Главные вкладки

  Һуңғы ҡыңғырау - 2015
  классный час на тему

  Мавлетова Зилда Ахмадиевна

  Һуңғы ҡыңғырау байрамын яратып үткәргән коллегаларыма  ярҙамға!

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл hungy_kyngyrau_-2015.docx30.46 КБ

  Предварительный просмотр:

  №у84ы 7ы84ырау -2015

  Зилдә Мәүлитова, тәрбиәүи эштәре директоры урынбаҫары әҙерләне

  А.б.  М2кт2п тиге6л2н. Баш7ортостан Республика3ыны8 д21л2т флагын к1т2рерг2 26ерл2нерг2. Флагты к1т2ре1 хо7у4ы у7ыу алдын4ы3ы -

    8  класс у7ыусы3ы Сә4итуллин Ринат  Рәүеф улына  бирел2.  Флагты к1т2рерг2.

   2015   йыл4ы №у84ы ?ы84ырау тантана3ын асы7 тип и4лан ит2м.

  (Гимн я84ырай) 

   

   А.б. Х0рм2тле 7уна7тар, ата-2с2л2р, у7ытыусылар, у7ыусылар!

  Б0г0н бе662 оло байрам, оло тантана! Я66ы8 и8 матур, й2мле к0нд2рене8 бере3енд2 м2кт2бебе6 16ене8 7арлу4астарын – 11 класс у7ыусыларын – 6ур тормош ки8лект2рен2 осора. Шатлы7лы ла,  шул у7 ва7ытта мо83оу 6а был к0н.

  А.б. Май6ан4а – М29к21 урта м2кт2бене8  сы4арылыш у7ыусыларын са7ырабы6.

  ?аршы  алы4ы6:

  ( Музыка а9тында 11 класс у7ыусылары 32м ет2ксе3е сы4а)

  1.  Те12лбаева Г0лс0м Кираметдин 7ы6ы

  2.  Шакирова Сафия Айрат 7ы6ы

  11 класс ет2ксе3е Р2хм2туллина  Ф2н1з2 ;абдулхай  7ы6ы

   Х0рм2тле 7уна7тар, ата-2с2л2р. Быйыл сы4арылыш у7ыусылары ик21 ген2 бул4ас, байрамды 1тк2решерг2 яр6ам4а  9 класты ла май6ан4а са7ырабы6.

  ?аршы алы4ы6:

  1. «хм26иев Х2лил Х2й62р улы

       2. Д21л2тшина Лили2 Илгиз2р 7ы6ы

       3. С0л2йм2нов Мирас Ринат улы

       4. За3и6уллина Ильвина Ф2р12з 7ы6ы

       5. Ш232р42зин Ай6ар Азамат улы

       6. М21литова Аида Илфат 7ы6ы

       7. Хайруллин Ил3ам Юнир улы

       8. Сады7ова Эльвина Ринат 7ы6ы

  9 класс ет2ксе3е Ло7манова Г0лшат Ж2162т  7ы6ы

  А.б. ?26ерле ун беренсе класс у7ыусылары!  Мо8ло 7ы84ырау тауышын ун бер йыл у7ыу д21еренд2 3е6 ме8д2рс2 тап7ыр ишеттеге6. « б0г0н я84ырай тор4аны улар6ы8 бере3ен2 л2 о7шама4ан. Ул онотолма9 и9т2лект2р6е, 726ерле х2тир2л2р6е и9к2 т0ш0р2: я7ты кластар, а7бур мен2н 3ы64ыланып б0тк2н та7та… беренсе яратыу хист2ре, талапсан у7ытыусылар, ата-2с2 к282шт2ре, беренсе у8ыштар…Б0г0н 3е6 11  йыл  буйы я84ыра4ан к0м0шт2й саф 7ы84ырау тауышы  мен2н хушлаша3ы4ы6.  Шу4а ла байрам4а ата-2с2л2р 32м д2 са7ырыл4ан 7уна7тар килг2н. Улар:

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

  У7ытыусы – ветеран Дауытов ;амир Х2с2н улы

  У7ытыусы – ветеран Дауытова «см2 С24262т 7ы6ы

  У7ытыусы – ветеран ;2лин Ж2162т Ло7ман улы

  У7ытыусы – ветеран Бапанина Х2сн2 Усман 7ы6ы

  У7ытыусы – ветеран Ишмий2рова Р21зил2 «хм26улла 7ы6ы

  У7ытыусы – ветеран Хайбуллина Ф2нжи2 Ф2рит 7ы6ы

  Улар6ы б0г0нг0  тантаналы байрам мен2н т2брикл2йбе6.

