Главные вкладки

  Класс шагы. Темазы: «Чечен менде, чечек черде»
  классный час (3 класс)

   Чарита Сергеевна Ёндан

  Сорулгазы: Тыва чоннун аас чогаалынын чамдык хевирлери- биле уругларны таныштырбышаан, чоннун ыдыктыг чанчылдарын сагып, хундулеп оорениринге кижизидери, уругларнын дыл- домаан сайзырадыры;

  Дерилгези: Тыва идик- хеп, картондан кылган бызаанчы, игил хевирлери.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon chechen_mende_chechek_cherde.doc74.5 КБ

  Предварительный просмотр:

  Класс шагы.                                      4 класс.

  Темазы: «Чечен менде, чечек черде»

  Сорулгазы: Тыва чоннун аас чогаалынын чамдык хевирлери- биле уругларны таныштырбышаан, чоннун ыдыктыг чанчылдарын сагып, хундулеп оорениринге кижизидери, уругларнын дыл- домаан сайзырадыры;

  Дерилгези: Тыва идик- хеп, картондан кылган бызаанчы, игил хевирлери.

  Чорудуу:

   Магнитофонда «Тооруктуг долгай тандым» ( гимн). Шупту туруп, хундуткелдин езулалын кылгаш, олуруп алыр.

  .Хундулуг ада-ие, келген аалчылар, богун бистин 4»б» клазывыска болуп эртер

    «Чечен менде, чечек черде» деп аттыг класс шагын ажыдарын чопшээреп корунер.

  Башкынын беседазы.

  Тыва улустун аас- чогаалы- чоннун чус-чус чылдарда чогаадып тургускан байлаа, эртинези.-дир.

  Аас- чогаалы- тоолдар, тоолчургу чугаалар, ырылар эрте- бурунгу уеде-ле кижинин куш- ажылындан болгаш уран чогаадыкчы чуткулунден тывылган. Олар бижик тыптырынын ырак мурнунда-ла тыптып, аас- биле салгалдан салгалче (чогааттынып) дамчып келген.

  Шаандан тура-ла аас чогаалы уругларнын кижизидилгезинге улуг салдарны чедирип чораан.

  Бичии уруглар аас- чогаалындан долгандыр турар бойдусту, дириг амытаннарны, кижилернин аажы- чанын билип ап, дыл -домаа сайзыраар.

  Чижээ: опей ыры, чаш уругларны удуурунга, когудуглер- аргалаарынга, дурген- чугаа- дыл- домаан эдиктиреринге, тывызыктар угаан- бодал сайзырадырынга дузалаар.

  Тыванын база бир эгээртинмес эртине байлаа- улустун тоолдары.

  Тыва улустун тоолдары чоннун мерген угааны, уран чечени- биле илереттинип, масса чоннун амыдырал- чуртталгазынын октаргайы болгаш бойдустун болуушкуннарын канчаар коруп келгенин, аас- кежиктиг эки уе дээш демиселин коргузуп келген.

  Тоолдарга беседа:

  - Уруглар, богун бистер 2 болукке чарлып алгаш, тыва улустун аас чогаалынга маргылдаа-моорейден эртирип корээлинер.

  Классты 2 болукке чарып алыр.   Ада-иеден , келген аалчылардан жюри кежигуннерин сонгуп алыр.

  1-ги оореникчи самбырада домакты номчуур.

  Чечен менде, чечек черде

  Сос менде, сооскен дагда.

  - Чечен чугаалардан эгелей кааптаалынар.

  (2 уруг унуп келир)

  - Сен чечен сен бе?

  - Ие, чечен- не мен.

  - Ындыг болза 1деп чул?

  - 1 инектиг кижини малдыг дивес бе.

  - 2 деп чул?

  - 2 судак каттышса, хем болбас бе.

  - 3 деп чул?

  - 3 чуул эртемге оорензе, угаан кирбес бе.

