Главные вкладки

  Класс шагы: "Ак-кок Сут-Хол-чоргааралым, оорушкум".
  классный час (2 класс) по теме

  Ондар Розалия Александровна

  Класс шагы: "Ак-кок Сут-Хол- чоргааралым, оорушкум".

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл klass_shagy_ak-kok_sut-khol_chorgaaralym_oorushkum.docx61.43 КБ

  Предварительный просмотр:

  Класс шагы:

  Тема «Ак-кок Сут-Хол - чоргааралым, оорушкум». Сорулгазы: Оскен торээн черин уругларга таныштырар, билиндирер. Уругларны торээн чуртунга , торээн бойдузунга ынак, чуртунун ан-менин, унуш-дужудун камныг эдилээринге кижизидер.

  Дерилгези: Сут-Хол дугайында видеосюжет, улегер домак «Тоогу билбестоорээр, торел билбес турээр». Сут-Хол дугайында ыры, шулуктер.

  Чорудуу:

  -Орг. Кезээ.

  Класс шагынын сорулгазын дамчыдар.

  -Богун бис клазывыс шагында аян-чорук кылыр бис. Кайнаар аян-

  чорук кылыр-дыр бис?

  Номчуур.

  Чаагай сут дег арыг суглуг оарып ханмас Сут-ле- Холум.

  Бистин Cyr-Аксы суурдан ырак эвесте «Сут-Хол» деп хол бар. Оон каас-чаражын, арыг-агаарын,чараш бойдус-байлаан магадап, ан-менин, куштарын сонуургап коруп, кандыг балыктар барын билип алыр оис.

  -Сут-Хол барган кижи бар бе?

  «Тоогу билбес тоорээр, торел билбес турээр» деп улегер домак бар. Ол чуу дээн уткалыг домак-тыр?

  Кыйгывыс ол-дур. Ол кыйгы-биле эп-найыралдыг, ыры-шоорлуг, тывызыктажып чорааш чедер бис.

  Сут-Холче баарда Суг-Аксы суурдан чоруур. Школа чанындан аъттаныптар бис. Чоруур маршрудувус.

  ШКОЛА        Чес-Булун        Алдын-Хавак        Аржаан        Кара-Суг        

  -Баалык        Калбак-Арга        Чайлаг-Озен        Сут-Хол.

  1.ШКОЛА. Анаа-ла чорбас бис.

   Онаалга кууседир силер. Сут-Хол дугайында кым чуну билирил? Силерге онаалга кылдыр Сут-Хол дугайында реферат бижиир дээн мен.

  Уруглар номчуур. Диана, Валериан, Алдын.

  Тывызык: Чурту шулурааш, чучаа кыланнааш. (Балык)

  _Эр-хейлер! Сут-Холге баргаш, Сут-Холдун балыктары-биле таныжар бис.

  Шулук: Сут-Хол, Сут-Хол-ие черим

  Суузун оъттуг тайгаларлын

   Сактып келген саныллда-ла

   сагышсырап шаг-ла боор мен.

   2.Чес-Булунда келген бис.

  Шупту «Чес-Булун» деп ырывыс ырлаар бис. Эдээм адаа элеп тонген оой

  элезинниг Чес-Булунум оой

  эртенин-не туруп тейлээр оой

  экти бедик Кызыл-Тайгам оой.

  Тонум адаа элеп тонген оой Довурактыг Чес-Булунум оой Тонангаштын туруп тейлээр оой

  Тойлу шилдиг Кызыл-Тайгам оой. Шулук: Аалдар чайлап мага ханмас агы-кангы кадар оъттуг

   арбын малы чаттып оъттаан

   адам чурту Чес-Булунум.


  Тывызык: Хун адалыг, чер иелиг, суг угбалыг. (Унуш) З.Алын-Хавак. Алдын-Хавак чону шупту

  ажыл-ишке кежээ чон боор

  Тараа тарыыр, сиген кезер

   Таан сергек ишчи улус. Алын-Хавак тогу шагдан Адам-огбемчуртучуве. Ажыл-ишчи кежээ болгаш

  арбын малы озуп турар.

  ТЫВЫЗЫК: Чангыс ыяш чайганды,

  чалан ак холзеди. (Шууруун, хойтпак) 4.Аржаанда келген бис.

  Йорээл состер чугаалаар.

  Шупту: Доозуннуг Кызыл-Тайгам оршээ, оршээ.

  Адап сурап чедип келген аржаан суум сен.

  Арат чонум оршээ, оршээ.

  Аяс дээр дег ак-кок оннуг Сут-ле -холум оршээ, оршээ.

