Рабочая образовательная программа по родному (тувинскому) языку УМК «Школа России» учебник Ш.Ч.Сат, Н.Ч.Дамба, Н.М.Ондар
рабочая программа (3 класс) по теме

Хорлуу Марта Баадыр-ооловна

Рабочая образовательная программа по тувинскому языку для 3 класса

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл tyva_dyl_3_kl.docx42.19 КБ

Предварительный просмотр:

Министерство образования и науки Республики Тыва

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

села Бай-Даг Эрзинского кожууна РТ

«Рассмотрено»

на заседании ШМО

руководитель МО

_________ / ХорлууМ.Б.

Протокол № _____ от

«___»____________ 2013 г.

«Согласовано»

ЗДУЧ

МБОУ СОШ

села Бай-Даг

_____________ / Чурук А.К. «___»___________ 2013 г.

«Утверждаю»

Директор МБОУ СОШ

                          села Бай-Даг

_____________ / Седи У.Д.

 «___»___________ 2013 г.

Рабочая  образовательная программа

по  

родному (тувинскому) языку

УМК «Школа России»

учебник Ш.Ч.Сат, Н.Ч.Дамба, Н.М.Ондар

для 3 класса

начального общего образования

Составила: Хорлуу М.Б.  

учитель начальных классов

МБОУ СОШ с. Бай-Даг

Тайылбыр бижик.

     3 - кү класстың тыва дыл программазын Тыва Республиканың ниити өөредилгезиниң эге школага 1-4 класстарга тыва дыл талазы-биле күрүне стандарттарынга дүүштүр Александра Касхоевна Ойдан-оол, Эртине Деспижековна Ондар, Наталья Чоодуевна Дамбаныы-биле тургускан. Ук программа Тыва Республиканың өөредилге, эртем болгаш аныяктар политиказының яамызының Өөредилге-методиктиг чөвүлелиниң чөпшээрели-биле 2008 чылда чырыкче парлаттынып үндүртүнген.  

     Өөредиглиг план Э.Д.Ондарның «Методиктиг сүмелериниң»  (Дөрт чылдыг эге школаның 3-кү клазының «Тыва дыл» ному-биле ажылдаар башкыларга дузаламчы. Кызыл – 1988ч) дузазы-биле ажыглаттынмышаан, уругларның шиңгээдип алган билиглерин, мергежилдерин, чаңчылдарын тыва дыл программазының негелделеринге дүүштүр эге класс башкы-ларынга А.А.Алдын-оолдуң «Диктантылар болгаш эдертиглер чыындызы»- биле хынаарын сүмелеп турар. Тыва Республиканың ниити өөредилгезиниң национал девискээр кезээ 3-кү класс өөреникчилериниң ниити сайзыралынче, оларның билииниң практиктиг болурунче угланмышаан, программаны тургузарда эртемнииниң, дес-дараалашкааның, көргүзүглүүнүң болгаш коммуникативтиг принциптерге даянып база уругларның назы-харын барымдаалап тургаш тургускан.

     3-кү класска Шулуу Чыргал-оолович Саттың «Тыва дыл» номун Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызы сүмелеп, 2005 чылда парладып үндүрген.

      Ниитизи-биле программа ёзугаар 3-кү класска тыва дыл неделяда 4 шак, чылда 136 шак кылдыр бердинген.

1-ги улдуң - 36 шак

2-ги улдуң - 28 шак

3-кү улдуң - 40 шак

4-кү улдуң - 32 шак

   

Программада негелделер дараазында бөлүктерден тургустунган:

      - 1-ги болгаш 2-ги класстарга өөренген чүүлдерин катаптаары (9 шак);

      - Yннер болгаш үжүктер (15 шак);

      - Сөстер (12 шак);

      - Чугаа кезектери (24 шак);

      - Домак болгаш харылзаалыг чугаа (22 шак);

      - Чыл дургузунда өөренгенин катаптаары (10 шак).

