Главные вкладки

  Исследовательская работа ученика "Национальная одежда тувинцев"
  творческая работа учащихся (4 класс) на тему

  Дондук Ирина Айыт-ооловна

  С ростом национального самосознания проявляется интерес к национальной культуре и традициям в том числе и интерес  к ососбенностям национальной одежде.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Package icon Работа ученика 4 б класса1.9 МБ

  Подписи к слайдам:

  Кожамыктар
  Кызыл-Тайгам

  кырынайда
  Кышкы

  хары

  чаай

  берди
  .
  Кырган-авам
  ,
  ынак

  авам
  Кышкы

  тонум

  даарап

  берди
  .
  Х
  ѳ
  р-ле

  Тайгам

  кырынайда
  Х
  ѳ
  ртук хары

  чаай

  берди
  .
  К
  ѳ
  к-ле баштыг

  кырган-авам
  Х
  ѳ
  ректээжим даарап

  берди
  .
  Кыс борт
  Кыс

  борт-
  кандыг-даа

  назылыг

  кыс

  улустун

  ургулчу

  кедер

  боргу.Ону

  торгудан
  ,
  савыяадан
  ,
  шекпенден
  ,
  чуга

  кидистен
  , ой
  алгыдан

  кылыр.Шаанда

  байлар
  ас
  кежинден
  ,
  киш

  кежинден
  ,
  диин

  кежинден

  даарап

  кедип

  чораан
  . А
  ядыы

  бодуун

  чон

  анай,хураган

  кежинден

  даарап

  кедер

  турган
  .
  Чайгы малагай
  Чайгы

  малагай
  -
  чайгы
  ,
  часкы-куску
  эр борт
  болур.Чайгы

  малагайны
  торгу,
  савыяа
  ,
  хилин
  ,
  шекпен
  ,
  манныктан

  каастап

  даараар
  .
  Ону

  улуг

  могелер
  ,
  кижи

  ортузу

  ажа

  берген
  эр улус
  кедер
  . Эрги
  шагда

  эрге-дужаалдыг

  кижилер

  кедер


  чораан
  .
  Ажылды

  Ак-Довурактын
  1
  дугаар

  ортумак

  школанын
  4 «б»
  клазынын

  оореникчизи
  Ооржак
  Амыр-Санаа

  кылган
  Удуртукчузу
  :
  Дондук
  Ирина
  Айыт-ооловна
  ,
  эге
  класстар

  башкызы
  .

  Ынчангаш

  шаг-шаандан

  бээр

  ада-огбелеривистин

  даарап

  кедип

  чорааны

  тыва

  идик-хеп

  аймаан

  амгы

  уеде
  бис база
  даарап
  ,
  чугле

  байырлалдар

  хуннеринде

  эвес
  ,
  анаа

  хун-буру

  кедер

  болзувусса

  чараш-даа
  ,
  эптиг-даа
  ,
  чылыг-чымчак-даа

  деп

  бодаар
  мен.
  Дыннаанынар

  дээш

  четтирдим
  .
  Тон
  Тыва тон
  дээрге

  тыва

  кижинин

  чылдын

  д
  ѳ
  рт эргилдезинде

  кедип

  чоруур

  хеви
  .
  Ажыл-иштин
  ,
  амыдыралынын

  байдалы-биле

  кедер

  тоннарны

  дараазында

  б
  ѳ
  луктерге чарар
  :
  шыва
  тон,
  х
  ѳ
  венниг
  тон,
  негей

  тон,ой
  тон,
  сесирге
  тон,
  хураган

  кежи

  тон,
  ѳ
  шку кежинден

  кылган

  чолдак
  тон,
  кандаазын
  азы
  чени-чок
  ,
  бичии

  чаштарнын

  тону-чучак
  .
  Довурзак
  Довурзак- чайгы борт. Ону эр-даа, кыс-даа, кырган-даа, чалыы-даа кижи кедер. Довурзакты торгу, шекпен-биле, ойген чуга кидис-биле,азы аргаан чун-биле-даа кылган болур.
  Хаптыга
  Хаптыга
  -

