Главные вкладки

  рабочая программа литературлуг номчулга 4 класс
  рабочая программа (4 класс) на тему

  Базыр-Сады Айлана Чыртак-ооловна

  Предварительный просмотр:

  Муниципалдыг бюджеттиг ниити өөредилге чери

  Чал-Кежиг ортумак школазы Чеди-Хөл кожуун  Республика Тыва

  ШМК-ның хуралынга көрген

  __________/Хоз-оол Л.А/

  Протокол № 1

   «25»  август  2014ч

  Директорнуң өөредилге талазы-биле оралакчызы чөпшээрээн

  __________/Оюн А.Ч./

   «28» август  2014ч

  Школаның директору  51 дугаар дужаалы-биле бадылаан

  __________/Хунажык Х.В./

   «30» август  2014ч

  ЛИТЕРАТУРЛУГ НОМЧУЛГАГА

  АЖЫЛЧЫН ПРОГРАММА

          

  Клазы: 4

  Деңнели: үндезин

  Программаны тургускан башкы

  Базыр-Сады Айлана Чыртак-ооловна

  2-4 класстарга номчулга болгаш чугаа сайзырадылгазынын ажылчын программазы

  Тайылбыр бижик.

  Тыва уругларны шын, кижизиг, эртем-билиглиг кижилер кылдыр ооредири – амгы уенин школаларыны эн-не кол сорулгаларынын бирээзи. Ужук-бижик номчуп билип эгелээринин эн-не кол дозу- эге класстар. 7-10 харлыынга чедир уругнун чугаа-домаанын ангы-ангы хевирлеринин (бижимел чугаа, номчулга, дыннап билири) сайзыраарынга таарымчалыг уези. Ынчангаш тыва литературлуг номчулга эге школага чугула эртемнернин бирээзи.

  Бердинген программа 2-4-ку класстарнын уругларынга таарыштыр кылдынган.

  "Литературлуг номчулга" номунда кирип турар чогаалдар программага дууштур темалар аайы-биле болуктей бердинген.

  Эге класстарнын чечен чогаал номчулгазынын программазы чечен эстетиктиг болгаш литература шинчилелдиг принциптерге даянмышаан, оон ундезилеттинген болгаш проблема-тематиктиг принципке чагыртып турар.

  Ынчангаш эге школанын 2-4 класстарынын класс бурузунде ол-ла темалар катаптап кирип турар. Ынчалза-даа олар анаа-ла катаптап турар эвес, а уругларнын назы-хары улгадып, чувени шингээдип алырынын болгаш билиинин, деннели бедээни-биле чергелештир чогаалдарнын хемчээли, утказы болгаш дылдын уран-чечен аргалары чоорту нарыыдап, чаа чуулдер-биле немежип бар чыдар.

  Чижээлээрге, 2-ги класска чылдын уелеринде бойдустун онзагай демдектеринин дугайында уругларнын алган билиглери 3-ку класска улам ханылаар болгаш тодараттынып, делгемчиир. Номчуур чогаалдарнын хемчээли улгадып, дыл-домаа, ооредилге-кижизидилгелиг ужур-утказы, чогаалдарны сайгарар негелделери улам нарыыдап орар дээш оон-даа оске.

  Базистиг программада эртемнин туружу

  «2-4 класстарга номчулга программазы» ооредилге планын езугаар 2-4 класстарга номчулга болгаш чугаа сайзырадылгазы 2 шак. Чылда 68 шак. Оон иштинде 8-9 хире шакты класстан дашкаар номчулгага чарыгдаар.

  ЧЕЧЕН-ЭСТЕТИКТИГ ПРИНЦИП

  Чечен-эстетиктиг принциптин негелдезин езугаар уругларныц ооренир ужурлуг чогаалдарынын санынга программаже колдуунда чечен чогаалдын бедик шынарлыг улегерин (созуглелдерин) киирип, оларныц шилилгезин шын тодарадыры негеттинер. Чогаалдын чугле сонуурганчыг утказын билиндирип, ооредиглиг, солун созуглелдерни номчуп бээри-биле кызыгаарланып болбас. Долгандыр турар хурээлелдин байлаан, оон чажыттарын коргузуп турар уран-чечен аргаларын болгаш кижилер аразында харылзааларнын байын коргузуп турар дээди, чараш сеткилдерни оттуруп, амыдыралда онза, чараш чуулдерни эскерип база танып-билип алырын, чуртталгага ажы-толдун бот-хамаарылгазын хевирлээри чугула.

  Чечен (уран) чогаалдары уругларны номчулгага ынак, бугу-ле чараш чуулге хандыкшылдыг, ону шын унелеп билир кылдыр чанчыктырар ужурлуг. Чечен-эстетиктиг принцип уран чуулдун аразында харылзааларны идепкейлиг тургузарын тодаргайлаар болгаш ону быжыглаарынын аргаларын баш удур айтыр.

  ЛИТЕРАТУРА ШИНЧИЛЕЛДИГ ПРИНЦИП

  Литература шинчилелдиг принциптернин негелделерин езугаар уругларны эге школадан эгелеп чечен чогаалдын будуш-шынарынын эн онзагай талаларын, ону илередип турар кол уран аргаларын бодууну-биле таныштырар. Кандыг-даа чогаалды сайгарып турар уеде овур-хевир бирги черде турар дээрзин сагындырбышаан, созуглелдин (чогаалдыцнутказын шын шицгээттирерин принцип негеп турар.

  Авторнун идеялары, бодалдары, сагыш-сеткили чечен овур-хевирни дамчыштыр илереттинер. Чечен овур-хевирни тургузарынын кол чепсээ болгаш ону шын медереп билип алырыныц кол аргазы сос болур. Чечен чогаалга сос тодаргай уткага (ону чугаа азы сезуглелдин узундузунден билип алыр) чагыртыр болгаш ол чогаалдын утказындан, оон ында кирген бугу-ле овур-хевирлиг системазындан ангыланып шыдавас. Бо талазы-биле литература шинчилелдиг принцип мурнунда турганы — свету чогаалдан, овур-хевирден ангылай коруп турган лингвистиктиг сайгарылганын принцивинге удурланышкак.

  Чогаал сайгарылгазынын уезинде состу тускайлап коор чорукту болдурбас. Чогаалдын чечен овур-хевирлиг системазында ону долдуруп чоруур боттуг кезектер, бодалдар, ужур-уткалар, харын-даа оларга хамаарылга чок состерни домактар-биле харылзаалыг кылдыр сайгарар.

  Чогаалдан "ушта тырттынган" ангы-ангы чурумалдыг кезектер ап, оларны уругларга сайгарар кылдыр бээр чорукту эге класстарга болдурбас.

  Чечен чогаалды эпитеттер, деннелгелер, метафоралар болгаш дылдын оске-даа чурумалдыг уран аргаларын мооннеп чыып кааны кылдыр коруп болбас. Эге школага дылдын чурумалдыг уран аргаларынын сайгарылгазы бердинген чогаалдын утказынга дууштур чоруттунар болгаш уругларныц чогаалды ханы билип, ында кирген овур-хевирни долу, четче сактып алырынга дузалаар.

  Литература шинчилелдиг принцип номчулга номнарынче янзы-буру темалыг болгаш утка-шынарлыг чогаалдарны кииреринин аргазын берип турар. Программа езугаар сумелеп турар чогаалдарнын жанрлары база хой янзы: тоолдар, тоолчургу чугаалар, мифтер, тывызыктар, улегер домактар, дурген-чугаалар, кожамыктар, улустун ырлары, шулуктер, шиилер, чечен чугаалар.

  Бо принцип номчулга болгаш чогаал сайгарылгазынын уезинде чогаалдын темазын, идеязын композициязын, уран-чечен аргаларын база оске-даа чугула нарын айтырыгларны таарыштыр чугаалажырыньн, ону уругларга чоорту билиндиреринин угланыышкынын берип турар.

  НОМЧУЛГА ПРОГРАММАЗЫНЫН ТУРГУЗУУ БОЛГАШ КОЛ-КОЛ СОРУЛГАЛАРЫ

  Номчулга программазы дорт кезектен тургустунган:

  1) номчулганын тематиказы;

  2) класстан дашкаар номчулга;

  3) номчулга талазы-биле алган билиглери, чанчылдары болгаш мергежилдери;

  4) чогаалдарньн хевирлери-биле (жанрлары) практиктиг таныжылга.

  Класска-даа, класстан дашкаар-даа номчуур чогаалдарнын данзызын программада киирбээн, чугле оларнын чижек тематиказын болгаш анаа киирер айтырыгларнын кыска тайылбырын (аннотациязын) класстар аайы-биле сумелеп киирген. Ынчангаш моон сонгаар ооредилге номнарынын ("Торээн чугаа" номнарынын) авторлары кайы класска кандыг тодаргай чогаалдарны киирерин боттары хостуг шилип алыр аргалыг.

  Чамдык кол темалар класс бурузунун программазында бар. Ынчалза-даа олар анаа-ла катаптап турар эвес, а уругларныц назы-хары улгадып, билиинин деннели бедээни-биле чергелештир чечен чогаалдарнын хемчээли, утказы болгаш дылдын уран-чечен аргалары чоорту нарыыдап, чаа чуулдер-биле немежип бар чыдар.

  4-ку класска номчуур чогаалдар уругларны 5-ки класстан эгелеп ангы-ангы эртемнерни, литератураны болгаш тоогуну ооредиринге белеткээр болганда, тыва чоннун шаандагы болгаш амгы амыдыралын, хосталга, аас-кежик дээш демиселин, тоогузун улустун аас чогаалындан болгаш чечен чогаалдын эн-не дээре дээн чедимчелиг материалдары-биле бадыткаары чугула.

