Главные вкладки

  Ҡорама ҡорау байрамы - йолаһы
  классный час на тему

  Мавлетова Зилда Ахмадиевна

  Борондан килгән һәм онотолоп барған  ҡул эшенә һәм сәнғәт төрөнә һөйөү уятыу. Туҙҙырғансы кеймәгән  кейемдәрҙән ҡорамалар ҡорарға өйрәтеү. Матурлыҡты күрә белергә өйрәтеү.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon korama_korau_bayramy.doc48.5 КБ

  Предварительный просмотр:

  «Баш7ортостан ынйылары» байрамы 0с0н

          

          ?орама байрамы

  Ма7сат. Борондан килг2н 32м онотолоп бар4ан  7ул эшен2 32м с2н42т т0р0н2 30й01 уятыу. Ту66ыр4ансы кейм2г2н  кейемд2р62н 7орамалар 7орар4а 0йр2те1. Матурлы7ты к1р2 белерг2 0йр2те1.

  ?улланыл4ан 262би2т. Й2шлек  г2зите  2004 йыл, 6 ноябрь;

                                            «Лоскутные подушки и покрывала» М.Максимова.

          

  )л2с2й:

  ()л2с2й балалар6ы са7ыра)

  Килеге6,  балалар, 7орама байрамына,

  Килеге6, 0йр2т2м 7орама серен2.

          ?орама менд2р62р, т1ш2кт2р, япмалар,        

  Булыр4а тейеш 3е66е8 32р кемеге662.

  ?орама – баш7орт хал7ыны8 7ул эше,

  Онотолор4а ул тейеш т1гел.

  ?орама 7орау – ул ижад эше,

  Тик 7орар4а к2р2к биреп к18ел.

  1-се бала.  

  )л2с2й, 7ара 2ле, мине8 менд2р6е,

  О7шаймы т1ш2кт2р 32м мине8 юр4ан.

  «йт 2ле, ни 0с0н ата-бабалар

  К18ел биреп 7орама 7ора4ан.        

  )л2с2й.   ?орама - йорт7а й2м, 7от 09т21се 2йбер.

  )л2с2й62р6е8 0й0нд2 юр4ан, т1ш2кт2р, ултыр4ыс япмалары к1рг2неге6 бар6ыр 2ле, мо4айын. Беренсен2н, 7орама 2йбер62р  кешег2 к0с, д2рт,  0йг2 й2м бир2. Икенсен2н, к166е8 яуын алып тор4ан т0рл0-т0рл0 т09т2р мен2н 7ораманы 7ора3а8,  кешене т0рл0 сир62р62н дауалай ик2н, шулай у7 ябы4ыр4а тел21сел2рг2 яр6ам ит2 ик2н, тип 7ара4андар.

  Йыр.( З.Сафиуллинды8 «Б2хет т0н0 » к0й0н2)

  ?орамалар бик матур ик2н,

  К18ел биреп 7ора3а8 ик2н.

  Т0рл0 сир62р62н д2 дауалай.

  ?орама – йорт й2ме,

  ?ора к1лд2ге8де.

  ?орама к16 тейе162н 3а7лай.

  2-се бала.  )л2с2й, бе66е8 7орама к1лд2кт2р 3е6г2 о7шаймы?

  )л2с2й.  О7шама3а 7ай6а 3у8. И-и-их, 7ай6а 3у8 мине8 й2шлегем. «с2йем текк2н 7орама к1лд2гемде кейеп, 7орама сумкамды тотоп урам 7ы66ырып й0р0п 7айтыр инем. ?орама к1лд2к кейеп сы73а4ы6,  кешел2р6е8 к1лд2геге6г2 и9е китеп, 16еге6г2 к16 тейм29, тел232 нинд2й сихыр 6а йо7ма9, ти тор4айны 0л2с2йем. Борон бит шундай ырымдар4а бик ны7 ышан4андар. Й2ге6 2ле, ей2нс2р62рем, к166е8 яуын алырлы7 к1лд2кт2реге66е кейеп бейеп алы4ы6 2ле.

  «К1лд2к бейе1е»н баш7аралар

  )л2с2й.  Был юр4ан тауар ки92кт2рен2н тегелг2н. Бе6 уны 7орама юр4ан тип 2йт2бе6. ?орама юр4ан йо7лап ят7ан баланы  яман к1662р62н, сихыр6ан 3а7лай, тиер бул4андар борон4олар.

  3-с0 бала.  Эйе, бе66е8 0й62 0л2с2йебе66е8 3анды4ы 2ле л2 т1р62 ултыра. Ул да т0рл0 т09т2р мен2н буял4ан, х2с т2 7орама ке1ек.

