Главные вкладки

  Чараа-чечен (М. Пришвин)
  план-конспект урока по чтению (3 класс) на тему

  Чульдум Полина Мижит-ооловна

  По литературному чтению

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл 1.docx19.53 КБ

  Предварительный просмотр:

  Тема: Чараа-чечен (М. Пришвин)

  Сорулгазы: М. Пришвиннин чогаалдарынга сонуургалды оттурар; аянныг номчулгага чанчыктырар; уругларнын ниити билиин байыдар; чогаадыкчы чоруун сайзырадыр.

  Бойдуска камныг чоруун куштелдирер; дириг амытаннарга хумагалыг болурунга кижизидер.

  Чорудуу:

  1. Организастыг кезээ.

  Конга этти.

  Дынна оннук.

  Кичээлинге белен сен бе?

  Номун, пеналын, дневнигин, демир-ужуун.

  Кичээнгейлиг эки дыннап

  Сонуургалдыг номчуттунуп

  Кичээливис эгелээли.

  1. Сорулгазын дамчыдары.

  - Богун кичээлге номчуур бис. Номчаан чуулувус сайгарып ооренир бис.Созуглелден ушта бижип, тып, айтырыгларга харыылап ооренир бис.

  1. Билиин актуалчыдары.

  А) Шулук:» Койгун» (арын 139).        

  Сымыранып номчуур.        

  Айтырар аянны илередип номчуур.

  Кыйгырыг аянны илередип номчуур.        

  Б) Эрткен тема-биле ажыл:        

  О. Сувакпит «Шиижек оглу»

  Бо таварылга чылдын кайы уезинде болуп турарыл?

  Оолдар кайнаар бар чытканнарыл?

  Болат чуну коруп кааныл?

  Шиижек оглу чуге черге чытканыл?

  Оолдарнын чугаазын сактып чугааланар.

  Оолдарнын аразында болган чугаа силерге таарышты бе? Чуге?

  Кым деп оол силерге таарышты?

  Берге таварылгада оолдарнын кайызындан дуза дилеп болурул?

  Туннел: «Кижи болуру чажындан, аьт болуру кулунундан» деп анаа эвес  чугаалажыр.

  4) Кичээлдин темазын тодарадыры.

  А) Кыжын удуур, хундус удуур, дуне чемнээр, дун чоруктуг. Чул ол?

  Б) Дириг амытанны дурзу хевирин барымдаалап тып:

  Боду бичии мага - боттуг, ооктер дег карактарлыг, кулаа бичии, думчуу борбак, чолдак даваннарлыг, чидиг тен инелерлиг. Чул ол?

  Ооренир темавысты кым тода адаптарыл? (экранда чараа-чеченнин чуруктары)

  5) Сорулгазы: Чараа-чечен дугайында номчуур бис, сайгарар бис. Эжеш болгаш болуктеп ажылдаар бис.

  6) Ном-биле ажыл.

  - Ында солун ужуражылгалар, кайгамчыктыг уннер, тывызыктар базым бурузунде. Ол чараш оранда бугу чуве бар. Кылаштаарынга-буттар, дыннаарынга-кулактар, билип алырынга-чурээнер. Кайда оран боор ол?-деп айтырыксап олур боор силер. Ол дээрге океаннар кежир эвес, даглар ажыр эвес, а силернин баарынарда литературлуг номчулга ному-дур.

  Арын 107, ажыдынар. Номчунар. М. Пришвинии-биле. Чараа-чечен.

  7) - Самбырада авторнун долу адын номчунар. Оон дугайында дыннадыгны дыннанар (бир оореникчинин чугаазы)

  8) Сорулгазы: - Бистин бичии оннуувус чараа-чеченнин дугайында созуглелди номчуурунун бетинде словарьлыг ажылды чорудуптаалынар.

  9) Словарь-биле ажыл (ЭКРАНДА): сирти, чараа-чечен, сапык, шоглаар, карак чивеш, чууктап.

  10) Номчулга:

  А) Улегерлиг номчулга.

