Главные вкладки

  Башкирские блюда
  план-конспект урока по окружающему миру на тему

  Мавлетова Зилда Ахмадиевна

  Урок о национальных башкирских блюдах

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon urok_bashkort_ashtary._pole_chudes.doc94 КБ

  Предварительный просмотр:

  Тема: Баш7орт аштары

  Ма7сат: Баш7орт хал7ыны8 7амыр аштары, 30т а6ы7тары, ит а6ы7тары, емеш-ел2кт2н 26ерл2нг2н а6ы7тары 32м эсемлект2ре ха7ында белешм2 бире1 32м аш 26ерл21г2 30й01 уятыу, борон4о 40р0ф-4262тт2рг2 ылы7тырыу

  Йы3азландырыу: презентация «Баш7орт аштары», «М04жиз2л2р яланы», 31р2тт2р. Та7тала м272лд2р.

  Д2рес барышы:

     У7ыусылар, б0г0н бе6 «Баш7орт аштары» тиг2н теманы 0йр2н2 башлайбы6. Д2фт2р62р6е асып, датаны, теманы я6ып 7уябы6. Хал7ыбы6 нинд2й 7амыр аштары бешерг2н? №0тт2н нинд2й а6ы7тар 26ерл2г2нд2р? Нинд2й емеш-ел2кт2р йыйып, улар6ан ним2 26ерл2п аша4андар?  Итт2н н6инд2й ризы7 26ерл2г2нд2р? №2м нинд2й эсемлект2р эсеп 3ау-с2л2м2т й2ш2г2нд2р? Ошо 3орау6ар4а яуап э6л2п д2ресте «М04жиз2л2р яланы» форма3ында 1тк2рерг2 р0хс2т итеге6. Уйынды «Баш7орт аштары яланы»  тип ата3ам да я8ылышмам.

     Был бе66е8 был тема4а беренсе ген2 д2ресебе6, шу4а к1р2 3е6 2ле баш7орт аштары т0р62рен д2, исемд2рен д2 белм2й3еге6. Тик бел2м,  3е66е8 2с2й62реге6  баш7орт аштарын бешер2 бел2л2р, к0н д2 тиерлек улар6ы ашай3ы4ы6. С0нки,  мал тота3ы4ы6 - мал тот7ас 30т а6ы7тары 09т2лд2н 060лм2й тиерлек; итт2н т0рл2ндереп т0рл0 аш-3ыу бешереп ашай3ы4ы6;  емеш-ел2кк2 й0р0й30г06 – шулай бул4ас, улар6ан нинд2й а6ы7 26ерл2п ашар4а бик я7шы бел23еге6; 7амыр аштары инде бе66е8 т0п ризы4ыбы6 – икм2к, таба икм2к, йыуаса, с2к-с2к – 3е66е8 ярат7ан 32м туйымлы ризы4ы4ы6; хатта эсемлект2р6е л2 2лен2н 2ле ин2й62р эшл2п эсереп торалар – бу6а, 7ымы6 тиг2н фай6алы эсемлект2р6е туй4ансы эс23еге6.

     Шул белг2н белемд2реге6г2 таянып, уйын аша, баш7орт аштары тура3ында белемд2р6е та4ы ла ны4ытырбы6. Кил23е д2рест2р62  баш7орт аштары исемд2рен белербе6  32м улар6ы нисек 26ерл2рг2 32м нисек 3а7лар4а 0йр2нербе6.

      №е6г2 0йг2 эш т2 бирелг2йне –  «М04жиз2л2р яланы»на  аш-3ыу мен2н килерг2 32м уны8 мен2н таныштырып,  нисек 26ерл21еге6 тура3ында 30йл2п китерг2 ине.

  « х26ер уйынды8 шартын ты8лап китеге6.

  Урындан 7ыс7ырып ултырма97а.

  «г2р бел32ге6, 7улды к1т2реп яуап бирерг2.

  Уйнаусылар яуапты белм232, уйынды икенсе кеше дауам ит2.

  «г2р у7 «П» х2рефен2 ту7та3а, уйнаусы приз ала, 2г2р приздан баш тарт3а уйынды дауам ит2.

  «г2р у7 «Б» х2рефен2 ту7та3а, уйын икенсе кешег2 к1с2

  «г2р уйнаусы 0с 3орау4а ла д0р09 яуап бир32, приз ала

     Яланда б0т23е    8 конверт ята:  №0т а6ы7тары

                                                               Ит а6ы7тары

                                                               ?амыр а6ы7тары

                                                                Емеш-ел2к а6ы7тары

                                                                Эсемлект2р

                                                               Аш тура3ында м272лд2р

                                                               Аш тура3ында йома7тар

                                                               Рецептар

  Кемг2 нинд2й 3орау тура кил2, яуап бирерг2.

