Главные вкладки

  Һуңғы ҡыңғырау байрамы
  классный час на тему

  Мавлетова Зилда Ахмадиевна

  Һуңғы ҡыңғырау байрамын үткәреүселәргә ярҙамға!

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon hungy_kyngyrau_bayramy_2.doc49.5 КБ

  Предварительный просмотр:

  №у84ы 7ы84ырау -2014

   А.б.  М2кт2п тиге6л2н. Баш7ортостан Республика3ыны8 д21л2т флагын к1т2рерг2 26ерл2нерг2. Флагты к1т2ре1 хо7у4ы у7ыу алдын4ы3ы 6  класс у7ыусы3ы С24итуллин Ринат Р21еф улына бирел2.  Флагты к1т2рерг2.

   2014  йыл4ы №у84ы ?ы84ырау тантана3ын асы7 тип и4лан ит2м.

  Гимн я84ырай.  

   Байрамды алып барыусылар6ы 16емде8 урыныма са7ырам.  Улар -  инглиз теле у7ытыусы3ы Луиза Ринат 7ы6ы Хамзина 32м  8 класс у7ыусы3ы Ильвина За3и6уллина.  Р2хим итеге6, 7ы66ар.

   А.б. Б0г0н Баш7ортостаныбы6 и8 шатлы7лы, и8 матур  32м  шунда  у7 и8 мо83оу к0нд2р6е8 бере3ен кисер2.  С0нки, м2кт2пт2р62 №у84ы ?ы84ырау байрамы. Ошо байрам ай7анлы 726ерле у7ытыусыларыбы66ы, т2рби2сел2ребе66е, м2кт2п хе6м2тк2р62рен, х0рм2тле 7уна7тар6ы, ата-2с2л2ребе66е 32м 726ерле у7ыусыларыбы66ы – бары4ы66ы ла байрам мен2н 7айнар 7отлайбы6.

  А.б. Май6ан4а – М29к21 урта м2кт2бен тамамлаусылар6ы са7ырабы6.

  ?аршы  алы4ы6:

  ( Музыка а9тында 11 класс у7ыусылары 32м ет2ксе3е сы4а)

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  11 класс ет2ксе3е Б1л2кова Альмира М042лим 7ы6ы

  А.б. ?26ерле ун беренсел2р. №е6 тормошто8 и8 м03им 32м 3ис онотолма9 т21ге ба97ысы алдында.  Б0г0н 3е6 11  йыл  буйы я84ыра4ан к0м0шт2й саф 7ы84ырау тауышы мен2н хушлаша3ы4ы6.  Шу4а ла байрам4а б0т2 у7ытыусылар, ата-2с2л2р 32м д2 са7ырыл4ан 7уна7тар килг2н. Улар:

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________У7ытыусы – ветеран Б1л2кова Т2слим2 Хайбулла 7ы6ы

  У7ытыусы – ветеран Дауытов ;амир Х2с2н улы

  У7ытыусы – ветеран Дауытова «см2 С24262т 7ы6ы

  У7ытыусы – ветеран ;2лин Ж2162т Ло7ман улы

  У7ытыусы – ветеран Бапанина Х2сн2 Усман 7ы6ы

  У7ытыусы – ветеран Ишмий2рова Р21зил2 «хм26улла 7ы6ы

  Улар6ы б0г0нг0 байрам мен2н т2брикл2йбе6.

  А.б. №у84ы 7ы84ырау байрамын асыр 0с0н 32м 2013-2014 у7ыу йылын я7шы тамамла4ан у7ыусылар6ы 7отлар 0с0н 3166е м2кт2п директоры – Б1л2ков Наил Ф2л2х улына бир2бе6.

  ( Директор грамоталар бир2, ата-2с2л2рг2 Р2хм2т хаты тапшыра)

  А.б.  Сы4арылыш у7ыусылары, х26ер 3166е са7ырыл4ан 7уна7тар4а бир2бе6. Оло ш2хест2р62н  изге тел2кт2р, к282шт2р  алып, 16алла юл4а ая7 ба9ыр3ы4ы6. Р2хим итеге6, х0рм2тле 7уна7тар.

  А.б. ?26ерле ун беренсел2р.  Б0г0н 3е66е 7отлар4а 32м а7 юл4а о6атыр4а б2л2к2й ду9тарыбы6 6а килг2н.  Улар быйыл беренсе класты тамамланы: у7ыр4а, я6ыр4а, ши4ыр 30йл2рг2 бик ти6 0йр2ндел2р. « х26ер 16еге6г2 арнал4ан ши4ыр6ар6ы ты8ла4ы6.

  1-се у7ыусы

   Ситт2н ген2 к162ттек бе6

   Ун беренсе синыфты.

   Малай6ар6ан бер 16е

   Фаяз 4ына у7ып б0тт0.

   ?ара4ы6 7алай килеш2

    У4а 7ы66ар ара3ында.

    Белем е8ел бирелде

    У4а 7ы66ар ар7а3ында.