  кышкы
  эр борт.
  Ону

  улуг

  хой

  кежинден
  , азы куску
  дуккур

  хураган

  кежинден

  даараар.Хаптыга
  -
  колдуунда

  аныяк

  оолдарнын

  ажылдап

  кедер

  боргу.Ону

  байыр-наадымче

  каастанып

  кетпес
  .
  Шинчилел

  ажыл
  :
  Тыва хептин онзагай хевирлери
  Огууза
  Огууза
  -
  эр
  улустун

  кузун-чазын

  кедер

  боргу.Ону

  дугун

  хыдып

  каан
  ой
  алгы
  азы
  ойуп

  каан

  чуга

  кидистен
  ,
  чок

  болза

  ишти-даштын

  пос-биле

  додарлап

  сырып

  тургаш

  хой
  ,
  ошку

  дугу-биле

  даараар
  .
  Огууза-шаанда

  араттарнын

  ургулчу

  кедер
  боргу
  турган
  .
  Идиктер
  Кадыг

  идик
  -
  Эр
  улустун

  кедер

  идии
  ,
  иштинде

  кидис

  ук

  бар.Идиктин

  бажы

  думчуктуг
  ,
  олурарга

  сиген

  бажы

  сый

  баспас.Ол

  тыва

  кижинин

  черинге
  ,
  бойдузунга

  хундуткелдиин

  илереткен
  .
  Хап
  идик

  (
  чымчак

  идик
  )-
  ажыл-агыйга

  эптиг
  ,
  аннаарда
  ,
  хой

  кадарарда

  уктап

  кедер
  .
  Думчуктуг

  чымчак

  идик-
  херээжен

  улустун

  кедер

  идии
  .
  Бопук
  -

  бичии

  чаштарнын

  кедер

  идии
  .
  Тывызык
  Элеп
  ,
  туреп-даа

  чорааш
  ,
  Эдержип

  чоруур

  алышкылар
  .
  Тыва
  хептерге
  - тон, кур,
  бѳрт, чени-чок
  азы
  кандаазын
  ,
  х
  ѳ
  ректээш
  ,
  чувур
  ,
  идик
  ,
  ук
  ,
  дешки
  ,
  дерги

  хамааржыр
  .
  Чинзелиг борт
  Шаанда
  бай улус эрге
  алганда

  чинзелиг
  борт
  кедер

  турган.Борт

  одагалыг

  болур
  .
  Одагазын

  алдын-доос

  куштун
  (павлин)
  чуунден

  кылган

  болур
  .
  А эрге
  чок

  уеде

  довурзак
  азы
  малагай

  деп

  борттер

  кедер
  .
  Тыва
  кижи

  аът

  кырынга

  тѳруттунер деп

  улустун

  чугаазы
  бар.
  Ол

  чул

  дээрге
  ,
  тыва

  чон

  кѳшкун амыдыралдыг

  чораан

  болгаш

  кыштын

  соогунда-даа
  ,
  чайнын

  изиинде-даа
  тайга-сын
  кезип
  ,
  малын

  малдап

  амыдырап

  чораан
  .
  Оларнын
  кол
  дузалакчызы-аът
  .
  Ынчангаш

  тыва
  улус
  хевин

  аът

  мунарынга

  эптиг

  болуру-биле

  чылдын

  уелеринге

  таарыштыр

  даарап

  кедип

  чораан
  . Тыва
  хеп

  чараш-даа
  ,
  быжыг-даа
  .