  Башкы уругларны бичиизинден эгелеп коллективтиг езуга, бот-боттарынга негелделиг, шынчы, ак сеткилдиг, быжыг туруштуг, эрес-дидим болурунга, мозулуг аажы-чанга, куш-ажылга кижизидер сорулгалыг.

  Уругларнын номчулга кичээлдеринге ооренир чуулдери оларга долгандыр турар бойдус болгаш ниитилел дугайында билиглерни бээр, оларнын кижизидилгезинге улуг рольду ойнаар ужурлуг. Эрес-дидим, ак сеткилдиг, амыдыралга тура-соруктуг, бурунгаар чуткулдуг, куш-ажылга ынак, телептиг кижилер дугайында чуулдерни номчуп, сайгарып тургаш уругларны моральдыг мезу-шынарга, ужур-чурумга кижизидер. Ниитиге ажыктыг куш-ажылды алдаржыткан чогаалдар дамчыштыр уругларны куш-ажылга ынак болурун, ацаа боттарынын хире-шаа-биле киржирин, ону хундулээрин; куш-ажыл кижи бурузунун хулээлгези болгаш эргези, амыдыраарынын база бир чепсээ дээрзин билиндирер.

  Торээн чурт, оон бойдузу, кижилери болгаш оларнын чаагай чанчылдары, эртем, техника, культура, уран чуул талазы-биле чедиишкиннеринин дугайында чуулдер уругларны патриотизмнин, интернационализмнин езузунга, эстетиктиг овур-хевирнин аажы-чанынга кижизидеринге деткимчени бээр болгаш уругларнын угаан-медерелинин саизыраарынга улуг ужур-дузалыг.

  Тыва Республиканын куруне сулдезин, тугун, ыдык ырын уругларга таныштырар сорулга-биле, 2 — 4 класстарнын номчулга номнарынга киирерин сумелеп турар. 2-ги класска ыдык ырынын аялгазын дыннап, созунун утказын билиндирбишаан, аянныг номчуп ооредир. 3 — 4 класстарга созун долузу-биле шээжилеп, аялгазын сактып ап, ырлажып турар апаар.

  Эге школа оореникчилеринин амыдыралчы арга-дуржулгазы байлак эвес, номчаан номнары, чогаалдары эвээш дээрзи билдингир. Оларада амыдыралды хайгаарап база чогуур туннелдер кылыпкы дег номчукчу дуржулгазы ам-даа четче хевирлеттинмээн.

  Оон ужурундан эге школага чечен чогаал номчулгазы ангы-ангы чогаалчыларнын чогаадыкчы салымынын ылгавырлыг талазы, допчу намдары, чогаадыкчы ажыл-херекте-ри-биле таныштырарын негевес. Чогаалчыларнын допчу намдарын, чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын, чечен чогаалды монографтыг (авторлар аайы-биле) ооредиринин принцивин ортумак класстардан эгелээш, улуг класстарга чоорту киирген болур ужурлуг.

  Ынчангаш эге школага чечен чогаал номчулгазы ниити литература курузунун эге уе-чадазы болбушаан, ортумак школага литература талазы-биле узуктел чок билиг бээринин чугула кезээ болуп турар.

  Эге школага чечен чогаал номчулгазынын программазы уругларнын аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадырынче кол кичээнгейни угландырып турар. Оон иштинде бир онзагай черни оореникчилерни шын чугаалап ооредиринин чугула хевири (аргазы) — номчулганын чанчылдарын шингээттирип хевирлээри болгаш ону сайзырадырынче угланган ажылдарны чорудары кол черни ээлеп турар.

  Номчулга кичээлдеринин кол сорулгазы — ыыткыр (дынналдыр) номчуурунун хевиринден эгелээш, ханы, медерелдиг иштинде номчуурун чедип алыры.

  Номчулганын шын, медерелдиг, аянныг номчуур шынарларынын болгаш дынналдыр база иштинде номчуур хевирлерин уругларга шингээттирерде, янзы-буру аргаларны ажыг-лап, ажылдарнын хевирлерин чоорту нарыыдадып тургаш, билиндирерин сумелеп турар.

  Ооредилгенин бирги чылында сос номчуурунун аргаларын шингээттирип, ангы-ангы состерни, сос каттыжыышкыннарын домактар болу бээр кылдыр ун аайы-биле (интонация) кожуп, чугурту номчулгаже чоорту шилчиир.

  Ийиги чылында угаан ажылыныц база бир чадазынче унуп, иштинде номчулганын чанчылдарын боттандырар.

  Ушку чылында номчулганын темпизин элээн дурген шуудадыр. Номчулга уезинде уе камнаарынын чогумчалыг аргаларын чеп ажыглаарын шингээттирер.

  Дортку чылында номчулганын кол шынарларын (шын, чугурту, медерелдиг, аянныг) колдуунда шингээдип апкан турар. Литературлуг шын адаашкын езугаар болгаш рольдар аайы-биле аянныг номчуурунун чанчылдарын ап, номчулганын чогуур темпизин шын сагып билген турар ужурлуг.

  Эге школанын бугу-ле чадаларында башкы уругларны номчуп билир кылдыр ооредири-биле чергелештир уруглар боттары номчаан чогаалынын утказын сайгарып, ында кол чуулду илередип, оон чогуур (улуг эвес) туннелдер кылып шыдаптарынче угланган ажылдарны база чорудар. Оон ангыда номчаан созуглелдерин кезектерге чарып, оларга тус-тузунда ат тыварынга, абзацтар дузазы-биле план тургузарынга, номчаан чуулунун утказын делгеренгей (долу) азы допчу кылдыр чугаалап оорениринге чанчыктырар.

  Чечен чогаал эртеминге хамаарыштыр 3 — 4 класстарга дараазында бодуун билиглер-биле база таныштырып болур: автор дугайында кыска дыннадыглар, номчаан чогаалынын жанры, темазы, улустун аас чогаалынын бичии жанрлары — тывызыктар, улегер домактар, дурген-чугаалар, янзы-буру тывызыктыг бодалгалар дээш оон-даа оске.

  Литературлуг номчулганы дамчыштыр чечен чогаалды уругларга ханы билиндирерде, оларнын хире-шаа-биле чогаадыкчы чоруунга ундезилеп, ону ооренип коруп тургаш, иштики сагыш-сеткилдин анаа хамаарылгалыг болурунун дуржулгазынга даянырын база сумелеп турар.

  Чечен чогаал кижинин угаан-медерелинге, сагыш-сеткилинге салдарлыг болганда, ол уран чуулдун нарын хевиринге хамааржыр.

  Чечен чогаал номчуп, чечен овур-хевирлер-биле танышкан тудум, уругларнын ниити сайзыралы, чувени угаап, медереп билири, сагыш-сеткилинин бодалдары улам делгемчиир, ханылаар, байлакшыыр. Авторнун созуглелинге дууштур уругларныц аас-биле харыылары, чечен овур-хевирге хамаарыштыр билип алган бугу-ле ажыктыг чуулдери оларнын чечен чогаалды шингээдип ап турарынын херечизи болур.

  Программада бердинген чижек тематикаларга хамаарыштыр номчуур ужурлуг чогаалдар иштинден уруглар торээн черинин, долгандыр турар хурээлелдин; эш-оор болгаш уе-чергелеринин, оларнын чуртталгазынын, оюн-тоглаазынын, ужуралдарынын; бойдус болгаш оон камгалалынын; тыва чоннун чаагай чанчылдарынын; торээн чуртунун тоогузунден барымдааларнын дугайында билиглерни шингээдип алырлар.

  Эге школанын чечен чогаал номчулгазы дараазында кол-кол сорулгаларны чедип алырынче угланган:

  1. уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алырынын аргаларын сайзырадыр;
  2. чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир кылдыр уругларны ооредир; оларнын боданыр аргаларын болгаш чогаадыкчы бодалдарын сайзырадыры;
  3. шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер;
  4. уругларнын ном-биле ажылдап, оон билиг тыварынга номну ургулчу номчуурунга негелделиг, чечен чогаалга сундулуг, уран состун тургузукчулары — чогаалчыларнын чогаадыкчы ажыл-херектеринге сонуургалдыг болурун чедип алыр;
  5. долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билиринин дуржулгазын байыдар;
  6. хемчээл, утка, тематика, жанр талазы-биле ангы-ангы чогаалдарны ханы, шын билиндирер;
  7. номчаан чуулунун утказын шингээттирерден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннелин делгемчидеринин дуржулгазын байыдар болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлээр;
  8. чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар;

  9. уругларнын чугаазын сайзырадыр болгаш оларга чугаалап, номчуп, дыннап билиринин база созуглелдернин ангы-ангы хевирлерин сайгарып шыдаптарынын чанчылдарын шингээттирер


  .