  2-се у7ыусы

   Беренсе кластан Разалия

   !т2 тырыш у7ыу6а.

   Милиция бул3а 2г2р

   Унан яман 7ур7ыр6ар.

   Бул3ын 2й62, шулай к2р2к

   Ты8лама4ан кешег2.

   То4ро 4ына хе6м2т ит3ен

   Баш7ортостан илен2.

   

  3-с0 у7ыусы

  Бе66е8 Г0лсин2 б2л2к2ст2н

  Йыр 30й0п, йырлап 19те.

  М2кт2пт2ге саралар

  Бынамын тиг2н 1тте.

  Ти662н телевизор6ан

  ?арарбы6 йырла4анын.

   Ял7ауланма, йырла, апай,

   Китм23ен мо8 – тауышы8.

  3-с0 у7ыусы

  Бе66е8 Г1з2ли2 апай 6а

  Бик матур итеп  йырлай.

  Интернет селт2ренд2

  Йырлап тора ул 7алай.

  Хо6ай бирг2н тауыштан

  Айырылма 3ис, апай.

  М2кт2пт2 инде кемд2р

  Байрам - кис2л2  йырлай?

  4-се у7ыусы

  Тырыш 7ы6 ул З0лфи2

  У7ытыусы булып кит2р.

  Ти662н бе66е8 м2кт2пк2

  У7ытыусы булып кил2р.

  З0лфи2 Ш2ф72т 7ы6ы, тип

  Й0р0рб06 2ле бе6.

  Дискотекала берг2л2п

  Бейербе6 2ле бе6.

  5-се у7ыусы

  Айг0лг2  7арап 3о7ланам

  Г0лд2й матур бул4ан4а.

  Тик я7шы4а у7ып б0тт0

  !т2 тырыш бул4ан4а.

  Ны7лы 3аулы7, о6он 41мер

  Тел2йбе6, апай,  3и82.

  Врач булып, укол эшл21

  Килеш2, апай, 3и82.

  6-сы у7ыусы

  Араларында бар бер  г0л-с2ск2

  Ул  - Г0лс2с2к тип атала.

  ?ул эшт2рен2 бик 2129 7ы6

  Тик  ма7тау исеме ала.

  ?улдары8 бул3ын  шулай

  №2р бер эшк2 гел о9та.

  №ине8 0й08д0 бел2м

  Й2ш2й3е8 теге оста.

  7-се у7ыусы

  Бе66е8 Г0лген2 «32»  тиг2нсе

  Бейе1се булып китте.

  Байрам 3айын бейег2с

  Яман о9тарып китте.

  Бейе 2й62, бейе 2й62.

  !6е82 булыр 30н2р.

  Бейег2н кеше бай була

  С2хн2л2 41мере8 1т2р.

  8-се у7ыусы

   Ми82 л2 Регина 3ыма7

   Спортсмен булыр4а ине.

  ?232р 3у77ан ЕГЭ-ларын

   Ти6ер2к бирерг2 ине.

  Спортсмен бул3а8 – яман х2т2р

  Б0т23е л2 3ин2н 7ур7а.

   Кем б2йл2н2 осор4ансы

  Т2г2р2тк2нсе  бит 3у4а.

  Хор мен2н:  Х2йерле юл 3е6г2!

  (11 –сел2р ши4ыр 30йл2г2н у7ыусылыр4а б1л2кт2р бир2)

  А.б. « х26ер, тантаналы байрамды дауам итеп, 3166е ун беренсел2р6е8 1662рен2 бир2йек. Улар6ы8,  бигер2к т2 б0г0н,  32р 7ай3ы3ына р2хм2т  31662ре,  изге тел2кт2ре бар, с0нки, б0г0н улар6ы8  и8 и9т2лекле к0нд2рене8 бере3е. Р2хим итеге6, ун беренсел2р.

   Г0лсин2.  Сы4арылыш у7ыусылары 0с0н и8 726ерле кешел2рене8 бере3е – ул  т21ге у7ытыусы3ы. Бе66е б2л2к2ст2н у7ыр4а-я6ыр4а 0йр2тк2н, бе6г2 ,  икенсе 2с2й булара7, а8 - белем 32м  т2рби2 бирг2н, 3у4ышып - илашып туйма4ан са7тар6а бе66е 21р2теп тыя белг2н, тыныс Тыу4ан илебе6г2 30й01 уят7ан, 2 и8 м03име -  бе66е ысын к18елд2н ярат7ан т21ге у7ытыусыбы6- Х2сн2 Усман 7ы6ына сик3е6 р2хм2тлебе6. Б2хетле, о6он 41мерле тормош, ны7лы 3аулы7 тел2йбе6.

  (Ун беренсел2р т21ге у7ытыусыларын 7отлай.  У7ытыусы 316 ала. Г0лсин2 « У7ытыусыма» йырын  йырлай)

    Г0лсин2 « У7ытыусыма» йырын йырлай.