  )л2с2й.   Д0р09 2йт23е8 балам, борон 3анды7тар6ы би62г2нд2 л2 «т09т2р терапия3ы» 7улланыл4ан. А4астан эшл2нг2н 3анды7ты8 тышын тимер62н тышлап, 7орама шикелле т0рл0 т09т2рг2 буя4андар. « 09т0н2 7орама юр4андар, т1ш2кт2р, менд2р62р 0й0п, 0й608 т1рен2 3анды7ты ултыртып 7уй4андар. Был 2йбер62р  йорт7а 2йтеп б0тм29лек й2м, 7от 09т2п ултыр4ан.

  4 - се бала.  )л2с2й, 7ораманы тик баш7орттар 4ына 7ора4анмы?

  )л2с2й.  Донъя ким2ленд2 7орама - ул пэчворк. Пэчворк урынына квилт /квилтинг/ тие1сел2р 62 бул4ылай. ?ораманы8 тыу4ан иле тип 3аналыр 0с0н ярышма4ан ил ю7 ик2н. Англия хал7ы  пэчворкты8 1662ренд2ге тарихы 300 йыллы7 бул4аны мен2н 4орурлана, американдар 6а даулай был титулды. Унда4ы 7атын-7ы66ар пэчворк буйынса хатта халы7 - ара форумдар йыя ик2н.

   Шулай бул4ас, балалар, бе6г2, баш7орт хал7ына был 7ул эшен я8ынан 7айтарыр к2р2к. ?орама борон4о, ю77а сы4ып бар4ан 7ул эше, тиг2н 7арашты ю77а сы4арайы7. Баш7ортто8 7орама3ы 2ле л2 тере тип кен2 2йте1 етм2й, я8ы 3улыш алып, бер а6 я8ырып -  т0рл2неп, 7абат с2ск2 атырлы7 с2н42т т0р0 ул. Шу4а ла мин 3е66е б0г0н 7орама байрамына йый6ым.

  5 - се бала.  )л2с2й, 7орамалар6ы кейелг2н 2йбер62р62н 7ора3а8 буламы?

  )л2с2й.  ?орама экономия й232тен2н д2 7улайлы, тип ю77а 4ына 2йтм2й62р6ер инде.  Х26ер кейем к1п, ту66ыр4ансы кейм2й3е8, уны 7ыр7ып, 2лл2 н2м2л2р 7ора3а8 да була: т1ш2кт2р, юр4андар, 09т2л 32м ултыр4ыс япмалары, янсы7тар, 7улъяулы7тар 3.б.

  М0мкинселегеге6 бул3а с2тин тауар6ар 3атып алып 7ора3а8, эшеге6 та4ы ла матурыра7 32м сифатлыра7 булыр.

  Й2ге6, 7ораманан та4ы ним2л2р эшл2неге6, к1р32теге6 2ле ми82.

  ( Балалар эшл2г2н эшт2рен к1р32т2: эн2 7а6а4ыстар, картиналар, фоторамкалар, 3.б.)

  )л2с2й.  Балалар, 7орама 7орау би62кт2рене8 м242н2л2ре л2 т0рл0с2. «й62ге6 берг2л2п м242н2л2рен асы7лайы7 2ле.

  6 - сы бала.             Был 7орама спираль тип атала

  Мозаика4а о7ша4ан.

  Башват7ыс сисерг2 0йр2т2

  Бик т16емле бала4а.

          7 - се бала.                   Я8ы йыл байрамы ет32 2г2р,

  Был а4ас б0т23ен2 л2 к2р2к.

  Шыршы7ай би62ген эшл2п

  Т1рг2 элеп 7уй3а8 бик 32йб2т.

                              (Берг2л2п «Шыршы» йырын йырлап,  бейей62р)

  Шыршы 7упшы кейенг2н,

  Бе6г2 7уна77а килг2н.

  «йл2н2бе6 тир2л2п,

  Йырлашабы6 берг2л2п.

  8 - се бала.

          Был 7орамала4ы би62кте

                                      Б1р2н2ле 0й ти62р.

          Урта3ында4ы уса7, й2 3ыу

                                      К1рк2м йорттар6ы би62р.

  9 - сы бала.                              Уры9 квадраты – и8 арыу би62к,

                   )см0й0ш 7ара т09т2 була.

                      !62кт2ге квадрат, та9малар

                       Я7тыра7 т09т2р мен2н тула.

   10 - сы бала.                                  

                         Борон4о уры9 би62ге

    Алмаз би62кле булыр.

                       Квадрат эсенд2 квадрат                

  Т09л0 би62кк2 тулыр.

   11 - се бала.                       Маймыл т2п2йе би62ге       

  Б2п2й62р 0с0н 7ы6ы7лы.

  «г2р берг2 тоташтыр3а8,

  Булыр тул7ын орнаменты.

