Главные вкладки

  Сценарий Новогоднего утренника для учащихся начальных классов
  классный час (1 класс) на тему

  Эренчин Урана Сарыг-ооловна

  Сказочное шоу-представление о новогодней ёлке на тувинском языке. 

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл сценарий о ёлке715.13 КБ

  Предварительный просмотр:

  О-Шынаа ортумак  ниити билиг школазы

  Эге класстарга

  утренник

  http://kilat.ru/prazdniki/noviy-god/novyj-god-96.gif                           C:\Documents and Settings\XP\Рабочий стол\Всё для школы\Фото\Новый год\Новогодние\otkr10.jpg

                                                   

                                                              Сценарийни тургускан

                                                               эге класстар башкызы

                                                                 Эренчин Урана Сарыг-ооловна

               

                                                       Декабрь

  2014-2015 өөредилге чылы

  Чаа чылдың байырлалы.

  Киржикчилери: Улуг Баба-яга, бичии Баба-яга,  Аът,  

                              Хой, Фея, башкарыкчы 1, Цыганочка,  

                               башкарыкчы 2.

  Башкарыкчы 1

                                         Эргим чаштар ада-ие

       Эртиңер-ле моорлаңар-ла,

     Чаңчыл болган байырлал

  Чаа чылдын ёлказынче

    Чалап тур бис, бээрлеңер

   Шагы четти шымдаңар!

  Башкарыкчы 2

     Чараш солун байырлал

  Чаа чылдың ёлказынче

  Бичии чаштар силерни

   Шивижигеш чалап тур,

  Далажыңар, шымдаңар!

  Башкарыкчы 1

     Байылалче далажыр дээш,

       Бажыңнардан маңаа чедир

    Чаактарыңар, думчууңар,

   Чаптанчыг чаш арныңар

          Доңа бергеш, кызыл кылдыр

  Долбаналы берип-дир.

  Башкарыкчы 2

    Шиник чараш шиметтинген

   Чингир ногаан шивижигеш

  Чыглып келген чаштарга

  Дыка өөрүп амырап тур

  Башкарыкчы 1         Экии, шупту уруглар,

  Экии, ногаан шивижигеш.

   Эки хүннүң мендизи-биле

                                       Эргим ада-иелер!

  Башкарыкчы 2         Инелерлиг шивижикте

  Илчирбелер, ойнаарактар

        Ак, көк, кызыл, ногаан, сарыг

    Алдын оттар чайыннап тур.

  Башкарыкчы 1        

  Тоолчургу оюн чокта

             Байырлал-даа чалгааранчыг.

                Солун болгаш хөглүг кылдыр

          Тоолчугаштан көргүзээли.

  Залче улуг, биче Баба-Ягалар кире  халчып кээр. Олар ёлканы дээскиндир аялга аайы-биле танцылап маңнажып турар.

  Башкарыкчы 2    Чүү болу берди, кымнарыл бо?

  Улуг Баба-Яга    -Аа! Бо ёлканын чаражын! Кошей Бесмертныйга

                                  аппарып бээр болзувусса дыка амыраар.

   

  Бичии Баба-Яга   -Ийе-ийе, бо ёлка бистиң болур. Мону алыр бис.

                                  Мен балды-биле кезип эгелээйн бе?

  Улуг Баба-Яга     - Мында кижилерниң хөйүн аа, чүнү канчап

                                    турарлары ол?

  Башкарыкчы     - Бо канчап бардыңар? Мында бичии уруглар

                                   ёлказы болуп турар чүве-дир, чаа чыл эрттирип

                                   тур бис, чайлап бериңер!

   Бичии Баба-Яга    - Чок-чок, кымга-даа чайлап бербес бис. Бис  бо

                            ёлканы алырывыс ол. Силер та канчалыңар, билбес

                            бис. Силерни-даа дыңнавас бис. Дүрген-дүрген че,

                            аазатпай, дүрген бо ёлканы аптаалы,  дүрген хөдел.