             1-4 класстарга төрээн дыл үстүкү класстарга өөренир тыва дыл болгаш литература эртемнериниң белеткел чадазы болбушаан, колдуунда-ла  практиктиг сорулгаларны чедип алырынче угланган.

Кичээлдиң темазы

Шагы

Номнуң арны

Кичээлдиң сорулгазы

Өөреникчиниң билииниң деңнелинге негелделер

Хүнү

I-ги улдуң – 36 шак.

1-ги болгаш 2-ги класска өөренген чүүлдерни катаптаары – 9 шак.

1-3

Домак. Домактың чугула кежигүннери. Yннер болгаш үжүтер.

3

3-10

Домак дугайында билиг болгаш ооң хевирлерин; аас чугаадан домакты ылгаары, бижикке шын илередирин катаптаар.

Билири: домак дугайында болгаш ооң хевирлерин; аас чугаадан домак-ты ылгаары, бижикке шын илередири. Кылып билири: айтырыгларда ки-рип турар сөстерни ажыглап тургаш, домактарны шын тургузуп билири, сөстерни слогтарга чарары; домактар-ны шын бижиириниң дүрүмнери.

03.09

04.09

05.09

4

Кым? Чүү? деп айтырыглар-га харыылаттынар сөстер.

1

10-12

Чүвелерни болгаш оларның аттарын илередир сөстер-биле таныштырары, Кым? Чүү? деп айтырыгларны чүвелер аттары илередир  сөстерге шын салып билирин катаптаар.

Билири: долгандыр турар чүүлдерни адап билири. Билип алыры: Кым? Чүү? деп айтырыгларның утказын билиндирери.

06.09

5

Канчап тур? деп айтырыгга харыылаттынар сөстер.

1

12-13

Чүвелерниң кылдыныгларын көргүзер сөс-тер канчап тур? чүнү кылып тур? чүнү кыл-ганыл? чүнү кылырыл? деп айтырыгларга харыылаттынарын катаптаар.

Билири: сюжеттиг чурукка чугаа тургузуп билири. Кылып билири: чүвелерниң кылдыныын көргүзер сөстерниң ужур-утказын билиндирери.

10.09

6

Хуу аттарга улуг үжүктер.

1

13-14

Кижилерниң адын, фамилиязын база азырал амытаннарның шола аттарын улуг үжүк-биле бижиир дээрзин билиндирер, хуу болгаш ниити аттарны практика кырынга катаптаары.

Билири: бодунуң болгаш чоок кижи-лериниң дугайында чугаа тургузуп билири. Кылып билири: чаа өөрен-ген дүрүмүн практика кырынга ажыглап өөредири.

11.09

7

Кандыг? деп айтырыгга харылаттынар сөстер.

1

14-16

Чүвелерниң шынарын болгаш демдээн көргүзер  сөстер кандыг? деп айтырыгга харыылаар деп катаптаар, оларның ужур-утказын билиндирери.

Билири: чугааның утказын дамчы-дып билири, боттарының хайгаарал-дарындан чүвелерниң ылгавыр дем-дектерин чугаалап билири. Билип алыры: чүвелерниң шынарын, дем-дээн, хемчээлин, хевирин көргүзер сөстерни ылгап билири.

12.09

8

Хыналда диктант.

1

1-ги болгаш 2-ги класска алган билиглерин хынаары.

Билири: өөренген дүрүмнерин практика кырынга ажыглап билири. Кылып билири: бодунуң ажылын хынааш, үнелеп билири.

13.09

9

Частырыглар-биле ажыл.

Катаптаашкын.

1

Өөренген дүрүмнерин практика кырынга ажыглап билири.

17.09

Yннер болгаш үжүктер – 15 шак.

1,2

Yннер болгаш үжүктер.

2

17-19

Ажык үннернин үжүктерин сактып алыры, оларны шын адап, ажык эвес үжүктерден тода ылгап өөредир,үн анализин кылдыртыр; сөстерниң шын адалгазын хайгаараарын сайзырадыр; кежээ чорукка өөредир.