  12 - се бала.                         К1кт2ге йондо66ар4а 7арап,

  И9е8 китм2ле, ду97ай,

                                                « Йондо6 » би62кле 7орама

  Бул3ын ине 32р йортта.

  (Йондо6 тура3ында  я84ы6 йыр баш7арыла)

  13 – с0 бала                         Шахмат би62ген2н тора

    Бе66е8 матур яулы7тар.

       Т0рл0 т09т2ге квадраттар

                                                К166е8 яуын алалар.

  (Яулы7 бейе1ен баш7арыу)

  )л2с2й. Шулай итеп, борон 32р би62кк2 м242н2 3алын4ан. Баш7орттар 6а баш7а халы7тар ке1ек,  би62кт2ренд2 т2би42тк2 30й01 мен2н 19емлект2рг2, хайуандар4а, ер а9ты байлы7тарына, й2ш2г2н йорттарына,  хатта к1кт2ге йондо66ар4а ла 6ур и4тибар бирг2н. Би62кт2р 62 бына шулай барлы77а килг2н.

  Аула7 0й62 7орамалар 7орап,  йыр йырлап, бейеп, к18ел асып й2ш2г2нд2р борон4олар.

  ?ы66ар:  )л2с2й,  шаян  та7ма7 йырлап алайы7 2ле:

                                                                             ( Халы7 йыры «Сафия» к0й0н2)

  Байрамы4ы6 матур ик2н

             Бе66е к0тт0г06м0 2лл2.

  Килдеге6 62 ултыр6ы4ы6,

  Тамыр й2й6еге6ме 2лл2.

  )л2с2й, 7ара 2ле,

       Беренсе урын бе6г2.

                                    О7ша3а7, та4ы килербе6,

           Булырбы6 та4ы берг2.

  )л2с2й.  Б0г0нг0 байрам4а 7орап килтерг2н 7орамалары4ы6 ми82 бик о7шаны. Та4ы ла 7орамалар 7орар4а 0йр2неге6. Б0г0нг0 байрамда 7атнаш7ан балалар6ы 7отлап 7орама 7улъяулы7тар б1л2к ит2м. Р2хм2т 3е6г2, балалар.

  ?ы66ар:  )л2с2й, бе6 7орама тура3ында   шаян м272лд2р 62 бел2бе6:        

  Кешене 7орама3ына  7арап ба3алама, эшен2 7арап ба3ала.

  ?ораманы8 матурлы4ы т090н2 7арап, кешене8 матурлы4ы эшен2 7арап.

  ?улы8дан эш кит32, 0й08д2н 7орама кит2.

  О9та 1л32, 7орама3ы 7алыр.

  ?ораманы байрамда 3анай6ар.

  Тауары8 мен2н ма7танма, 7орама8 мен2н ма7тан.

  «крен 7орама3ын тегер, 7ы6ыу ебен б0т0р0р.

  О9та кешег2 етмеш т0рл0 7орама ла а6.

  ?орама 0й62, кеше хе6м2тт2 к1рен2.

  ?орама3ы6 – донъя й2м3е6.

  )л2с2й.  Балалар, баш7орттар6ы8 йола3ы буйынса  32р бер байрам к18елле с2й эсе1 мен2н тамалан4ан. Р2хим итеге6, т2мле с2й табынына.

  Зилдә «хм26и2 7ы6ы М21литова

  т2рби21и эшт2р буйынса директор урынба9ары,

  башлан4ыс кластар у7ытыус ы3ы,

  Учалы районы М29к21 урта м2кт2бе


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Ҡаҙ өмәһе байрамы-йолаһы

  Ҡаҙ өмәһе байрамын үткәреүселәргә ярҙамға! (на башкирском языке)...

  Сәсеү менән бәйле йола

  Маҡсаты:1. Боронғо йола – иген сәсеү  йолаһын күрһәтеү.2. Ғаилә йылына  бағышлап,  алдынғы игенселәр ғаиләһе менән таныштырыу....

  Фәрит Иҫәнғолов ижады буйынса тест һорауҙары, 4 класс

  Туған әҙәбиәттән Фәрит Иҫәнғолов ижады буйынса тест һорауҙары, яуабы менән...

  Башҡорт теленән олимпиада һорауҙары

  Башҡорт теленән олимпиада һорауҙары (4кл)...

  Башҡорт теленән олимпиада һорауҙары

  Башҡорт теленән олимпиада һорауҙары (4кл)...

  Асы халҡының борондан ҡалған кәсебе ,, Тоҙ ҡайнатыу ,, йолаһы менән танышыу.

  Йыр менән балалар, өләсәй сәхнәгә сығалар:    “ Ауыл көйө&rdquo...