Главные вкладки

  доклад "Тыва дыл кичээлдеринге перфокарточкалар-биле ажылдаары"
  презентация к уроку

  Салчак Ирина Владимировна

  доклад

  Скачать:

  Предварительный просмотр:

  Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

  Подписи к слайдам:

  Слайд 1

  Министерство образования и науки Республики Тыва Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ээрбекская средняя общеобразовательная школа муниципального района « Кызылский кожуун » « Тыва дыл кичээлдеринге перфокарточкалар -биле ажылдаары » Ээрбек ортумак школазынын эге класс башкызы : Салчак И.В.

  Слайд 2

  Ө өренип эрткен чуулун кыска уе иштинде хынаптары дээрге башкыга улуг ажыл . Ынчангаш тыва дыл кичээлдеринге карточкаларны ажыглаарга эптиг болгаш уе камнап алырынга херек .

  Слайд 3

  Карточкалар , перфокарточкалар -биле ажыл база-ла бот- ажылдарны ӊ хевирлери . Бо хевирни ӊ ажылдарын онаалга хыналдазыны ӊ уезинде база кичээлди ӊ быжыглаашкын кезээнге ажыглаар . Карточкаларга каш айтырыг киирери , кандыг хевирлиг кылыры кичээлди ӊ сорулгазындан , башкынын арга-дуржулгазындан хамааржыр . Бир карто ч кага шупту бижимел айтырыглар-даа азы чамдыызын аас -биле харыылаар айтырыглар-даа болур . Бир карточкага айтырыгны уштен к ө вудетпезе эки . Бир кичээлге каш ө ө реникчини карточка-биле ажылдадыры башкыны ӊ бодундан хамааржыр . Карточка- биле ажылга ( онаалга хыналдазынга ) 5-6 хире минута бээр , а быжыглаашкын кезээнге оон бичии х ө й белеткел уезин берип болур . Карточкаларны ол -ла дораан хынааш , демдектерни салыр .

  Слайд 4

  Перфокарточкалар -биле ажылды база чок -ла болза , онаалга хыналдазынга , чок -ла болза , быжыглаашкын кезээнге чорудар . Ажылдын бо хевири уругларнын билиин хары угда хынаарынга таарымчалыг . Перфокарточкаларны шупту ө ө реникчилерге азы элээн каш кижилерге-даа берип болур .

  Слайд 5

  Падежтер А.п . Х.п . Б.п . О.п . Т.п. Y.n . У.п . эжимнии + эжимде + эжимге + эжимни + эжимден +

  Слайд 6

  Чижектери Чугаа кезектерин тодарадыр Чуве ады Демдек ады Сан ады Ат орну Кылыг сезу Эзим + Кып-кызыл + Беш + ө ө ренир + Мээн +

  Слайд 7

  Кыска болгаш узадыр адаттынар ажык уннер болгаш ужуктер . 1.Кыска ажык уннернин адаан шыйынар . Мээн , келди , дузалаан , чагыг , тоовас , б ө ру , улус, соок , билбес , кичээл , к өө р . 2. С ө с бурузунун бирги ужуктери -биле чаа с ө стен тургузуп бижинер . Чодураа , анаа , аннаар , шуут , кыштаар , ырлаар , ногаан

  Слайд 8

  1.Узадыр адаар ажык уннерлиг сестернин адаан шыйынар . Тур, даайым , терен , ээрем , ыяштар , аржыыл , суур , арыг , боова , Агбаан . 2. С ө стер болу бээр кылдыр ажык ужуктерни киирип бижинер . к...п... ст... (капуста), л ... м ... н (лимон), к...з...л ( кузел ), б ...л…ш ( балааш ), д...з ...л…р ( дозулаар ).

  Слайд 9

  Карточка Хой сек орнунга я, е, ё, ю деп ужуктерни киирип бижинер . Янмаа у … корген . Ха … хозунда база у… бар болган . Белекмаа биле Ал… на чангыс и… нин толдери . Уруглар у… лежир эжишкилер . Чаа чылда … лка болган .

  Слайд 10

  Темазы : Ө к -биле адаар ажык уннерлиг сөстер 1 . Улегер домактарда ек -биле адаар ажык уннер­нин адаан шыйынар . Эки кижээ эш хей , Аът - кижинин буду, Эки аътка ээ хей . Ыт - кижинин кулаа . Чок чувен , аазава , Чоржан аъдын мактава . Артык тенек аъдын мактаар , Болбас тенек бодун мактаар .

  Слайд 11

  Устунде айыткан бот- ажылдарнын хевирлерин кичээлдин кайы кезээнге , кажан ажыглаарын башкы боду шилип алыр . Оон шилиишкини колдуунда өөредип турар материалынын белен азы бергезинден база өөреникчилернин билиинин деннелинден , со- нуургалындан дорт хамааржыр . Оон ынай башкынын мергежилинин чогаадыкчы , тывынгыр чоруундан ба­за хамаарылгалыг .

  Слайд 12

  Улуу -биле четтирдим !


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Тыва дыл кичээлдеринге ажыглаар карточкалар

  Карточка-биле ажыл, уруг бурузунун билиинин деннелин билип алырынга дыка дузалыг....

  Тыва дыл кичээлдеринге немелде материал

  Тыва дыл кичээлдеринге янзы-буру оюннар...

  Тыва дыл болгаш номчулга кичээлдеринге созуглел-биле ажылдаарынын аргалары.

  Эге класстарнын башкыларынын мурнунда бир кол сорулгазы-бичии оореникчини чугле номчуп ооредири-биле кызыгаарлаттынмайн, кандыг-даа созуглелди башкынын дузазы-биле ханы сайгарып, утказын билип, созугл...