Главные вкладки

  8 март байрамы өсөн сценарий
  классный час (3 класс) на тему

  Мавлетова Зилда Ахмадиевна

  8 март байрамы өсөн  концерт сценарийы

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл 8_mart_bayramy_oson.docx22.58 КБ

  Предварительный просмотр:

  8 Март – Халы7-ара 7атын-7ы66ар к0н0н2

   башлан4ыс класс у7ыусылары тарафынан  26ерл2нг2н концерт

  А.б.  Х0рм2тле  2с2й62р, 0л2с2й62р, 7ы66ар!   Б0г0н бе6  16ебе66е8 3е6г2 бул4ан т2р2н м0х2бб2тебе66е,  оло х0рм2тебе66е 32м б0й0к р2хм2тебе66е  к1р32терг2 йыйылды7.

   Б0г0н шатлы7лы 32м тантаналы к0н. Залда тик шат й0662р ген2 к1р2м, с0нки байрам4а  2с2й62р, 0л2с2й62р,  апай6ар, 7ы66ар килг2н. Бе6  байрам4а килг2нд2р6е8 б0т23ен д2 етеп килг2н ?атын-7ы66ар байрамы мен2н ихлас к18елд2н 7отлайбы6,  у8ыштар, сабырлы7, 3аулы7, б2хет тел2йбе6.  Тормошо4о6  с2ск2л2рг2 ген2 к1мел3ен.  С0нки, с2ск2л2р – я6 ете1 билд23е, 2 г0лл2м2л2р – и4тибар, м0х2бб2т, 3о7ланыу билд23е. Тик г0лл2м2л2р с2ск2л2р62н ген2 тормай, ул 7отлау6ар6ан, тел2кт2р62н, я7шы 31662р62н д2 тора. Шу4а к1р2, бе6 3е6г2  «Йыр-мо8ло  г0лл2м2»  б1л2к ит2бе6.

  Б0т2ге66е л2, х0рм2тле 7атын-7ы66ар,   байрам мен2н ихлас к18елд2н 7отлап,  башлан4ыс класс у7ыусылары 26ерл2г2н концерт – 3е6г2 байрам б1л2ге булыр. 

  1 класс  у7ыусылары баш7арыуында  йыр _______________________________

  А.б. Бе66е8 м2кт2пт2 быйыл бейе1 т182р2ге эшл2й.  Ет2ксе3е – Л2л2 Ишм0х2м2т 7ы6ы.  Башлан4ыс класс у7ыусылары бер-нис2 бейе1 0йр2ндел2р 62 инде. Б0г0н улар 3е6г2 бейе1 о9талы7тарын 32м бейе1г2 бул4ан 30й0162рен к1р32тм2ксел2р. ?аршы алы4ы6, 7ы66ар баш7арыуында  заманса бейе1 (Гуми-гном).

  А.б. Бала – 2с2 0с0н и8 726ерле3е. И8 изге 32м сик3е6 м0х2бб2т – ул  2с2й62 ген2.   «с2 – баланы8 и8 т21ге у7ытыусы3ы 32м  и8  я7ын ду9ы. Донъяла 2с2н2н д2 я7ын 32м 726ерле  кеше ю7.

   «с2й62р, 3е66е8 0с0н, 7ы66ар баш7арыуында Бишек йыр6ары.

  А.б.  «О, 7атын-7ы66ар.  №2р ва7ыт бе662 тормош 0с0н талпынып й2ш2рг2, баш7а ла, уй4а ла килм2г2н я7шы эшт2р баш7арып й2ш2рг2 тел2к тыу6ыра ала3ы4ы6»  ти62р  бе66е8  ярат7ан ир-егетт2ребе6. №аулы7, бэхет тел2йбе6 3е6г2, х0рм2тле 7атын-7ы66ар.

  1 класс малай6ары баш7арыуында бейе1

  А.б.   8 март -  ?атын-7ы66ар к0н0н  бына  нис2  йыл  инде  б0т2  ер62  л2 7аршылай6ар. Бе6  был байрамды,   я6 ете1 мен2н, т21ге я6 байрамы  булара7  7аршылар4а 0йр2нг2нбе6.  Был – и8  йомарт  32м и8 к18елле байрам.  «с2й62р6е8  шат йылмайыу6арына, 0л2с2й62р6е8  к18елле  й0662рен2, у7ытыусы апай6ар6ы8  йылы 7араштарына 7арап бе6 7ыуанабы6. Тим2к, был байрам- я6 байрамы, был байрам – 7атын-7ы66ар байрамы.

       2, 4 класс у7ыусылары баш7арыуында «Я6  кил2» йыры.

  А.б.   Х0рм2тле 2с2й62р. №е66е8 0с0н балалар т0рл0 эшт2р6е  баш7арыр4а 26ер62р. Тик улар4а йылы 31662реге66е й2лл2м2ге6. Улар бит 3е662н к1реп 192л2р. Атанан к1рг2н – у7 юн4ан, 2с2н2н к1рг2н – тун беск2н тиел2 халы7 м272ленд2 л2.  Шундай балалар 192 бе66е8 м2кт2бебе662.  Т2рби2ле, алса7, йор 316ле, изге к18елле, д2ртле, эш 30й01с2н 7ы66ар 32м малай6ар 7ыуандыра бе66е.