  Башкарыкчы – Чоп кончуг кулугурлар боор, туткаш хүлүп

                               кааптаалыңарам, уруглар. Че-ве!

   Улуг Баба-Яга       -Ой-ой уруглар! Бисти өршээп көрүңер, ам        

                                 ынчанмас бис. Буруулуг болдувус. Бисти салып

                                көрүңер, оон башка Кошей Бесмертный ат кылыр

                                Силер Соок-Ирей биле  Харжыгашты манап тур

                                силер бе? Бис оларны көрдүвүс. Силерже кел

                                чыдар чорду. Оларны бээр эдертип эккээли бе?

                                Ынчангаш бисти салыптыңар.

  Башкарыкчы  

                             Че, уруглар буруузун миннип турар шээй, ам

                             канчаар, салыптар бис бе? Харжыгаш биле Соок-

                             Ирейни көрген улус-тур, эдертип келзин бе,    

                              уруглар?

  Баба-ягаларның  хүлүүн чешкеш, чорудуптар. Эжик соктааны дыңналыр.

  Аът  кирип кээр.

  Аът                    - Экии, уруглар! Мен мында школачылар байырлал

                               эрттирип турар деп дыңнадым. Мээң чылым төнүп

                               турар, ынчангаш мен дараазында үнер чыл-хойну 

                              дилеп чор мен. Чылды хүлээдирим ол, силер              

                                Хойну көрдүңер бе?

  Башкарыкчы     Ийе, манаа келир кылдыр чалаан улус бис, ам

                                чедип кээр, бичии манаңар.

  Аът                    - Манаарга үрү кончуг-дур, чалгааранчыг,

                               ынчангаш  мен силерге, оюндан    ойнадыптайн.

                               Мен силерге орус дыл кырында шүлүк чугаалап

                              берейн, мен эгелеп берип турарымга силер

                               төндүрер силер.

  Есть одна игра для всех

  Я начну стихи сейчас

  Я начну, а вы кончайте

  Хором дружно  …  (отвечайте!)

  На дворе снежок идёт

                   Скоро праздник  …  (Новый год)

  Мягко светятся иголки

                Хвойный дух идёт от  … (ёлки)

  Белоус и красный нос

  Под ветвями …   (Дед Мороз)

  И верхушку украшая

  Там сияет как звезда

  Очень яркая большая

  Пятиконечная … (звезда)

  Ну и ёлка просто диво

            Как нарядна и …   (красива)

         Говор песни звонкий смех

                      Поздравляю с Новым …   (годом)

                      С новым счастьем сразу …   (всех)

  Башкарыкчы:

   - Мен база силерге айтырыглар салыптайн;

   - Кыжын пага чүнү чиирил? (чүнү-даа чивес, кыжын ижээр)

   - Кыжын чараа-чечен чүнү канчаарыл? (Удуур)

   - Чүү деп кушкаш кыжын оолдарлыг боорул? (клёст)

  - Ёлка чүнүң-биле төнгенил? (а)

   - Койгун кыжын , чайын кандыг өңнерлиг боорул? (ак, бора)

  -  Америкада, Англияда Соок-Ирейни кым дээрил? (Санта Клаус)

  - Францияда  Соок-Ирейни кым дээрил?(Пэр Ноэль)

  - Төөгүде Соок-Ирейни Великий Устюг деп черде  чурттап турар  

   деп турар. Ол 200 ажыг харлыг. Ооң уруу Харжыгашты ооң  

   правнучказы деп турар.

  - Россияның Соок-Ирейи-биле Санта Клаустуң ылгалы чүл?

  (Соок-Ирей кырган, а Санта Клаус аныяк, хеви база ылгалдыг

  -Санта Клаус кайда чурттап турарыл? (Лапландияда)

  - Россияның Соок-Ирейиниң транспорту чүл? (Тройка- 3 ак кошкан шанактыг аъттар)

  -  Пэр Ноэльдиң транспорту чүл? ( 3 кошкан ивилер)

   Пэр Ноэль кээрде кайын чедип кээрил?(Дээрден)

  Соок-Ирейниң тудуп чоруур дангыыжын чүү дээрил? (посох)

  - Соок-Ирейниң эдертип алган уруу чүзүл? (правнучказы)

  Эжик соктаан дааш дынналыр. Баба-Ягалар мегелеп Соок-Ирей биле Харжыгаш кылдыр кеттинип алган келир.

