Ужуглел байырлалы
классный час (1 класс) по теме

Хорлуу Марта Баадыр-ооловна

Авый-шавый тургускан,

Анаа эвес ийи чагы

Ортузунда курлуг

Ол чуу деп ужугул?

Скачать:

ВложениеРазмер
Microsoft Office document icon uzhuglel_bayyrlaly.doc53.5 КБ

Предварительный просмотр:

«Yжγглел» байырлалы.

Сорулгазы: 1. Уруглар номчуп, бижип турар кылдыр ѳѳренип алган ному    

                          «Yжγглелге» ѳѳрγп четтиргенин илередип байырлажыр.

                       2.  Уругларны эки ѳѳредилгеже, коллективти𝝒 де𝝒 эргелиг    

                            кежигγннери кылдыр боттарын минниринче  кыйгырар.

                       3. Ѳѳреникчилерни номга ынак, ону камныг, хумагалыг эдилеп    

                           билир кылдыр кижизидер.

Дерилгези: «Ѳѳренир, ѳѳренир база катап ѳѳренир», «Номга ынак  

                       болу𝝒ар!» деп плакаттар, γлегер домактар бижээн плакаттар,  

                       шарлар, чечектер.

Чорудуу:

     Башкы: Эргим, уруглар! Эргим, ада-иелер база аалчылар! Бѳгγн бисте аажок онзагай хγн. 9 ай бурунгаар бисти𝝒 уругларывыстын хѳй кезии γжγк, бижик билбес турду. Ам силер уруглар бѳгγн номчуп-даа, бижип-даа билир апарган-дыр силер. Силерни ынчаар ѳѳредип каан ном «Yжγглел»-ле болгай. Бѳгγн бис 1-ги классты доозуп, эргим «Yжγглеливис»-биле байырлажып, а𝝒аа четтиргенивисти илередип база чаа номнар «Тыва дыл» болгаш «Тѳрээн чугаа»-биле таныжып алыр бис. Ынчангаш ам уруглар «Yжγглелди» чалап алыылы𝝒ар.

Шупту

«Yжγглелим», «Yжγглелим»!

Yнγп кээри𝝒 чалап тур бис!

(«Yжγглел» кирип кээр).

Yжγглел

Аныяк чаш ѳ𝝒нγктерим,

          Чарлыр шагым келген болгаш

     Чаагай γγле кγзеп тур мен.

Башкы

Чолу чогаан, чоруу бγткен

     «Yжγглел» сээ, четтирдивис!

Yжγглел

                                                    Ажыл-херээ солун,

                                                    Ам-даа хѳйнγ айтыр.

  Уран-чечен номчулганы

         Уткуп аарын дилеп тур мен.

(«Тѳрээн чугаа» кирип келир).

Yжγглел

                                                Дѳгере𝝒ер манаан

                                                  «Тѳрээн чугаа» бо-дур.

                                                Таныжы𝝒ар, ѳѳрени𝝒ер,

Дагын-дагын катапта𝝒ар.

Башкы

Экии-и, эргим «Тѳрээн чугаа»!

                                              Эртип, моорлап кѳрγ𝝒ерем.

Тѳрээн чугаа

Чалааны дээш четтирдим,

       Чааскаан эвес эштиг келдим.

(«Тыва дыл» кирип келир).

 

Тѳрээн чугаа

Эжим ады чогум кым-дыр?

                                                Эки номчуп кѳрγ𝝒ерем.

Шупту

«Тыва дыл».

     Тыва дыл.  Экии, уруглар! Мен «Тыва дыл» ному-дур мен. Силерни шын бижииринге болгаш чараштыр бижииринге ѳѳредир мен.

     Тѳрээн чугаа. Мен номчулга ному-дур мен. Бис найыралдыг кады чурттаар бис. Силерни моон-даа артык номчуп турар кылдыр ѳѳренири𝝒ерге, номну𝝒 ѳ𝝒нγктери болуру𝝒арга дузалаар мен, уруглар.

Yжγглел, Тыва дыл, Тѳрээн чугаа

Холдан номну черле салбайн,

                                              кончуг эки номчу𝝒ар-ла.

                                              Уран-чечен шγлγктерни

                                              улай-улай доктаады𝝒ар!

                                              Чараш солун ырылардан

                                              Ча𝝒гыландыр бадыры𝝒ар!

