Главные вкладки

  "н "деп ун болгаш ужук
  план-конспект урока (1 класс)

  "н "деп ун болгаш ужук

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл n_dep_un_bolgash_uzhuk.docx30.24 КБ
  Файл n_dep_un_uzhuk.pptx287.94 КБ

  Предварительный просмотр:

  Ужуглел кичээли.

  Темазы: [ң] деп ун, болгаш ң деп ужук. Быжыглаашкын.

  Сорулгазы: 1. [ң]  деп унну таныыр,  шын адаарын быжыглаар

  2. Уругларнын словарь курлавырын байыдар, чугаазын сайзырадыр, сонуургалын бедидер.

  3. Уругларны дириг амытаннарга ынак болурунга кижизидер.

  Планаттынган туннелдер.

  Уруглар н деп ужукту таныыр; н ужукту шын каллиграфия езугаар бижип ооренип алыр; н чингине тыва дылда состерге турарын билип алыр.

  • регулятивтиг – кичээлдин сорулгаларын тодарадып билиринге ооренир;
  • шингээл барымдаазы – айтырыгларнын, чуруктарнын дузазы-биле аас чугаа тургузуп кичээлдин кол сорулгаларын чедип алырынга ооренир;
  • уне барымдаазы – эш-оорунун чугаазын дыннап билиринге ооредир; кичээлге кылган ажылдарын туннеп билиринге ооренир;
  • аажы-чан барымдаазы – оореникчи кижинин этикетти сагып турарынын деннели.

  Кичээлдин дерилгези: ооредилге ному, арын 78, ужуглелдин бижилгези арын 16,  коргузуг материалдары (презентация).

  Кичээлдин оске эртемнер-биле харылзаазы: долгандыр турар хурээлел-биле.

  Арга-методу: кɵргүзүг, айтырыг-харыы, тайылбыр, номчулга, беседа.

  Кичээлдин чорудуу

  Кичээлдин кезектеринин аттары

  Кичээлдин тургузуу

  Башкыныӊ кууседир ужурлуг ажыл -чорудулгазы

  Оореникчиниӊ кууседир ужурлуг ажыл -чорудулгазы

  Планаттынган туӊнелдер (УУД)

  1

  Организастыг кезээ.

  шулук «Экии дээр мен»

  Экии, экии!

  Эртен кежээ, дуне хундус

  Экиилээрин утпаалынар,

  Экииргек бооп менди эреп

  Экиилежип чоруулунар.

  Өѳреникчилерниӊ кичээлге белеткелин хынаар. Уругларнын сагыш-сеткилин  кодурер, кичээлге белеткээр

  Ажылдаар олудун хынаар, белеткээр.

  Аажы-чан барымдаазы

  (личн.)

  регулятивтиг

  2

  Катаптаашкын

  Карточкалар номчуур. Домак чогаадыр, чугаа тургузар.

   ѳѳренген үжүктеринге  катаптаашкынны чорудар

  Уруглар боттарының бодалдарын илередип чугаага киржир.

  Аажы-чан барымдаазы

  (личн.)

  Регулятивтиг

  Шингээл барымдаазы

  3

  Кичээлдин сорулгазын тодарадыры

  номчуур – пар, арга, даг, диин, ог, ан, кара кан – состерде кандыг домей ун бар-дыр, уруглар?

  - Чуну оорениривисти кым билип каапты, уруглар?

  -Кичээлдин темазын кым тода чугаалаптарыл , уруглар?

  -Эр-хей, богун [ң] деп үннүн үжүүн катаптаар шей бис, уруглар?

  Проблемалыг байдалды тургузар.

  Мурнунда ѳѳренген темазынга даянып алгаш, чаа темаже чоорту кирерин белеткээр,  

  Уруглар боттарының бодалдарын илередип чугаага киржир.

  Аажы-чан барымдаазы

  (личн.)

  регулятивтиг

  4

  Тема-биле ажыл

  1)Оюн «Чечектээлем»

  Уруглар богун Серенмаанын торуттунген хуну. Серенмаага белекке чечектерден бээр биспе, уруглар. Чечектерни садып алырда ол чечекте бижээн состерни номчааш алыр бис, уруглар. Дан аткан. Уруглар кичээлче маннашкан. Конга «кон-кон» кылдыр эткен.