     

   №0т а6ы7тары –  малсылы7 мен2н ш040лл2нг2н баш7орт хал7ы итт2н 32м 30тт2н бик к1п т0рл0 ризы7 26ерл2г2н. И8 о9та 32м т0рл0, шул у7 ва7ытта дауалау й232тен2н бик т2 фай6алы а6ы7тар 3ыйыр а4ынан я3ала. С0нки, 30т витамин4а бай. ?аты7, айран, 306м2, 7орот, эркет 3ыуы, 7айма7, май, а7 эремсек, 7ы6ыл эремсек, 2жег2й, к1бекмай ке1ек ризы7тар 30тт2н 26ерл2н2н л2 инде.

  №орау6ар:   Нинд2й 30т а6ы7тары бел23е8, 3анап кит.

                  ?ай3ы3ы 30т а6ы4ы т1гел: 7айма7, 7аты7, к1бекмай, 3алма, 7орот, бу6а. 

               ?ай3ы3ы 30т а6ы4ы т1гел: 7айма7, 7аты7, к1бекмай, икм2к, 7орот, 7а7. 

  Ит а6ы7тары – бишбарма7, тултырма, 7а6ылы7, 7а7лан4ан ит, ту7мас, ит б2леше 3ыйыр, 3ары7, йыл7ы итен2н 26ерл2н2.

  №орау6ар:   Нинд2й ит а6ы7тары бел23е8, 3анап кит.

                  ?ай3ы3ы ит а6ы4ы т1гел: бишбарма7, йыуаса, 3алма, 7а6ылы7, ту7мас

          ?ай3ы3ы ит а6ы4ы т1гел: бишбарма7, а7 май, варенье, 7а6ылы7, ту7мас

   ?амыр а6ы7тары – икм2к, 2се икм2к, с0с0 икм2к, йыуаса, ту7мас, 3алма, с2к-с2к, бауыр3а7, 7ойма7, 7ош теле

           

  №орау6ар: ?ай3ы3ы 7амыр а6ы4ы т1гел: бу6а, икм2к, йыуаса, с2к-с2к, 7ымы6, май

             ?ай3ы3ы 7амыр  а6ы4ы т1гел: 7а7, икм2к, йыуаса, с2к-с2к, 7аты7, билм2н

  Емеш-ел2к а6ы7тары – емеш-ел2кте бал4а бутап, киптереп, 7а7 7ойоп, ил2к аша 1тк2реп – 09т0н майлап 3а7ла4андар.

   №орау6ар:?ай3ы3ы емеш-ел2к а6ы4ы т1гел:7а7, варенье, 7орот,  компот,бишбарма7, бал

               ?ай3ы3ы емеш-ел2к а6ы4ы т1гел:7а7, варенье, икм2к, компот,тултырма, ит

  Эсемлект2р – бей2, к2з2 30т0н2н 7ымы6, арыш, 3оло, арпа ондарынан бу6а, бал балы, емеш 3ыу6ары, 1л2н с2й62ре, айран

     

   №орау6ар:?ай3ы3ы эсемлек т1гел: компот,бишбарма7, айран, бу6а, 1л2н с2йе, 7ойма7

   ?ай3ы3ы эсемлек т1гел: компот,7ы6ыл эремсек, 3алма,айран,бу6а,1л2н с2йе, джем

  Аш тура3ында м272лд2р – м242н2л2рен а8латыр4а

  Ашты8 т2ме хужанан.

  Аштан оло булма.

  Ашты8 майы, 3166е8 яйы була.

  Ашы8ды бирг2с, 7ашы8ды йыйырма.

  Бут7а3ын бешерг2с, майын й2лл2м2.

  Таш мен2н ат7ан4а аш мен2н атмай6ар.

  «6 аша3а8, к1п й2ш2р3е8.

  Я64ы к0н йылды туй6ыра.

  №16 я6ып май сы7ма9.

  Аша4ан таба4ы8а т0к0рм2.

  Аш янында ат 3ыма7, эш янында ят 3ыма7.

  Аш алдында баш эйел2.

  Аш эй23е мен2н татлы.

  К18ел ет32, аш ет2.