  А.б. ?26ерле 11 32м 9 класс у7ыусылары! У7ыу д21еренд2 3е6 гел я7шы у8ыштар4а 0лг2штеге6. Предмет олимпиадаларында, спорт ярыштарында, 16ешм2к2р с2н42т конкурстарында  призлы урындар яуланы4ы6. М2кт2п 3е66е8 у8ыштар6ы к1реп, «Йондо66ар» исемен тапшыраса7.

  «Ф2н йондо6о» номинация3ында е8е1сене атар4а 3166е м2кт2п директоры Наил Ф2л2х улы Б1л2ков7а бир2бе6. (М2кт2п директоры конвертты асып, «Ф2н йондо6о» исемен атай, сы4арылыш у7ыусыларын байрам мен2н 7отлап сы4ыш я3ай)

  А.б.  №16 са7ырыл4ан 7уна77а - ______________________________________

  бирел2. Ул х26ер «С2хн2 йондо6он» 7абы6ыр. Р2хим итеге6.

  (Са7ырыл4ан 7уна7 конвертты асып, 16ешм2к2р с2н42т конкурстарында е8е1се «С2хн2 йондо6оно8» исемен атай, 7отлау 316ен 2йт2)

  А.б.  « х26ер 3е6 «Спорт йондо6оно8» исемен ишетер3еге6. ?отлау 0с0н 3166е са7ырыл4ан 7уна7 - у7ытыусы-ветеран Дауытов ;амир Х2с2н улына бир2бе6. Ул 11кластар6ы 1 клас7а алып, бер йыл ет2кл2п, ха7лы ял4а китте. Р2хим итеге6. (Са7ырыл4ан 7уна7 конвертты асып, спорт буйынса  е8е1сел2р6е8 -  «Спорт йондо6оно8» исемен атай, 7отлау 316ен 2йт2)

  А.б.  Б0г0н  262би2т к1генд2 я7ты йондо6 – «»62би2т йондо6о» 7абынды, уны8 исемен 3е6г2 са7ырыл4ан 7уна7 - у7ытыусы-ветеран ;2лин Ж2162т Ло7ман улы 2йтеп ишеттерер. Р2хим итеге6. (Са7ырыл4ан 7уна7 конвертты асып, 262би2т 0лк23енд2 е8е1 яулаусыны8  исемен атай, 7отлау 316ен 2йт2)

  А.б.  «С2н42т йондо6о» номинация3ында е8е1сене атар4а 3166е  у7ытыусы – ветеран Ф2нжи2 Ф2рит 7ы6ына бир2бе6. Ул 9 кластар6ы 1 клас7а алды, х26ер ха7лы ялда. Р2хим итеге6.

  А.б.  Сы4арылыш у7ыусылары, 3е6  са7ырыл4ан 7уна7тар6ы8 - оло ш2хест2р6е8 изге тел2кт2рен ты8ланы4ы6,  улар6ан фатиха 32м к282шт2р  алып,  16аллы  юл4а ая7 ба9ыр3ы4ы6. Был йондо6ло юл 3е66е я7ты кил2с2кк2 алып бар3ын. Тыу4ан м2кт2бебе662н башлан4ан инеш 6ур йыл4алар4а, т2р2н даръялар4а, ди8ге6-океандар4а алып сы73ын.

