биле холбаштыр уругларның өөрүшкүзүн, сонуургалын деткиир.

  1

  2

  Кудумчу шимчээшкини. О.Делгер-оол «Светофор»

  Чаа теманың тайылбыры

  Шүлүктерни аянныг кылдыр номчуп өөредир. Чугаазын сайзырадыр.

  1

  Тыва-мээң төрээн черим

  1

  В.Серен-оолдуу-биле «Төрээн чурт».

  Чаа теманың тайылбыры

  Чогаалдың утказынга даяннып алгаш төрээн чери Тывага ынак болурунга кижизидер

  1

  2

  М.Ховалыг «Бистиң Тугувус», «Тыва Республиканың Сүлдези». Тыва Республиканың Ыдык ырызы.

  Чаа теманың тайылбыры

  Чогаалдарның утказынга даяннып алгаш Төрээн чуртувус, ооң символикалары-биле таныштырар

  1

  3

  К-Э. Кудажы «Төрээн черим».

  З. Намзырай «Мээң черим»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Шүлүктүң утказынга даянып алгаш төрээн дылынга камныг, хумагалыг болурунга кижизидер

  1

  4

  Е.Саая «Тыва дылым», «Тываның аржааннары»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Төрээн чериниң бойдузунга камныг болурунга кижизидери

  1

  Күс дүшкен

  1

  Чугаа сайзырадылгазы «Күскү бойдус». Экскурсия

  Кичээл - экскурсия

  Күстүң эгелээниниң дугайында уругларнын бодалдарын деткиир

  1

  2

  К.Ондар «Сентябрь». С.Сурун-оол «үелерниң эргилдези»

  Холушкак хевиринин кичээли

  Чогаалдарны аянныг номчуп, оларнын утказын сайгарар

  1

  3

  О.Монгуш «Сарала күс». Л.Чадамба «Хову кораблинге»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чечен чугааны аянныг номчааш, утказын билиндирер

  1

  4

  М.Кенин-Лопсан «Тараажыга мактал»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Өөреникчилерниң чугаазын сайзырадыр

  1

  5

  Тыва улустуң толу «Коданның аян чоруу»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чечен-чугаанын утказынга даянгаш дириг амытаннарны камнап, кадагалаарынга кижизидер

  1

  6

  Л.Чадамба «Хүнезин». А.Шоюн «Октябрь», «Ноябрь»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Өөреникчилерниң чугаазын сайзырадыр

  1

  Арыг-шевер болгаш кадыкшыл

  1

  Чугаа сайзырадылгазы «Арыг-силиг алдынарының ужуру чүл?»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чогаалдарның утказынга даянгаш арыг-силиг болурунга кижизидер

  1

  2

  К.Чуковский «Чунар херек». Эмчинин сүмези Холдарны үргүлчү чуур херек

  Холушкак хевириниң кичээли

  Аянныг номчуур, өөреникчилерниң чугаазын сайзырадыр

  1

  3

  (Чеченчиткен чугаа.) «Кариес биле Бактериус». Л.Чадамба «Арыг-шевер»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Аянныг номчуур, өөреникчилерниң чугаазын сайзырадыр

  1

  4

  Л.Чадамба «Спорт – оннук». «Ымырааларны узуткаңар!»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Шулукту аянныг номчуп өөредир. Спортка ынак болурунга кижизидер

  1

  5

  Класстан дашкаар номчулга «Бойдус деп чул?»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Аянныг номчуур, өөреникчилерниң чугаазын сайзырадыр

  1

  II улдун

  Өг-бүле.Школа. Найырал.

  1

  Чугаа сайзырадылгазы «өг-бүле.Школа. Найырал». Л.Чадамба «Бичии Лена»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чогаалдың утказынгадаянып алгаш уругларның кежээ, дыңнангыр болурунга кижизидер

  1

  2

  Л.Толстой «Шынын чугаалаан». В.Осеева «Дуза чедирген»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чогаалдың утказынга даянып алгаш уругларның кежээ, дыңнангыр болурунга кижизидер

  1

  3

  О.Намчылак «Хайыралыг ада-ием».

   Б Доюндуп «Авыралдыг улузум».

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чогаалды аянныг номчуп, ада-иезини хүндүлеп чоруурунга кижизидер

  1

  4

  Х.Ойдан-оол «Кырган-ачам чагыы»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Улуг улусту хүндүлээр чорукка кижизидер

  1

  5

  Ч.Кара-Куске «Найырал-коллективте». В Эренчин «Уругларга»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чогаалды аянныг номчуп өөредир. Чугаазын сайзырадыр. Эш-өөрү-биле найыралдыг, биче-сеткилдиг болурунга кижизидер

  1

  6

  В.Маяковский «Чүнү эки дээрил база чүнү багай дээрил?»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Шүлүктүң утказынга даянгаш, уругларга чүнү эки, чүнү багай дээрин ылгап билиринге кижизидер

  1

  7

  Л.Толстой «Сөөкчугеш». О. Охемчик «Бөмбүрзекти чуруп ор мен»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Өөреникчилерниң чугаазын сайзырадыр.