  Календарь-тематиктиг план

  Эрттирер хуну

  Кичээлдин темазы

  Кичээлдиң

  Шагы

  Шиитпирлээр проблемалары

  Планаан түңнелдер

  план

  факт

  предметтиг

  метапредметтиг

  личностуг

  Тыва дылың, тыва чоннуң, тыва чериң – ожууңнуң үш ыдык дажы

  1

  Ч.Кара-Күске «Камнаалыңар», шүлүк

  В.Саарымбуу шүлүк «Тɵрээн Тывам кижилери»

  Чаа тема

  1

  Шулукту бедик кодурлуушкуннуг, чоргаар аян-биле номчуур, темазын тодарадыр. Тыва кижининэртинези чудел деп чувени тодарадыр

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  2

  Ч.Куулар шүлүк «Эртинелиг бурун Тывам»

  Чаа тема

  1

  Шулуктун кол темазын тодарадыр. Шулуктун тургузуунун аайы-биле сайгарар

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  Чылдың үелери. Тодуг-догаа алдын күзүм

  3

  С.Сүрүң-оол. Шүлүк «Чанган куштар»

  Чаа тема

  1

  Шулуктун тургузуун сайгарар, деннелгелерни тывар

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  4

  Х.Ойдан-оол «Баштайгы сегиржип алыышкын» («Оттуг-Мыйыстан» чечен-чугаа)

  Чаа тема

  1

  Чогаалдын кол маадырын тодарадып билир, чуну угаадып турурын тодарадып билир

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  5

  А.С.Пушкин. шүлүк «Күс» (С.Самба-Люндуп очулдурган»)

  Чаа тема

  1

  Шулуктун ун доктаашкыннарын сагып аянныг номчуур, тургузуу биле аяннажылгазын тодарадып билир

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  Улустуң аас чогаалының биче хевирлери

  6

  Тывызыктар

  Чаа тема

  1

  Тывызык деп чул? Оон дыл-домаан, жанрын тодарадыр

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  7

   Үлегер домактар

  Чаа тема

  1

  Үлегер домактар дээрге чоннуң аас чогаалында ɵɵредиг, чагыг, кичээндириг аянныг мерген бодал сиңген, шүлүк тургузуглуг, тɵнген уткалыг домактар деп билир

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  8

  Оюн үдээн чугаалар. Шимченгир оюннар.

  Чаа тема

  1

  Оюннарның хевирлери-биле таныштырар

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  9

  Дүрген-чугаа

  Чаа тема

  1

  Тыва улустуң аас чогаалының биче хевири деп билиндирер

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  10

  Чоннуң ырлары. «Кадарчы», «Алды баштыг Кара-Дагны»  (тыва улустуң ыры)

  Чаа тема

  1

  Ийи хевирлиг болур деп билиндирер: ырылар база кожамыктар

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  Ѳɵренип ɵɵрен

  11

  О.Сувакпит «Камналга» (чечен чугаа)

  Чаа тема

  1

  Кол утказын тодарадып билири, деңнелгелерни тывары

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  12

  Э.Кечил-оол «Үндүр имнедипкен» (чечен чугаа)

  Чаа тема

  1

  Темазын тодарадыр, үнелел бижип ɵɵренир

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  Эки кылган ажыл – элеп читпес алдар

  13

  С.Сарыг-оол «Дуза када бергеним» («Аңгыр-оолдуң тоожузундан» эге)

  Чаа тема

  1

  Уран-чечен аргалрны тодарадыр

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  14

  К.-Э.Кудажы «Маргылдаа», шүлүк

  Чаа тема

  1

  Баснының угаадыын тодарадып билири

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  Бистиң бичии ɵңнүктеривис

  15

  Х.Ойдан-оол «Эгерек биле Эзирек» («Оттуг-Мыйыс» деп номдан чечен чугаа)

  Чаа тема

  1

  Шүлүк чогаадып шенээр

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  16

  С.Тока «Бистиң аңчывыс»

  Чаа тема

  1

  Темазын тодарадып билири

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  17

  Л.Чадамба «Кушкаштар», шүлүк

  Чаа тема

  1

  Шүлүктүң тургузуун сайгарып, темазын тодарадып билири

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  Бойдустуң чажыттары

  18

  С.Сарыг-оол «Саржаг дажыглаан»

  Чаа тема

  1

  Деңнелгелерни тып билири

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  19

  М.Эргеп «Хɵртүкке турлагжыыр» («Ѳдүгенде чайлаг» деп тоожудан эге)

  Чаа тема

  1

  Деңнелгелерни тып билири

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  20

  М.Эргеп «Анай». («Ѳдүгенде чайлаг» деп тоожудан эге)

  Чаа тема

  1

  Чүвелерниң овур-хевирин бижээн сɵстерни тып билири

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  Чылдың үелери. Аккыр харлыг кыжым

  21

  Л.Чадамба «Кыжын», шүлүк

  Чаа тема

  1

  Шүлүктүң темазын тодарадып, бойдустуң демдектерин чураан сɵстерни тып билири

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  22

  Х.Ойдан-оол «Баштайгы хар» («Оттуг-Мыйыс» деп номдан чечен чугаа)

  Чаа тема

  1

  Чогаалдың темазын, маадырларын тодарадыр

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  23

  Х.Ойдан-оол «Олегтиң ɵңнүктери». («Оттуг-Мыйыс» деп номдан чечен чугаа)

  Чаа тема

  1

  Деңнелгелерни тодарадып билири

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  Багын чугаалаарга – бачыды арлыр

  24

  И.Крылов. Басня «Кɵрүнчүк болгаш сарбашкын» (И.Медээчи очулдурган)

  С.Сүрүң-оол. Басня «Ѳрге биле күске»

  Чаа тема

  1

  Аянныг номчуур, темазын тодарадыр

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  25

  Э.Кечил-оол «Кеземче» (чечен чугаа)

  Чаа тема

  1

  Ѳɵредиглиг домактың утказын тайылбырлап билири

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  26

  Л.Толстой «Сɵɵкчүгеш»

  Чаа тема

  1

  Түңнел кылып, чагыг бээр.

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  Бойдуска хумагалыг болуулу!

  27

  К.-Э.Кудажы «Чүрек иштинде ок» («Таңды кежии» деп номдан чугаа)

  Чаа тема

  1

  Чогаалдарның ылгалын база дɵмей чүүлдерин тодарадып билир

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  28

  С.Комбу «Эжеш куштар хоюспаңар», шүлүк

  Чаа тема

  1

  Эпитеттерни тодарадып билир

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  29

  С.Сарыг-оол «Кижи – бойдустуң тɵлү» (үзүндү)

  Чаа тема

  1

  Чогаалда каттарның аттарын орус аттары-биле шүүштүрер

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  30

  Ч.Ондар «Хүн» («Олар чокта амыдырал чок»

  Чаа тема

  1

  Шүлүктүң темазын тодарадыр

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  Эштигде хɵглүг, эптигде күштүг

  31

  Е.Танова «Ѳңнүктер»

  Чаа тема

  1

  Бердинген сɵстерни тайылбырлааш, хамааржыр темазын тодарадыр

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  32

  С.Тока «Черликпен» («Араттың сɵзү» деп чогаалдан үзүндү)

  Чаа тема

  1

  Домакты орус дылче очулдурар, үнелел бижиир

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  Авторлуг тоолдар

  33

  Ш.Суваң «Алдын-Кушкаш» (Шиижиткен тоол)

  Чаа тема

  1

  Шии деп чүл? Сюжедин дɵмейлээр, кол маадырларының шынарларын илередир

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  34

  С.Сарыг-оол «Шиижекчигеш», шүлүк

  Чаа тема

  1

  Уран-чечен аргаларын тодарадыр, эпитеттерни ушта бижиир

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  35

  К.Тюлюш «Улуургак, билииргек Дагаажык»

  Чаа тема

  1

  Чогаалда үлегер домактың утказын тайылбырлаар

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  Эрниң эрези

  36

  С.Сүрүң-оол «Кызыгааржыга», шүлүк

  Чаа тема

  1

  Шүлүкүң бижээн аянын тодарадыр

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  37

  А.Арапчор «Эр кижиниң чаңгыс сɵстүү», шүлүк

  Чаа тема

  1

  Темазын тодарадыр, үлегер домакты очулдурар

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  38

  С.Михалков «Степа биле Егор». (Үзүндү)

  Чаа тема

  1

  Маадырның овур-хевирин бижээн одуруглар ушта бижиир

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  Чылдың үелери

  39

  М.Пришвин «Изиг түлүк үе»

  Чаа тема

  1

  Деңнелге база эпитеттерни тывар

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  40

  К.Ондар «Ыглапкан хар», шулук

  Чаа тема

  1

  Риториктиг адалгалыг домактар бижиир

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  долгандыр турар хурээлел болгаш бойдус дугайында уругларнын боттуг бодалдарын сайзырадып, ону шын угаап болгаш медереп билир

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  Улус аразындан ие караа чымчак

  41

  Е.Танова «Ава дугайында сɵс». (Үзүндү)

  Чаа тема

  1

  Риториктиг адалгалыг домактарны ɵске чижек-биле солуур

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  42

  Е.Танова «Кырган-авам келди-ле!»

  Чаа тема

  1

  Кырган-авазының дугайында чугаалап билир

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  Улустуң аас чогаалы. Тоолдар  

  43

   «Үш чүүл эртемниг оол» (Тыва улустуң тоолу)

  Чаа тема

  1

  1

  Кандыг тоолдарга хамааржырын тодарадыр

  Кандыг тоолдарга хамааржырын тодарадыр, планын тургузар

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  44

  «Боралдай ашак» (Тыва улустуң тоолу)

  Чаа тема

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  45

  «Сыынак» (Тыва улустуң тоолу)

  Чаа тема

  1

  Берген сɵстерни очулдурар, овур-хевирин бижээн сɵстерни ушта бижиир

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  46

  «Тоолду чүге чажырбазыл» (Тыва улустуң тоолу)

  Чаа тема

  1

  1

  Тоолдуң эге база тɵнчү турум сɵстерин тывар. Ѳске тоолдардан ылгалы чүл?