Билири: ажык болгаш ажык эвес үннерни билири, сөстерниң утказын ылгаарынга үннерниң ролю.

Кылып билири:  үн-үжүк анализин күүседип билири, үннерни болгаш үжүктерни ылгап билири.

18.09

19.09

3

Ажык үннер.

1

19-20

Ажык үннерниң онзагай демдектерин барымдаалап тургаш, ылгап билиринге билиин ханыладыр, слог тургузарынга ажык үжүктүң ролюн көргүзер тода харыы бээрин, кичээнгейин сайзырадыр.

20.09

4,5

Кыска болгаш узун ажык үннер.

2

20-24

Узун болгаш кыска ажык үннерни ылгап билири, бижикке оларны шын илередири, узадыр адаар ажык үн сөске чаңгыс узун слог болур дээрзин практиктиг таныжылга; чугаазын сайзырадыры.

Билири: ажык үннерни адалгазының аайы-биле  ылгап билири. Кылып билири: кыска болгаш узун ажык үннерни сөстерге шын бижиири.

24.09

25.09

6

Өк-биле адаар ажык үннер.

1

24-26

Кадыг демдек кирген өк-биле адаар ажык үннерлиг сөстерни кыска болгаш узун ажык үннерден ылгаары, шын номчуп өөредир, АЪТ,КАЪТ,ЭЪТ,ОЪТ деп сөстерни айтырыглар дузазы-биле өскертип тургаш, шын бижилгезин быжыглаар.сагынгырын, кичээнгейин, чугаазын сайзырадыр.

Билири: ажык үннерни адалгазының аайы-биле ылгап билири, бижикке шын демдеглээри. Кылып билири: ажык үннерниң үжүктериниң соонга кадыг демдек кирип турар 9 сөстү  шиңгээдири.

26.09

7

Кадыг (ъ) болгаш чымчак (ь) демдектерлиг сөстер.

1

26-27

Кадыг демдек (ъ) орус дылдан үлегерлеп алган сөстерге бижиир база чымчак демдек (ь) тускай үн илеретпес, ажык эвес үннерни чымчак кылдыр адаттынарын илередир деп билиндирери, сөс курлавырын байыдар.

Билири: үн-үжүк анализин күүседип билири, ажык эвес үннерни шын адап, деңнээри. Кылып билири: орус дылдан үлегерлеп алган кадыг, чым-чак демдектер (ъ, ь) хереглээр сөстер-ни шын адап, номчуп, бижип билири.

27.09

8,9

Е, ё, ю, я деп үжүктерлиг сөстер.

2

27-29

Е, ё, ю, я деп үжүктер кирген сөстерни шын номчуп, адап, бижип өөрениринге чаңчыктырары, ийи үн илередир дээрзинге практиктиг таныжылга.

Билири: сөстерден домактар тургу-зуп билири, адаан сөстер аразындан чаа үннү ылгап үндүрери. Билип алыры: е, ё, ю, я деп үжүктер ийи үн илередир.

01.10

02.10

10,11

Ажык эвес үннер.

2

30-33

Ажык эвес үннуң үжүктерин ажык үннүң үжүктеринден ылгап билири, ажык эвес үннер күштүг, кошкак болгаш эң кошкак болурун билиндирер; кичээнгейин сайзырадыр.

Билири: ажык болгаш ажык эвес үннерни билири, сөстерниң утказын ылгаарынга үннерниң ролю.

Кылып билири:  үн-үжүк анализин күүседип билири, үннерни болгаш үжүктерни ылгап билири.

03.10

04.10

12,13

Эгезинде п болгаш т бижиир сөстер.

2

34-37

Эгезинде күштүг частыышкынныг п, т  деп үжүктер сѳс эгезинге  киргенде, шын адап ѳѳредир,үннерниң адаар аянын ѳѳреникчи-лерге билиндирер. Чаңчыл ёзугаар эгезинге т деп үжүк бижиир сөстер болгаш олардан укталган сөстер-биле  таныштырары.