  Улуг Баба-Яга       -Мен силерниң Соок-Ирейиңер-дир мен, экии!

  Бичии  Баба-Яга    - Мен силернин Харжыгажыңар-дыр мен.    

  Башкарыкчы        - Чүге идик-хевиңер хирлиг чүвел?

                                 Бистин манап турар Соок-Ирейивис,

                                 Харжыгажывыс мындыг-даа эвес чуве. Уруглар

                                  бо шынап-ла бистин манап турган

        аалчыларывыс Соок-Ирей биле Харжыгаш-тыр бе? Эки танып көрүңерем. Каям шупту бүзээлептиңерем, туткаш даштыкы хевин ужулгаш, көрүптээлиңер. Аа, чүдээн але мегечи, демги маңаа келген Баба-Ягалар шээй. Кончуг кулугурларны ам-на сывыртаптаалаңар, биске шаптык катпас кылдыр.

  Башкарыкчы      - Каям бо Баба-Ягалар черле арай айыылдыг

                                 хевирлиг улус-тур. Та  чүү болуп турар чүве.

                                 Цыганочканы чалап алгаш, көзерден салдыртып  

                                 көрээлиңер. Цыганочка бистиң Соок-Ирейивис

                                 читкен, дыка үр келбейн тур, байдал черле анаа                          

                                 эвес ышкаш-тыр билип көрүңерем.

  Цыганочка.         – Аа, кончуг кулугурларны!

   Көзер салгаш, көөр.       Боларны Кошей Бесмертный айбылапкан шээй .

                                Улуг, бичии ийи Баба-Яганы ёлка, Соок-Ирей,                          

                                Харжыгаш тып эккелиңер, Чаа чыл байырлалы

                               эрттирер бис, куруг кээр болзунарза хоржок дээш  

                               чортупкан-дыр. Соок-Ирейни аргада баглап кааш,  

                               ам бо чараш ёлканы алыр дээш, чадап турар улус-  

                               тур. Харжыгаш дуза дилеп, аңнар эдертип алган

                                Соок-Ирейже бар чыдар чүве-дир.

  Башкарыкчы    -Ммм… Боданып көрээлиңерем черле.

                                Ынчаарга ам бистиң аравыста күштүг, сүрлүг

                                амытаннар  бар бе?...( Адыг, арзылаң, пар)   Олар

                                баргаш Соок-Ирейни   хостажып эккелзин.

                               - Цыганочка, ам  Аът Хойну дилеп чоруур, ол

                                база саадап тур ийин, көрүп көрүңерем.

  Цыганочка.          – Аа, хойну бөрү тудуп алган салбайн турар

  Көзер салгаш, көөр      шээй, аңаа ам чүгле Фея дузалап болур-дур.

                                 Мен ам чоруткаш, Феяны тып эккээйн.

  Үне халааш Фея-биле кирип кээр.

  Фея                    Хөөкүй Хойну бээр чоруп олурда, бөрү тудуп

                              алган. Илбилеп тургаш, адырып алдым. Аът 

                              бээр кел.

   

  Аът                  -Мен-даа чылымны төндүрдүм. Бо чыл дыка эки чыл

                             болду. Тыва Россияга каттышкандан бээр 100 чыл 

                            оюн база эрттирди. Бо чылын аъш-чем-даа элбек

                            болду.  Школада уруглар  база эки өөренип турар.

                           Чылды сеңээ хүлээдип тур мен, Хой. Мен чоруптайн.

                            Чедиишкиннерни кузедим. Байырлыг!