  1

  Кыш дүшкен

  1

  Чугаа сайзырадылгазы «Кыш». М.Кенин-Лопсан «Кыштын шүлүкчүзү»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Шулуктуң болгаш чечен чугаазын дамчыштыр кышкы бойдустуң чараш-каазын эскерип сонуургаарынга чаңчыктырар.

  1

  2

  Е.Танова «Кышкы ыржыгаш». Г.Скребицкий «Баштайгы хар»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чогаалды аянныг номчуп ооредир. Чугаазын сайзырадыр.

  1

  3

  В.Серен-оол «Булут». С.Молдурга «Соок»

  Холушкак хевириниң кичээли

   Уругларның хуузунда хайгааралынга болгаш шулуктерниң утказынга үндезилээш, кыштын Онзагай демдектерин сактып алырынга  билиндирер

  1

  4

  С. Тока «Мерген». С.Комбу «Хар кадай»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Кыштың онзагай демдектерин, оон болуушкуннарын шиңгээдип ап, кыш дугайында бижиттинген уран-чечен бодалдарны сактып алырынга билиндирер

  1

  5

  Г.Скребицкий «Сонгаже корем». О.Делгер-оол «Киш-кулаа»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чогаалды аянныг номчуп өөредир. Чугаазын сайзырадыр

  1

  6

  Кушкаштарның медээзи (чоннуң хайгааралындан). К.Ондар «Эртенги соок»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Кышкы соок үеде кушкаштарны кээргеп, сагыш-човап, дуза чедирерин кезээде утпайн чоруурун билиндирер

  1

  7

  А.Шоюн «Баштайгы чунгулаашкын».

  Чурук-биле ажыл «Чуңгуда».

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чугаазын сайзырадыр

  1

  8

  О.Сувакпит «Экии, ёлка!». А.Шоюн «Декабрь». Д.Донгак «Кыштың чечээ, байырлыг че».

  Холушкак хевириниң кичээли

  Шүлүктү аянныг номчуп өөредир, чугаазын сайзырадыр

  1

  III улдуң

   Улустуң аас чогаалы

  1

  И.Бадра «Аштырган арзылан»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Тоолду аянныг номчуп өөредир. Чугаазын сайзырадыр

  1

  2

  Тыва улустуң тоолу «Мечи сылдыс». Л.Толстой «Дилги болгаш Курту».

  Холушкак хевириниң кичээли

  Тоолду аянныг номчааш, утказын дамчыдып өөредир

  1

  3

  Немец улустуң тоолу «Хек»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чугааның утказын билиндирер, аянныг, шын номчуурунга чаңчыктырар

  1

  4

  Алтай улустуң тоолу «Кара-куш биле Бос деп өдурек»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Тоолду аянныг номчааш, утказын дамчыдып өөредир

  1

  5

  Тоолчургу чугаалар. Самагалдай. Бии-хем. Кымыскаяк. Ак хайыракан.

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чугааның утказын билиндирер, аянныг, шын номчуурунга чаңчыктырар

  1

  6

  Тывызыктар. Үлегер домактар. Дүрген чугаалар.

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чугаазын сайзырадыр

  1

  7

  Класстан дашкаар номчулга «Арт ёзулалы». К.Кудажы «Хойтпак –Чажар»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чугааның утказын билиндирер, аянныг, шын номчуурунга чаңчыктырар

  1

  Тыва чоннуң чаагай чаңчылдары

  1

  Чугаа сайзырадылгазы. С.Сарыг-оол «Шагаа», «Шагаа йөрээлдери»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чогаалдың утказынга даянгаш, Шагаа байырлалының уткуурунуң чаңчылдары-биле таныштырар

  1

  2

  Тыва чоннуң чаңчылаан чемнери. О.Бартан «Согажа». Д.Дадар-оол «Хырбача»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Тыва улустуң чаңчылчаан чемнери-биле таныштырар

  1

  3

  О.Делгер-оол «Далган», Чинге-тараа». М.Эргеп «Кара-дуруяалар»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Шүлүктү аянныг номчудуп өөредир

  1

  Кижи. Бойдус. Экология.

