Главные вкладки

  Тыва дылга ажык кичээл. И деп ун болгаш Ии деп ужуктер.
  план-конспект урока (4 класс)

  Урок проведен 15.11.2017 в 4 "б" классе для городского методобъединения учителей. 

  Скачать:


  Предварительный просмотр:

  Кичээлдиё темазы: И деп \н болгаш И,и деп \ж\ктер.

  Сорулгазы:

  1. Уругларны чаа \нн\ё \ж\\-биле таныштырар. Ол \нн\ с=ст\ё иштинден шын дыёнап, ылгап билиринге чаёчыктырар.

  2. Уругларныё дыыжызын, аас чугаазын, кичээнгейин, медерелдиг номчулгазын, с=с курлавырын байыдар.

  3. Уругларны бот-боттарын х\нд\лежип, дириг амытаннарга ынак болурунга кижизидер.

  Чедип алыр сорулгалар:

  Предметтиг: уругларга чаа \нн\ с=стер иштинде шын ылгап, адап, тодарадып, характеристиканы кылып билир ужурлуг. С=з\глел иштинден чаа \ж\кт\г с=стерни тып билир ужурлуг.

  Метапредметтиг: дириг амытаннарга ынак болурунга кижизидер.

  Регулятивтиг: уруглар кичээл \езинде бодунуё болгаш ==р\н\ё ажылын, харыызын шын \нелеп билир ужурлуг.

  Арга-методтары: оюн, тайылбыр, к=рг\з\г, анализ-синтез.

  Кичээлдиё чорудуу:

  I. Кичээлге белеткел (релаксация).

  Б=г\н бистиё кичээливис дыка солун. Бисте аалчылар кылдыр башкылар келген. Башкыларже к=ргеш, мендилежип к=рээлиёер. Бо х\нч\гешче к=ргеш, х\л\мз\р\п, ооё чылыг херелдерин бодуёарже сиёирип алгаш, эштериёерже х\л\мз\р\ёер. Мындыг эки байдал-биле кичээливис эгелээлиёер.

  2. Кичээлдиё темазын тодарадыры.

  Тывызыкты тыпкаш, кичээливис темазын билип алыр бис.

  К=к анайым х=не с==рткен.

  Х=не дээрге баг дээн-дир.

  - Ине ч\ге херегил? (дааранырынга херек)

  - Даараныры, кезери, чарары – ажыл-дыр.

  - Ине дээрге ажыл кылыр херексел-дир.

  Кичээлде ч\н\ ==ренир-дир бис? (И деп \н, И, и деп \ж\ктер-биле таныжар бис).

  Кичээлдиё темазын эки билип алыр дизе ч\н\ сагыыр ужурлуг бис? (Кичээнгейлиг болур, эштериниё харыызын дыёнаар, айтырыгларга тода харыылаар, олудундан алгырбас, бот-боттарын дыёнажыр).

  3. Чаа тема.

  И-не. Каш слогтан тургустунганыл? (Ийи).

  - Бирги слогту адаёар. (И).

  - И деп \нн\ адап турда, аас кызыы ажыттынар, ынчалза-даа аас иштинден \нген хей шаптыкка таварышпайн хос эрте бээр.

  - Кандыг \н-д\р? (ажык \н).

  - И деп \н кирген с=стерден адаёар.

  - Инек, идик, илиир, чинчи, чимис, чиир, чигир.

  - И с=стерниё эгезинге, ортузунга, с==л\нге-даа турар.

  4. Сула шимчээшкин. «Сигенчилер».

  Сигенчилер, сигенчилер

  Сиген кезип кирипкен.

  Кадыырлары: сыг-сыг,

  Сигеннери: шиг-шиг.

  Бирээ, ийи, \ш.

  5. Ном-биле ажыл.

  Ам уруглар силерни номнуё 42 дугаар арынында слогтарны номчуптарын дилеп тур мен.