  Кол маадырын тодарадыр, хуулгаазын чүүлдерни тывар

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  47

  «Алдан ала чылгылыг Алаадай-Мерген» (Тыва улустуң тоолу)

  Чаа тема

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  Хɵктүг ужуралдар, солун болуушкуннар

  48

  С.Пюрбю «Шортан мунган эзир» («Шынаппайның чугааларындан» эгениң үзүндүзү)

  Чаа тема

  1

  Ажыглаан уран-чечен аргаларын тывар

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  49

  С.Пюрбю «Бɵрттүг дилги» («Шынаппайның чугааларындан» эгениң үзүндүзү)

  Чаа тема

  1

  Дыл-домааның аайы-биле онзагайы

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  50

  М.Ѳлчей-оол  «Тергелиг аът» («Хɵɵрээрниң чугааларындан» чечен чугаа)

  Чаа тема

  1

  Угаадыын тодарадыр

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  51

  О.Сувакпит «Хаважыгаш», шүлүк

  Чаа тема

  1

  Овур-хевир чураан одуруглар тывар

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  Тɵɵгү болгаш тоолчургу чугаалар

  52

  «Мɵге Союспан» (Тɵɵгү чугаа)

  Чаа тема

  1

  Чугааның утказын тодарадыр

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  53

  «Ийи кыс» (Тоолчургу чугаа)

  Чаа тема

  1

  Аас-кежиктиң үндезини чүдел? деп айтырыгга харыылаар

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  54

  «Часкы» (Тоолчургу чугаа)

  Чаа тема

  1

  Тоолчургу чугаанын демдектерин адаар

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  Ойнаксанчыг оюннарым

  55

  С.Сарыг-оол «Оюннар» («Аңгыр-оолдуң тоожузундан» эге)

  Чаа тема

  1

  Оюннарның кижиге ажыктыының аайы-биле бɵлүктээр

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  56

  О.Сувакпит «Хуулгаазын кажыктарым» (Үзүндү)

  Чаа тема

  1

  Шүлүктүң тургузуунуң аайы-биле сайгарар

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  Кижи болуру чажындан

  57

  Б.Хɵвеңмей «Адазының айбызынга» (Чечен чугаадан үзүндү)

  Чаа тема

  1

  Темазын тодарадыр

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  58

  Л.Чадамба «Ивижилер оолдары», шүлүк

  Чаа тема

  1

  Риториктиг айтырыг домактарга харыылаар

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

   Ѳске чоннарның аас чогаалы

  59

  «Хек» (Ненец улустуң тоолу)

  Чаа тема

  1

  Тоолдуң сценарийин тургузар

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  60

  «Чанагаш-оол» (Хакас улустуң тоолу)

  Чаа тема

  1

  Кандыг тоолдарга хамааржырын тодарадыр, планын т ургузар

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  Чонум чаагай ёзу-чаңчылдары

  61

  М.Кенин-Лопсан «Калдаракты азырап алганым» («Калдарак» деп тоожудан эгениң үзүндүзү)

  Чаа тема

  1

  Ыт дугайында чогаалдар бижиир

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузелин боттандырар

  62

  М.Ѳлчей-оол «Кирген кижээ», шулук

  Чаа тема

  1

  Темазын тодарадыр, тургузуун сайгарар

  чечен чогаалдын уран чурумалдыг дылын, овур-хевир тургузарынга аян киирер аргаларын сеткип билир

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  Тывамның тɵɵгүзүнден солун арыннар

  63

  С.Сарыг-оол «Оттуг терге» (Чечен чугаадан үзүндү)

  Чаа тема

  1

  Дыл-домаан тодарадыр

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  64

  О.Саган-оол «Кызыл Сылдыс ордени» («Кежиктиг сылдыс» деп тоожудан үзүндү)

  Чаа тема

  1

  Чогаалдың кол маадырын тодарадыр

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  Чылдың үелери

  65

  Н.Ооржак «Адазының дузалакчылары», шүлүк

  Чаа тема

  1

  Темазын тодарадыр, тургузуун сайгарар

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  шулук чогаалын кичээнгейлиг дыннап билиринин аргаларын сайзыратпышаан, оон уран созун чарашсынар болгаш ханы шингээдип алырынын дуржулгазын мооннеп, анаа уран-чечен хооннуг болгаш сонуургалдыг болурун кижизидер

  66

  К.-Э.Кудажы «Чазый хырын башка халдаар» (Чечен чугаа)

  Чаа тема

  1

  Чечен чугаага үнелел бижиир

  уруглар номчаан (ооренген) чогаалдарыньн утказын, оон маадырларыньн ходелиишкиннерин, чорук-херектерин ханы шингээдип ап, анаа хамаарыштыр чогуур унелелди берип, боттарынын сагыш-сеткилин хайныышкынныы-биле илередип шыдаарынын, чечен чогаалды долузу-биле шингээдип алыр

  номчаан чуулунун утказын шингээдиринден ангыда, уругларнын ниити билиинин деннели делгемчиир, дуржулгазы байыыр болгаш амыдыралга оларнын мозу-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база хевирлеттинер

  чечен чогаалды (номну) уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар кузели боттаныр

  67

  Бистиң проективис «Мээң ынак номум»

  1

  Ынак номунуң дугайында проект кылыр

  68

  Экскурсия

  1

  Суурнуң онзагай черлеринче экскурсиялаар  Предварительный просмотр:

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

  средняя общеобразовательная школа-детский сад «Малышок» с.Чал-Кежиг Чеди-Хольского кожууна  Республики Тыва

  Рассмотрено

  Руководитель методического объединения начальных классов

  __________/Хоз-оол Л.А/

  Протокол № 1

  От «25»  августа 2014г

  Согласовано

  Заместитель директора

   по УВР

  __________/Оюн А.Ч./

  От «28» августа 2014г

  Утверждаю

  И.о.директора школы

  __________/Хунажык Х.В./

  Приказ № 51

  от «30» августа 2014г

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

  ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ

          

  Класс: 4

  Уровень: базовый

  Составитель программы

  Базыр-Сады Айлана Чыртак-ооловна

  Пояснительная записка

  Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса общеобразовательной школы разработана на основе программы стандарта начального общего образования для 1-4 классов национальной школы с родным (тувинским) языком обучения и программы по русскому языку для 1-4 классов тувинской школы Г.М.Селиверстовой и Ф.Т.Манзановой.

  Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях и др.

  Общая характеристика учебного предмета

  Курс литературного чтения призван ввести ребенка в мир художественной литературы и помочь ему осмыслить образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений.

  Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении литературного произведения, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная сторона текста. В поле внимания начинающего читателя должны оказаться образность художественного произведения, авторское отношение к окружающему, ценностные ориентации и нравственные проблемы, волнующие писателя.

  Учебные программы предполагают такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе двух ведущих принципов: художественно-эстетического и литературоведческого.

  Художественно - эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное установление межпредметных связей с другими видами искусства.

  Литературоведческий принцип в его преломлении к особенностям начального этапа обучения реализуется при анализе художественного текста, выдвигая на первый план художественный образ как общий язык искусства в целом и литературы в частности.

  Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Слово рассматривается не изолированно, а в образной системе произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но и нейтральный слова и выражения. Работа над художественным произведением не должна сводиться к выявлению эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. В начальной школе анализ образных средств языка долен, проводиться лишь в той мере, в какой он помогает детям почувствовать целостность художественного образа и пережить его содержание. Литературоведческий принцип находит свое выражение в программе в том, что она охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни.

  Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. Таким образом, литературное чтение в младших классах выступает в качестве органического звена единой и непрерывной системы литературного образования в средней школе.

  Программа по чтению для младших школьников четко ориентирована на формирование и развитие у учащихся речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане.

  Развитие навыка чтения на первом году обучения предполагает формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне слова, на втором году обучения - постепенное введение чтения про себя, на третьем году обучения - наращивание скорости чтения и овладение рациональными приемами чтения.

  Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется целенаправленная работа по формированию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного чтения, решают разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении. Разбирая произведения, дети обучаются переносу приемов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов.

  При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными сведениями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров.

  Отличительной особенностью программы литературоведческого чтения является введение в ее содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-чувственного отношения к действительности». Этот раздел даст возможность включить в процесс обучения те приемы и способы деятельности детей, которые помогут им воспринимать художественное произведение на основе проявления собственных творческих способностей.

  Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;

  Учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся;

  Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей;

  Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения;

  Работать с различными видами текстов.

  Требования к развитию речевых умений и навыков при работе с текстом к концу 4 класса

  Обучающиеся должны:

  владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в мин;

  понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.

  Обучающиеся должны уметь:

  устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами;

  составлять план к прочитанному - полный, краткий, картинный;

  вводить в пересказы элементы описания, рассуждения и цитирования;

  составлять пересказ (краткий, полный, выборочный, творческий) прочитанного текста (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей), придумать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;

  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;

  самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища;

  оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.

  Обучающиеся должны знать:

  наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;

  названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классических писателей;

  не менее 6-7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения (усвоить их смысл) и уметь сказать, в какой жизненной ситуации можно кстати употребить.

          Описание места учебного предмета в учебном плане

  Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (34 учебные недели) 2 часа в неделю. Формой итоговой аттестации обучающихся 4 класса предполагается проверка навыка чтения.

  Для реализации программного содержания используются:

  Литературное чтение. 4 класс: учеб. для 4 класса тувинских школ: в 2 частях/ сост. Г.М.Селиверстова, Ф.Т.Манзанова. – Кызыл-2011.

  Количество часов в год – 70.

  Количество часов в неделю – 2.

  Количество часов в I четверти – 18.

  Количество часов во II четверти – 14.

  Количество часов в III четверти – 20.

  Количество часов в IV четверти – 18.

  Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета

  Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.

  Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание, и милосердие как проявление любви.

  Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений.

  Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства ее красоты, гармонии, совершенства.

  Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.

  Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребенка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.

  Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.

  Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.

  Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребенка играет его учебная деятельность. В процессе ее организации средствами учебного предмета у ребенка развиваются организованность, целеустремленность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.

  Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: ее истории, языку, культуре, ее жизни и ее народу.

  Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к ее прошлому и настоящему, готовность служить ей.

  Ценность человечества. Осознание ребенком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.

  Результаты изучения учебного предмета

  Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и качества:

  – эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;

  – эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;

  – чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;

  – любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;

  – понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким;

  – интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;

  – наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей;

  – ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;

  – этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.

  Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты, диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения.

  Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД).

  Регулятивные УУД:

  – самостоятельно формулировать тему и цели урока;

  – составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

  – работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

  – в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

  Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

  Познавательные УУД:

  – вычитывать все виды текстовой информации: актуальную, подтекстовую, концептуальную;

  – пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

  – извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

  – перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);

  – пользоваться словарями, справочниками;

  – осуществлять анализ и синтез;

  – устанавливать причинно-следственные связи;

  – строить рассуждения;

  Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.

  Коммуникативные УУД:

  – оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;

  – адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.

  – высказывать и обосновывать свою точку зрения;

  – слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;

  – договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

  – задавать вопросы.

  Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений:

  – воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;

  – осознанно, правильно, выразительно читать вслух;

  – самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;

  – самостоятельно находить ключевые слова;

  – самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);

  – формулировать основную мысль текста;

  – составлять простой и сложный план текста;

  – писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;

  – аргументированно высказывать свое отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции;

  – понимать  и  формулировать  свое  отношение  к  авторской  манере письма;

  – иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других;

  – самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);

  – относить прочитанное произведение к определенному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания, с тематикой детской литературы;

  – относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определенным признакам;

  – видеть языковые средства, использованные автором.


  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ ДЛЯ 4 КЛАССА (2 ч. в неделю)

  урока  

  Тема урока (страницы учебника)

  Часы

  Тип урока

  Дата

  Решаемые проблемы

  Планируемые результаты

  план

  факт

  предметные        

  метапредметные        

  личностные        

  I четверть (18час)

  1

  УЧИСЬ УЧИТЬСЯ. Первое сентября – День знаний.

  Доброго учебного года тебе! Из газеты «Жили-были»

   С.3 - 5        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  2

  Ко всем наукам ключ

  Э. Гуттуев

  Этот «простой» русский язык.

  С. 6 - 10        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  3

  Текст. Тема текста. Главная тема текста.

  Первое сентября. По В.Драгунскому

  С. 11 - 13        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения

  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей

  4

  Почему я знаю мало?

  К.Мурзалиев

  Почему?

  С. 13 - 15        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  5        

  Мостик из настоящего в будущее.

  Мостик.

  По И. Друцэ

  С. 15 - 17        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  6

  «Пойми живой язык

  природы …»

  С.Иванов

  Урок в лесу.

  С.18 - 19        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, переживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  7

  «Что мы сажаем, сажая леса?»

  С. Маршак

  Праздник леса

  С. 20 - 21        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  8

  «В жизни всё связано между собой»

  Цепочка событий. По Г. Юдину

  С. 22 - 25        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  9

  ЗОЛОТОЕ ЦАРСТВО ЛИСТОПАДА

  С. Быстров

  Осенний цвет. Осенний свет.

  С. 26 - 28

  Праздник природы и человека.

  Осень. По В.Пескову

  С. 29 - 31        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  10

  «Четыре осени»

  Осень по календарю российского земледельца.

  По В. Грошеву

  С. 32 - 35        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  11        

  «Зашумел в лесу золотой дождь…»

  Н. Сладков

  «Золотой дождь»

  С. 36 - 37        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  12

  «И так – то бывает грустно, и так хорошо …»

  Осеннее утро.

  М. Пришвин

  С. 38 - 39        

  1

  Изучение новой темы

  Учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  13

  «Скоро осень проснётся и заплачет спросонья»

  Осень. К. Бальмонт

  С. 40 - 41        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  14

  Р/р. Праздник цвета и тишины.

  Составление

  рассказа по репродукции картины И.И.

  Левитана «Золотая осень»

  С. 42 - 45        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  15

  СПАСИБО ЛЕТУ КРАСНОМУ!

  «Нас греет лето красное»

  Спасибо лету красному!

  Н.Берендгоф. С.46 - 48        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  16

  «Хорошее время лето!».

  «Ягода-земляника» Л.Воронкова

  С. 50 - 53        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  17

  «У каждого есть «своя речка»»

  Речка моего детства. По В. Пескову

  С. 53- 56

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою)

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  18

  «Это вам на счастье. Это вам на радость. Это вам на веселье»

  Домик в лесу. По Соколову-Микитову

  С. 57 - 59        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  осуществлять анализ и синтез, самостоятельно формулировать тему и цели урока

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  II четверть (14 час)

  19

  Праздник на летнем лугу. Соколов-Микитов

  Сенокос.

  Стихи Е.Русакова «Сенокос»

  С. 60 - 62        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  20

  «Так держать!»

  Л.Чадамба «На сенокосе»

  С.63- 64        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  21

  Р/р.

  Составление рассказа по репродукции картины

  А.А.Пластова

  «Сенокос»

  С. 64- 67        

  1

  Изучение новой темы

  Учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся

  осуществлять анализ и синтез, самостоятельно формулировать тему и цели урока

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  22

  НИЧЕГО СИЛЬНЕЕ ХЛЕБА НЕТУ НА ЗЕМЛЕ

  «Хлеб – основа всей жизни»

  Рассказ по

  С. Максиму «Хлеб да соль»

  С.68 -70        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  23

  « … а на хлебном колосочке держится земля»

  В. Орлов

  Колосок.

  С.71 -72        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  24

  Секреты «Батонной няни».

  По Г.Юрмину Пекарь «Батонная няня».

  С.72 -74        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  25

  Составление по плану рассказа

   «Как батоны на свет появляются»

  С.75- 76        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою)

  осуществлять анализ и синтез, самостоятельно формулировать тему и цели урока

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  26

  «Тёплый хлеб! Душистый хлеб! Вкусный хлеб!»

  Рассказ по М.Борисовой «Тёплый хлеб»

  С. 76 -79        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  27

  ЗДРАВСТВУЙ, МАТУШКА-ЗИМА!

  «Зима спешит, хлопочет …»О.Высотская

  Мастерица зима.

  С. 80 -81        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  28

  «В зимнем лесу кругом комья, пласты и снежные кружева»

  В шубах и шапках. По А.Тумбасову

  С. 82 - 84        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  осуществлять анализ и синтез, самостоятельно формулировать тему и цели урока

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  29

  «Кажется всё замёрзло в этой стуже…»

  По Г.Скребицкому

  «В зимнюю стужу»

  С.85 -87        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  самостоятельно формулировать тему и цели урока

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  30

  Р/р. Праздник снега и тишины.

  Составление рассказа по репродукции картины К.Ф.Юона «Русская зима»

  Сочинение.

  С. 88 - 90        

  1

  Изучение новой темы

  Учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся

  самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою)

  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  31

  У каждого есть «трудный овражек».

  Рассказ по Л.Воронковой «Трудный овражек»

  С. 91 – 96        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  32

  «Мы будем украшать эту ёлочку каждый год!»

  Быль по С.Михалкову «Ёлочка»

  С. 97- 102

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения

  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей

  III четверть (20 час)

  33

  ПОЙМИ ЖИВОЙ ЯЗЫК ПРИРОДЫ

  Как хорошо, если мир на земле!

  Е.Кай «Всем хорошо!»

  В.Сухомлинский

  «Стыдно перед соловушкой»

  С.3 - 8        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  34

  Загадки и тайны природы.

  Е.Малашенкова

  Муха, открой свой секрет!

  С. 8 - 12        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  35

  Р/р.по теме «Загадки и тайны природы»

  С. 13 - 14        

  1

  Изучение новой темы

  Учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся

  36

  Снежинка и снег

  М.Ильин и

  Е. Сегал

  Рассказ о снежинках.

  По М. Гумилевской

  Где рождается снег? С. 14 - 21

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  37

  Где водяные капельки, а где алмазы?

  Л. Толстой

  Какая бывает роса на траве

  С. 21 - 23        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  осуществлять анализ и синтез, самостоятельно формулировать тему и цели урока

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  38

  НЕДАРОМ ДЕТИ ЛЮБЯТ СКАЗКИ

  Почему дети любят сказки.

  И. Суриков

  Детство.

  С. 24 - 28        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  39

  «Мяу» да «мяу», «мало» да «мало». Обработка И.Карнауховой

  Кот – воркот,

  Котофей Котофеевич

  (русская нар.сказка).

  С. 28 - 35        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  40

  Делай добро,

  и тебе будет добро

  О бытовых сказках. Обработка

  И.Карнауховой

  Не плюй в колодец – пригодится воды напиться

  (русская нар. сказка).

  С. 37 - 42        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  осуществлять анализ и синтез, самостоятельно формулировать тему и цели урока

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  41

  «Ах, какая я красивая! …»

  перевёл

  Д. Нагишкин

  Айога

  (нанайская сказка).

  С. 42 - 46        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух

  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  42

  « … глядь – а у них прежняя дырявая чёрная юрта»

  Пересказала

  М. Хадаханэ

  Золотая птичка

  (тувинская нар. сказка).

  С. 47 - 51        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  43        

  «Остались они одни – одинёшеньки..»

  Обработка

  А. Толстого

  Сестрица Алёнушка и братец Иванушка

  (русская нар. сказка). С. 52 - 58

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою)

  осуществлять анализ и синтез, самостоятельно формулировать тему и цели урока

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  44

  Р/р. Составление рассказа по репродукции картины В.М. Васнецова «Алёнушка»

  С. 58 - 61        

  1

  Изучение новой темы

  Учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся

  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  45

  А. С. Пушкин.