  Хой                 - Чаа,  календарь ёзугаар хүлээнип алдым. Чогум

                            Чөөн чүк  улузунуң календары-биле  Шагаада

                            хүлээнчир болгай. Бо чылды кончуг эки эрттирер

                            мен…        

  Хой  шупту Хой хеви кеткен уругларны эдертип алгаш Соок-Ирей биле Харжыгашты эккээр дээш чоруптар.

  Башкарыкчы.    –

  Кылын харны сүзе базып

       Кайда чор сен, Соок-Ирей?

                                        Каас шиви манап туру

           Кажан биске аалдап кээр сен?

  Соок-Ирей кырган-ачай

  Сонгу чүктен үнүптүң бе?

  Белек-селээң чүктеп алгаш,

  Белде, шатта, кайда чор сен?

    Хады пөштүг тайгалардан

          Харжыгажың – чараш кызың

  Каас урууң эдертипкеш,

           Кажан биске чедип кээр сен?

  Чараш шиви каастаныпкан

  Чайыналдыр чырып туру.

  Соок-Ирей келир чыгаан

  Доозавыс манап тур бис.

  Тывызыктан сала кааптайн

  Кымнар кончуг тывар эвес.

  Дыңнаңар че, тывыңар че

  Тывызыымны ыда кааптайн.

  1. Чаа чылда чалаттырды,

           Чайгы хеви хевээр келди.  (Шиви)

  2. Соокта чочая бээр

     Чылыгда чындыя бээр.   (Дош)

  3.Холу чокта, буду чокта

     Кончуг чараш чурук чураан.  (Хыраа)

                          Хенертен залда хамык оттар кыва бээр.

                         Соок-Ирей биле Харжыгаш чедип кээр. Ураа!!!...

  Соок-Ирей    Соок хаттыг, кылын харлыг

                          Сонгу доштуг океандан

                          Даглар ажыр, хемнер кежир

                          Каш хонук чоруп келдим.

  Дыттар, пөштер чаны-биле

  Дыка-ла үр чоруп келдим.

  Каас уруум, кежээ уруум

  Харжыгажым база келди.

                              Чаа чылдың ёлказынче

                              Чалааныңар дыңнап кааш-ла

                              Харжыгажым эдертипкеш,

                              Хавым чүктээш, чедип келдим.

  Орук узун ырак-даа бол

  Озалдавайн чедип келдим,

  Оолдарым силерни дээш,

  Орук ыраан эскербедим.

  -Экии уругларым! Таптыг-ла бир чыл болгаш келдим. Чаа чыл-биле!

  Харжыгаш    

                         Соогу күштүг, шуурган хаттыг

                         Сонгу чүктен үнүптүвүс.

                         Хоорай, суурлар кезип-кезип

                         Кончуг солун чүүлдер көрдүм.

  Кырган-ачам Соок-Ирей

  Кырган кижи хоржок дээштиң

  Хавын долдур белээн тутчуп

  Кады-ла бо чедип келдим.

                               Кылын харны сүзүп чорааш,

                               Кышкы соокту тогбайн – даа

                               Кызыгаарда шынаа черде

                               О-Шынаада келдивис бо.

  Шимеп дерип каастап алган

  Шивижикти долгандыр

  Ыры, шүлүк, танцы самдан

  Ындыналдыр бадыраалы.

                              Шивижикти дээскиндир

                              Чиртиледир ырлап самнаал.

                              Кырган-ачай Соок-Ирей

                              Кымны мурнай шаңнаар эвес.

  Башкарыкчы            Койгун, дилги аңнар бо-дур

                                       Холдарындан четтинипкеш,

                                       Даянгыыжың дыңзыг туткаш,

                                       Танцыла-ла кырган-ачай.

  Өөрүп хөглеп ойнаары дег

  Өөрүшкү каяа турар

  Оолдар, кыстар дөгеревис

  Оюннардан ойнаалыңар.

  Ам ЧАА ЧЫЛ дугайында ырылардан ырлажып көрээлиңерем.