  А.б. ?26ерле ун беренсел2р. «ле 7асан 4ына м2кт2п туп3а3ын аша атлап инг2н инеге6. Ун бер йыл 3и6елм2й 62 1теп китк2н. №е6г2 бала са7тан килг2н с2л2мде 1 класс у7ыусылары тапшырыр. Улар6ы8 3е6г2 2йтер 31662ре бар.

  1-се у7ыусы

   Ситт2н ген2 к162ттек бе6

   Ун беренсе синыфты.

   Ике б0рт0к кен2 7ы6

   М2кт2пте  у7ып б0тт0.

  ?ал4андары 7ур7ышып

  ?ала4а 7асып китте.

  Унда ЕГЭ булма4ас

  Яман р2х2ттер инде.

  2-се у7ыусы

  Беренсе кластан Г0лс0м

  !т2  тырыш   у7ыу6а.

  Шундай  талант  16ен2

  Бирел2 ик2н 7ай6ан.

  !6е  2ртист, 16е р2ссам

  !6е яман ны7 3ылыу.

  М2кт2бем2 7ыйын булыр -

  Спортсмен3ы6 тороп 7алыу.

  3-с0 у7ыусы

  Бе66е8 Сафия  б2л2к2ст2н

  Йыр 30й0п, йырлап 19те.

  М2кт2пт2ге   саралар

  Бынамын  тиг2н  1тте.

  !6е о9та, 16е сиб2р

  !6е шундай  к1п бел2.

  Бигер2к  ш2п 7ы6ы7ай

  К16 тейм23ен 16ен2.

  Хор мен2н:  Х2йерле юл 3е6г2!

  (11 - сел2р ши4ыр 30йл2г2н у7ыусылыр4а б1л2кт2р бир2)

  А.б.   Х0рм2тле 7уна7тар! Б0г0н байрам4а  11 клас7а алмаш7а буласа7 беренсел2р килг2н. Улар 11 кластар6ан  Белем ас7ысын алып 7алма7сылар. Уны8 0с0н т2162 улар 30н2р62рен к1р32тм2ксел2р. Р2хим итеге6, буласа7 беренсел2р!      ( Ши4ыр 30йл2й62р)

  Г0лс0м.    Р2хм2т, кеск2й ду9тарыбы6.  №е6 62 бе6 белем ал4ан м2кт2пк2 у7ыр4а килер3еге6. Ду9  й2ш2ге6, я7шы у7ы4ы6, т2ртипле булы4ы6. Бына Белем ас7ысын  3е6г2 тапшырабы6. 11 йыл буйы 3а7ла4ы6. Бе662н и9т2лекле  б1л2кт2р алы4ы6.

  ( 11-сел2р  беренсел2рг2 и9т2лекле б1л2кт2р тапшыралар)

  А.б. « х26ер, тантананы   дауам  итеп, 3166е ун беренсел2р6е8 1662рен2 бир2йек. Улар6ы8,  бигер2к  т2 б0г0н,  32р 7ай3ы3ына р2хм2т  31662ре,  изге тел2кт2ре бар, с0нки, б0г0н улар6ы8  и8 и9т2лекле к0нд2рене8 бере3е. Р2хим итеге6, ун беренсел2р.

  1-се у7ыусы. И9емд2 алтын 3у7ма77а

                             Т21 ая7 ба97ан к0н0м.

                             Т21 тап7ыр м2кт2п ишеген

                             !релеп ас7ан к0н0м.

                             №ин, у7ытыусым, шундай на6лап

                            ?араны8 к1662рем2,

                             Б0тм29лек 6ур д2ртт2р 3алды8

                             Б2л2к2с й0р2гем2.

  (Беренсе у7ытыусыларына с2ск2 бир2л2р, у4а ба4ышлап  « У7ытыусыма» йырын йырлай6ар. У7ытыусы 316 ала )

     2-се у7ыусы. С2ск2 тотоп сы7тым б0г0н

                                 Класс ет2ксем, 3ине8  7аршы8а.

                                 Шатлы7-7ыуаныстар тел2йбе6,

                                 Р2хм2тлебе6 3е6г2 бары3ына.