  Сказка о рыбаке и рыбке.

  С. 62 - 78        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  46

  А. С. Пушкин.

  Литературные сказки.

  По с. Бонди

  Сказка о рыбаке и рыбке.

  С. 62 - 78        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  47

  БАСНЯ – ДОБРЫЙ УРОК, КОТОРЫЙ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

  «Мои басни читают дети ..»

  Иван Андреевич Крылов.

  Лебедь, щука и рак.

  С. 79 - 83        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  48

  Басня всегда проста и коротка.

  Лев Николаевич Толстой.

  Лев и мышь

  (басня).

  Лгун (басня).

  Лев и лисица

  (басня)

  С. 84 – 89        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  осуществлять анализ и синтез, самостоятельно формулировать тему и цели урока

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  49

  ВСЕМУ НАЧАЛО – ОТЧИЙ ДОМ

  Родина для людей более 160 национальностей

  С.Михалков

  Страна, в которой мы живём.

  С. 90 - 91        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  50

  Главный город нашей страны

  С.Михалков

  Москва – столица России.

  С. 92 - 95        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  осуществлять анализ и синтез, самостоятельно формулировать тему и цели урока

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  51

  Чем же таким особенным замечателен наш край?

  Э. Мижит

  Что такое Тува?

  С. 95 - 102        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  осуществлять анализ и синтез

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  52

  «Под небом голубым стоят рядами юрты»

  А.Даржай

  Юрты.

  С. 102 – 104        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  IV четверть (16 ч)

  53

  12 АПРЕЛЯ- ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. Первый в мире космонавт. Ю.Гагарин «108 минут»

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  54

  ДЕВЯТОЕ МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ. В.Курасов «Слово отца»

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою)

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  55

  «ОПЯТЬ ВЕСНА ДУШИСТАЯ ПОВЕЯЛА КРЫЛОМ»

  «В окно повеяло весною…»

  А.Н.Плещеев

  Весна.

  Э.Мошковская

  Весна.

  С. 113 - 114        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  осуществлять анализ и синтез, самостоятельно формулировать тему и цели урока

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  56

  «Весна прилетит к нам на крыльях грачей, жаворонков, скворцов»

  По В. Бианки

  Март- капельник.

  С. 115 - 119        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  57

  «Тысячи звуков родятся весной в лесу».

  По И. Соколову- Микитову

  Звуки весны.

  С. 120 - 122        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  58

  Звуки весны на реке

  М. Садовский

  Ледоход.

  С. 122 – 124        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  осуществлять анализ и синтез, самостоятельно формулировать тему и цели урока

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  59

  «Строить скворечник – это поэтичная работа, доступная каждому»

  По В. Пескову

  Повесьте скворечник!

  С. 125 - 128        

  1

  Изучение новой темы

  Учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  60

  «Любовь к чистоте и торжеству природы»

  Р/р. Составление рассказа по репродукции картины А.Саврасова

  «Грачи прилетели»

  С. 129 - 131        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  61

  ДОБРО ПО КРУГУ

  Добро и счастье в сказке П.П. Бажова

  Серебряное копытце

  С. 132 - 144        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  62

  Р/р. по теме

  «Добро по кругу»

  С.144         

  1

  Изучение новой темы

  Учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся

  самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою)

  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  63

  ОПЯТЬ СМЕЁТСЯ ЛЕТО В ОТКРЫТОЕ ОКНО

  Здравствуй, лето!

  М. Карем

  Здравствуй,

  солнце!

  С. 145 - 146        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою)

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  64

  Константин

  Георгиевич

  Паустовский

  Кот – ворюга

  С. 147 - 152        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою)

  осуществлять анализ и синтез, самостоятельно формулировать тему и цели урока

  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей

  65

  Константин

  Георгиевич

  Паустовский

  Кот – ворюга

  С. 147 - 152        

  1

  Изучение новой темы

  Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное

  самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою)

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории

  66

  Совершенная

  точность прогнозов крылатых синоптиков.

  По М.Звереву

  Бабочки –

  синоптики.

  С. 153 – 154        

  1

  Изучение новой темы

  Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся

  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей

  67

  «Сочные гроздья сверкающих

  капель дождя»

  По Б.Тимофееву

  Летний

  ливень.

  С. 155 - 157        

  1

  Изучение новой темы

  Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей

  самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою)

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации

  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи

  68

  Обобщающий урок        

  1

  Повторение

  осуществлять анализ и синтез

  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей

                          

          

          

          

  Отметки навыка чтения IV класс

  «5»

  «4»

  «3»

  «2»

  ученик правильно понимает содержание;

  читает бегло целыми словами с соблюдением основных норм литературного произношения;

  читает выразительно и умеет передать с помощью интонации смысл прочитанного;

  умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет основной смысл прочитанного

  и формирует его своими словами;

  самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих лиц, события, картины природы;

  - твердо знает наизусть и выразительно читает стихотворение.

  ученик правильно понимает основное содержание прочитанного текста;

  читает выразительно целыми словами, при чтении допускает 1 -3 ошибки;

  самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при её формулировке допускает речевые неточности, которые может устранить без помощи учителя;

  при составлении полного или выборочного пересказа допускает незначительные неточности;

  знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет самостоятельно.

  ученик понимает содержание прочитанного текста с помощью учителя;

  читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового чтения), при чтении допускает 4-6 ошибок;

  передает краткое содержание и основной смысл прочитанного только с помощью вопросов учителя;

  воспроизводит наизусть стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые исправляет только с помощью учителя.

  ученик не разбирается в прочитанном тексте даже с помощью учителя;

  допускает при чтении более 6 ошибок;

  не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью вопросов учителя;

  не может наизусть воспроизвести текст стихотворения.

          

          Работа с текстом на уроках чтения в 4 классе.

  В 4 классе продолжается освоение технологии формирования у учащихся типа правильной читательской деятельности. Она видоизменяется , сохраняя при этом свою суть . Преобразование идет по пути увеличения доли самостоятельности ребенка на каждом из этапов освоения текста. В 4-м классе доля самостоятельной читательской деятельности ученика продолжает увеличиваться за счет креативной (творческой) области.

  Работа с текстом до чтения.

  В 4-м классе художественный текст предстает перед читателем учеником не просто как самостоятельная ценность, а вписывается в исторический процесс развития детской литературы. Это приводит к необходимости уже на первом этапе обращаться к фамилии автора, знаниям и представлениям учащихся о нем, его книгах, жанровым особенностям текста.

  В зависимости от особенностей текста, его места в теме, целей и задач урока возможны варианты работы с текстом до чтения:

  Этот этап становится частью домашнего задания . Прежде чем познакомиться дома с новым текстом, ребенок рассматривает иллюстрацию перед текстом, читает заглавие, имя, фамилию автора , мысленно высказывает предположение о теме, героях, содержании текста.

  Самостоятельное знакомство с ключевыми словами, их выписывание, анализ и осмысление, которое приводит к установлению уровня понимания текста.

  Прогнозирование содержания текста на уроке путем анализа нового материала , определения места писателя и конкретного текста в литературном процессе.

  2.Работа с текстом во время чтения.

  -Самостоятельное чтение текста про себя.

  Этот вид чтения все чаще переносится на дом, что позволяет на уроке увеличить учебное время для проведения вводной беседы по тексту.

  -Чтение вслух небольшими фрагментами с комментированием, продумыванием вопросов автору по ходу чтения, выборочное чтение.

  В 4 классе уже на данном этапе задаются в основном вопросы аналитического характера, обеспечивающие вычитывание подтекстовой информации , т.е ведется диалог с автором через текст. Этот вид работы постепенно переносится в большей степени на самостоятельную деятельность учащихся.

  Учитель может дать задание детям при самостоятельном чтении продумать и записать вопросы , которые возникли у них в ходе чтения, которые им хотелось бы задать автору по ходу чтения. Озвучивание этих вопросов на уроке позволит учителю установить уровень осмысливания детьми текста.

  -Словарная работа

  Так же, как и в предыдущих классах, проходит на уроке по ходу чтения, но включается самостоятельная работа детей с толковым словарем .

  3.Работа с текстом после чтения.

  Традиционно на этом этапе проводится активное обсуждение концептуальных (проблемных , обобщающих , активизирующих жизненные представления учащихся, фиксирующих авторскую позицию ) вопросов. На этом этапе возможно чередование рассказа учителя о писателе с сообщениями учащихся , подготовленными самостоятельно (обобщение и систематизация сведений об авторах, определением их места в литературном процессе, высказываниями своего отношения к личности и творчеству писателя).

  В ряду творческих заданий , которые предлагаются детям после чтения, в 4 классе все больше места отводится письменным творческим работам-сочинениям, значительно увеличивается доля исследовательских поисковых заданий. Подготовка к сочинениям на литературные темы вынесена на страницы «Тетради по чтению» к учебнику « В океане света».

  Особенности урока внеклассного чтения в 4 классе.

