Главные вкладки

  Открытый урок по литературному чтение на родном языке в 4 классе.
  план-конспект урока (4 класс)

  Тыва тоолдар делегейинче аян-чорук.

  Тайылбыр методу, болуктеп ажылдаары, класс-биле ниити ажыл.

   

  Скачать:


  Предварительный просмотр:

  Номчулгага ажык кичээл.

  Темазы: Тоол «Уш чуул эртемниг оол»

            Башкынын ажыл-чорудулгазынын сорулгазы

  Ооредиглиг: тыва улустун аас чогаалы болур «Уш чуул эртемниг оол» деп тоолдун идейлиг утказын билиндирер;

  Сайзырадыглыг: уругларнын харылзаалыг бодун болгаш эштерин унелеп билирин, логиктиг боданыышкынын, сайгарып, деннеп, туннеп билирин, бот-тывынгыр чоруун, бот-идекпейин кодуруп сайзырадыр;

  Кижизидиглиг: мерген угаанныг, хундулээчел мозу-шынарлыг чорукка, келир уенин амыдыралчы туруштуг кижизин хевирлээр; оске кижилернин узел-бодалын дыннап, унелеп билир, ак сеткилдиг, быжыг тура-соруктуг, толептиг аажы-чанныг болурунга кижизидер;

  Кичээлдин хевири:

  Чаа тема тайылбыры.

  Планнаттынган туннелдери

  Предметтиг: кичээлдин сорулгазын салып тургаш кичээлге, ооредилгеге уругларнын сонуургалын оттурар.

  Метапредметтиг-комуникативтиг: бодунун бодалын шын, дес-дараалаштыр тургузуп тургаш, чугааны чогаадып, чуруп тургузары, билиин сайзырадыры.

  Регулятивтиг: бодунун кичээлге кылган ажылын хайгаарап, бодунун билиинге дууштур унелеп билири.

  Ооредирирнин аргалары болгаш хевирлери:

  Тайылбыр методу, болуктеп ажылдаары, класс-биле нити ажыл.

  Ооредиглиг курлавыр:

  1. Литературлуг номчулга ному 4 класс.
  2. 1-4 класстарга номчулга программазы.
  3. Улегер домак.

  Кичээлдин дерилгези: мультимедийлиг проектор, презентация, унелел карточкалары.

  Кичээлдин чорудуу.

  1. Организастыг кезээ (психологтуг угландырышкыны)

  Слайд 2.

  Конгавыс-даа дынзыг эдип,

  Кичээливис эгеледи.

  Кичээнгейни хаара тудуп,

  Коргенивис сактып алыыл.

  Чангыс-даа чуул эрттирбейн, кончуг таптыг дыннаалынар.

  Номувусту эптиг салгаш, саат чокка номчуулунар.

  Мотивация.

  Оюн «Илбичи мен!»

  - ам оюн ойнаар бис. Силернин сагыш-сеткилинер кандыгыл, билип алыксап тур мен. Ооруп-амырап турар силер бе, азы? Чуге амырап турарынарны мен тывар мен. Бир эвес шын тып алган болзумза, адыжынарны часкаар силер.

  -силер амырап турар силер, чуге дээрге дыка чараш силер? (часкаар)

  -силер амырап турар силер, чуге дээрге богун аалчылар келген? (часкаар)

  -силер амырап турар силер, чуге дээрге эн-не угаанныг силер? (часкаар)

  -сагыш-сеткиливис дыка эки-дир. Ынчаарга оорениринге белен бис. (часкаар)

  Онаалга хыналдазы. Катаптаашкын.

  2. Билиглернин актуалдыы база шенелде ооредилге кылдыныы.

  1. кичээлдин темазын, сорулгазын тодарадыры.

  -Экранда состерже кичээнгейлиг коруп корунерем уруглар.

  -Дараазында бердинген состерден чуу ады унуп кээр-дир?

  -бердинген состернин дузазы-биле богунгу ооренир темавыс билип алыр бис.

  - шын-дыр эр-хейлер, «Уш чуул эртемниг оол» оолдун чуруу слайд

  -ам бо чуу-дур уруглар? (тоол)

  - тоол чуге хамааржырыл? (тыва улустун аас чогаалынга)

  Слайд 3.

  - богун бис кичээливисте, улустун аас чогаалынын бир хевири болур, тоол-биле таныжар бис уруглар. Тыва тоолдар оранынче аян-чорук кылыр бис.