Билири: сөс эгезинге п, т деп үннерни шын номчуп, адап билири.

Кылып билири: сөстерниң адалга-зын болгаш бижилгезин деңнеп билири.

08.10

09.10

14

Хыналда диктант.

1

Өөренген дүрүмнерин шиңгээдип алганын хынаары.

Билири: өөренген дүрүмнерин практика кырынга ажыглап билири. Кылып билири: бодунуң ажылын хынааш, үнелеп билири.

10.10

15

Частырыглар-биле ажыл. Катаптаашкын.

1

Өөренген дүрүмнерин практика кырынга ажыглап билири.

11.10

Сөстер – 13 шак.

1,2

Сөстүң тургузуу (составы).

2

38-41

Сөстер уткалыг болур, оларны домактар чогаадырынга ажыглаар деп билиндирер. Сөстүң уткалыг кезектери-биле таныштырар.

Билири: сөстерден домактар тургу-зуп билири. Кылып билири: сөстер-ниң уткалыг кезектерин шын тып өө- ренири.

15.10

16.10

3,4

Чаңгыс дазылдыг сөстер.

2

42-44

 Төрел сөстер дугайында алган билиглерин быжыглаары, оларны айтырыглар дузазы-биле тургузуп билирин быжыглаары. Төрел сөстерни домак иштинден тып, оларның ниити кезээн аңгылап өөредири.

Билири: самбырада бижээн домак-тарны шын, аянныг номчууру, сөстер-ниң дөмейлешкек кезээн эскерери.

Кылып билири: чаңгыс дазылдыг сөстерниң утказын билип алыры, оларның  ниити кезээн тып өөренири.

17.10

18.10

5,6

Сөс иштинге катаптаан ажык эвес үннерни шын бижиири.

1

44-45

Сөстүң сөөлгү үнү биле кожумактың баштайгы үнү дөмей болза, ол кожа ийи үннү ийи үжүк-биле бижиир деп өөредири.

Билири: ыыткыр болгаш дүлей ажык эвес үннерни ылгап билири. Кылып билири: сөс иштинге катаптаан ажык эвес үннерниң үжүктерин шын бижиири.

22.10

23.10

7

Тып, тик, төк, тырт, теп, тут деп сөстерни кожумактар немежирге шын бижиири.

1

45-46

Тып, тик, төк, тырт, теп, тут деп сөстерге кожумактар немежирге-даа, баштайгы үннерин т-биле эгелеп бижиир деп билиндирер.

Билири: сөстерден домактар тургу-зуп билири. Кылып билири: чаң-чылчаан т деп үжүк-биле бижиир сөстерге даянып олардан укталган сөстерни тургузуп билири.

24.10

8,9

-дыр, (-дир, -дур, -дүр,

-тир, -тур, -түр) деп артынчы сөстү бижиири.

2

46-50

 -дыр, (-дир, -дур, -дүр, -тир, -тур, -түр)  деп артынчыларны мурнунда турар сөзүнге дефис демдек-биле тудуштуруп бижиирин билиндирери, оларны чугаага ажыглаарын таныштырары.

Билири: кол сөс болгаш сөглекчини тып билири.

Кылып билири: артынчы сөстерни шын бижип өөренири.

25.10

29.10

10,11

Дефистеп бижиир нарын сөстер. Катаптаашкын.

2

50-54

Ийи дазылдыг нарын сөстерни дефистеп бижиир деп билиндирер.

Билири: сөстерден домактар тургу-зуп билири. Кылып билири: дефис-теп бижиир нарын сөстерни шин бижип өөренири.

30.10

31.10

12

Хыналда диктант.

1

Өөренген билиглерин шиңгээдип алганын хынаары. 

Билири: өөренген дүрүмнерин практика кырынга ажыглап билири. Кылып билири: бодунуң ажылын хынааш, үнелеп билири.

01.11

13

Частырыглар-биле ажыл. Катаптаашкын.

Хыналда диктантыда кылган частырыгла-рын сайгарып, билиглерин быжыглаары.