  - 4 деп чул?

  - 4 алышкы демнешсе, ажыл бутпес бе.

  - 5 деп чул?

  - 5 ай унерге, чай душпес бе.

  - 6 деп чул?

  - 6 чузун малды азыраза, мал болбас бе.

  - 7 деп чул?

  - 7 чузун чечек черни кааставас бе.

  - 8 деп чул?

  - 8 айда тараа бышпас бе.

  - 9 деп чул?

  - 9 тостун соогун соок дивес бе.

  - 10 деп чул?

  - 10 пуд тарааны тарыза амыдырал болбас бе.

   Чеченин –даа, шын- дыр.

  -1 деп чул?

  - 1 коргенин уттур бе.

  - 2 деп чул?

  - 2 холга тутканын салыр бе.

  -3 деп чул?

  - Аъттын 3 даванын дуржап карга, уш артты ашпас бе.

  - 4 деп чул?

  - 4 ыяшты эптээрге эзер болбас бе.

  - 5 деп чул?

  - 5 салаа чемгерикчи болбас бе.

  - 6 деп чул?

  - 6 артты ашса, аалга четпес бе.

  - 7 деп чул?

  - 7 хаан сылдыс эжиин бажынга турда, дан база атпас бе.

  - 8 деп чул?

  - 4 инек бызаалаарга, 8 инек болбас бе.

  - 9 деп чул?

  - 9 чузун малды азыраарга, байывас бе.

  - 10 деп чул?

  - 10 хем каттышкаш, далай болбас бе.

  Жюри туннелди ундурер.

   1 оореникчи номчуур.

                                            Тывызыым дытта

  Тоолум дошта дээр ийикпе

                                             Тывызыктажып корээлинерем, чээ!

            Ниитилел амыдыралынын бурунгаар хогжулдези- биле кады тывызыктарнын темалары база оскерлип келген. Шаандагы мал ажыл- агыйлыг кошкун чораан араттар мал- маган, эт- херекселдер, идик- хеп, дириг амытаннар, унуштер аймаанын дугайында колдады тывызыктап чораан.

  Ада-ие тывызык салып, ийи болукту чарыштырар.    

  1. Тывызыым дытта

  Тоолум дошта.

  Ол, чул уруглар. (диин, балык)

  1. Элевес орумнуг

  Эрикпес оореникчилиг (торга)

  1. Кулугурнун кулаан долгаар

  Барасканнын баарын суйбаар (бызаанчы).

  1. Уш угбашкынын

       Ортуну чечен (игил)

  Уруглар тыппайн барза, ада-ие игил, бызаанчыны туткаш, ырлап харыылап бээр.

  .

                                           Ишти- хонум чазалдырар

                                           Ийи холдуг игилимни.

  Кудараанда хоннум чазаар

  Куюм уннуг бызаанчымны

                                           Хоор дайым баглаажында

  Бажым савап туру-ла боор

                                           Хомузумнун хоюг уну

      Кынгырткайнып туру-ла боор.

  Алыс боду кызылгыр

  Чигир ышкаш амданныг. (Кызыл- кат)

   Менден биче ,

  мени мегеледи

  Сенден биче сени мегеледи. (душ)

  Чангыс карак

  Чамбы дипти чара корду. ( хун)

       Жюри туннелин ундургенин чугаалап бээр.

  Тывызыкка догааштырар

  Тывынгырынар шору-ла- дыр.

  Дуву далаш келдирлевейн

  Дурген чугаага маргыжаалынар

  1 оореникчи.

  Дурген-дурген чугааланар

  Дулук- дулук чугааланар

  Бодал- бодал

  Бодан- бодан

  Бодалдардан

  Бодан-бодан

  Ходугени хондургеле

  Хорек баштай

  Хондургеле

  Кудурганы

  Кудургала

  Кудуруктан

  Кудургала

  Шалывырны

                                                       шалывырла

  Шала куду

  Шалывырла

  2-ги оореникчи.

