Главные вкладки

  Әлифба байрамы
  методическая разработка (1 класс) по теме

  Праздник букваря проводится в 1-м классе.Әлифба байрамы на башкирском языке,проводилась в середине февраля,когда научились читать и писать.

  На праздник приглашаются родители.Дети показывают чему  они научились ,читают стихотворения,танцуют,поют,играют.

   

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon alifba_bayramy.doc41.5 КБ

  Предварительный просмотр:

  !лифба байрамы

  Ма6сат.Балалар8ы5 т19ге китабы - 1лифбаны тамамлап у6ып 2йр1не981рен

  ата-1с1г1 к9р31те9,т19ге китап6а 32й29,у6ыу7а ынтылыш т1рби1л19,

  я5ы китап-ту7ан телде 6аршы алыу, байрам к1йефен тыу8ырыу.

  Йы3азландырыу.Презентация «№ау бул, 1лифба»,шар8ар, !лифба байрамы

  я8ыуы.

                    Байрам барышы.

  Балалар те8елеп торалар.

  У6ытыусы. №аумы3ы7ы8,618ерле ата-1с1л1р,6уна6тар 31м балалар!

  Б2г2н бе881 8ур байрам,1-се класс у6ыусылары 9881рене5
  и5 618ерле т19ге китабы-!лифба мен1н хушлаша.Шул у5ай8ан матур итеп у6ыр7а,я8ыр7а,32йл1рг1 2йр1нг1н у6ыусыларыбы8 3е88е5 алда беренсе оло 3ынау 9терг1 булды.

    К9ск1нме был зал7а донъяны5 бар й1ме,

    К95елд1р т9ренд1 !лифба байрамы.

    Был матур байрам7а 6ушыл, ду4. 1й81 1ле,

    Донъяны г2рл1т3ен !лифба байрамы.

      Слайд 1.!лифба байрамы

  Бына улар.( №1р бала фамилия.исемен.ата3ыны5 исемен,у7а нис1  й1ш ик1леген 1йт1 )

            Слайд 2.

                            !лифба, !лифба,
           №ин мине5 юл башым.
           №ин белем иленд1
           И5 я6ты 6ояшым
  .

  « !ртис» йырын баш6аралар.

      Слайд 3. Бе8-беренсел1р

  У6ытыусы. Балалар,1йтеге8,1ле м1кт1пк1 тиклем 3е88е кемд1р т1рби1л1не?

      -!йе,и5 я6ын,618ерле кешел1реге8- атай-1с1й81реге8 янында т19ге 39881р8е 1йтеп,т19ге а8ымдары7ы88ы я3аны7ы8,1 унан 3е88е балалар ба6са3ында т1рби1се апай8ары7ы8 6аршыланы.И4л1й3еге8ме ,балалар ба6са3ын.!й81ге8,х1терг1 т2ш2р2п алайы6 1ле.

    Слайд.4 Ши7ыр8ы хор мен1н у6ый8ар

    Слайд 5,6.  

       Ба6сала7ы видеоя8ма т16дим ител1.

    Слайд7,8

  Бына 3е88е5  т19ге тап6ыр м1кт1пк1 килг1н к2н2г28-1сентябрь.

  Атай-1с1й81р 81 3е88е5  мен1н бик 6ыуаналар.

     Балалар  сы7ышы.

  1. Башланып китте у6ыу8ар          6. Нинд1й к95елле

  А тиг1н х1реф мен1н.                 Х1реф беле9е.

  Атай8арыбы8 8а бе88е5                 Шул х1рефт1р81н

  Башла7ан ана шунан.                  №9881р те8е9е.

  2. Я тиг1н 3у57ы х1рефк1           7. !лифба,3ин барлы6 ф1нде5

  Барып еттек бе8 бер са6           Т19ге ба46ысы!

  Б2т1 сер81рен 32йл1рг1             №ин 618ерле ту7ан телде5

  Асылды бе8г1 китап.               Алтын ас6ысы!

  3.И5 я6ын ду4тары5                 8.!лифба!!лифба!

  Булды6 гел бе8 3ине5.                Кит13е5 бит инде!

  №1р х1реф йылмайып                 Йыр итеп йырларбы8

  !йтте 98 исемен                     И5 3у57ы бите5де!

  4.:ы8ы6 1ки1тте

  У6ыуы р1х1т.

  Р1хм1т,!лифба,

  №и51 8ур р1хм1т.

  5.Х18ер,1с1й,мин 8ур 94тем,

  У6ый-я8а бел1мен

  !лифбаны5 ши7ыр8арын

  Ят6а 32йл1п бир1мен.