II-ги улдуң – 28 шак.

Чугаа кезектери – 50 шак.

1

Ниити билиглер.

1

54-57

Домак сөстерден тургустунар, сөстер чүнү илередип чоруурун таныштырар.

Билири: долгандыр турар чүвелерни адап билири, домактар чогаадып билири. Билип алыры: сөстер чүвелерни, оларның демдээн болгаш кылдыныын илередир.

2-5

Чүве ады.

4

58-64

Чүвелерни болгаш оларның аттарын илере-дир сөстер-биле таныштырары, кым? чүү? деп айтырыгларны чүвелер аттары илере-дир  сөстерге шын салып билирин өөредири.

Билири: долгандыр турар чүүлдерни адап билири. Билип алыры: Кым? Чүү? деп айтырыгларның утказының аайы-биле сөстерни ылгап билири.

6,7

Чүве аттарының саннарга өскерлири.

2

69-70

Чаңгыстың болгаш хөйнүң санында турар сөстерниң онзагай байдалдары-биле практика кырынга таныжары.

Билири: долгандыр турар чүүлдерни адап билири. Билип алыры: хөйнүң болгаш чаңгыстың санында сөстерни ылгап билири.

8-12

Чүве аттарының падежтерге өскерлири.

5

68-77

Тыва дылда 7 падеж-биле таныжары, оларның айтырыгларын тус-тузунда шиңгээдип ап сөстерни падежтерге өскертип өөредири.

Билири: долгандыр турар чүүлдерни адап билири. Билип алыры: Кым? Чүү? деп айтырыгларның утказының аайы-биле сөстерни ылгап билири.

13-15

Хуу аттарны шын бижиири.

3

78-84

Кижилерниң адын болгаш фамилиязын база географтыг аттарны улуг үжүк-биле бижи-ир дээрзин билиндирер, хуу болгаш ниити аттар-биле практика кырынга таныжары.

Билири: хуу аттарны шын ажыглап чугаа тургузуп билири. Кылып билири: чаа өөренген дүрүмүн практика кырынга ажыглап өөренири.

16

Чүве адынга ниити катаптаашкын.

1

Өөренген чүүлдерин быжыглап катаптаар.

17

Хыналда диктант. Катаптаашкын.

1

Өөренген билиглерин шиңгээдип алганын хынаары.

Билири: өөренген дүрүмнерин прак-тика кырынга ажыглап билири. Кы-лып билири: бодунуң ажылын хынааш, үнелеп билири.

18-23

Демдек аттары.

6

85-98

Чүвелерниң ылгавыр демдектерин көргүзер  кандыг? чүлүг? деп айтырыгларга харыылаар сөстер-биле таныштырары, оларның ужур-утказын билиндирери.

Билири: чугааның утказын дамчы-дып билири, боттарының хайгаарал-дарындан чүвелерниң ылгавыр дем-дектерин чугаалап билири. Билип алыры: чүвелерниң шынарын, дем-дээн, хемчээлин, хевирин көргүзер сөстерни ылгап билири.

24

Чурук-биле ажыл. Чогаадыг «Күскү арыгда».

1

99

Уругларның аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры, өөренген дүрүмнерин прак-тика кырында ажыглап билирин хынаары. Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар чоок болгаш удурланышкак уткалыг сөс-тер-биле таныштырары, оларны өске сөстерден ылгап билирин чедип алыры.

Билири: чогаадып алган домактары-ның аразында харылзаазын болгаш домактарда сөстерниң аразында ха-рылзаазын шын тургузуп бижиири.

Кылып билири: өөренген дүрүм-нерин бижимел чугаазынга ажыглап билири.

25,26

Сан аттары.

2

99-102

Чүвелерниң санын болгаш дугаарын көргү-зер  каш? чеже? каш дугаар? деп айтырыг-ларга харыылаар сөстер-биле таныштыра-ры, оларның ужур-утказын билиндирери.