  И-ии                чи-чии

  Ми-мии        ли-лии

  6. С=стерни номчуулуёар.

  ис                чи-мис                чиир

  ис-чи                си-лос                саар

  и-мир        чиир                        чаар

  7. Словарлыг ажыл.

  С=стер аразында билдинмес с=стер бар-дыр бе?

  Чимис – ол дээрге яблоко, груша.

  Имир – караёгылай берген.

  Силос – витаминниг мал чиир сиген (кукурузага тарымал тоорукту холуп каан).

  8. Домактар-биле ажыл.

  Ма-на, ма-на, Амыр. Амыр манаар. Чинчи саар. Мал сула, силос чиир.

  1. Башкыныё аянныг номчулгазы.
  2. Уруглар деёге болгаш илчирбелеп номчуур.
  3. С=з\глелдиё утказынга айтырыглар.

  - Уруглар кайда келгеннерил? (Фермада).

  - Уруглар кымга дузалажып келгеннерил?

  - Амыр дээрге ч\н\ё шола адыл? (Инектиё).

  - Бо уругнуё ады кым-дыр? (Чинчи).

  _ Оолга аттан бериёер.

  Ч\ге чамдык дириг амытаннарны азырал дириг амытаннар дээр? (Ч\ге дизе олар кижиниё чанында, кижи оларны азырап турар).

  - Силер дириг амытаннар азырап турар силер бе?

  - Чамдык улус ыттарны, диистерни азырап алгаш, оон кудумчуже \нд\р октапкан боор. Силер болза канчаар силер? (Уругларныё харыызы).

  9. Бот ажыл.

  1) л, у, о, м, ч, у, с, н, ы, р, а, \

  2) ч.н, с.н, м.л, н.м

  3) ис, имир, Амаа, чиир

  10. Кичээлдиё т\ёнели (рефлексия).

  - Таныжып алганывыс И деп \н кандыгыл? (Ажык \н).

  - С=ст\ё кайызынга туруп болурул? (Эгезинге, ортузунга, с==л\нге).

  - Дириг амытаннарны канчаар ужурлуг бис?

  - Б=г\н кичээлде чаа ч\н\ билип алдыёар?

                  


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Тыва дылга ажык кичээл "Демдек ады"

  Ажык кичээл  "Демдек ады"...

  Тыва дылга буян-кичээл

  Тема: Сос иштинге ажык эвес уннернин ужуктерин бижиири. Сорулгазы: ыыткыр болгаш дулей уннернин сос иштинге эптежир, каттыжар, аянын бижип билиринге ооредир; ооренген чуулдерин катаптаар; состернин шы...

  Ажык кичээл темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер

  Ажык кичээл   Темазы: М деп ун болгаш М, м деп ужуктер  Тоора-Хем 20013Тыва дылТемазы: М деп ун болгаш М, м деп ужектерБашкызы: Самия Хорагай ВикторовнаКлазы: 1 «Г»Сорул...

  3- ку класска Тыва дылда ажык кичээл "Демдек ады"

  Кичээлдин темазы: Демдек ады. Катаптаашкын.Сорулгалары: ·        ооредилге талазы-биле: демдек адын катаптаар;·        кижизидикчи: ооредилг...

  Тыва дылга маргылдаа кичээл. Темазы: «Домактын чугула кежигуннери»

  Тыва дылга маргылдаа кичээл. Темазы: «Домактын чугула кежигуннери»...

  тыва дылга кичээл Сан ады оон ужур утказы

  Темазы: Сан ады оон ужур утказы...

  3-ку класска тыва дылда ажык кичээл.

  3-кү класска тыва дылда ажык кичээл.Тургусканы: Чулдум Аржана АндреевнаБолур хүнү: 14.02.2019 чыл.Кичээлдиӊ темазы: Сан ады.Ниити сорулгазы: Сан адыныӊ утказы болгаш айтырыглары-биле таныштырар....