                                           

  Аш тура3ында йома7тар – яуаптарын табыр4а

  Эсе ыумас ыуа, тышы й2йм2 й2й2. (у7лау)

  С0с0 т1гел – 2скелтем,

  Телгел2нг2н 3ыны7лы,

  Барынан да ту7лы7лы. (икм2к)

  !6ем асы бул3ам да, ризы7тар6ы т2мл2ндер2м(то6)

  Беш2л2р беш2л2р 62 7ойоп эс2л2р(7ымы6)

  Йомро – йомро йомарлам, йомро3о6 торалмам(7орот)

  №ары ризы7 тартым, й2нг2 т2н таптым. (3ары май)

  Т182р2к к1лде8 т0б0 к1ренм2й, 7алыная ла 7алыная.(7айма7)

  Эсе 0р0лг2н, сите т0р0лг2н, т1б23енд2 бер тишек. (б2леш)

  Матур-матур 7ы66ар та7та 09т0н2н шыуалар 6а 7айнар 3ыу4а сумалар (билм2н)

  Рецептар – нинд2й аш тура3ында 316 бара 2йтерг2

  Был ризы7ты эшл2р 0с0н бешк2н ел2к-емеште фай6аланалар. Йыуып, ил2к аша 1тк2реп, 7оро, та6а, 19емлек майы мен2н майлан4ан та7та 09т0н2 ике-д1рт мм 7алынлы4ында й2й2л2р. Уны 7ояшлы урында киптереп алалар. Кипк2н ризы7ты та7танан айырып алып, та6а 7а4ы64а 3алып, рулет 3ыма7 т0р0п, 3ал7ынса урында 3а7лай6ар. (7а7)

  №0тт0 о6а4ыра7 7айнатып, я8ы 3ау4ан 30т йылы3ындай ким2лд2 ойот7о 3ала3ы8 да йылы урын4а урап ултырта3ы8. Ойот7оно ентекл2п ту4ыр4а к2р2к. Ойоп сы77ас та, 3ыуын ала биреп, 3ал7ын4а т0ш0р0рг2 к2р2к. Улай итк2нд2, был ризы7 бауырланып тора, т2ме л2 16енс2лекле. (7аты7)

  Я8ы ойотол4ан 7аты77а а6 4ына 30т 7ушып ту4ый3ы8 да тал4ын утта 3ыуы б0тк2нсе 7айната3ы8. Май 3алып аша3а8, й0р2кк2 ятып, телг2 йо4олоп 7ала. (2жег2й)

  №2р тур ара3ында тамашасылар4а 3орау, реклама пауза3ы, физкультминутка 1тк2рел2.

  Тамашасылар 0с0н 3орау6ар: Был 7умтала нинд2й аш й2шерелг2н – Баш7орттар борон-борондан,  был ризы7 0с0н, ошо ш040л мен2н ш040лл2нг2нд2р. С0нки уны8 а6ы4ы бик т2мле, витаминдар4а бай. Уны май6а 7ы66ырып та, ы9лап та, 3урпалы итеп т2 бешереп аша4андар. (балы7)

  Реклама пауза3ы 0с0н: Борон баш7орт 7атын-7ы66арыны8 3ылыулы7 сифаттарыны8 бере3е – о6он с2с 3анал4ан. С2с 19тере1, о6он с2сте т2рби2л21 62 к1п м2ш2772т тыу6ыр4ан. Л2кин улар аптырап торма4андар, с2с йыуыу4а нид2й6ер  аш т0р0н фай6алан4андар, 32м унан да фай6алы, 32йб2т бер ни 62 ю7 тиг2нд2р. С0нки был аш т0р0 баш тире3ен2 3е8еп, т0рл0 ауырыу6ар6ан дауалай. ?ыуа7ты б0т0р2. С2с еб2к ке1ек була, айырсаланмай, 3ынмай. Ю77амы ни, баш7орт 7атын-7ы66арыны8 с2ст2рен еб2к мен2н са4ыштыр4андар. Нинд2й аш-3ыу мен2н улар с2с йыу4андар? (эркет 3ыуы)

  Физкультминутка 0с0н:

  У7ытыусы:

  - №е6, мо4айын, арыны4ы6?

  У7ыусылар:

  - Эйе!

  У7ытыусы:

  -Шуны8 0с0н ба9айы7,

  Балы7 булып й062йек.

  ?оштар ке1ек осайы7.

  ?уян булып 3икер2йек,

  Урындар4а бо9айы7.

  Финал уйыны 0с0н:

  Та7тала нинд2й  316 я6ыл4ан? Тел2г2н 0с х2рефте 2йтерг2.