Билири: чугааның утказын дамчы-дып билири, оон сан аттарын тып билири. Билип алыры: чүвелерниң санын болгаш дугаарын көргүзер сөстерни ылгап билири.

27

Хыналда диктант

1

Өөренген билиглерин шиңгээдип алганын хынаары.

Билири: өөренген дүрүмнерин прак-тика кырынга ажыглап билири. Кы-лып билири: бодунуң ажылын хынааш, үнелеп билири.

28

Частырыглар-биле ажыл. Катаптаашкын.

1

III-кү улдуң – 40 шак.

1,2

Эдеринчилер.

2

103-104

Домакка сөстерниң харылзаазын көргүзер чамдык сөстерни эдеринчилер дээр деп база оларның ужур-утказын билиндирери.

Билири: чугааның утказын дамчы-дып билири, оон эдеринчилерни тып билири.

3-5

Кылыг сөстери.

3

105-110

6

Чогаадыг «Чуңгуда»

1

108

7-11

Кылыг сөстериниң үелерге өскерлири.

5

111-121

12

Кылыг сөзүнге ниити катпатаашкын

1

13,14

Хыналда диктант. Частырыглар-биле ажыл.

2

15,16

Чугаа кезектеринге катаптаашкын.

2

17

Грамматиктиг сайгарылга-лар. Сөстүң үн-үжүк сайгарылгазы.

1

18

Грамматиктиг сайгарылга-лар. Сөстүң тургуузун сайгарары.

1

19

Грамматиктиг сайгарылга-лар. Чүве адын сайгарары.

1

20

Грамматиктиг сайгарылга-лар. Демдек адын сайга-рары.

1

21

Грамматиктиг сайгарылга-лар. Сан адын сайгарары.

1

22

Грамматиктиг сайгарылга-лар. Кылыг сөзүн сайгарары.

1

Домак – 25 шак.

23-25

Домак дугайында ниити билиглер.

3

122-128

26-28

Медээ, айтырыг, кыйгырыг домактары.

3

128-134

29

Домактың кежигүннери.

1

134-135

30-32

Домактың чугула кежигүннери.

3

33-35

Ийиги чергениң кежигүннери.

3

36,37

Домакта санай адаан сөстерниң аразынга биче сек.

2

38

Хыналда диктант.

1

39,40

Частырыглар-биле ажыл. Катаптаашкын.

2

IV-кү улдуң – 32 шак.

1

Катаптаашкын.

1

2-6

Домакта сөстерниң харылзаазы.

5

7

Диктант

1

8,9

Частырыглар-биле ажыл. Катаптаашкын.

2

Сөзүглел – 4 шак

10-12

Сөзүглел.

3

13

Чугаа сайзырадылгазы. Эдертиг


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Рабочая программа по ИЗО 4 класс (УМК "Школа России", учебник В.С. Кузина)

Рабочая программа по изобразительному искусству и расширенное Календарно-тематическое планирование составлено на основе авторской Программы. Аторы: В.С. Кузин, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова, Э.И. Кубыш...

Таблицы- презентации к урокам родного (тувинского) языка для 3 класса начальной школы.

Таблицы-презентации к урокам родного (тувинского) языка для 3 класса начальной школы....

Технологическая карта комбинированного урока в 4 классе по литературному чтению и технологии по теме:" Эр кижинин чангыс состуу" для учителей с родным (тувинским) языком обучения по УМК "Школа России"

Технологическая карта комбинированного урока в 4 классе по литературному чтению и технологии по теме: "Эр кижинин чангыс состуу" для учителей с родным (тувинским языком) обучения....

Тест по родному русскому языку за курс 2 класса (Программа «Школа России» учебник Александровой О.М.)

Тест по родному русскому языку за курс 2 класса (Программа «Школа России» учебник Александровой О.М.)...

Адаптированная образовательная программа по родному (тувинскому) языку для 1 класса (вариант 8.2)

На  данной  странице  размещена  адаптированная общеобразовательная рабочая  программа  по  родному (тувинскому) языку за 1 класс с  детьми с ОВЗ ( ва...