  Б) Сымыранып номчууру.

  В) Дистинчир номчууру.

  Г) Айтырыглар.

  Автор чараа-чеченни каяа коргенил?

  Чараа-чечен кандыг дааш ундургенил?

  Сапыы-биле дээптерге чараа-чечен канчап барган?

  Чараа-чеченни автор кайнаар апарганыл?

  Кандыг сорулгалыг алгаш барган?

  11) Сула шимчээшкин.

  Орук-биле чараа-чечен

  моогулерин чуктеп алган базып олур.

  Моогулерни санаарда салаа базып санаалынар

  1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 .

  12) Созуглелди эдерти чугаалаар.

  13) Сонуургактарга дыннадыг:

  Чараа-чеченнин узуну 20-30 см.

  Дензизи 700-800 г.

  Назыны 10 чыл.

  14) Эжеш ажылдаары.

  - Кичээлди кайы хире билип алганывысты туннеп тест-биле ажылдаалынар. Эжеш ажыл чорудар бис. (Тестини улеп бээр. Хынаары экрандан)

  1. Чараа-чечен чулерни тудуп чиирил?

  а) курттар    б) кускелер   в) куштар

  1. «шоглаар» деп состун чоок уткалыг созун тып.

  а) оожургаар   б) халдаар   в) чоокшулаар

  3) Созуглелден херек домакты тыпкаш уламчылап бижи.

  Чараа-чеченнин ооргазында ……….

  1. Автор чараа-чечен дугайында чуну дыннааныл? Долу харыы-биле бижи.

  ………………………………………………………………………………

  15) Чогаадыкчы ажыл. Болуктеп ажылдаары.

  Эгези биле тончузун чогаат.

  Бир-ле эртен …………………………………………………………

  Чараа-чечен инелеринде яблок шиштеп алган, орээлди бир кылдыр маннап тур. Уя чыдынынга оозун аппарып кааш, ам база …………................................. (берген уези тонерге капитаннар болуунун ажылын номчуур)

  16) Туннел. Демдек. Онаалга.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  урок литературного чтения М.Пришвин "Моя Родина"

  урок был открытым в рамках школы....

  М.Пришвин.Выскочка.Урок по литературному чтению. Учебник «Родное слова» 4 кл. часть 1, Г.М.Грехнёва

  Презентация к уроку по литературному чтению.Содержит все этапы урока, имеется речевая разминка, на которой дети наглядно видят способ чтения, так же имеется тест с последующей проверкой и выделением н...

  Урок литературного чтения "Выскочка" М. Пришвин

  Данный урок изучается в разделе "Природа и мы" , 4 класс, УМК "Школа России."  Михаил Михайлович Пришвин очень любил лес. Шел он туда за открытиями: «Нужно было найти в природе такое, чего я еще не ви...

  М. М. Пришвин «Моя Родина».

  Учащиеся знакомятся с творчеством М. М. Пришвина с помощью рассказа учителя,  посредством проекта ученицы, через произведение «Моя Родина» и с помощью книжной выставки.     Развит...

  Городской семинар « Работа с этнокалендарем» Открытый интегрированный урок. Окружающий мир. Этнокалендарь. Развитие речи. Тележурнал «Беседы о природе» «М.М. Пришвин приглашает в гости к весне» Посвящается 140 годовщине со дня рождения М.М. Пришвина. Учи

  Цели урока:Общедидактическая цель урока: • создать условия для осознания и осмысления блока новой учебной информации; • применение знаний и умений в знакомой и новой учебной ситуации через о...

  Городской семинар « Работа с этнокалендарем» Открытый интегрированный урок. Окружающий мир. Этнокалендарь. Развитие речи. Тележурнал «Беседы о природе» «М.М. Пришвин приглашает в гости к весне» Посвящается 140 годовщине со дня рождения М.М. Пришвина.

  Цели урока:Общедидактическая цель урока: • создать условия для осознания и осмысления блока новой учебной информации; • применение знаний и умений в знакомой и новой учебной ситуации через о...