Главные вкладки

  Проверочная работа по родному языку для 4 класса.
  учебно-методический материал (4 класс)

  Шожунчап Елена Кок-ооловна

  Проверочная работа по родному языку для 4 класса.

  Скачать:


  Предварительный просмотр:

  4 класска тыва дылда хыналда ажыл.

  1. Чуве ады деп чул? Дурумун бижи.

  1. Дараазында домактардан чуве аттарын ушта бижээш санын, падежин айтыр: Бажынывыс чанында чодураада кушкаштар мыжыражы-дыр.  Катянын партазынын кырында шокар пенал чыдыр.  Часкы уеде шупту кижилер огородун олуртуп эгелээр.

  1. Ат орну деп чуд? Дурумун бижи.

  1. Мен, ол деп ат оруннарын падежтерге оскерт.

  1. Кажаа деп состун фонетиктиг сайгарылгазын кылыр.

  1. Кажаа деп соске торел состер тывар.

  1. Кажаа дугайында чугааны  падежтер аайы-биле тургузар.

  1. Бердинген состернин антонимнерин (удурланышкак уткалыг состер) бижи:

  Кежээ - …  , томаанныг - …  , бедик …  , узун - …  , кидиргей - …  , хоюг - …  , оожум - …  , тас - …  , алгырар - …  , чанагаш - …  , амыраар - … .

  1. Бердинген состернин синонимнерин (чоок уткалыг состер) бижи:

  Кежээ - …  , томаанныг - …  , бедик …  , алгырар - …  , кидиргей - …  , хоюг - …  , оожум - …  , чанагаш - …  , амыраар - …  .

  1.  Дараазында домакты домак кежигуннеринге болгаш чугаа кезектеринге сайгарар:

  Сериин салгын кежээликтей Саян сыннарындан хадымарлай бээр.

  1.  Состерни тургузуу-биле сайгарар: салгынчыгаш, тооруктаар, ивижилернин, дашчыларга, бижиктиг, балдыжык, каралыг.

  1. Малчыннар кайнаар кожерил?

  Кыжын - …  , чазын - …  , чайын - … , кузун - …  .

  1.  К деп ужуктен эгелээш к деп ужукке тонген 7 состен бижи.

  1. Тыва дугайында кыска чогаадыгдан бижи.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Проверочные работы по русскому языку 4 класс

  Это проверочные работы по русскому языку для 4 класса по программе "Школа 2100"....

  ПНШ Проверочные работы по русскому языку (4 класс)

  Проверочные работы по русскому языку 4 класс...

  Проверочная работа по русскому языку, 2 класс "Правописание частей слов"

  Работа проводится после завершения темы "Правописание частей слова" во 2-м классе. Проверочная работа основывается на программе "Начальная школа XXI век"....

  Проверочная работа по родному языку для 4 класса на тему "Состав слова"

  Проверочная работа по родному языку дла 4 класса на тему "Состав слова"...

  Проверочная работа по родному языку для 4 класса на тему "Имя существительное"

  Проверочная работа по родному языку для 4 класса по теме "Имя существительное". На тувинском языке....