  Билдим -билдим

  Биче шынаа

  Шынаалаза

  Шыргай сериин

  Серииннезе

  Сериин чайлаг

  Чайлаглаза

  Чаагай сиген

  Сигеннезе шими доллар

  Доларлаза

  Доскаар хойтпак

  Хойтпактаза

                            Хоолуг чем. ( 3-4 оор.чугаалаар.)

  Жюри туннелин ундурер.

            Дурген чугаанын бир хевири узун- тыныш. Чангыс катап ишкээр тынгаш, 1- гыс тыныш иштинде хой сан санаары. Бир эгелей берген соонда, тыныжы соксай бергенде уттурганы болур.  

  Бала деп соске узун тынышка 2 болук маргыжар.

  Жюри туннелин ундурер.

   Улегер домактарда найырал, ажыл, кузел дээш оске- даа чуулдерден, болуушкуннардан ангыда ие, ог- буле, торел, уруглар дугайында айтырыглар демдеглеттинген. Шаандагы улегер домактарны силерге ада- иенер чугаалап берзин, уруглар.

  Ада- ие.

  Олутта олча чок

  Чыдында чыргал чок

  (утказын тайылбырлап бээр, куш- ажыл дугайында)

  Чаннык дужерге- орт

  Чаа унгенде олум. (чаа дайынга удур)

   Назын кырыыр

  Ожээн кырывас (анчы демиселинин дугайында).

  Улегер домактарга 2 болук маргыжар

  1-ги болук

   Кожагардан бараан хараар

  Кожалардан улегер алыр.

  Могеде арга бар

  Монгунде чайыр бар

  Чер озуму- сугдан

  Мал озуму- толден

  Унген хун- ууле херек эккээр

  Ашкан хун- ажыл туннээр.

  Чаш ыяшты кеспес

  Чаш теректи чулбас

  2-ги болук

  Дошкунга тол доктаавас

  Тояанчыга эш доктаавас.

  Ажылдааш байыыр

  Арагалааш эндээр.

  Бак келзе- туттунма

  Эки келзе салдынма.

  Ызырар ыт чарбыктыг

  Ыргак терек конгулуурлуг.

  Унуш ириндизи- хорзун болур

  Улегер домак шын болур.

  «Чечен менде, чечек черде» дижир болгай. Чечен мергенинер коргузуп, кожамыктап бадырып корунерем, оолдар. Чижелээрге: шаанда «ойтулааш» деп  оюн уезинде аныяктар ырызын кым билирил?

  .

  1-ги болук.

  Челер оюм челип орда,

  Черде туман арый- ла бээр

  Чечен уруг чаннап орда,

   Чеди сылдыс четчи- ле бээр

  2-ги болук.

  Базар оюм базып орда

  Башкы туман арлы- ла бээр

  Баштак уруг чаннап орда

  Башкы сылдыс четчи- ле бээр.

  1-ги болук.

  Ээй кулун, оой кулун

  Эргеледип чедип келем

  Ээй уруг, оой уруг

  Ээй тыртып чаннап келем

  2-ги болук

  Оой кулун, ээй кулун

  Оя челип чедип келем

  Оой уруг, ээй уруг

  Оя тыртып чаннап келем

  Баштак аян- биле

  1-ги болук.

  Ок-ла кодек шокар оле

  Уштун кулун, турдун кулун

  Ок- ла кодек ортун кара

  Уттун уруг, кагдын уруг

  2-ги болук.

  Уткан деп бе, утпаан- на мен

  Улам сактып чору –ла мен

  Улам сактып чоруурумга,

  Уяранчыын канчаар ону.

  Уруглар.

  1-ги болук.

  Аргар мойнаа, хулбус мойнаа

  Аргамчынын узулбезин

  Авайымнын торуп берген

  Холумайнын салынмазын

  Хулбус мойнаа, аргар мойнаа

  Сыдымымнын узулбезин

  Кужур авам торуп берген

  Холумайнын салынмазын

  2-ги болук.