    Йыр  «!лифба»

  Слайдтар 9-11

  :ы46а 7ына ва6ыт эсенд1 беренсел1р к9п н1м1г1 2лг2р82л1р.Й1й буйы м1кт1п тир1л1й 94терелг1н с1ск1л1р8е 6арап 6ыуандылар,алтын к2882 ма6тап ши7ыр8ар 32йл1нел1р,ауыл м181ни1т йортонда 1с1й81р8е 6отлап йыр8ар йырланылар,Я5ы йыл байрамында т2рл2-т2рл2 маскалар кейеп :ыш бабай 31м :ар3ылыу7а 32н1р81рен д1 к9р31терг1 2лг2р82л1р.

  Бына шундай тырыштар улар.

  !й81ге8 х18ер !лифбаны5 ши7ыр8арын и4к1 т2ш2р2п кит1йек.

    Хор мен1н бер-нис1 ши7ыр8ы 32йл1п к9р31т1л1р.

  -Балалар,нинд1й байрам етеп кил1 1ле?

  -!йе,атай8ар,буласа6 3а6сылар-малай8ар байрамы етеп кил1.

  Х2рм1тле атай8ар!

  №е88е Ватанды 3а6лаусылар к2н2 мен1н ысын к95елд1н 6айнар 6отлайбы8.

  Именлек,3аулы6,7аил1л1реге88е5 ышаныслы тер1ге булыуы7ы88ы тел1йбе8.

    Йыр «Атайыма» Балалар атай8арына б9л1кт1р тапшыралар.

      !йтеш 1йт1л1р 1лифбанан.

  ! х18ер.балалар,мине5 3е8г1 бер-нис1 3орауым бар.И7тибар мен1н ты5ла7ы8 31м яуап биреге8.

    1.Ул т1981 у6ый 8а,я8а ла белм1й.Ул я8ыр7а,китап у6ыр7а,39р1т т2ш2р2рг1 2йр1н1.Й1 кем ул?( 1 -се класс у6ыусы3ы)

       2.Унда бары3ы ла ин1л1р,урындарына ултыралар,у6ый8ар,я8алар,

  у6ытыусыны ты5лай8ар( класс б9лм13е)

   3.Унда 8ур-8ур матур б9лм1л1р к9п,унда балалар белем алалар(м1кт1п )

                   :ы88ар бейей.Яулы6тар мен1н бейе9.

   Т2рк2м мен1н эш.Бирелг1н х1рефт1р81н 398 т282.

       атай,1с1й.

  Слайд14. Слайд 15.

                     !лифбам-серле ас6ысым

  А6 юлдар тел1п 6ала.

  Ны6ышмал,с1млел1р,ти ул

  У5ыш6а иреш1 ала

  Балалар !лифба 3е88е т19 башлап у6ыр7а 2йр1тте,ошо китап 3е88е5 к95елеге881 м15ге я6ты и4т1лек булып х1тереге881 6ал3ын.онотма7ы8.

  Слайд 16.                       Р1хм1т 3и51,!лифба,

  Я6ын ду4 3ин бе8г1.

  Бе88е у6ыр7а 2йр1тте5,

  Онотмабы8 м15гег1.

  Артабан ф1н тауына Ту7ан тел китабы яр8ам ит1с1к.Бына ул китап.

    Китапханасы7а 398 бирел1.

  У6ытыусы.

  -:18ерле балалар

  №е8 белем ба46ысыны5 ас6ысын 6улы7ы87а алды7ы8,б2т1 х1рефт1р мен1н танышты7ы8,у6ыр7а 31м я8ыр7а2йр1ндеге8.?илем 9р81рен1 ки5 юл асылды.

  :ыйыу атла7ы8,кеше булы7ы8,94к1нд1рем !

  А6 юл, 3е8г1 !

   Ми8алдар тапшыра.

         Йыр.!с1й81р бер ген1

  Ата-1с1л1р 6отлауы.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  ӘЛИФБА, ӘЛИФБА!

  Гомуми белем мәктәпләренең I классларында һәр елның ноябрь, декабрь айларында Әлифба бәйрәме үткәрелә. Бәйрәмгә әзер­лек уку елы башыннан ук алып барыла, һәр хәрефкә карата ши- гырьләр, җырлар,...

  Әлифба байрамы

  Праздник прощания с букварем на башкирскомя языке...

  Әлифба байрамы

                 Әлифба байрамы “Хәрефстан иле”нә сәйәхәт  Байрам бөгөн, байрам беҙҙә!Көттөк һине йыл буйы.Ҡотло булһын, ҡотло булһын,Беҙҙең...

  Сценарий "Әлифба байрамы"

  "Праздник Букваря" Әлифба байрамы (на башкирском языке)Для скачивания презентации на "Праздник букваря" пройдите по ссылке, которая указана ниже:https://cloud.mail.ru/public/2Bvs/LbzyGkRwr...

  Әлифба байрамы

  Үтелгәндәрҙе нығытыу менән бергә яңы ҡорама ҡорау биҙәге өйрәнеү...

  Әлифба байрамы

  Әлифбанан хәрефтәрҙе үтеп бөткәс үткәрелгән иртәлек...

  "Әлифба байрамы" сценарийы

  ӘЛИФБА байрамы сценарийы...