Главные вкладки

  Гг деп ун,ужук
  план-конспект урока (1 класс) на тему

  Гг деп ун, ужук.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл gg_dep_un_uzhuk.docx15.46 КБ

  Предварительный просмотр:

                                                          «Г г» деп ун,ужук.

  Сорулгазы:

  1 ооредиглиг:уругларны медерелдии-биле слогтарны, состерни, домактарны шын номчуп ооредир.

  Кижизидиглиг: долгандыр турар бойдуска ынак, хумагалыг болурунга кижизидер.

  Сайзырадыглыг: уругларнын чугаа, домаан сайзырадыр.

  Дерилгези: чуруктар

  Арга-метод: башкынын созу.

                                                 Кичээлдин чорудуу

  1. Организастыг кезээ

  А) Амыр-менди солчулгазы

  Б) Кичээлдин темазын, сорулгазын дамчыдары

  Богун бистин кичээливис холчок солун болур. Бис богун кичээлде «г» деп уннун ужуу-биле таныжар бис. «Г» деп уннун ужуу кирген слогтарны, состерни, домактарны шын номчуурун ооренир бис. Чаа темаже кирер бертинде эрткен кичээлде ооренген темавыс катаптаптаалынар.

  1. Катаптаашкын

  - Эрткен кичээлде чуу деп уннун ужуу-биле танышкан бис? (Бб танышкан бис)

  - Эр-хейлер!

  - Ам «Тывынарам» - депо юн ойнаар бис. Силерге мен чуруктар коргузер мен, а силер тывар силер.

  - Чаа

  (Боо, барба, буур)

  -Эр-хейлер!

  3.Чаа тема   

  1) Кыдырааштарынар ажыткаш бо хунгу ай, хунну бижип алынар

  Бо чуу-дур уруглар? (чагаа хавы)

  Ам шупту ден-ге адаалынар   ЧаГаа

  «Гы» - деп ужук «ыгы» деп уннун ужуу-биле таныжар бис.

  Башкы силерге кичээл тончузунде чуу бээр ик, бажынга кылыр силер дээш? (онаалга)

  -Эр-хейлер! Ам шупту денге адаалынар     онаалГа

  Гг – ном парлаарынга ажыглап турар, а                     биижииривиске ажыглап турар бис.

  2) Таблица-биле ажыл

  Га-гаа                               гу-гуу

  Гы-гыы                             ге-гээ

  Ги-гии                               гу-гуу

  3) ном-биле ажыл

  Ам номунарнын 6 биле 0 деп арнын ажыдынар

  А) чурук-биле ажыл

  Чугаа сайзырадылгазы

  -Чурукта чуну чураан-дыр?

  -Оол биле уругга аттан берээлинер «Г» деп ужуктен эгелээн. (Галя, Гриша)

  -Олар чуну кылып олурлар?

  Кайда чурук чуруп олурлар?

  Стол кырында чулер бар-дыр?

  -Эр-хейлер!

  Ам оюн ойнаар бис «Балыкчыгаштар» деп.Силерге балыктар улеп бээр мен, а силер «г» деп ужук состун кайызында турарын тывар силер.

  Дагаа-ортузунда                  арга-ортузунда

  Галя- эгезинде                     чугаа-ортузунда                          чалгаа- ортузунда

  1. Сула шимчээшкин
  2. Быжыглаашкын
  1. Созуглел-биле ажыл

  -созуглелде чунун дугайында чугаалап турар-дыр?

  - созуглелде оолдун ады кымыл?

  - Оолдар онаалгазын кылгаш, кайнаар баар деп турар-дыр?

  1. Бот ажыл

  Ам бистин кичээливисте буратино аалдап келген. Силернин кичээнгейлиинерни болгаш оорениринерни хынаар дээш келген.

  -ам шупту самбыраже корээлинер. Буратинонун даалгазын номчуулунар че?

  Дарга- кандыг кижил ол?

  Арга-чул ол?

  Буга- дээрге чул ол?

  Дагаа-

  Чага-

  Чугаа-

  Эр-хейлер!Ам аалчывыс-биле байырлажыылынар.

  1. Туннел

  Богун кичээливисте чуу деп уннун ужуун оорендивис?

  -Ам кым катаптаптарыл?

  -Ол кандыг ужугул ол?

  -Эр-хейлер!

   Бо кичээлде эки ажылдаан уругларга эки демдектерни салыр мен.

  Онаалга

  Ооренген ужуу кирип турар состерни бижип эккээр.

   

     

   


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Дендии чараш Д деп ужук

  Цели урока:1.         Закрепить усвоенные знания букв I этапа /а,ы,о,у,э,и,ө,ү...

  В ужук

  Урок предназначен для 1 класса в тувинской школе....

  "П" деп ун болгаш ужук

  П деп ун болгаш ужук-биле уругларны таныштырар....

  Ажык кичээл "Ат, фамилияларга улуг ужук" 2 класс

  Тыва дылга ажык кичээл "Ат, фамилияларга улуг ужукту бижиири" 2 класс...

  открытое занятие. Ун болгаш ужук Ш

  Ун болгаш ужук Ш орус, тыва, англи, француз дылдарда...

  Э деп ужук

  Презентация к уроку "Ужуглел" (Родной язык) в 1 классе тувинской национальной школы при изучении букв тувинского алфавита....

  Азырал амытаннар аттарынга улуг ужук

  Данная разработка может быть использован на уроках родного языка...