     Башкы: Келген аалчыларывысты дѳрже чалааш, чγнγ ѳѳренип алганывысты кѳргγзээли𝝒ер, уруглар. (Шулук чугаалаар оореникчи бурузунун бажында кылын саазындан кылган ужуктернин парламалын улгаттыр бижээш, кедирген. Ол шулктер орнунга оске вариант – янзы-буру тывызыктар, грамматиктиг оюннар база сценажыткан чугаалар, тоолдар киирип ап болур.)

Авый-шавый тургускан

 анаа эвес ийи чагы.                                                        

Ортузунда курлуг

Ол чуу деп ужугул?

Борбак хырынныг хирезинде

боду кадыыр ышкаш баштыг.

Кандыг ужук ындыг ийик?

Харыылаптар кижи бар бе?                                                                        

«Бо» деп соске бижииривис

«Б» деп уннун ужуу-ле-дир.

Хоглуг, эрес кымыскаяк

Ажылдаар дээш дангаар эртен                                    

Ковуруглеп кежип алган

Аргадыва базып бар чор.

Эгиннепкен ужуун кор даан

Ээтпек баштыг кадыыр ышкаш.                                  

Оолакчыгаш оон-биле

Оранчок хой сиген кескен

Ону кандыг ужук дээр бис?                                

«Гитара» деп соске бижиир

«г» деп уннун ужуу-ле-дир.

Хунден башты чажырар дээш

Хуннун кедер шляпам бар.

Терезин-даа, кандыг-даа боор,                              

«Д» деп уннун ужуу ол-дур.

Огородка, чалга

Оон ажыын кордувус.                                                

Дырбааш болуп чалга

Дыка-ла ур ажылдаар.

Баштай «Е»-даа базып орда,

Башка ийи кушкаш хонган.

Ёзуургааннар ону коргеш,                                          

«Ё» деп ужук чогаадыпкан.

Хайылбас дээш, эзилбес дээш,

Харжыгаш-даа чузу боор

Изиг хунден дескеш,

«Ж» деп ужук болу берген.

Хойну баштап маннап чоруур

Кошкарывыс мыйызы-дыр.

Ийи чагы аразынга

Ийлендир бир чагы салган.

«Ине» деп соске бижииривис

«И» деп ужук тыптып келген.

Ийи чагы аразынга

Ийленген оол ырлап орда,

Имир дужуп, чартык ай-даа

Ийнин кырын дуглай апкан.

Чуге домей ужук-тур че,

Чуу деп бодаар силер?

Дески черге оожум хонган

Дээлдигенге кончуг домей

«К» деп ужук ылап-тыр бе?

Катап-катап корунер даан.

Уран-шевер даарап кылган

Угулзалыг идик ышкаш,

«Л» деп ужук бо-ла болгай.

Кавайым дег эвес-даа бол,

Кадап кагган чагыларда

Ачам ааткыыш кылып берген

Амыр-шолээн чайганыр мен.

Ийи чагы аразында

Шойбек демир быжыглап каан.

Шолээн хостуг уемде кээп,

Илдик чокка туттунар мен.

Дангаар эртен «Н»-даа чуу боор

Далаш-биле халып орда,

Ээжээндиве канчап чуве

элдеп кержек кадалган дээр.

Ынчангаштын

«𝝒» деп ужук апарган-дыр.

Дээрбекти белге кеткеш,

Дескиндирип ойнап корем.

Кандыг ужук болу бээр-дир?

Кара чангыс «О»-ла-дыр.

«О» деп ужук чуглуп чорда,

Ортузунга доора шыйыг

Ожээн ышкаш чыда каапкан –

 «Ѳ» деп ужук болу берген.

Хаалга ажык киринер че,

Кажык адып маргылдажыыл.

Менээ кым-на уттура-дыр

«П» деп ужук бижип кагзын.

Ховаганнар тудар дээштин

Кончуг нарын аргып кылган

Узун сыптыг шуурээжим

Угун уктап танып корунер.

Дагалыг аът даалыктаар.

Изи «С» бооп илден артар.

Маска туткан маннап ор мен.

Угаанныгбай уктап таны.

Тону мазар эптиг ужуум

Топтап коргеш, адап корем.

Сиген болуп сараат салыр

Серээ ышкаш «Y» деп ужуум.