  Чыланныгнын уруглары

  Чыглып ойнап туру-ла бе

  Сылдыс- Шокар баглаажымда

  Бажын савап туру- ла бе?

  Теректигнин уруглары

  Чыглып, ойнап туру-ла бе

  Сылдыс –Шокар баглаажында

  Бажын савап туру- ла бе.

  Башкыларга чемеледип,

  Эпчок чуве кылбадывыс

  Корум- чурум, ооредилгээ

  Эки боорун аазап тур бис

  Самбырада шулук.( Уругларга номчудар.)

      Кажан Тывага бижик- билиг тыптып келгенде, улуг назылыг кижилерден бо- ла  бугу аас- чогаалынын эртинезин дыннап бижип, чыып эгелээн. Чон аразында холчок дылгыр, аастыгга алыспас, чечен мерген кижилер боттарынын кызымаккай чоруу- биле эртем билигни чедип, бодунун чонунун тоогузун, культуразын дамчыдып, эгээртинмес улуг чогаалдарны, шулуктерни, тоолдарны тургускан.

  Ол кымнарыл? С.А. Сарыг- оол, Ю.Ш. Кюнзегеш, С.Б.Пюрбю, С.К. Тока, Л.Б. Чадамба.  Ам шупту бээр топтап корунерем, уруглар.

   

  Бо ийи чечектин халбыннарында:

  Бирги чечектин халбыннарында: Л. Чадамба, Б. Ховенмей, С Сарыг-оол, М. Кенин- Лопсан деп бижип каан.

  Ийиги чечектин халбынарында:» Кустун маадыры « ,» Кыжын «,»Школада», « Сентябрь 1-нин эртени» деп бижээн.

  Уругларга кайы чугаа азы шулук кайы чогаалчыныныл тыптырар.

  .

  Амгы уеде чечен – чогаалчы мергежилди- даа шилип апкан, чонда ат – сураа уне берген чогаалчыларывыс бар. Олар дээрге «Дамырак» чечен чогаал каттыжыышкыны- дыр.

  Николай Куулар

  Артык Ховалыг

  Сайлыкмаа Комбу

  Лидия Иргит

  Александр Шоюн

  Бо хун бистин клазывыс шагында  бот- тывынгыр артист, чогаадыкчы ажылга   бодунун кужун шенеп чоруур школада музыка башкызы Салчак С.Х  чалаан бис.

  Ол бодунун дугайында силерге чугаалап бээр- дир. уруглар.

  Салчак С.Х. кууселдези-биле ыры  «Хайыракан»

  Ада-иелерге, аалчыларга сос.  Жюри туннелин ундурген.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Чараа-чечен (М. Пришвин)

  По литературному чтению...

  Чечен чогаал номчулгазы «Хек» деп ненец улустун тоолу.

  Сорулгазы: тоолду номчуп турда кичээнгейлиг дыннаарынга ооредир, хундулээчел,дыннангыр болур кылдыр кижизидер,ыры,шулук,улегер домактар дузазы-биле аас чугаазын сайзырадыр....

  9 Май бәйрәмендә һәйкәл янында чыгыш ясау өчен сценарий

  Данный сценарий поможет учителям школы провести замечательный праздник 9 Мая....

  Портфолио учителя начальных классов Ондар Чечек Маржымаловны

  Портфолио учителя начальных классов Ондар Чечек Маржымаловны...

  класс шагы. темазы " Ог-тываларнын чурттаар оран-савазы"

  Классный час на тему " Ог-тываларнын чурттаар оран-савазы" для начальных классов...

  Тыва үлегер домактар болгаш чечен сөстер. Пословицы и поговорки.

  Тыва үлегер домактар болгаш чечен сөстер. Пословицы и поговорки....