  Созуглелди ыыткылдыр тода номчуптунарам уруглар.

  Уруглар кайнаар маннажыпкан-дыр уруглар?

  Кажан маннажыпканнар-дыр?

  Чуу эткен-дир, уруглар?

  Ң кирген состерни тывар. Конга деп состун үн слогтуг анализин кылыр (аас-биле кылыр).

  2) Ном-биле ажыл ар 78. Созуглелди номчуур. Утказын айтырар.

  Созуглелди шын номчуурун, эдерти коорун чедип алыр болгаш ун ужук анализин кылыр оореникчилер - биле

  ооренген уннун ужуунче билиин  углаар

  Уруглар боттарының бодалдарын илередип чугаага киржир.

  Шингээл барымдаазы

  Аас чугаазын сайзырадыры

  5

  Сула шимчээшкин.  

  Мажаалайнын шыыраан кор даан.

  Бажын тудуп кирипти

  Балды – биле «ток»-«ток»

  Хирээ-биле «хирт»-«хирт»

  1,2,3,4 (ору шураар)

  5,6,7,8(оожум олурар)

  Оореникчилер-биле денге кылыр

  Башкы-биле кады кылыр

  6

  Быжыглаашкын

  Чуруктуг диктант.

  Сонга, конга, анчы, диин, чен. Карточкада состер-биле хынаар.

  1ги одуруг-2 слогтуг состерни номчунарам, тыптынарам

  2-ги-одуруг – 1 слогтуг состерни

  1 сос биле домак чогаадыр

  Состерни тода адап бээр

  Состерни шын бижиринче билиин углаар

  Шингээл барымдаазы

  7

  Түңнел. Рефлексия

  Оюн «Хуулгаазын козенек»

  Ман, мен, мун, дон, ден, дон

  Кичээл солун болду бе?

  Чуну билип алдынар?

  Кичээлде кончуг эки харыыладым дээн оореникчилер кызыл чечекти, эки харыыладым дээн оореникчилер кок чечекти, бодумга таарзынмадым дээн оореникчи сарыг чечекти Серенмаага бээр.

  Кичээлде бодунун күүсеткен ажылынын тѳнчу  түннелин шын тодарадыр.


  Предварительный просмотр:

  Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

  Подписи к слайдам:

  Слайд 1

  Темазы : ң деп үн , үжүк

  Слайд 2

  Пар, арга , даг , а ң , Кара, адыг , ка ң

  Слайд 3

  Оюн « Чечектээлем » Даң

  Слайд 4

  аткан

  Слайд 5

  Даң аткан .

  Слайд 6

  Уруглар

  Слайд 7

  кичээлче

  Слайд 8

  ма ӊнашкан

  Слайд 9

  Уруглар кичээлче ма ӊнашкан .

  Слайд 10

  Ко ӊга

  Слайд 11

  «ко ӊ-коӊ»

  Слайд 12

  кылдыр

  Слайд 13

  эткен

  Слайд 14

  Ко ӊга «ко ӊ-коӊ» кылдыр эткен . Да ӊ аткан . Уруглар кичээле маӊнашкан . Коӊга «коӊ-коӊ» кылдыр эткен .

  Слайд 15

  Чуруктуг диктан т

  Слайд 19

  со ңга ко ңга а ңчы че ң дии ң

  Слайд 20

  Хуулгаазын козенек М а ң М ң М ң Д ө ң Д ң Д ң У, е, о О, е, у


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Дендии чараш Д деп ужук

  Цели урока:1.         Закрепить усвоенные знания букв I этапа /а,ы,о,у,э,и,ө,ү...

  Гг деп ун,ужук

  Гг деп ун, ужук....

  "П" деп ун болгаш ужук

  П деп ун болгаш ужук-биле уругларны таныштырар....

  открытое занятие. Ун болгаш ужук Ш

  Ун болгаш ужук Ш орус, тыва, англи, француз дылдарда...

  "Ат болгаш фамилияларга улуг ужук": тыва дыл кичээли 2 класс

  Кичээлдин кол сорулгазы: ат болгаш фамилияларга улуг ужук бижиир деп чуулду уругларга билиндирер. Бижимел  болгаш аас чугааны сайзырадыр. Дыл домаан сайзырадып, сос курлавырын байыдар....