   ?ы66ар баш7арыуында  Сы4ан бейе1е

  А.б.  ?26ерле у7ытыусы апай6ар. Ысын к18елд2н т21ге я6 байрамы мен2н 7отлайбы6.  Б0тм29  шатлы7тар, я7ты я64ы к0нд2р, эшеге662 6ур у8ыштар 32м изге тел2кт2реге66е8 32р ва7ыт тормош7а ашыуын тел2йбе6.  Бе66е8 ярат7ан 32м шаян йырыбы6 – 3е6г2 б1л2кк2, 7аршы алы4ы6. «Х2й нисек этен 0йр2тте»

  А.б.  Балалар, 3е66е8 к1пт2реге66е8 0л2с2й62ре  б0т2 к18елен биреп 3е66е 7арашалар, 6ур яр6ам к1р32т2л2р.  )л2с2й62р, б0г0н ей2н-ей2нс262ре  алдында  оло хе6м2тт2ре, м0х2бб2тт2ре, 7ай4ыртыусан булыу6ары мен2н, х0рм2тк2 дан. Улар6ы яраты4ы6, 3а7ла4ы6 32м уйланылма4ан насар 4262тт2реге6, й2 ауыр 31662реге6 мен2н р2нйет2 к1рм2ге6, улар4а 7арата и4тибарлы булы4ы6.  )л2с2й62р, 3е66е8 0с0н,  1 класс 7ы66ары баш7арыуында бейе1.

  А.б. Б0г0н бе6 и8 726ерле кешел2ребе66е – 2с2й62ребе66е, 0л2с2й62ребе66е, 7ы66арыбы66ы 7отлайбы6. Был я64ы ай6ар6а б0т2ге6г2 л2 б2хет, шатлы7, 3аулы7, 4аил2 б2хете 32м у8ыштар тел2йбе6. ?оштар та4ы ла мо8лора7 3айра3ын, 7ояш та4ы ла ны4ыра7 йылыт3ын, я7тыра7 бал7ы3ын, 2 бе66е бер 7асан да я64ы 7и2ф2т ташлама3ын.  

  ?ы66ар баш7арыуында заманса бейе1 (Губки бантиком)

  А.б.  Я6.  8 март –  элек-элект2н 3ылыу, матур, а7ыллы, т21фи7лы,  м2рх2м2тле, изге  к18елле  7ы66ар6ы8  байрамы булып кил2, шу4а к1р2 л2 егетт2р 7ы66ар 0с0н  йыр6ар йырлай6ар, серенада  йыр6арын да улар 0с0н  ген2 баш7аралар.  

  . 2, 4 класс  егетт2ре  баш7арыуында йыр. 

   

  А.б. ?26ерле 2с2й62р, б0г0н 3е6 16еге6 726ерл2п 19терг2н  емешт2реге6г2 7арап 3о7ланып ултыра3ы4ы6. ?ай3ы бер2162реге6 16еге66е8 й2ш са7тары4ы66ы и9к2 т0ш0р2лер,  7ай3ы бер2162р – 7алай 16ем2 о7шап тырыш,  мо8ло йырлай, матур бейей тип ултыралыр….Эйе, д0р09, 3е6 я8ылышмай3ы4ы6.

   Ходорченко  Алиса баш7арыуында  №инд бейе1е.

  А.б. ?ы66ар баш7арыуында заманса бейе1. (Флэш-моб)

  А.б.  Х0рм2тле 2с2й62р, 0л2с2й62р, апай6ар, 7ы66ар. №е66е8 0с0н 26ерл2г2н концертыбы6 а6а4ына етеп кил2. Тормошобо66о  с2ск2л2рг2 ген2 к1меп й2ш2й бел2йек.   С0нки, с2ск2л2р – я6 ете1 билд23е, 2 г0лл2м2л2р – и4тибар, м0х2бб2т, 3о7ланыу билд23е. Тик г0лл2м2л2р с2ск2л2р62н ген2 тормай, ул 7отлау6ар6ан, тел2кт2р62н, я7шы 31662р62н д2 тора. Шу4а к1р2, бе6 3е6г2  «Йыр-мо8ло  г0лл2м2»  мен2н берг2  балалары4ы66ы8 16 7улдары мен2н эшл2нг2н г0лл2м2л2рг2 тул4ан  открыткалар б1л2к ит2бе6.

   Илд2р тыныс тор3он, б2хетле,  я7ты, матур тормошто8, бер-беребе66е8 726ерен белеп й2ш2йек 2ле, ду9тар. Тыныслы7 йыры – байрам символы бул3ын .

   


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Сценарий к 8 марта "Этот день 8 марта"

  Праздник к 8 марта "Этот день 8 марта" был проведен с учащимися 1 класса. Дети рассказывали стихи, исполняли песни, делали подарки для мам своими руками и участвовали вместе с ними в конкурсах....

  Сценарий праздника "8 марта - день чудесный" (март 2014 год)

  Работа предназначена для использования при подготовке выступлений к 8 марта....

  Внеклассное мероприятие. 8 марта-международный женский день. Сценарий. Подготовила учительначальных классов Пасынкова И. П.

  Внеклассное мероприятие. 8 марта-Международный женский день. Мероприятие для родителей и детей....

  8 март бәйрәменә сценарий

  8 март бәйрәменә сценарий, 1 класс укучылары өчен...

  8 марта в 1 классе Сценарий внеклассного мероприятия

  8 марта в 1 классе Сценарий внеклассного мероприятия ...

  Сценарий "Әлифба байрамы"

  "Праздник Букваря" Әлифба байрамы (на башкирском языке)Для скачивания презентации на "Праздник букваря" пройдите по ссылке, которая указана ниже:https://cloud.mail.ru/public/2Bvs/LbzyGkRwr...

  Сценарий алтайского праздника Сары бурдин байрамы" (Золотая осень) составлен на двух яхыках: русском и алтайском

  Сценарий алтайского праздника Сары бурдин байрамы (Золотая осень) для начальных классов с презентацией и музыкой....