  В 4 классе можно выделить 3 типа урока внеклассного чтения:

  1.по итогам самостоятельного домашнего чтения книги из предложенного учителем списка;

  2.знакомство с писателем и его книгами на уроке, структура которого предполагает:

  - рассматривание книги, знакомство с писателем;

  -чтение учителем фрагмента из любого текста;

  -самостоятельное нахождение детьми этого текста в книге;

  -самостоятельное чтение детьми этого или другого текста и работа с ним в рамках технологии формирования правильного типа читательской деятельности;

  3. Урок-отчет предполагает самостоятельный выбор темы детьми и творческую подготовку к уроку.  Предварительный просмотр:

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

  средняя общеобразовательная школа-детский сад «Малышок» с.Чал-Кежиг Чеди-Хольского кожууна  Республики Тыва

  Рассмотрено

  Руководитель методического объединения начальных классов

  __________/Хоз-оол Л.А/

  Протокол № 1

  От «25»  августа 2014г

  Согласовано

  Заместитель директора

   по УВР

  __________/Оюн А.Ч./

  От «28» августа 2014г

  Утверждаю

  И.о.директора школы

  __________/Хунажык Х.В./

  Приказ № 51

  от «30» августа 2014г

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

          

  Класс: 4

  Уровень: базовый

  Составитель программы

  Базыр-Сады Айлана Чыртак-ооловна

  Пояснительная записка

  Рабочая программа  по Русскому языку разработана на основе программы по русскому языку для I-IV классов тувинской школы, составленной в тувинском научно-исследовательском институте национальных школ Министерства просвещения РСФСР  Р.Р. Бегзи и Г.М. Селиверстовой  на основе типовой программы для I-IV классов национальных школ Российской Федерации 2000 года издания. Авторы программы: Л.Д. Митюшина, Л.В. Смирнова /Козуля/, Т.В. Такташова к учебнику Русский язык. Учебник для 4 класса шк. народов тюрк. группы/ Г.М. Селиверстова, Ф.Т. Манзанова, – Кызыл, 2011.

  Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

  Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:

  • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;

  • формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

  Общая характеристика курса

  Рабочая программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:

  — формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

  — развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;

  — развитие коммуникативных умений;

  — развитие нравственных и эстетических чувств;

  — развитие способностей к творческой деятельности.

  Рабочая программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:

  • развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

  • формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;

  • формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;

  • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

  Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).

  Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.

  Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.

  Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.

  Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.

  После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.

  Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:

  • система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

  • орфография и пунктуация;

  • развитие речи.

  Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.

  Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.

  Рабочая программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.

  В рабочей программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников.

  Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).

  Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.

  Значимое место в рабочей программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы.

  Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.

  Рабочая программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.

  Серьёзное внимание уделяется в рабочей программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.

  Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.

  Рабочая программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.

  Содержание рабочей программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.

  Рабочей программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.

  Рабочая программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

  Место курса «Русский язык» в учебном плане

  На изучение русского языка в начальной школе выделяется 438 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.

  Во 24 классах на уроки русского языка отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

  Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).

  Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

  Результаты изучения курса

  Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.

  Личностные результаты

  1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

  2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

  3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

  5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

  6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

  7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

  8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

  9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  Метапредметные результаты

  1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.

  3. Использование знаково-символических средств представления информации.

  4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

  5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.

  6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

  7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

  8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

  9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

  10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

  11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

  12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

  13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

  Предметные результаты

  1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

  2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.

  3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

  4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

  5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.

  6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.

  7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

  9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся

  осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

  В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

  У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

  Выпускник на ступени начального общего образования:

  • научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
  • сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;
  • получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

  В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.

  Содержание учебного предмета

  Содержательная линия «Система языка»

  Раздел «Фонетика и графика» (5 ч)

  Выпускник научится:

  • различать звуки и буквы;
  • характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
  • знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

  Выпускник получит возможность научиться:

  • проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;
  • оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.

                                                                                   

                                                Раздел «Орфоэпия»

  Выпускник получит возможность научиться:

  • соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
  • находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям).

                                 Раздел «Состав слова (морфемика)» (11 ч)

  Выпускник научится:

  • различать изменяемые и неизменяемые слова;
  • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
  • находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

  Выпускник получит возможность научиться:

  • разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
  •  оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

                                                                              Раздел «Лексика» (13 ч)

  Выпускник научится:

  • выявлять слова, значение которых требует уточнения;
  • определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

  Выпускник получит возможность научиться:

  • подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
  • подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
  • различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
  • оценивать уместность использования слов в тексте;
  • выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

                                                                             Раздел «Морфология» (52 ч)

  Выпускник научится:

  • определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;
  • определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
  • определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

  Выпускник получит возможность научиться:

  • проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
  • находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

                                                                  Раздел «Синтаксис» (31 ч)

  Выпускник научится:

  • различать предложение, словосочетание, слово;
  • устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
  • классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
  • определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
  • находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
  • выделять предложения с однородными членами.

  Выпускник получит возможность научиться:

  • различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
  • выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
  • различать простые и сложные предложения.

  Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

  Выпускник научится:

  • применять правила правописания (в объёме содержания курса);
  • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
  • безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
  • писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
  • проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.

  Выпускник получит возможность научиться:

  • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
  • подбирать примеры с определённой орфограммой;
  • при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
  • при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.

  Содержательная линия «Развитие речи»

  Выпускник научится:

  • оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
  • соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
  • выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
  • самостоятельно озаглавливать текст;
  • составлять план текста;
  • сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.

  Выпускник получит возможность научиться:

  • создавать тексты по предложенному заголовку;
  • подробно или выборочно пересказывать текст;
  • пересказывать текст от другого лица;
  • составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
  • анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
  • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
  • анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
  • соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

  Содержание курса

  Виды речевой деятельности

  Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

  Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

  Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.[1]

  Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

  Обучение грамоте

  Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.

  Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

  Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

  Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.

  Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

  Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.

  Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

  Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.

  Овладение первичными навыками клавиатурного письма.

  Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.

  Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.

  Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.

  Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

  • раздельное написание слов;

  • обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);

  • прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;

  • перенос слов по слогам без стечения согласных;

  • знаки препинания в конце предложения.

  Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.

  Систематический курс

  Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.

  Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.

  Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

  Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).

  Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

  Лексика[2]. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.

  Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.

  Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.

  Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

  Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных.

  Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.

  Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.

  Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных.

  Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.

  Наречие. Значение и употребление в речи.

  Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.

  Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.

  Частица. Частица не, её значение.

  Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

  Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами.

  Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.

  Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).

  Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений.

  Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.

  Применение правил правописания и пунктуации:

  • сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;

  • сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;

  • перенос слов;

  • прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

  • проверяемые безударные гласные в корне слова;

  • парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

  • непроизносимые согласные;

  • непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова

  • гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

  • разделительные ъ и ь;

  • мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);

  • соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)

  • е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).

  • безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);

  • безударные падежные окончания имён прилагательных;

  • раздельное написание предлогов с именами существительными;

  • раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

  • раздельное написание частицы не с глаголами;

  • мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь);

  • мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

  • безударные личные окончания глаголов;

  • раздельное написание предлогов с другими словами;

  • знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;

  • знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;

  • запятая при обращении в предложениях;

  • запятая между частями в сложном предложении.

  Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?

  Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.

  Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

  Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.

  Последовательность предложений в тексте.

  Последовательность частей текста (абзацев).

  Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).

  План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.

  Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.

  Знакомство с жанрами письма и поздравления.

  Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

  Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.


  Календарно-тематическое планирование по русскому языку 4 класс

  № урока

  Дата

  Тема

  Тип урока

  Количество часов

  Решаемые проблемы

  Планируемые результаты

  по плану

  по факту

  предметные

  Метапредметные

  личностные

  I четверть

  1

  Праздник – День знаний. «Учите вы, любите вы язык России – как родной»

  Вводный урок

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения

  Фонетика и графика

  2

  Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Алфавит.

  Изучение нового матеиала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Способствовать воспитанию интереса и положительного отношения к учебе

  3

  Ур. Р.р. Списывание с заданием «Лебедь»

  Повторение пройденного материала

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное

  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения

  4

  Согласные звуки русского языка. Буквы, обозначающие согласные звуки.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения

  5

  Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение твердости и мягкости согласных звуков на письме.

  Изучение нового материала

  1

  Научить правильно обозначать мягкость и твердость согласных звуков с помощью согласных букв

  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения

  6

  Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после букв гласных звуков. Разделительный мягкий знак.

  Изучение нового материала

  1

  Научить называть звуки обозначаемые буквами е, ё, ю, я

  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  7

  Изложение «Секреты отличного учения»

  Повторение пройденного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное

  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения

  Орфография

  8

  Работа над ошибками. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Окончание. Формы слова.

  Повторение пройденного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  9

  Правописание букв безударных гласных в корне слова, проверяемых ударением.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  10

  Контрольный диктант «Снова в школу»

  Повторение пройденного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное

  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  11

  Непроверяемые безударные гласные в корне слова.

  Изучение нового материала

  1

  Формировать навыки правильного письма слов с безударными проверяемыми и непроверяемыми гласными в корне

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  12

  Парные звонкие и глухие согласные на конце слов и в середине слова перед -к

  Изучение нового материала

  1

  Научить сопоставлять произношение и правописание слов с парными глухими согласными на конце

  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  13

  Парные звонкие и глухие согласные на конце слов и в середине слова перед -к

  Изучение нового материала

  1

  Научить сопоставлять произношение и правописание слов с парными глухими согласными на конце

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  Лексика

  14

  Ур.р.р. Составление текста «Пуговица»

  Повторение пройденного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное

  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  15

  Лексическое и грамматическое значение слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов.

  Изучение нового материала

  1

  Познакомить учащихся с лексическим и грамматическим значением слов; с однозначными и многозначными словами

  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  16

  Синонимы и антонимы.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  Состав слова. Золотое царство листопада.

  17

  Корень слова. Окончание.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  18

  Основа слова.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  II четверть

  19

  Суффиксы.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  20

  Суффиксы. У глаголов тоже есть суффиксы.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  21

  Самостоятельная работа «Состав слова»

  Повторение изученного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  22

  Чередование согласных звуков в корне при образовании новых слов.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  23

  Приставки.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  24

  Приставки и предлоги.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  25

  Разделительный твердый знак после приставок.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  26

  Письмо по памяти «Васька»

  Изучение нового материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное

  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  27

  Разбор слова по составу. Повторение значимых частей слова.