     З0лфи2.  Бе66е 5 кластан  ет2кл2г2н класс ет2ксебе6 – Альмира М042ллим 7ы6ы -  3е6 бе66е8 0с0н ны7лы таяныс та, ауыр са7тар6а бе66е йыуатыусы ла, д2ртл2ндере1се л2, хатта ду9 32м к282шсе л2 булды4ы6. Нинд2й ген2 байрамдар, конкурс 32м ярыштар булма3ын – бе6 32р ва7ыт беренсе булды7. «лбитт2, бе6 бел2бе6, бе63е6 3е6г2  л2  к18ел3е6 буласа7, с0нки  бе6г2 ны7 0йр2ндеге6  32м бе66е яратты4ы6.

    Альмира М042ллим 7ы6ы!  №е6г2 сик3е6 р2хм2тт2р 2йтеп, эшеге662 6ур у8ыштар, ны7лы 3аулы7, 41мерле б2хет тел2йбе6.

  ( Класс ет2ксе3ен б1л2кл2й62р. Класс ет2ксе3е 316 ала. Ун беренсел2р   «У7ытыусыма» йырын баш7ара)

   Разалия. Бе66е8 м2кт2п 32р ва7ыт йылы, я7ты 32м та6а. №2м шулай 32р ва7ыт йылы, на6лы хист2р, я7ты к0нд2р булып х2теребе662 7алыр. С0нки бе66е8 м2кт2пт2 ген2  бе66е8 турала 06л0к306 х2ст2рлек к1рг2н йыйыштырыусы апай6ар,  м2кт2п хе6м2тк2р62ре, и9 киткес т2мле аштарын ашат7ан ашна7сылар эшл2й. « инде, м2кт2пте8 ял7ынлы уса7тары 31нм23ен, шатлы7лы балалар тауыштары тынма3ын, балалар м2кт2пте к0н д2 3а4ынып кил3ен, тип, м2кт2п директоры – Наил Ф2л2х улы бар к0с0н 3ала, ны7   тырышып эшл2й.  Бе66е м2кт2п 32м ярат7ан у7ытыусыларыбы6 онотма3ын, тип, ауыр эшеге662 у8ыштар тел2п,  тыу4ан м2кт2бебе6г2 и9т2лекле б1л2к 7алдырабы6. ?абул итеп алы4ы6.

  1. кластар м2кт2пк2, техничкалар4а б1л2к бир2. Разалия «Ар7айым»  бейе1ен баш7ара )

    Регина.  Х0рм2тле у7ытыусыларыбы6. Бе6, б0г0нг0 к0нд2, 3е66е8 эшеге6г2 и8 6ур ба3а – 3е66е8 у8ыштары4ы6, б0тм29 7а6аныштары4ы6. №е6 бе6г2 и8 6ур белем донъя3ын, т2жриб2 32м а8 б1л2к иттеге6. №2м бына, 3е6 бирг2н белемд2рг2 таянып, Бер62м д21л2т имтихандарын тик я7шы 3060мт2л2рг2 ген2 тапшыраса7бы6.  

   М2кт2пт2 1тк2н 32р бер к18елле саралар, класс с242тт2ре, ф23емле д2рест2р – 16аллы тормош7а 2й621се  фай6алы тормош д2рест2ре булып м28ге к18елд2 3а7ланыр.  :ур р2хм2т 3е6г2, х0рм2тле у7ытыусылар. Оло р2хм2тт2р мен2н 3у4арыл4ан ошо г0лл2м2л2р6е б1л2к ит2бе6 3е6г2. Риза булып  алы4ы6.

  ( У7ытыусылар4а с2ск2 б1л2к ит2л2р.   Ун беренсел2р « У7ытыусыма»  йырын баш7ара)

       

   

   


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Әлифба байрамы

  Праздник букваря проводится в 1-м классе.Әлифба байрамы на башкирском языке,проводилась в середине февраля,когда научились читать и писать.На праздник приглашаются родители.Дети показывают чему ...

  Әлифба байрамы

  Праздник прощания с букварем на башкирскомя языке...

  Ҡаҙ өмәһе байрамы-йолаһы

  Ҡаҙ өмәһе байрамын үткәреүселәргә ярҙамға! (на башкирском языке)...

  Ҡорама ҡорау байрамы - йолаһы

  Борондан килгән һәм онотолоп барған  ҡул эшенә һәм сәнғәт төрөнә һөйөү уятыу. Туҙҙырғансы кеймәгән  кейемдәрҙән ҡорамалар ҡорарға өйрәтеү. Матурлыҡты күрә белергә өйрәтеү....

  Һуңғы ҡыңғырау - 2015

  Һуңғы ҡыңғырау байрамын яратып үткәргән коллегаларыма  ярҙамға!...

  Һуңғы ҡыңғырау байрамы

  Һуңғы ҡыңғырау байрамы 2014...

  Һуңғы ҡыңғырау байрамы

  Тәрбиәүи эш буйынса һуңғы ҡыңғырау байрамы сценарийы...