  1

  Чугаа сайзырадылгазы «Кижи. Бойдус. Экология». «Чуртувусту магадаар». К-Э.Кудажы «Бойдусту камнаңар, ону байыдыңар».

  Холушкак хевириниң кичээли

  Бойдус деп чул дээрзин билиндирбишаан, кижи төрээн бойдузунуң ээзи анаа хумагалыг болур күзелдерни уругларга шиңгээттирер

  1

  Февраль 23 – Ада чурт камгалакчыларның хүнү

  2

  И.Эргил-оол «Тайбың шерии». В.Морозов «Михась – кызыгааржыларның өңнүү»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Ада – чурттуң камгалакчыларынга чоргааралын кижизидер. Төрээн чурттунга ынак анаа чоргаарланырынга кижизидер

  1

  3

  С.Сарыг-оол «Күжур чараш чодурааны». А.Алдын-оол «Эрес»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Төрээн чериниң каас – чараш, бай-байлак бойдузунга уругларның чоргааралын оттуруп, аңаа хумагалыг болурун, биче сеткилдиин кижизидер

  1

  4

  В.Саган-оол «Авамга». Б.Доюндуп «Ава дугайында бодал»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Март8-ти херээженнер хүнү кылдыр демдеглеп турары – биле таныштырар

  1

  5

  О.Сувакпит «Иеге йөрээл». Л.Чадамба «Март сези»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Иелерге хүндүткелди кижизидер

  1

  6

  Ю.Кюнзегеш «Пөш төлү». М.Доржу «Эзим олу»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Бойдусту камнап, камгалаар, ону кайы хамаанчокка тотчеглеп болбас ужурну сагыыр

  1

  7

  Д.Донгак «Дузактыг тал сөөрткен койгун»С.Сурун-оол «Элик». З.Амыр-Донгак «Эзириктиг элик»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Бойдусту камнап, камгалаар, ону кайы хамаанчокка төтчеглеп болбас ужурну сагыыр

  1

  8

  О.Сувакпит «Аннар хомудалы». К.Симчит «Те болгаш чуңма»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Төрээн чериниң каас – чараш бойдузун магадап, анаа камналгалыг болгаш ынак болурун күзелин оттурар. Аянныг номчуурунга чаңчыктырар

  1

  9

  Класстан дашкаар номчулга С.Сурун-оол «Дииң оглу»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Кижи бойдусту ээзи болганында, ол бойдуста бар бугуле дириг-амытаннарны камгалаар, кадагалаар чорукка уругларны кижизидер

  1

  10

  Э.Кечил-оол «Уруглар – куштарга ынак». Т. Саая «Куштар шуулганы», «Дээлдиген»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Төрээн чериниң каас – чараш бойдузун магадап, анаа камналгалыг болгаш ынак болурун кузелин оттурар. Аянныг номчуурунга чаңчыктырар

  1

  IV улдуң

  Азырал амытаннар

  1

  Ангор (араттың чугаазы). С.Сарыг-оол «Анай». «Инек биле сарлык ийи» Халбыңмай. Бодаган

  Холушкак хевириниң кичээли

  Шүлүктү аянныг, тода шын номчуп өөредир. Күш-ажылга ынак болурунга кижизидери

  1

  2

  М.Эргеп «Чараш мал». «Ивижиниң ыры»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Азырал дириг-амыттаннарның ажыын, оларны ажаап, ада-иезинге дуза кадыптарын, кежээ бооп чаңчыгарының эге базымнарын үндезилээр. Чугаа сайзырадыр

  1

  Апрель 12 – Космонавтика хүнү

  1

  А. Прокофьев «Ракета». Ю.Гагарин «өөреникчиге»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Апрель 12 – Космонавтика хүнү

  1

  10.04

  Ажылга ынактың алдары бедик

  1

  Чурук-биле ажыл. (арын 124). Чогум чүнү кузексээр мен? К.Симчит «Кыдырааш»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Кижиниң амыдыралынга күш-ажылдың ажык дузазын билиндирип, күш-ажылды хүндүлээр, чүткүлдүг болур чорукка кижизидер

  1

  2

  Е.Пермяк «Холдар чүге херектигил?». К-Э.Кудажы «өөк»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Уругларны бичиизинден-не куш чедиптери куш-ажылга ооредири, ада-иезинге кузелдии – биле дузалажырын ооредир

  1

  3

  Т.Кызыл-оол «Кара-кыс биле Севил» О.Саган-оол «Адазының чагыы». Чурук-биле ажыл арын 132.

