Главные вкладки

  открытое занятие. Ун болгаш ужук Ш
  план-конспект занятия по логопедии (1 класс) по теме

  Монгуш Саяна Салчаковна

  Ун болгаш ужук Ш орус, тыва, англи, француз дылдарда

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл ун болгаш ужук Ш32.95 КБ

  Предварительный просмотр:

  МонгушСаянаСалчаковна

  1 класстарга логопедия кичээли

  Тема: Ун болгаш ужук Ш, тыва, орус, англи, француз дылдарда.

  Сорулгазы: Ш деп уннун ужуун шын тода адап ооредир,ангы-ангы дылдарда.Уругларнын ангы- ангы дылдарга шын чараш чугааланырын чедип алыр.Оске нациянын дылын хундулээр,сонуургаар кылдыркижизидер.

  Организацтыг кезээ.

  1.- Уруглар, бис келген аалчылар биле 4 ангы дылга мендилежиптээлинерем!

  (Экии,здравствуйте, гуд монинг, бонжуур.)

  2.Хунчугеш-даа алдап келди

  Сонга соктап чедип келди

  Уругларны шымда чыг деп

  Кичээливис эгелээл деп

  Кичээлинер чырыдып бээйн

  Холдарынар чылыдып бээйн

  Кичээнгейлиг ажылданар

  Билиглерже чуткуулунер!

  -Чуу аалдап келген-дир уруглар?        

  -Хунчугеш силерни бо хун кичээлге канчаар ажылданар деп турар-дыр?

  2.-Уруглар хун чырыдып турда, аргага кылаштап  чорувуста кандыг болурул?

  -Арганын ыяштарынын бурулери дужуп турда даажы кандыг болурул?

  -Бурулер аразында союп кел чыдар чылан канчаар шимээргээр деп бодап тур силер?

  -А ошкен шарик кандыг дааш ундурерил?

  3.Бо хун кичээливисте кандыг уннун ужуун оорерир-дир бис ,уруглар?

  -бо хун кичээлде «ш» деп уннун ужуун ооренир бис.

  4.     Ш деп уннун артикуляциязы.

  Эриннер

  Бурунгаар бичииш ойлу берген, шала тогерик хевирлиг апаар.

  Диштер

  Дээшпейн турар, аразы элээн чоок.

  Дыл

  Калбарткаш, оон мурнуу кезээн удургу диштернин шазынче ору           кодурер.

  Ун

  Окпеден ундур тынган агаарнын агымы шыылааш дааштыг «ш» деп дулей ажык эвес унну тывылдырып аастан унер. Адаккы чаак шимчевес

  Агаар

  Чылыг агаар унер.

  5.   Дылывыска мергежилгелер.

  -Дылывыс шимченгир болзун дээш, элээн кааш мергежилгелерден кылыптар бис бе, уруглар?

  А) Аасты ажыдып хаар(5-6 катапкылыр)

  В)дылывысты «хуурекчигеш», «моогужугеш»…кылдыр коргузер.

  Г) дылывыс-биле «аякчыгаш» коргузер.

  Д) ол «аякчыгашты» устуку диживистин  дозунге дээртир, «ш» -деп унну адаар.

  6.

  Тыва дылда

  Орусдылда

  Англидылда:  

  Француз дылда

  Ужук Ш, ун[ш]

  Буква Ш, звук [ш]

  Буква sh, звук  [ ʃ ]

  Буква ch, звук  [ ʃ ]

  7.-Уругларга «ш» кирген состер тыптырар.

  8.Оюн «Уннутып»

  -Мен силерге состер адаар мен, а силер ол состерден (ш) деп ун бар болза , адыжынар –биле часкаар силер,чок болза томаанныголурар.

  Шак, чугай, шоваа, душ, куштуг, шойбек, чараш,Чаптанчыг, шуурган, кыдырааш, малдар.

  -Чуу деп унну бис тып турдувус ,уруглар?

  9.Состер-биле ажыл

  -Ангы-ангы дылдарда (ш) деп ун кирген состерни адаптаалынар уруглар.

  Тыва дылда

  Орусдылда

  Англидылда:  

  Француз дылда

  Шак

  Шоваа

  Шуурган

  Шапка

  Лошадь

  Кошка

  fish - рыба

  she –она

  shy - стеснительный

  un chapeau – шапка

  un cheval - лошадь

  unchat – кошка

  10. Чурук-биле ажыл

  - Шериг-оол шилги аъдын мунупкаш мынчаар кожумактап халдып орган.

  Шоваа-Доюм , шу-шу!C:\Users\МОНГУШ\Desktop\внеурочка 15.05.14\аъттыг.jpg

  Шошкуп орта, шу-шу!