  1. Кара-Сугда келген бис. Ыры дыннаар. «Ак-кок Сут-Хол» Шулук: Чараш даштап ойнап оскен

  сайлыг оймак чайлагларда

   Сеткил-чурээм оортуп келир

  Кара суум сен, кара суум сен.

  Тывызык: Куш эвес ужар, курт эвес чалгынныг. (Ховаган)
  Шулук. Хевис ышкаш ажыктарын
  хээленип коступ келир        

  байлак дужут элбек унер

   бай-ла черим Сут-ле -Холум.

  1. Баалыкта чедип келген.        Ыры «Сут-Хол»
   Шулук: бурунгулар чудуп чораан

  Буурул баштыг Кызыл-Таига Сут-Холум чоргааралым

  Чудуг-сузуун оргуп турар.

  Тывызык: Баткаш- тонмес, маннаш турбас. (Суг)

   Огбелернин сузуу долган

  Ондур Сут-Хол чалгып чыдар  Салгакчылар кажанда-даа

  сагылдарын утпайн чорлар.

  Улуг-Баалыкка унуп кээривиске хат хадып турар.

  7. Калбак-Аргада келген.

  Дылы чок дыка улуду, окпези чок оттур улуду. (Хат) Ыры дыннаар.

  Шулук: Шенне чечээ аян киирген

  шеттер, поштер сырыи оскен

  Холум ырын таалап дыннап

  Сут-Хол холдун шолу-1400га. Узуну-8 км, калбаа-3.5км, ханызы-28м. далай деннелинденбедии- 1814м. Ында янзы-буру балыктар бар. Оларга омуль_узуну-30-64см, дензизи-3-5кг. Пелядь узуну-25-55см, дензизи2-3кг, кадыргы узуну-20-30см, дензизи-2-Зкг. Ряпушка узуну-8-46см, дензизи1-2кг. Холде янзы-буру балыктар бар.Эн ылангыя ол холге 1971 чылда Моолдан ак-балыктарны, кадыргыларны, Байкал холден пелядьтарны, омульдарны эккеп салып остурген. Оон мурнунда холге кажан-даа балык турбаан.Амгы уеде балыктары дыка озуп ковудеп турар.

  Омуль ол дээрге база кадыргыга домей. Чугле оон казырыктары кара.Ол дыка устуг .Хайындырып чиирде анаа ус-даа хереглевес. Кижинин организиминге кончуг ажыктыг.Ону быжырып.ыштап хаарып-даа чиир. Ол челээш ону ышкаш долгандыр чайынналып турар.

  Пелядь-Эъди кадыргыныы дег амданныг.

  Моол кадыргы-боду база чайгаар устуг. Эъди амданныг,

  садыгларда садып турар. Оон эъдинден котлета кылып чиирге

  амданныг. Соолгу уеде балыкты бустап чиирге дыка амданныг. Ол

  бары аарыг кижилерге ажыктыг.

  Ряпушка-8-4бсм. Бо бальж хол дувунге чоруур.

  Ынчангаш балыкты кайы-хамаанчоктотчеглевес. Ону чопшээрелдиг

  улус балыктаар. Бистин суурда балыкчылар хой. Холдун

  кыдыынарыг-силигтургузар. Камгалалдыгчерлер хой. Оларны

  камгалаар.Ан-менин кайы-хамаанчок аннавас,хыдывас.

  Сдайд-Куштар, дириг амытаннар.

  Келир уеде хол кыдыынга чуу турар болза эки-дир? -Дыштаныр черлер кылыр болза эки. Туннел.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предупреждению нарушений письма и чтения у учащихся 1 классов «Шаги к успеху»

  Цель: профилактика и коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся младшего школьного возраста, способствующая  успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализ...

  Иелер хунунге тураскааткан класс шагы эге школага

  Иелер хунунге тураскааткан оюн-тоглаалыг класс шагы эге школага...

  Класс шагы "Найыралдыг ог-буле"

  Эге школага класс шагы "Найыралдыг ог-буле"...

  Класс шагы "Шагаа- национал байырлалывыс"

  Шагнын чаагай байырлалы Шагаавысты байырлаалы. Тыва чонувус бодунун унген дозун утпайн, чаагай чанчылдарын сагып чоруурунга кижизидип уругларны ооредип кижизидип турар класс шагы....

  Класс шагы "Сайдаяк- уругларнын ынак ному", 2 класс

  Презентация классного часа на тувинском языке для 2 класса....

  Класс шагы, 1 класс

  Класс шагынын план чорудуу:«Ынак Школам – чедип келдим уткуп ап кор!»Сорулгазы: - уругларны бот-боттарынга таныштырып, школа-биле таныштырып, 11 чыл ишти ооренир школазынга ына...