  Холушкак хевириниң кичээли

   Аянныг номчуурунга чаңчыктырар. Чугаазын сайзырадыр

  1

  Час дүшкен

  1

  Экскурсия «Час». Л.Чадамба «Март айда». «Часкаар» (башкының сүмези)

  Холушкак хевириниң кичээли

  Өөреникчилерниң кичээнгейин частың баштайгы демдектерин эскерип билирин болгаш аянныг номчуп, час дугайында одуругларны утказын барымдаалап шын илередирин чедип алыр

  1

  Май 1 – частың, күш-ажылдың байырлалы

  2

  С.Сарыг-оол «Майның бири». А Шоюн «Байырлал»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Май 1 –частың, куш-ажылдың байырлалы деп таныштырар

  1

  3

  С.Бюрбю «Час келди». Л.Чадамба «Чараш куштар чанып келди».

  Холушкак хевириниң кичээли

  Өөреникчилерниң кичээнгейин частын баштайгы демдектерин эскерип билирин болгаш аянныг номчуп, час дугайында одуругларны утказын барымдаалап шын илередирин чедип алыр

  1

  Май 9 – Тиилелге хүнү

  4

  Л.Кассиль «Совет солдатка тураскаал». Т.Нурзат «Оттуг дайынга кириштивис»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Ада – чурттуң камгалакчыларынга чоргааралын кижизидер. Төрээн чурттунга ынак аңаа чоргаарланырынга кижизидер

  1

  5

  К.Сат «Частың башкы демдектери». А.Шоюң «Чылдың бир эргилдези»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чогаалдың утказын барымдаалап, частың онзагай демдектерин билип алыр болгаш бижик демдектерин, утка ударениезин шын салып, дүрген темп – биле номчуп өөрениринге чаңчыл алыр

  1

  6

  Г.Скребицкий «Куш уялары»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Сөзүглелди шын, тода, аянныг номчуурунга чаңчыктырар

  1

  7

  С.Сарыг-оол «Чаагай час». В.Бианки «Ыяштарның Байырлалы».

  Холушкак хевириниң кичээли

  Сөзүглелди шын, тода, аянныг номчуурунга чаңчыктырар

  1

  Чай келген

  1

  Чугаа сайзырадылгазы «Чай келген». К.Ондар «Чаашкын»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чай келгенин, оон онзагай демдектерин билиндирер; төрээн чериниң каас – чараш бойдузун магадап, аңаа камналгалыг болурун уругларны кижизидер. Чайгы ажыл-ишке үлүүн киирип, ада-иезинге дузалажыксаар күзелдиг болурунга белеткээр

  1

  2

  К.Ушинский «Эртенги херел». Э Кечил-оол «Хөглүг чай». Дужут календары. К.Ондар «Июль»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чай келгенин, оон онзагай демдектерин билиндирер; төрээн чериниң каас – чараш бойдузун магадап, анаа камналгалыг болурун уругларны кижизидер. Чайгы ажыл-ишке үлүүн киирип, ада-иезинге дузалажыксаар күзелдиг болурунга белеткээр

  1

  3

  Класстан дашкаар номчулга.  Е.Танова «Мөге кижи каржы болбас»

  Холушкак хевириниң кичээли

  Чай келгенин, оон онзагай демдектерин билиндирер; төрээн чериниң каас – чараш бойдузун магадап, аңаа камналгалыг болурун уругларны кижизидер. Чайгы ажыл-ишке үлүүн киирип, ада-иезинге дузалажыксаар күзелдиг болуруга белеткээр

  1


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  4-ку класска Торээн чугаа эртеминге ажылчын пргограмма

  Календар-тематиктиг план торээн чугаага...

  Беседа: «Чугаа культуразы ог-булеге хевирлеттинер.»

  Беседа: "Чугаа культуразы ог-булеге хевирлеттинер"...

  Беседа: «Чугаа культуразы ог-булеге хевирлеттинер.»

  Беседа: "Чугаа культуразы ог-булеге хевирлеттинер"....

  Төрээн чугаа Кичээлге өөредир чогаал: С. Сарыг-оол. Шагаа.(ар.106-111)

  Төрээн чугааКичээлге өөредир чогаал: С. Сарыг-оол. Шагаа.(ар.106-111)Кичээлдиң сорулгазы:1.Тыва чоннуң база бир чаагай чаңчылынга хамааржыр байырлалы – Шагааны эрттирериниң  ужурларын уругларга б...

  КТП торээн чугаа

  развернутый КТП по родной литературе 4 класс...

  Шагаа 2010. Оюн – маргылдаа: «Дурген, дурген дурген чугаа, дургектелип турар болзун.

  Сорулгазы: 1.     Шагаа байырлалы – Тыва чоннун ыдыктыг, хундулуг байырлалы дээрзин...