  ( Класс ет2ксе3ен2 с2ск2 бир2л2р. Класс ет2ксе3е 316 ала) 

   1-се у7ыусы. М2кт2п – белем шишм23е л2,

                              Изге уны8 исеме.

                              ?ара84ынан тартып алып,

                               Нурландыра кешене.

                               Хуш, м2кт2бем, ду9тар, у7ытыусылар,

                              Бала са4ым, й2шлек, м0х2бб2т.

                              Та6а, йылы, я7ты булды8

                              Б0т23е 0с0н, м2кт2п, ме8 р2хм2т.

  Бе6,  тыу4ан м2кт2бебе6г2  р2хм2т й060н2н и9т2лекле б1л2к 7алдырабы6. ?абул итеп алы4ы6.

  1. кластар м2кт2пк2 б1л2к бир2, у4а ба4ышлап  « М2кт2бем» йырын йырлай6ар )

  2-се у7ыусы. Ошо к0нд2р62 бе6г2 т2мле аш бешерг2н ашна7сыларыбы66ы8 бере3е – «лфир2 Ф2л2х 7ы6ына 50 й2ш тулды. Бе6 уны к1рк2м юбилейы мен2н ысын к18елд2н т2брикл2йбе6, ны7лы 3аулы7, эшенд2 у8ыштар тел2йбе6.

  «лфир2  апай,  р2хм2т 3е6г2,

     Т2м-том мен2н 7уна7 иттеге6.

                                               Х0рм2тебе6 билд23е итеп,

                                               С2ск2л2р6е 7абул итеге6.

  1-се у7ыусы.          Бала са7тан нисек айырылыр4а?

                                       Юлдар 7ай6а алып кит2л2р?

                                       Я6мыш ишект2ре асылырмы,

                                       Унда мине кемд2р к0т2л2р?

                                       У7ытыусым бирг2н белем мен2н

                                       Б0г0н бына атлап кит2бе6.

                                       Р2хм2т 2йтеп, 3е6г2 ысын й2р2кт2н,

                                       Г0лл2м2л2р б1л2к ит2бе6.

                                                         

  (У7ытыусылар4а с2ск2 б1л2к ит2л2р,  « У7ытыусыма»  йырын баш7аралар)

       

  2-се у7ыусы. Ту4ан телем к1п йылдар6ан бирле

                             С2ск2 ата й0р2к т1ренд2.

                             «»с2й, атай» тиг2н беренсе 3166е

                              Мин 2йтк2нмен ту4ан телемд2.

                              С2ск2 тотоп торам б0г0н

                              Атай-2с2й 3ине8 алды8да.

                              Ысын к18елд2н 3е6г2 баш эй2бе6

                              Р2хм2т 2йтеп  бары3ы- бары3ына.

  Хор мен2н.  «с2й,  атай!  :ур р2хм2т 3е6г2!

  (Баш эй2л2р. С2ск2л2р б1л2к ит2л2р)

  А.б. Х0рм2тле ата- 2с2л2р. М2кт2п у7ытыусыларына, т2мле аштар бешерг2н ашна7сылар4а, м2кт2пте та6а тот7ан  йыйыштырыусылар4а 32м баш7алар4а 2йтер 31662реге6, изге тел2кт2реге6 бар6ыр, мо4айын. №166е 3е6г2 бир2бе6.

  ( Ата -2с2л2р  30йл2й.)

  А.б. Б0г0н 4 класс у7ыусыларыны8 да башлан4ыс класс  мен2н хушлашыу байрамы. Ф2н тауыны8 беренсе ба97ысын у8ышлы 4ына тамамланылар. Улар4а  у8ыштар тел2п, изге тел2кт2р мен2н 6ур кластар4а о6атабы6.

  4 кластар баш7арыуында  йыр «Хуш, м2кт2бем». ?аршы алы4ы6.

  А.б.  ?26ерле ун беренсел2р, 3е66е  3аубуллашыу вальсына са7ырам.