  Кышкы борт
  Кышкы

  борт-эн

  унелиг

  киштин

  кудуруундан

  даараан

  саглагар
  кара борт
  болур
  .
  Ону
  эрги
  шагда

  колдуунда
  бай
  кижилер

  даарап

  кедип

  чораан.Бо

  бортту

  кырза
  , кузен, ас,
  диин

  кежинден
  база
  даарап

  болур.Чугле

  тей

  кырынга
  ой
  бичии

  борт.Амгы

  уеде

  бистин

  тыва

  артистеривис

  кедип

  турар
  .
  Аныяктарнын

  б
  ѳ
  ргу

  Ѳ
  гленмээн аныяк

  тыва

  оол

  довурзак

  б
  ѳ
  ртту каастанып

  кедер
  . Эр
  кижинин

  б
  ѳ
  ргунун артынга
  2
  кызыл

  маак

  турар
  .
  А
  ѳ
  гленмээн кыс

  кижинин

  б
  ѳ
  ргу борбак
  .
  Б
  ѳ
  рттун артында

  чаваа

  дээр

  кызыл

  удазын
  азы
  хендирлер

  турар
  .
  Оон

  утказы
  :
  ѳ
  лчейлиг аас-кежикти

  кузээр
  ,
  багай

  чуулдерден

  камгалаар
  .
  Тумак
  Тумак-кышкы
  эр
  борт.Ону

  дилги
  ,
  дырбактыг
  ,
  ирбиш
  ,
  чамдыкта
  бору
  кежинден

  даараар

  турган.Хой

  кежинден

  тумакты

  дааравас
  ,
  чуге

  дизе

  хой-дуюглуг
  мал.
  Хойну

  сояры

  аннардан

  оске.Анны

  соярда

  тулуптай

  сояр.Дорт

  даяан
  ,
  кудуруун

  кежинге

  хевээр

  арттырар.Тумакты

  анчылар
  ,
  чылгычылар

  кедип

  чораан.Оваадайынын

  додары
  торгу,
  хорагай
  ,
  маннык
  .


  Сорулгазы
  : Тыва
  национал
  хеп-тыва

  кижинин

  чоргааралы
  ,
  ону

  шаанда


  ү
  е
  аайы-биле

  таарыштыр

  даарап
  ,
  кедип

  чораанынын
  онзагай хевирлери –биле
  таныжар
  .
  Б
  ѳ
  рттер

  Тывалар

  шаг-шаандан
  тура 6
  кожуун

  турган

  дээр
  .
  Ынчангаш

  тыва

  б
  ѳ
  рттернин
  6
  талазын
  6
  кожуунга

  тураскааткан
  ,
  ол
  6
  талазынын

  кырынга
  6
  тайжы

  алдынналчак
  ,
  м
  ѳ
  нгуннелчек чувелерден

  кылдынган

  болур
  .
  Оон

  каасталгазы

  хорагайлар
  .
  Ол

  хорагайларда

  бойдуста

  челээштин
  7
  ѳ
  ну шупту

  турар
  .
  Кырында

  от-к
  ѳ
  зун к
  ѳ
  ргускен кызыл

  дошка
  бар.
  Бойдуста

  шупту

  чуве

  ийи

  эжеш
  .
  Ынчангаш

  б
  ѳ
  рт
  база 2
  ийлиг
  .
  Малагай
  Малагай
  -кышкы
  эр
  борт.Ону

  дилги
  ,
  дырбактыг
  ,
  хураган

  кежинден

  даарап

  болур.Эрги

  шагда

  шериг
  ,
  чанчын

  эргелиг

  кижилер

  кедер.Бо

  шагда

  мындыг

  бортту

  ог-булелиг

  эр

  кижи

  кедер.Чылгычылаарда
  ,
  малчыннаарда

  кедерге

  чылыг
  ,
  эптиг
  .

  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Исследовательская работа: шаг за шагом (на примере работы "Это магическое слово "Блондинка")

  В материале показан пошаговый алгоритм проведения исследовательской работы (на примере работы "Это магическое слово "Блондинка").Выделены следующие этапы:Шаг 1. Актуальность проблемыШаг 2. Теоретическ...

  Исследовательская работа «Здоровьесбережение младших школьников на уроках и внеклассной работе»

  Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуаль­ная для всех времен и народов, а в XXIвеке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную тр...

  Научно-исследовательская работа по теме: "Роль проблемного обучения в развитии творческого мышления младших школьников на уроках математики" Дипломная работа успешно защищена в 2011г

  Научно-исследовательская работа по теме: "Роль проблемного обучения в развитии творческого мышления на уроках математики"...

  Исследовательская работа "Работа с детьми имеющими ОНР"

  Введение. Глава 1. Речевые нарушения обусловленные ОНР.Глава 2. Комплексы  психоразвивающих упражнений  для работы с детьми  логопедических групп. Заключение....

  ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РАЙОННОМ МЕТОДИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ СЕКЦИИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ТЕМУ: «ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (из опыта работы)»

  АннотацияВ августе 2013 года прошел районный семинар для учителей начальных классов. На протяжении многих лет занимаюсь с учащимися начального звена исследовательской деятельностью. В теоретической ча...

  «Национальная верхняя одежда тувинцев - тон»

  С ростом национального самосознания, проявляется интерес к различным сторонам традиционной  культуры, в том числе и к одежде.Настоящая работа, содержит описание традиционной верхней одежды тувинц...