  Шынаа ишти,шу-шу!

  Шынгыр-шынгыр,шу-шу!

  Шавар-Доюм,шу-шу!

  Шаап орта.шу-шу!

  Шаттар,шыктар,шу-шу!

  Шангыр-шангыр,шу-шу!

   -Шериг-оол аъдын шошкузун дээш, чуу деп чораан-дыр, уруглар?-Шу-шу!

  -Одуруг бурузун бир оореникчи эгелээрге, силер «шу-шу» деп тондурер силер.

  11. «Ш» деп уннун бижилгези.

  -Бис адап турувуста[ш]деп ун ,а бижип турувуста ужук [ша],

  Ажык эвес, дулей уннун ужуу.

  12«Ш» деп ужукту чуге домейин домейлээр.

  13.Чараштыр бижилге.

  14.Быжыглаашкын.

  14.Сула шимчээшкин

  Шупту сергек тура халааш

  Шактын даажын оттунээли: -шык,-шык,-шык.

  Шартылаа дег шураалынар: -шар,-шар,-шар.

  Чылан ышкаш шимчээлинер: -шшшшш

  Шимээргевейн оожум ораалынар.

  15.-Ам «ш» деп уннун ужуу кирген шулуктерден, улегер домактардан ооренип алыылынар ,уруглар.

  Тыва дылда

  Орусдылда

  Англидылда:  

  Француз дылда

  Шангыр бо хун чыскаалга

  Шариктиг келген

  Шариги салгынга

  Шаар ору ужупкан.

  Школьник,школьник

  Ты-силач.

  Шар земной несёшь

  Как мяч.

  She sees seas slapping shores.

  Она видит красивые морские берега.

  Chassenrs, sachershassersanschiens!

  Охотники, научитесь  охотиться без собак!

  Кижизидилгелиг сорулгазы.

  -Ангы, ангы дылдарда чугаалап ооренип алынар,дыка чараш болур.Англи,француз дылдарда ооренип алыр болзунарза, бистин улуг делгем чуртувустун кайы-даа булунунга баргаш хостуг, чоргаар чугааланыр боор силер.

  16. Кроссворд-биле ажыл

  1.

  ш

  2.

  ш

  3.

  ш

  4.

  ш

  5.

  ш

  6.

  ш

  7.

  ш

  1. Куштуг хатты чуу дээрил?
  2. Бажыннын богун чунун-биле аштаарыл?
  3. Далган урар хапты чуу деп адаарыл?
  4. Кыжын дагдан чуге олурупкаш чунгулаарыл?
  5. Узунун хемчээр херексел.
  6. Кыжын чаа-чылда чуну каастаар бис?

  7. Уени чуу коргузерил?

  17. Рефлексия

  -Уруглар, бистер бо хун кичээливисте чуу деп уннун ужуун оорендивис? (ш)

  -Кандыг дылдарда оорендивис?

  -Кым бо кичээлде дыка эки ажылдааныл?

  -Кымга бо кичээл таарзынганыл?

  -Кым бажынга ава-ачазынга ооренген  чуулун чугаалап бээрил?

  18.Ам келген аалчыларывыс биле 4 дылга байырлажыптаалынарам!

  (байырлыг, досвидания, гуд бай, оревуар.)

  Ажыглаанлитературалар:

  1.Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов»

  2. Е.Н. Ефименкова «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов

  3. «Букварь», М. Просвещение 1989г.

  4.Л.К. Назарова «Спутник букваря»


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Открытое занятие с дошкольниками на дне "Открытых дверей"

  Данное открытое занятие позволяет познакомиться с будущими первоклассниками и ознакомить детей в игровой форме с новой для них учебной деятельностью....

  "П" деп ун болгаш ужук

  П деп ун болгаш ужук-биле уругларны таныштырар....

  Конспект открытого занятия для родителей обучающихся в «День открытых дверей»

  Конспект открытого занятиядля родителей обучающихсяв «День открытых дверей» 23 апреля 2016 годас группой учащихся 1 а класса в МАОУ «СОШ №48»....

  Открытое занятие "День открытых дверей. Дорогою добра".

  Данное занятие проводится с детьми подготовительной группы к школе, обучающимися 1 класса, для нравственного воспитания, социализации и формированию толерантности....

  Конспект открытого занятия по теме: « Домашние животные. Звук Р в открытых слогах» ( логопедическое занятие для дошкольника старшего возраста)

  Цель: автоматизировать звук Р в открытых слогах. Задачи: коррекционно -развивающие: корригировать произношение; корригировать и развивать диалогическую речь через формирование ответа полным предложени...

  "н "деп ун болгаш ужук

  quot;н "деп ун болгаш ужук...