  - бо кичээливиске кандыг сорулгалар салып аар бис? (шын, медерелдиг номчуур, тыва тоолдарны сонуургап номчуур, эртем-билигге ынак болуру)

  - силер бо тоолду таныыр-даа, дыннаан-даа чадавас силер.

  - номнарын ажыдыптар, арын 113. (тоолдун ат-сывын номчудуптар)

  3. Чаа тема-биле ажыл.

  1. Словарьлыг ажыл.

  -Тоолду номчуурунун бертинде утказы билдинмес состерге словарьлыг ажылдан кылыптаалынар.

  Чиге-дорт; дудуу-четпес; кудук базып бараалгап-черге чедир согуруур; торе тудар-чурт баштаар.

  1. Башкынын улегерлиг номчулгазы. Шын олуртур.

  (башкы номчуурга истээр.)

  - тоол солун болду бе, уруглар?

  -тоолда кол маадыр кым деп билдинер?

  - уш чуул эртемниг оол кандыг оол-дур?

  -оолдун ада-иези бар-дыр бе?

  -бердинген улегер домакты номчуптаалынарам.

  Слайд улегер домак

  -улегер домактын кол утказын канчаар билип тур силер? (оол ада-иезинин артырып берген мал-маганы-биле уш чуул эртемни чедип алган)

  Физминутка.

  3. оореникчилернин бот номчулгазы.

  1. Тоолдун кыска сценажыткан коргузуу.

  -ооренген тоолувусту  кысказы-биле коргузуп ойнаптаалынар, уруглар.

  (тоолду  рольдар аайы-биле ойнаптар )

  1. Кичээлдин туннели

  -кичээливисте чуну билип алдывыс?

  -тоолдун кол маадырларын адаптынарам.

  -оол уш чузун малын чуге чедирип алыр деп шиитпирлээн-дир?

  -ол кандыг уш эртемге ооренип алганыл?

  -оолдун уш чуул эртеми Караты-Хаан-биле шыдыраа ойнап турда, канчаар дузалаан-дыр?

  -Караты-Хаан тозан тос кижини канчаар тиилеп алган деп бодаар сен?

  -бо тоол кижини чуге ооредип турар-дыр?

  -номчаан тоолувус кандыг тоолдарга хамааржырыл: анаа, дириг амытаннар дугайында, хуулгаазын? Чуге?

  - тоолдун кол маадыры ышкаш мерген угааныг, кызымак,оорениринге ынак болунар. Чеже-даа берге болза оол бергелерге торулбайн ажып эрткен. Бо тоолдун маадырындан улегерни алыылынар. Ынчангаш номчуурунга ынак болуп чангыс бо тоолду эвес оске-даа тыва улустун тоолдарын эки, сонуургал-биле номчуур бис, уруглар.

  Онаалга. «Авырал» студиязынын тургусканы «Уш чуул эртемниг оол » деп мультфильмин коргеш, оон бо тоолдан кол ылгалып турар чуулун тывар силер. Тоолду номчуур, келир кичээлде тоолдаарынга белеткенип алгаш келир.

  Рефлексия.

  - силерге кичээливис ажыктыг болду бе?

  -уш чуул эртемниг оол ышкаш эртем-билигже чуткулдуг болур болдувус.

  Ооренген темавысты унелеп, бердинген оглерже арынчыгаштарны сугаалынар. Боттары шилип аар.

  Демдектер салыры.


  Предварительный просмотр:

  Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

  Подписи к слайдам:

  Слайд 1

  Номчулгага ажык кичээл : « Уш чуул эртемниг оол » тургузукчузу : эге класстар башкызы Тулуш Венера Алексеевна.

  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Рабочая программа по литературному чтению на родном языке 1 класс

  Рабочая программа по литературному чтению на родном языке 1 класс...

  Рабочая программа по литературному чтению на родном языке 3 класс

  Рабочая программа по литературному чтению на родном языке 3 класс...

  Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке, 1 класс

  Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке, 1 класс, программа "Перспективная начальная школа"...

  литературное чтение на родном языке 4 класс

  рабочая программа и календарное планирование...

  Рабочая программа по литературному чтению на родном языке. 3 класс.

  Программа рекомендована для общеобразовательных школ с УМК Школа России для ведения предмета "Литературное чтение на родном языке" в 3 классе....

  Программа «Литературное чтение на родном языке» 1 класс

  Программа «Литературное чтение на родном языке» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Приказа Минобрнауки России от ...

  КТП Литературное чтение на родном языке 3 класс УМК "Школа России"

  КТП Литературное чтение на родном языке 3 класс...