Главные вкладки

  Тыва дыл кичээлдеринге немелде материал
  учебно-методический материал на тему

  Куулар Хорагай Сарыг-ооловна

  Тыва дыл кичээлдеринге янзы-буру оюннар

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл немелде материал452.81 КБ

  Предварительный просмотр:

  Муниципалдыг бюджеттиг өөредилге албан чери

  Балгазын суурнуӊ ниити өөредилге школазы

  Х.С. Куулар

  ТЫВА ДЫЛ КИЧЭЭЛДЕРИНГЕ

  НЕМЕЛДЕ МАТЕРИАЛ

  (башкыныӊ дуржулгазындан)

  2014

  СӨСТЕРДЕ ЧАШТЫНГАН СӨСТЕРНИ ТЫВЫӉАР

  МҮНhttps://image.freepik.com/free-icon/baby-foot-print--ios-7-symbol_318-39184.png

  ЧАДАhttp://nsc.1september.ru/2002/38/0029.jpg

  МОЮН

  БӨРТ

  САДЫГ

  КУДУКhttp://content.mycutegraphics.com/graphics/clothing/funky-sock-black-white.png

  ЧАРЫШhttp://cdn01.ru/files/users/images/89/48/8948967d57d1662fe08cd9e13a44af0a.jpg

  ЧИГИР

  ЧАДАГhttp://www.playing-field.ru/img/2015/051910/4758153

  КИДИС

  СОГУНА

  САНДАЙC:\Users\ШКОЛА\Desktop\medved_-14.jpg

  КАРАӉГЫ

  ЧООРГАН

  РЕБУСТАР

  к3

  б6

  2с

  1000гаш

  7,,с

  б2р

  б,4

  д3

  к3күл

  1,,,,

  100күк

  т10

  Квадратта дараазында состерни тып

  я

  м

  а

  н

  ч

  ы

  ж

  ц

  ч

  ү

  в

  ү

  р

  л

  к

  е

  ф

  к

  д

  п

  а

  к

  а

  т

  и

  н

  о

  м

  в

  э

  т

  и

  к

  ю

  ч

  е

  ч

  е

  к

  ч

  х

  о

  л

  д

  в

  ы

  а

  л

  н

  ш

  о

  р

  у

  н

  ь

  щ

  е

  н

  ш

  с

  и

  г

  е

  н

  СИГЕН

  ХОЛ

  МАНЧЫ

  ОРУН

  КАТ

  ЧУВУР

  НОМ

  ЧЕЧЕК

  ҮЖҮКТЕРНИ УЛУУНДАН БИЧИИЗИНГЕ ЧЕДИР НОМЧУ

  АТХ

  ӨүБР

  ГОАСӊ

  ДСЙНАА

  МЗЛЕИ

  ҮЖҮКТЕРНИ БИЧИИЗИНДЕН УЛУУНГА ЧЕДИР НОМЧУ

  АШД

  ИИКД

  БЖӊАЫ

  СЫНАЗА

  ЭЕЕЛНМГ

  СОСТЕРНИН БИРГИ УЖУУНДЕН ЧАА СОСТЕН ТУРГУС

  тыныш, оюн, назын - _______________________

  шыйыг, ыргак, коӊга - ______________________

  чаъс, аржыыл, анай, нарын - _________________

  довук, ине, идик, сырга - ____________________

  кажык, ойбак, демир, арга, Начын - ___________

  сал, оӊгар, лаа, ук, ногаа - ___________________

  үгү, найырал, үжүк, шортан - _________________

  тайга, оргаадай, оран, Ринчен, угулза, кас - __________________________________________

  балык, өшкү, меӊ, базым, үӊгүр, карак - __________________________________________

  Одуруг бурузунде чаштынган состерни тывынар

  пдгкуругпладхеримавешыяшфыц

  _____________________________

  бькушкашьмажвоэжикегрпархжэ

  ______________________________

  юинекрощимөөгүцукчагаашгпеы

  _____________________________

  уцбижековазкшугумзкуеолтшанак

  ______________________________

  йаъш-чемкшщеөӊнүкпехдлдытдщш

  _______________________________

  кнеээремчиклаокшпрхаванукмулаау

  _______________________________

  енморзукщеншхемелодгжирикьюлжд

  _______________________________

  Чангыс ун-биле ангылажып турар состерни тывынар

  карак        

  паш

  таан

  согун

  орун

  өӊгүр

  даш

  терек

  үӊгүр

  орук

  тереӊ

  кадак

  солун

  чаан

  чунар

  дой

  ажык

  хүреӊ

  хой

  тик

  хавак

  чанар

  тук

  ажыл

  хүреш

  хаван

   Холужуп каан ужуктерден состерден тургузунар

  умхну –

  гмлоруда –

  лса –

  охвгна-

  ирх –

  еөемр –

  евнох –

  градык -

  аргыс –

  идлги -

  югуд –

  дыхан –

  кяа –

  оакайарн -

  шкы –

  каырдаыш -

  эдрэ –

  акагд -

  чмэи -

  кхнөе -

  акажа -

  стыкыр –

  рачша -

  мнчалы -

  энри -  

  дриӊшкмиэиэн –

  C:\Users\ШКОЛА\Desktop\ол - копия - копия - копия.jpg Слогтардан сӨстерден тургузуӉар

  C:\Users\ШКОЛА\Desktop\ол - копия.jpg

   

  C:\Users\ШКОЛА\Desktop\ол.jpg

  C:\Users\ШКОЛА\Desktop\ол - копия - копия - копия - копия (4).jpgC:\Users\ШКОЛА\Desktop\ол - копия - копия - копия - копия.jpg  C:\Users\ШКОЛА\Desktop\ол - копия - копия - копия - копия (2).jpg

  C:\Users\ШКОЛА\Desktop\ол - копия - копия.jpg

  C:\Users\ШКОЛА\Desktop\ол - копия - копия - копия - копия (3).jpg


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Моя малая Родина: "Экскурсия в столицу Республики Тыва г.Кызыл"

  Экскурсия в столицу нашей республики « г. Кызыл – город в центре Азии»  Цель экскурсии:познакомиться с достопримечательностями города Кызыла  Задача:изучить историю создания памятных м...

  Тыва дыл кичээлдеринге ажыглаар карточкалар

  Карточка-биле ажыл, уруг бурузунун билиинин деннелин билип алырынга дыка дузалыг....

  Новый гимн республики Тыва «Мен - тыва мен»

  После официального опубликования в газете «Тувинская правда» № 85 от 13 августа 2011 года государственным гимном республики Тыва признана песня «Мен тыва мен». Автор слов при официальной публикации не...

  Тыва дыл болгаш номчулга кичээлдеринге созуглел-биле ажылдаарынын аргалары.

  Эге класстарнын башкыларынын мурнунда бир кол сорулгазы-бичии оореникчини чугле номчуп ооредири-биле кызыгаарлаттынмайн, кандыг-даа созуглелди башкынын дузазы-биле ханы сайгарып, утказын билип, созугл...