  Т2162 с0с0 7амыр ба9ыр4а. Он, 3ыу, то6 7ушыла. Йо7а итеп й2йеп, ике я7лап табала бешерерг2. Э9е килеш а7 май мен2н майлар4а. Эслекте тары ярма3ынан да, картуфтан да 26ерл2рг2 була. Картуф7а 3у4ан, то6, а7 май 7ушыр4а. «6ер й2йм2л2р6е урта4а б0кл2п, ара3ына ошо и6м2не 7ы9тырыр4а. Баш7орт аштарыны8 нинд2й  ризы4ы был?

  7

  ы

  9

  т

  ы

  б

  ы

  й

          

  Уйында 7атнашыусылар приз мен2н, е8е1сел2р грамота мен2н б1л2кл2н2.

  Д2ресте йом4а7лау.

  Шулай итеп, балалар, бе6 б0г0н д2рест2 ним2л2р 0йр2ндек? Д2рес бе66е ним2г2 0йр2тте? 

  Д2реск2 26ерл2неп килг2неге6 0с0н я7шы билд2л2р 7уям. Кил23е д2реск2 тиклем! И4тибары4ы6 0с0н 6ур р2хм2т! 

  ?ай3ы3ы 30т а6ы4ы т1гел: 7айма7, 7аты7, к1бекмай, 3алма, 7орот, бу6а. 

               

  ?ай3ы3ы 30т а6ы4ы т1гел: икм2к, 7айма7, 7а7,7аты7, к1бекмай, 7орот

   

   ?ай3ы3ы ит а6ы4ы т1гел: бишбарма7, йыуаса, 3алма, 7а6ылы7, ту7мас

          

  ?ай3ы3ы ит а6ы4ы т1гел: варенье, бишбарма7, а7 май, 7а6ылы7, ту7мас

               

  ?ай3ы3ы 7амыр а6ы4ы т1гел: бу6а, икм2к, йыуаса, с2к-с2к, 7ымы6, май

             

  ?ай3ы3ы 7амыр  а6ы4ы т1гел: 7а7, икм2к, с2к-с2к, 7аты7, билм2н, йыуаса

  ?ай3ы3ы емеш-ел2к а6ы4ы т1гел: 7а7, варенье, 7орот,  компот, бишбарма7, бал

           

  ?ай3ы3ы емеш-ел2к а6ы4ы т1гел: варенье, икм2к, компот, тултырма, ит, 7а7

  ?ай3ы3ы эсемлек т1гел: бишбарма7, айран, бу6а, 1л2н с2йе, 7ойма7, компот

   ?ай3ы3ы эсемлек т1гел: компот, 7ы6ыл эремсек, 3алма, айран, бу6а, 1л2н с2йе, джем

  Ашты8 т2ме хужанан.

  Аштан оло булма.

  Ашты8 майы, 3166е8 яйы була.

  Ашы8ды бирг2с, 7ашы8ды йыйырма.

  Бут7а3ын бешерг2с, майын й2лл2м2.

  Таш мен2н ат7ан4а аш мен2н атмай6ар.

  «6 аша3а8, к1п й2ш2р3е8.

  Я64ы к0н йылды туй6ыра.

  №16 я6ып май сы7ма9.

  Аша4ан таба4ы8а т0к0рм2.

  Аш янында ат 3ыма7, эш янында ят 3ыма7.

  Аш алдында баш эйел2.

  Аш эй23е мен2н татлы.

  К18ел ет32, аш ет2.

  Эсе ыумас ыуа, тышы й2йм2 й2й2.

  С0с0 т1гел – 2скелтем,

  Телгел2нг2н 3ыны7лы,

  Барынан да ту7лы7лы.

  !6ем асы бул3ам да, ризы7тар6ы т2мл2ндер2м.

  Йомро – йомро йомарлам, йомро3о6 торалмам.

  Беш2л2р беш2л2р 62 7ойоп эс2л2р.

  №ары ризы7 тартым, й2нг2 т2н таптым.

  Т182р2к к1лде8 т0б0 к1ренм2й, 7алыная ла 7алыная.

  Эсе 0р0лг2н, сите т0р0лг2н, т1б23енд2 бер тишек.

  Матур-матур 7ы66ар та7та 09т0н2н шыуалар 6а 7айнар 3ыу4а сумалар

  Был ризы7ты эшл2р 0с0н бешк2н ел2к-емеште фай6аланалар. Йыуып, ил2к аша 1тк2реп, 7оро, та6а, 19емлек майы мен2н майлан4ан та7та 09т0н2 ике-д1рт мм 7алынлы4ында й2й2л2р. Уны 7ояшлы урында киптереп алалар. Кипк2н ризы7ты та7танан айырып алып, та6а 7а4ы64а 3алып, рулет 3ыма7 т0р0п, 3ал7ынса урында 3а7лай6ар.