  ( №аубуллашыу вальсын 9 кластар мен2н берг2 бейей62р)

  А.б. Сы4арылыш у7ыусылары. Шар – баласа7 символы. №е6 уны8 мен2н б0г0н хушлаша3ы4ы6. Шар – ул 3е66е8 и8 7имм2тле хыялы4ы6. .. Шу4а к1р2 бер2й тел2к уйла4ы6,  32м ул, 2лбитт2, тормош7а ашаса7… «й62ге6, тел2кт2ребе6 тормош7а аш3ын, тип, 16ебе66е8 хыялдарыбы66ы осорайы7. Май6ан урта3ына  р2хим итеге6, ун беренсел2р.

           (Шар6ар, к1г2рсенд2р осороу)

   А.б. ?26ерле у7ыусылар! №е66е8  0с0н сы8лай 3у84ы 7ы84ырау. №е66е8 т21ге тап7ыр 6ур тормош7а ая7 ба9ыуы4ы66ы х2б2р ит2 ул. «мм2 7ай6а 4ына бул3а4ы6 6а тыу4ан м2кт2беге66е,  у7ытыусылары4ы66ы онотма4ы6. К18елеге6г2 инеп 7аласа7 был минуттар шуны и9еге6г2 т0ш0р0п тор3он.

  №у84ы 7ы84ырау бире1  хо7у4ын  сы4арылыш у7ыусылары -  Те12лбаева Г0лс0м 32м Шакирова Сафия4а  бир2бе6.

  (№у84ы 7ы84ырау сы8ы я84ырай, уны 1 кластан ________________________ бир2)

  А.б.   И4ландар, белдере162р 0с0н 3166е м2кт2п директоры Наил ф2л2х улына бир2бе6.

  А.б. М2кт2п тиге6л2н. Баш7ортостан Республика3ыны8 д21л2т флагын т0ш0р0рг2 26ерл2нерг2. Флагты т0ш0р01 хо7у4ы у7ыу алдын4ы3ы  ______________________________ бирел2.  Флагты т0ш0р0рг2. (Гимн я84ырай)

   2015  йыл4ы №у84ы ?ы84ырау тантана3ы тамам.

  Сы4арылыш у7ыусылары!  №е66е м2кт2п мен2н хушлашыу 3у7ма4ына са7ырабы6.

   Д21л2т сы4арылыш имтихандарын, ю4ары у7ыу йорттарына ине1 0с0н имтихан 32м конкурстар6ы у8ышлы тапшырыуы4ы66ы тел2йбе6. А7 б2хетт2р!  А7 юл 3е6г2!

  ( У7ыусылар ет2кл2шеп, хушлашыу 3у7ма4ы буйлап май6андан ал7ыштар, музыка мен2н о6атыла.)

                                               Х2йерле юл, егетт2р,

                                               У84ан, а7ыллы 7ы66ар!

                                              Юлдары4ы6 у8 бул3ын,

                                               К1гебе6  я7ты бул3ын,

                                             А7 б2хетт2р, а7 юл  3е6г2!

  Б0т2ге6г2 л2 и92нлек - 3аулы7 тел2йбе6.  №ау булы4ы6.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Домашние задания для учащихся 3В класса на период карантина: 17.02.2015-27.03.2015

  Уважаемые дети и родители, здесь помещены домашние задания на период карантина....

  Анализ работы отделения ДО за 2014-2015 учебный год и основные направления работы на 2015-2016 учебный год

  Анализ работы отделения ДО за 2014-2015 учебный год и основные направления работы на 2015-2016 учебный год...

  Һуңғы ҡыңғырау байрамы

  Һуңғы ҡыңғырау байрамы 2014...

  Һуңғы ҡыңғырау байрамы

  Тәрбиәүи эш буйынса һуңғы ҡыңғырау байрамы сценарийы...

  Һуңғы ҡыңғырау байрамы

  Һуңғы ҡыңғырау байрамын үткәреүселәргә ярҙамға!...

  Мониторинг образовательных достижений за два учебных года 2014-2015 и 2015-2016 гг

  Мониторинг образовательных достижений за два учебных года 2014-2015 и 2015-2016 гг...