  Повторение изученного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  2 четверть

  28

  Мониторинг

  Повторение изученного материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  Спасибо лету красному. Предложение.

  29

  Предложение и словосочетание.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  30

  Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Восклицательные и невосклицательные предложения.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  31

  Диктант «Хорошо в лесу!» на тему «Предложение и словосочетание».

  Повторение изученного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное

  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  32

  Повторение пройденных тем. Предложение и словосочетание.

  Повторение изученного материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  Морфология. Части речи.

  33

  Что такое части речи? Имена существительные.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  34

  Имена существительные одушевленные и неодушевленные.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  35

  Имена существительные собственные и нарицательные.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  36

  Списывание с заданием «Названия городов».

  Повторение изученного материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное

  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  37

  Род имен существительных.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Знакомятся с именами существительными, узнают понятие о роде имен существительных, познакомятся с мужским, женским, средним родами

  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  38

  Род имен существительных с мягким согласным на конце.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  39

  Род имен существительных с шипящим на конце.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  40

  Единственное и множественное число имен существительных.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  41

  Изменение имен существительных по падежам.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  42

  Три склонения имен существительных.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  43

  Именительный падеж.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  44

  Родительный падеж. Имена существительные ед. числа в форме Р.п. без предлогов.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  45

  Имена существительные ед. числа в форме Р.п. с предлогами.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  46

  ЭДЕР

  Имена существительные мн. числа в форме Р.п. с предлогами

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  47

  Контрольный диктант.

  Повторение изученного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  48

  Поур чок

  Работа над ошибками.

  Повторение изученного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  3 четверть

  49

  Д.п. Имена существительные ед. числа в форме Д.п. без предлогов.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

   Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  50

  Поур чок

  Имена существительные ед. числа в форме Д.п. с предлогами.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  51

  Имена  существительные мн. числа в форме Д.п.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  Здравствуй, матушка – зима!

  52

  В.п. Имена существительные ед. числа в форме В.п. без предлогов.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  53

  Винительный падеж с предлогами.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  54

  Имена существительные мн. числа в форме В.п.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  55

  Творительный падеж. Имена существительные ед. числа в форме Т.п. без предлогов.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  56

  Имена существительные ед. числа в форме Т.п. с предлогами.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  57

  Имена существительные мн. числа в форме Т.п.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  58

  Предложный падеж. Имена существительные ед. числа в форме П.п.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  59

  Имена существительные мн. числа в форме П.п.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  60

  Имена существительные в формах В., П., Р. падежей (во что? на что?– куда? в чем? на чем? – где? из чего? с чего? откуда?)

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  61

  Определение признаков имени существительного. Разбор имени существительного как части речи.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  62

  Обобщение темы «Имя существительное». Контрольная работа.

  Повторение изученного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  63

  Местоимение. Личные местоимения 1 и 2 лица единственного числа.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  64

  Личные местоимения 1 и 2 лица множественного числа.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  65

  Личные местоимения 3-го лица ед. и мн. числа с предлогами и без предлогов.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  66

  Поур чок

  Контрольный диктант на тему местоимения

  Повторение изученного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  Пойми живой язык природы.

  Имя прилагательное.

  67

  Работа над ошибками. Имя прилагательное.

  Изучение нового материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  68

  Имя прилагательное. Изменение имен прилагательных по родам.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  69

  Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в форме единственного числа.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  70

  Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в форме единственного числа.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  71

  Склонение имен прилагательных женского рода в форме единственного числа.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  72

  Склонение имен прилагательных женского рода в форме единственного числа.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  73

  Склонение имен прилагательных в форме множественного числа.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  74

  Поур чок

  Изложение.

  Повторение пройденного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  Недаром дети любят сказку.

  75

  Имя числительное. Имена числительные и количественные.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  76

  Порядковые имена числительные.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  Школа безопасности здоровья и жизни.

  77

  Глагол. Неопределенная форма глагола.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  78

  Времена глагола. Прошедшее время.

  Изучение нового материала

  1

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  4 четверть

  79

  Поур. чок

  Диктант.

  Повторение пройденного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное

  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  80

  Работа над ошибками. Разбор имени прилагательного, как части речи.

  Повторение пройденного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  81

  Виды глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  82

  Настоящее время глагола.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  83

  Глагол настоящего времени в форме 2-го лица ед. и мн. числа.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  84

  Правописание (-ться) в глаголах неопределенной формы и (-тся) в формах 3-го лица глаголов настоящего времени.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  85

  Будущее время глагола. Форма будущего сложного времени.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  86

  Будущее время. Форма будущего простого времени.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  87

  Глаголы, которые выражают просьбу, совет, пожелание, требование, приказ, призыв.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

  88

  Глаголы движения.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

  89

  Разбор глагола как части речи. Проверь себя.

  Повторение пройденного материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  90

  Поур. чок

  Диктант на тему времена глагола

  Повторение пройденного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное

  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  Всему начало отчий дом.

  91

  Работа над ошибками. Наречие.

  Повторение пройденного материала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

  92

  Правописание наречий.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  93

  Повторение по теме «Части речи»

  Повторение пройденного материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  94

  Предложение. Виды предложений по цели высказывания.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  95

  Главные члены предложения.

  Изучение нового материала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  96

  Второстепенные члены предложения. Нераспространенные и распространенные предложения.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.

  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

  97

  Предложение с однородными членами предложения. Сказуемое и подлежащее.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  98

  Предложения с однородными второстепенными членами предложения.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  99

  Предложения с однородными второстепенными членами предложения.

  Изучение нового материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

  100

  Поур. чок

  Повторение по теме «Предложение». Разбор предложений.

  Повторение пройденного материала

  1

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе

  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  101

  Итоговая контрольная работа.

  Повторение пройденного матеирала

  1

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь

  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное

  Использование знаково-символических средств представления информации

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

  102

  Работа над ошибками. Повторение.

  Повторение пройденного матеирала

  1

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты

  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе


  Требования к уровню подготовки учащихся

  Система оценки достижения планируемых результатов

   освоения предмета. Критерии оценивания

  В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.

  Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает, что «стандарт выполнен».

  Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.

  В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.

  Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.

  Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы; проверка безударных гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут урока.

  Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ.

  Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является сценка предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в третьем классе:

  способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных умений.

  При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность каллиграфических и графических навыков.

  Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду следующее:

  -  повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»);

  - две негрубые ошибки считаются за одну ошибку;

  - если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она считается как одна;

  - ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» вместо «з» в слове «повозка»);

  - при трёх поправках оценка снижается на 1 балл.

  Негрубыми считаются следующие ошибки:

  - повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»);

  - перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена;

  - дважды написанное одно и то же слово.

  Ошибками в диктанте (изложении) не считаются:

  - ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались;

  -  отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы;

  - единичный случай замены слова другим без искажения смысла;

  - отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.

  Ошибкой считается:

  - нарушение орфографических правил при написании слов;

  - неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен программой каждого класса;

  -  отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой:

  - дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.

  Оценка письменных работ по русскому языку

  Диктант

  «5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера).

  «4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.

  «3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно.

  «2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.

  «1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.

  Грамматическое задание

  «5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы;

  «4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 3/4 заданий;

  «3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;

  «2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, справляется с большинством грамматических заданий;

  «1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.

  Контрольное списывание

  Словарный диктант

  Тест

  «5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы

  «5» - без ошибок.

  «5» - верно выполнено более 5/6 заданий.

  «4» - ставится, если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 исправление

  «4» - 1 ошибка и 1 исправление

  «4» - верно выполнено 3/4заданий.

  «3» - ставится, если в работе допущены 2 орфографические ошибки и 1 исправление.

   «3»- 2 ошибки и 1 исправление

  «3» - верно выполнено 1/2 заданий

  «2» - ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки.

  «2» - 3-5 ошибок.

  «2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.

   Изложение

  «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.

  «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 и правления.

  «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.

  «2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.

  Сочинение

  «5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографическ1 ошибок, допущено 1-2 исправления.

  «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления.

  «3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.

  «2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует (связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.

  Примечание:

  Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения  [1] Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся.

  [2] Изучается во всех разделах курса.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Рабочая программ для 3 класса по программе "Начальная школа 21 века"

  Рабочая программа по всем предметам для 3 класса по программе "Начальная школа 21 века"...

  Рабочая программа для 4 класс по программе "Начальная школа ХХIв"

  Рабочая программа содержит тематическое планирование по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, ОЗОЖ, технологии, изобразительному искусству, физкультуре....

  Рабочая программа для 1 класса.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по учебному курсу «Русский язык» (авторы: Зеленина Л.М.,Хохлова Т.Е. ) для 1 класса на 2014-2015 уч.год УМК «Школа России»

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММАпо учебному курсу «Русский язык»(авторы: Зеленина Л.М.,Хохлова Т.Е. )для 1 классана 2014-2015 уч.годУМК «Школа России».Календарно-тематическое планирование и тематическое планирование...

  Рабочие программы для 3 класса по программе "Школа России"и рабочие программы по внеурочной деятельности.

  Материал представлен в виде рабочих программ для 3 класса по программе "Школа России", тематическое планирование по предметам, а также рабочие программы и тематическое планирование по внеурочной деяте...

  Рабочая программа Лит. номчулга 2 класс

  Рабочая программа Лит. номчулга 2 класс...

  Рабочие программы для 2 класса по УМК "Школа России"и рабочие программы по осетинскому языку и чтению

  Рабочие программы для 2 класса по УМК "Школа России"и рабочие программы по осетинскому языку и чтению...