  №0тт0 о6а4ыра7 7айнатып, я8ы 3ау4ан 30т йылы3ындай ким2лд2 ойот7о 3ала3ы8 да йылы урын4а урап ултырта3ы8. Ойот7оно ентекл2п ту4ыр4а к2р2к. Ойоп сы77ас та, 3ыуын ала биреп, 3ал7ын4а т0ш0р0рг2 к2р2к. Улай итк2нд2, был ризы7 бауырланып тора, т2ме л2 16енс2лекле.

  Я8ы ойотол4ан 7аты77а а6 4ына 30т 7ушып ту4ый3ы8 да тал4ын утта 3ыуы б0тк2нсе 7айната3ы8. Май 3алып аша3а8, й0р2кк2 ятып, телг2 йо4олоп 7ала.

  Был 7умтала нинд2й аш й2шерелг2н – Баш7орттар борон-борондан,  был ризы7 0с0н, ошо ш040л мен2н ш040лл2нг2нд2р. С0нки уны8 а6ы4ы бик т2мле, витаминдар4а бай. Уны май6а 7ы66ырып та, ы9лап та, 3урпалы итеп т2 бешереп аша4андар.

  Борон баш7орт 7атын-7ы66арыны8 3ылыулы7 сифаттарыны8 бере3е – о6он с2с 3анал4ан. С2с 19тере1, о6он с2сте т2рби2л21 62 к1п м2ш2772т тыу6ыр4ан. Л2кин улар аптырап торма4андар, с2с йыуыу4а нид2й6ер  аш т0р0н фай6алан4андар, 32м унан да фай6алы, 32йб2т бер ни 62 ю7 тиг2нд2р. С0нки был аш т0р0 баш тире3ен2 3е8еп, т0рл0 ауырыу6ар6ан дауалай. ?ыуа7ты б0т0р2. С2с еб2к ке1ек була, айырсаланмай, 3ынмай. Ю77амы ни, баш7орт 7атын-7ы66арыны8 с2ст2рен еб2к мен2н са4ыштыр4андар. Нинд2й аш-3ыу мен2н улар с2с йыу4андар?

  Т2162 с0с0 7амыр ба9ыр4а. Он, 3ыу, то6 7ушыла. Йо7а итеп й2йеп, ике я7лап табала бешерерг2. Э9е килеш а7 май мен2н майлар4а. Эслекте тары ярма3ынан да, картуфтан да 26ерл2рг2 була. Картуф7а 3у4ан, то6, а7 май 7ушыр4а. «6ер й2йм2л2р6е урта4а б0кл2п, ара3ына ошо и6м2не 7ы9тырыр4а. Баш7орт аштарыны8 нинд2й  ризы4ы был?

  Физкультминутка 0с0н:

  У7ытыусы:

  - №е6, мо4айын, арыны4ы6?

  У7ыусылар:

  - Эйе!

  У7ытыусы:

  -Шуны8 0с0н ба9айы7,

  Балы7 булып й062йек.

  ?оштар ке1ек осайы7.

  ?уян булып 3икер2йек,

  Урындар4а бо9айы7.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Блюда из зерна

  Разработка внеклассного занятия к курсу "Разговор о правильном питании"...

  Разработка урока по окружающему миру по теме "Блюда из зерна"

  Подбор материала по предмету "Окружающий мир. Тема: Правильное питание. Учащиеся начальных класов на данном уроке  получают знания о том, что из зерновых культур  получают муку и к...

  Открытое занятие по внеучебному занятию "лепка из соленого теста"тема: "Новогодние блюда "

  Внеучебное занятие в условиях введения ФГОС по авторской программе "лепка из соленого теста". Тема: «Новогодние блюда»  (Яйчница , торт.)       Цели: Закреплять...

  Калорийность продуктов и некоторых блюд

  Данный материал поможет при составлении индивидуального меню...

  Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Пр.р. Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.

  Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. Определять экспериментально оптимальное соотношение крупы и жидкости при варке гарнира из крупы. Находить и предъявлять информацию о крупах и проду...

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА по учебным предметам «Родной (башкирский) язык» и «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» для 2-4 классов общеобразовательных организаций с русским языком обучения

  Данная программа по родному (башкирскому) языку разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и варианта учебного пла...