Главные вкладки

  Иелер хунунге тураскааткан класс шагы эге школага
  классный час по теме

  Хорлуу Марта Баадыр-ооловна

  Иелер хунунге тураскааткан оюн-тоглаалыг класс шагы эге школага

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл klass_shagy.docx27.75 КБ

  Предварительный просмотр:

  Эрзин кожууннун Бай-Даг ортумак ниити билиг школазы.

  Иелер хунунге тураскааткан класс шагы

          

                                                         Класс башкызы: Хорлуу М.Б.

  Класс шагы «Бистин аваларывыс».

  Сорулгалары: Ие кижиге ынак, оларны хундулээр кылдыр уругларны  

                             кижизидер.

  Дерилгези: Альбом арыннары, карандаштар, фломастерлер, саазыннар, ава    

                       дугайында ырыларлыг база фонограммалыг дискилер.

  Класс шагынын чорудуу:

  (Ава дугайында ыры ырлап турар.)

      Башкы: Уруглар, Ие кижи деп кымыл ол? Кандыг кижини бис Ие дээр бис?  (Уругларнын харыылары.)

      Б: Шын-дыр! Ие кижи дээрге бистерни, бистин ада-иевисти, оларнын ада-иезин азы оскээр чугаалаарга кижини торуп каан ава кижини ынча дээр. Авай! Авайым! Бо сос бодунда чеже чылыгны, чырыкты синирип чоруур-дур. Ол сос-биле бис эн-не чоок,эн-не эргим кижиниадап чоруур бис. Ие кижи кезээде бистин оруувусту хайгаарап чоруур. Ава кижини ынакшылы бисти кырыгыже чедир чылыдып чоруур. Ынчангаш богунгу клазывыс шагы кымга тураскааткан-дыр?  (Уругларнын харыылары.)

      Б: Бо байырлалды бистин чуртка чоокта чаа байырлап эгелээн. Ол байырлалды ноябрьнын соолгу улуг-хунунде байырлап эрттирип турар. Америкада Иелер хунун 1907 чылдан эгелеп майнын ийи дугаар улуг-хунунде демдеглеп турар. Ол-ла хун бо байырлалды Дания, Италия, Турция, Австралия, Япония дээш оон-даа оске чурттар демдеглеп эрттирип турар.

  Б: Ам, уруглар, Иелер хунунге тураскааткан клазывыс шагынга конкурстардан эрттирип корээлинер.

  I-ги конкурс «Ыраажылар».

  Б: Авазын алгап, мактап кым эн чараш ыры ырлаптар эвес?

  II-ги конкурс «Чурукчулар».

  Б: Ам кижи бурузу мурнунда саазыннарга авазын чуруур. Кым эн домей кылдыр чуруур эвес?

  III-ку конкурс «Чогаалчылар».

  Б: Ам бо конкурста кым авазынга эн-не эргим, эн-не чараш состер чугаалаптарыл?

  IV-ку конкурс «Санакчылар».

  Б: Ам кижи бурузу авазынын кылып турар ажылдарын санааш, саазынга бижиир.

  V-ки конкурс «Чедир чугаала».

  Б: Соолгу конкурс. Мен ава дугайында улегер домактын эгезин чугаалаарымга, силер доозар силер

  Башкы: Моон-биле клазывыс шагын доозуп тура мындыг шулукту силерге чугаалап бериксеп тур мен.

  Ажы-толун энелерин,

  Аваларны авларын –

  Амгы шагда кымдан чоргаар,

  Аваларны алдын хун дээр.

  Туннелинде башкы эн эки ырлаан, чураан, шулуктээн, санаан уругларны

                        шаннап мактаар.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предупреждению нарушений письма и чтения у учащихся 1 классов «Шаги к успеху»

  Цель: профилактика и коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся младшего школьного возраста, способствующая  успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализ...

  Класс шагы: "Ак-кок Сут-Хол-чоргааралым, оорушкум".

  Класс шагы: "Ак-кок Сут-Хол- чоргааралым, оорушкум"....

  Класс шагы "Найыралдыг ог-буле"

  Эге школага класс шагы "Найыралдыг ог-буле"...

  Класс шагы "Шагаа- национал байырлалывыс"

  Шагнын чаагай байырлалы Шагаавысты байырлаалы. Тыва чонувус бодунун унген дозун утпайн, чаагай чанчылдарын сагып чоруурунга кижизидип уругларны ооредип кижизидип турар класс шагы....

  Класс шагы. Темазы: «Чечен менде, чечек черде»

  Сорулгазы: Тыва чоннун аас чогаалынын чамдык хевирлери- биле уругларны таныштырбышаан, чоннун ыдыктыг чанчылдарын сагып, хундулеп оорениринге кижизидери, уругларнын дыл- домаан сайзырадыры;Дерилгези: ...

  Класс шагы "Сайдаяк- уругларнын ынак ному", 2 класс

  Презентация классного часа на тувинском языке для 2 класса....

  Класс шагы, 1 класс

  Класс шагынын план чорудуу:«Ынак Школам – чедип келдим уткуп ап кор!»Сорулгазы: - уругларны бот-боттарынга таныштырып, школа-биле таныштырып, 11 чыл ишти ооренир школазынга ына...