  (Фонограмма-биле)

    Елочка (1 класс)

  Маленькой елочке                            Бусы повесили

  Холодно зимой                                  Стали в хоровод

  Из леса елочку                                  Весело, весело    

  Взяли мы домой                               Встретим Новый год

  Сколько на елочке

  Шариков цветных

  Розовых пряников

   Шишек золотых

  Елочка (2 класс)

  В лесу родилась елочка                                  

  В лесу она росла                                  

  Зимой и летом стройная                  

  Зеленая была                                      

     

  Метель ей пела песенку

  Спи ёлочка бай-бай

  Мороз снежком укутывал

  Смотри не замерзай                              

  Трусишка зайка беленький

  Под елочкой скакал

  Порою волк, сердитый волк

  Рысцою пробегал.

             Шивижигеш   ( 3 класс )XTREE31

       Чидиг ине бүрүлерлиг

       Чиңгир ногаан чараш өңнүг

       Эзим чурттуг шивижигеш      

       Экивеңер, экивеңер.

                                  Салбак болгаш  илчирбелер

                                  Саазын аъттар, көге-буга

                                Челээш өңнүг сайылгаан дээш

                                 Черле каазың кайгамчык-тыр

          Соок-Ирей чанымда бо

         Солун белек  үлеп туру

         Найыралдыг  ажы-төлдер

         Наадымныг чаа чыл амыр

                                   Аалдап келген ёлка биске

                                   Алдын хүнден артык чырык

                                    Сеткилдерни өөртүп  келир

                                   Сесерликтин сечээ дег сен

                   

  Отличниктер шаңнаарда …

  Чүгле бешке өөренир

  Угаанныглар кымнарыл ол?

  Эң-не эки өөренир

  Эреспейлер кымнарыл ол?

  Тергиин эки өөренир

  Генийлер кымнарыл ол?

  Ударниктер шаңнаарда …

  Дөртке бешке өөренир

  Төлептиглер кымнарыл ол?

  Угаан мээзи сайзыраңгай

  Ударниктер кымнарыл ол?

  Соок-Ирей  

                            Самнап, ырлап, шүлүктээн

                            Маска кеткеш, ойнааннарны

                            Шаңнаваска кайын боорул,

                            Каям уруум, Харжыгажым,

                            Хавың ажып, үжеп көрем    

                            Шаңналдардан берип көрем.

  Башкарыкчы     Аржай буурул Соок-Ирей

                                Арбын белээн үлеп берди.

                                Чаштар-биле байырлажып

                                Чанар өйү чедип келди.

  Амдыы чылын шак бо өйде

  База катап чалап аар бис.

  Сеткил хандыр хөгледивис

  Четтирдивис Соок-Ирей.

  Мага хандыр ойнадывыс

  Байырлыг че, Соок-Ирей.

   

  C:\Documents and Settings\XP\Рабочий стол\Всё для школы\Фото\Новый год\18014338_big.jpg

                                     


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Сценарий новогоднего утренника для начальных классов.

                                    «Кто Снегурочку заменит?» Действующие лица;-Ведущий ...

  Сценарий новогоднего праздника для начальных классов.

  Сценарий проведения ёлки для начальных классов. Включает в себя подборку стихотворений, номеров и слов ведущей. Праздник прошёл на "Ура!", всем очень понравилось....

  Новогоднее поздравление учащихся начальных классов

  Ежегодно ребята ДО школы поздравляют учащихся начальных классов с наступающим Новым годом....

  Сценарий новогоднего праздника для начальных классов.

  Надеюсь, что данная разработка без особого труда поможет кому то провести весёлый праздник ....

  Сценарий Новогоднего утренника в начальных классах.

  Сценарий проведения Новогоднего утренника "В гостях у сказки" в 3 классе....

  сценарий новогоднего утренника в начальных классах "Новогоднее похищении Д.М. и Снегурки"

  сценарий очень интересный, веселый. действующих лиц немного....

  Сценарий новогоднего утренника в начальных классах

  Сценарий новогоднего утренника в начальных классах...