Главные вкладки

  "Д" деп ун болгаш ужук
  план-конспект урока (1 класс)

  ажык кичээл

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл dekabr_9.docx21.7 КБ

  Предварительный просмотр:

  Декабрь 9, 2014 ч.                                                             1 «г» класс

                                                                                      Башкы: ОюнУ.О.

  Ужуглел.   Кичээл №63

  Тема: Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер.(номчулга болгаш бижилге)

  Сорулгазы:  Ооренген уннернин, ужуктернин шын бижилгезинин болгаш номчулгазын катаптаар. Чаа ун, ужуктер-биле таныштырар.   Уругларнын аас болгаш бижимел чугаазын, тывынгыр, сагынгыр чоруун сайзырадыр. Дузааргак, биче сеткилдиг аажы-чанга кижизидер.

  Планнаан туннелдер: д деп ун болгаш Д,д ужуктерни таныыр, оске ужуктерден ылгап билир; бижилгези; ооренген ужуктерни катаптаар.

  УУД:

  Регулятивтиг: партазынын кырында ооренир херекселдерин шын организастап; кичээлдин сорулгаларын тодарадып билиринге  ооренир.

  Шингээл барымдаазы – улегер езугаар аас чугаа тургузуп кичээлдин кол сорулгаларын чедип алырынга ооренир.

  Уне барымдаазы – улустар-биле чугаалажып. Эш-оорунун болгаш башкызынын чугаазын узе кирбейн, дыннап билиринге ооренир. Кичээлге кылган ажылдарын туннеп билиринге ооренир.

  Аажы-чан барымдаазы – оореникчи кижинин этикетти сагып турарынын деннели.

  Кичээлдин чорудуу

  1. Организастыг кезээ.
  2. Чугаа сайзырадылгазынга минута.

  Б. Богун ай, хунун адаптынарам.

  -Неделянын каш дугаар, чуу деп хунул?

  -Ам каш дугаар чуу деп кичээливис болурул?

       3.Кичээлдин сорулгазы-биле таныштырар.

  –Уруглар бо кичээлде чуну кылыр-дыр бис? (Слайд 1)

  (самбырада демдектерни коруп харыыларын бээр)

  - Бистин суурувуска Чылбыга коступ келген.Ол хой кудумчулар аразынга келгеш дедир чоруур оруун таппайын баргаш, силерден дуза дилеп келгани ол. Дузалажыр бис бе , уруглар?

  - Ол арай-ла силерни ам-даа эки номчуп, бижип билбес боор болар дээш шала улуг класстарже барыксап турар-дыр. Чоргузуптаалы бе азы дузалажыптар силер бе?

  - Ынчаарга силер оон кылдырган даалгаларын эки кууседир ужурлуг силер.

  4. Катаптаашкын

  А) Ужуктер кожаазы-биле ажыл.(Слайд2)

  - Ужуктер кожаазын корунер. Уннер болгаш ужуктер кандыг болуктерге чарлып турарыл? (Ажык болгаш ажык эвес)

  - Ажык унну ажык эвес унден канчаар билип алыр  бис? (Ажык эвес унну адаарывыска аас иштинге шаптараазынга таваржыр)

  - Ажык уннернин дугайында чуну билир силер?

  (Слогтар тургузар; соска узун база кыска адаттынар.)

  - Кыска е деп уннун дугайында чуну билир силер? (Состун чугле иштинге база соолунге турар)

  - Ажык эвес уннер кандыг болуктерге чарлырыл?2 (Ыыткыр база дулей).

  - Ыыткыр уннер - …

  Дулей- …

  Б) Онаалга ханалдазы.

  – Эрткен кичээлде кандыг ун-биле танышкан ийик бис? (Д деп ун. Кандыг унул?)

  В) Оюн «Чуу артыгыл?» (Самбырада чуруктар: долаана, дилги, дырбактыг, диис, диин)

  - Чурукче корунерем, чулер-дир аданар. (Диин, дилги, дагаа, дырбактыг, диис, долаана-кат) чурукта чувелернин чузу домей бооп турар-дыр? (Шупту д деп унден эгелээн состер)

  - Чылбыга коруп тургаш артык чувелерни ап каптынар дээн. Чуу артык-дыр? (Долаана-кат. Чуге дизе долаана- кат, а артканнары дириг амытаннар)

  - Ам чуу артык-дыр? (дагаа, чуге дизе –куш, а артканнары аннар)

  А ам чуу артык-дыр? (диис-азырал амытан)

  - Бо амытаннар Чылбыганын дузалакчылары бооп турар. Чуге ындыгыл? (Чуге дизе олар аннар аргада кады чурттап турарлар) 

  1. Чаа тема

  а)Шинчилел ажыл.

  - Уруглар, биче д деп ужуктун бижимелин кандыг база каш кезектен тургустунганын шинчилеп корунерем.

  (Самбырада элээн каш хевирлерин коргускен. Ийи кезектен тургустунган. Бирги кезээ чуу деп ужукте барыл? Ийиги кезээ?

   бирги кезээ – а, ийиги кезээ – у. Дудуштуруптарывыска – д деп ужук.)

  б)Бичии д деп ужуктун бижилгези. (Бижилге кыдырааштарында – а.3).

  в)Слогтарны номчааш бижиир.

  1. Рефлексия
  1. Паралап ажылдаары.

  Ужуктер-биле состер тургузар. Домак чогаадыр.

  -Кымнар эки ажылдаан?

  1. Кичээлдин туннели

  -Богун чуну оорендивис? Чуу солун болду?


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Дендии чараш Д деп ужук

  Цели урока:1.         Закрепить усвоенные знания букв I этапа /а,ы,о,у,э,и,ө,ү...

  Гг деп ун,ужук

  Гг деп ун, ужук....

  "П" деп ун болгаш ужук

  П деп ун болгаш ужук-биле уругларны таныштырар....

  открытое занятие. Ун болгаш ужук Ш

  Ун болгаш ужук Ш орус, тыва, англи, француз дылдарда...

  "Ат болгаш фамилияларга улуг ужук": тыва дыл кичээли 2 класс

  Кичээлдин кол сорулгазы: ат болгаш фамилияларга улуг ужук бижиир деп чуулду уругларга билиндирер. Бижимел  болгаш аас чугааны сайзырадыр. Дыл домаан сайзырадып, сос курлавырын байыдар....

  "н "деп ун болгаш ужук

  quot;н "деп ун болгаш ужук...