Главные вкладки

  "Ат болгаш фамилияларга улуг ужук": тыва дыл кичээли 2 класс
  план-конспект урока (2 класс)

  Кичээлдин кол сорулгазы: ат болгаш фамилияларга улуг ужук бижиир деп чуулду уругларга билиндирер. Бижимел  болгаш аас чугааны сайзырадыр. Дыл домаан сайзырадып, сос курлавырын байыдар.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл at_bolgash_famliyalarga_ulug_uzhuk.docx18.57 КБ

  Предварительный просмотр:

  Тыва дыл кичээли.  2 класс.

  Тема:  Ат болгаш фамилияларга улуг ужук.

  Сорулгазы: Ат, фамилияны адазынын адын улуг ужук-биле бижиир деп чуулду уругларга билиндирер; сос курлавырын байыдып, дыл- домаан сайзырадып, боттарынын узел- бодалын илередип билирин чедип алыр.

  2. Бижимел болгаш аас чугаазын улам сайзырадыр.

  3.Уругларны тыванын билдингир, сураглыг кижилерин билиндирип, ада-чурттунга ынак боорунга кижизидер.

           Дерилгези: ооредилге ному, проектор, тогериктер.

  Кичээлдин чоргузуу.

  1.Организастыг кезээ.

  Шулук-биле мендилежир.

  - Олуруп алынар, уруглар. Тыва дыл кичээли.

  -Бо кичээлде уруглар, эрткен темаларывысты катаптап, чаа тема база ооренип эгелээр бис.

  2.-Кыдырааштарывысты ажыдып, шын кылдыр салып алыр. Шупту самбыраже кичээнгейлиг коор. Ай- хуну номчуур.

  Январьнын чээрби тозу.

  Класска ажыл.

  -Январь деп состу канчаар бижиир бис? (ь, я деп ужук сос эгезинге ийи ун илередир)

  -чээрби( 2 ээ. Узадыр адап тургаш 2 домей ажык ужук бижиир бис)

  -класска-( 2 сс)

  3. Чараштыр бижилге.

  Фф (эф деп ужук бижиир, фамилия деп сос)

  ( Ф, Ц, Щ деп ужуктерни улегерлеп алган состерге бижиир)

  4. Словарьлыг диктант.

  -Эгезинде т-д, п-б кирен состер- биле ажылдаар бис.

  -Парталарда тогериктер бар. Бир эвес эжинер шын бижиир болза, ногаан тогерикти кодурер силер, шын эвес болза кызыл.

          Тавак,дагаа, бажын, пос, балык, дугуй, тон, башкы, торга, пага, дус, далай, пош, беш.

  - Дурумну катаптаптаалынар: (т-д )адап турувусту частыышкынны куштуг болза (дулей)т, кошкаш болза- д(ыыткыр) д бижиир бис.

  - Ун, ужук анализин катпатаптаалынар:

  Аяк- ….  сл, ….    ун, ….ужук.

  Чолаачы-….сл, …..ун, …ужук.

  Коньки- …сл, …..ун, ….ужук.

  6. Сула шимчээшкин.

  Балыктар дег эштил, пагалар дег шураал, аът ышыкаш маннаал, ары ышкаш ужал, бомбук ышкаш шураал, боолденип ойнаал.

  7. -Кандыг чугаа кезектери билир бис уруглар?

  - Чуве ады деп чул?

  -Демдек ады деп чул?

  -Кылыг созу деп чул?

  - 1 дугаар одуруг демдек ады болур силер, ийи дугаар одуруг чуве ады болур силер, 3 дугаар одуруг- кылыг созу болур силер.

  Чижээ: Бичии уруг ойнап тур.

  -Сайгарыптаалынар.Бо домакта чунун дугайында чугаалап турар?

  8. Чаа тема.

  Слайд.- Шупту самбыраже корунер. Бо хун ооренир темавысты моон дилеп тывар бис.

  Кежик, Уяна, Сережа, Донгак, Могуш, Орланович, Ооржак.

  -Самбырада кандыг состерни аскан дыр?

  - Оларны канчаар бижип каан?

  -Бо кичээливисте чуну ооренир дир бис, кым билип каапты( Кижилернин фамилиязын, адын, адазынын адын шын бижип ооренир шээй бис)

  -Кижи бурузу фамилиялыг, аттыг, адазынын ады бар боор.

  -Адаптынарам.

  -Бир одуругну каапткаш бодунарнын долу адынар бижинер.

  9. Слайд.  Частырыглыг домактар. Бо домактарны номчунар. Чуну эскерип тур силер.

  - Чазын чечек чараш чечек тарыыр.

  -Мээн кара-оол честем ыяш чарып тур.

  Торел состерни илереткен состерни бичи ужук биле бижиир бис.

  Чижээ: угбам Чойгана, Шораан даайым.

  -Эр-хейлер!

  10. Быжыглаашкын.

  Номну ажыдар. Арын 91. Теманы номчуур.

  - Дурмну номчуур.

  11.Быжыглаашкын.

  Мерг.225. Номчуур. Хой сектер орнунга кижилернин аттарын адаар шээй бис.

      Кара-кыс Намзатовна Мунзук(1918-1995), Надежда Николаевна Рушева(1952-1969)- 10 мун ажык чуруктар чураан,авазы- Ажыкмаа Рушева – бир дугаар тыва балерина Елена Евгеньевна Достай-Америка-1996, Греция-2004. Тоора-Хемге торуттунген.(Слайд)

  - Тыванын оон ангы кандыг билдингир, сураглыг кижилерин билир силер уруглар.

  - Сураглыг, билдингир кижилер кандыг улустар чувел? Чедиишкиннер чедип алган. (кежээ, кызымак, чуткулдуг)

  12. Рефлексия. Бо кичээлде чуну- билип алдывыс?

  - Кымнарга эки ажылдаан дээш демдек салыр бис.

  Онаалга

  Мергежилге222, а-92.( онаалганын тайылбыры)

  -Бо кичээлде чуве билип алганывысты унелээр бис. Чадажыгаш бар. Эки билип алган болзунарза кырынга тогериктен чуруур, чедир билбээн болзунарза- ортузунда, шуут билбээн болза-адаанда силер.

  - Кичээл тонген.Эр-хейлер! Дыштанып болур.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  тыва дыл 2 класс

  календарь-тематиктиг план...

  Ажык кичээл "Ат, фамилияларга улуг ужук" 2 класс

  Тыва дылга ажык кичээл "Ат, фамилияларга улуг ужукту бижиири" 2 класс...

  Тыва дылда кичээл Демдек ады

  Демдек ады. Тыва дылда ажык кичээл 2 класс...

  Тыва дыл кичээли. 4 кл. Онаарынын падежи

  Тыва дыл кичээли . 4 кл. Онаарынын падежи...

  Азырал амытаннар аттарынга улуг ужук

  Данная разработка может быть использован на уроках родного языка...

  тыва дылга кичээл Сан ады оон ужур утказы

  Темазы: Сан ады оон ужур утказы...