Ийи холун быктын орта

Ийлендир салывыдам.

Кандыг ужук хевири аа

Караан орта коступ кээр-дир?

Узун чудук хирээлээрде

Ууп чадап хинчектенмес.

Даван-даяк болган ужуум

Таныыр силер боданынар.

«Чагаа» деп сос эгезинге

Чазыг чокка бижииривис

«Ч» деп уннун ужуу ол-дур.

Шынап чараш бижиилинер.

«Ц» деп ужук сенчизинде аскан

Эмискиктиг элдеп хуун-на.

Олурарым  борбак сандай

Ойтур кагза, «Ш»-ка домей.

Дыргакка ол дыка домей.

Дын 3 диштиг тывынар чээ.

«Щётка» деп соске бижииривис

«Щ» деп ужук ол-ла болгай.

Чаптап коорге, чаш куш оглу сагындырар.

Авайлап, алгырып-даа органзыг.

Ооргалыг сандайга ол

Ол-ла олчаан домей.

Ынчалза-даа даянгыыштыг

Ол чуу деп ужугул чээ?

«Ыт» деп соске бижииривис

«Ы» деп уннун ужуу-ле-дир.

Тыва соске биживес

дыка элдеп демдек бар.

Орус дылда налган соске

ону бижиир болгай бис.

Ча, согун холумда

Часпас адар оол мен.

Ынчалза-даа киркш чок

Ындыг чуу деп ужугул?

Тергиин эки билирим

дедир «Э» деп ужук-тур.

Чагы чааскаан туруп бээрге,

 чалгааранчыы кончуг боорга,

 ойнаар дээрбек кожа каапкан.

Топтап коорге «Ю» деп ужук

Тодуу кончуг коступ турган.

Он холум быктым орта

тогериктей даяныпкаш,

он будум хажыымдыва

догелендир хере тепкеш,

ямбылангаш,

«Я» деп ужук болу бердим.

     Башкы: Эр-хейлер! Шупту уннернин ужуктерин билип алганынар дыка эки-дир, уруглар. Ам кайы хире номчуп билиринерни коргузуптээлинер.

(Залда азып каан плакаттарны номчудар заы ангы-ангы состерни саазынга бижип алгаш, оларны номчудуп болур.)

     Башкы: Эр-хейлер! «Тѳрээн чугаа» кончуг эки номчаанынар дээш дыка ооруп, амырап тур. Ам силернин кайы хире шын, чараштыр бижииринерни корээлинер. Уруглар, делегей кырында силер ышкаш бичии чаштар чуну кузээрил?

   

      Уруглар: Тайбынны.

     Башкы: Бо сос-биле домактан чогаадыпкаш, самбырага бижиптээ-линерем. (Уругларнын чогаатканы домактар аразындан эн эки , чараш бир домакты самбырага бир оореникчи бижиир.)

     Башкы: Эр-хейлер! Келген аалчыларывыска номчуурувусту-даа, бижииривисти-даа, шулуктээривисти-даа коргустувус. Ам кайы хире ырлаарывысты орус дыл кырынга коргузуптээлинер.

       (Ыры кичээлинге ооренгени «Первый класс, первый класс …» деп турар ырыны ырлаар.)

Аалчы

Магалыг-дыр, солун-даа-дыр!

Мактап черле ханмас-тыр бис!

 

Шупту

Дортке, бешке ооренирин

догеревис аазап тур бис.

Үжүглел

Чоруур ойум чедип келди

чоргаарларым, эргимнерим!


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Ужуглел байырлалы (Прощанье с букварем)

Разработка внеклассного мероприяти "Прощанье с букварем"(на тувинском языке)....

Сценарий: «Байырлыг, эге школа.» (4-ку классты доозуп турарынын байырлалы.)

Сут-Хол кожуунКара-Чыраа ортумак школазы.     Сценарий: «Байырлыг, эге школа.»(4-ку классты доозуп турарынын байырлалы.)     Тургускан баш...

Баштайгы демдек байырлалы.

Классный час для учащихся 2-го класса....

Ужуглел байырлалы

праздник букваря...

Ужуглел байырлалы

Презентация к утреннику "Ужуглел байырлалы"...

Ужуглел байырлалы

Ужуглел байырлалы....

Ужуглел байырлалы

Праздник "Прощанение с Ужуглел"...