Главные вкладки

  Ыдыктыг чем – сарыг шай.
  классный час (1 класс) по теме

  Ондар Руфина Эмыштаевна

  Классный час на тувинском языке "Чай - священный напиток"

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon ydyktyg_shay.doc43.5 КБ

  Предварительный просмотр:

  Класстан дашкаар кичээл.

  Тема: Ыдыктыг чем – сарыг шай.

  Сорулгазы: Тыва чоннун хундуткелдиг чеми-суттуг шайнын тоогузун оон буру хевирлерин чугаалажып таныжар.Тыва чоннун чемге хамаарыштыр езу- чурумнарын сагыырын чедип алыр. Ада - огбелеривистин кылып чораан аъш-чемнин рецептилерин аныяк- оскен сактып ап,ону кылып билирин чедип алыр.

  Дерилгези: Класс иштин ог хевирлиг дериир. Чураан чуруктарга делгелге булунун дерээн турар,хана- солун,»Аяк шай» деп ырыны тырттырып каан клааста магнитофон,улегер домактар бижээн плакаттар аяктар,тос-карак.

   Кичээлдин чорудуу.

  Организастыг кезээ.

  Башкы азар чуулдерин азып,делгелгени белеткеп алган турар. Огге кирген аалчыларны ийи оореникчи (тыва хептерлиг) изиг шайын сунуп уткуур.

  «Арга кирген кижи ссаат дайнаар,

  Аалга кирген кижи аяк эрни ызырар».

  - деп улегер домакты чугаалавышаан, сунар.

  Аалчылар(оске болуктернин оореникчилери, башкылары) чыглып келген соонда, кичээлдин сорулгазы-биле таныштырар.

  Кичээлдин девизи: «Тыва кижи ужа чиир уктуг,тош чиир достуг» деп таныштырар

  Кичээлдин планы.

  1. Башкынын беседазы.

  2. Шайга хамаарыштыр езулалдар.

  3. Шайнын кезектери,унези.

  4. Шайнын хевирлери.

  5. Танцы «Суттуг шай.»

  6.  «Уурак-биле суттээн шай»

  7. Шай чогаалдарда.

  8. Туннел.

  1.Башкынын беседазы.

  «Аштаанда тоттурар,

  Ааранда сегидер,

  Шагзыраанда сергедир,

  Шайывыс,шайывыс.»

  - деп ырлаар болгай бис,уруглар.

  Шынап-ла бистин огбелеривис,огге кирген аалчыны дорже чалап, изиг,суттуг шайын кудуп сунар болгай. Чаа хайындырган шайывыстын устун:

  Эрбенниг чувеге амзатпадым,

  Эки чемим дээжизи-дир,

  Аастыг чувеге амзатпадым,

  Ак чемим дээжизи-дир»

  - деп оран-делегейже,тайга тандывысче, одувусче чажып ог-булевиске,чоок кижилеривиске аас-кежикти дилээр болгай бис.

             Шай ог-булеге эн-не хундуткелдиг чем. Тыва кижинин оонге шайны узуктелдирбейн хайындырар,хонек куруглатпас чораан.

  2. Ынчангаш шайны кудар сава-хонек хундулуг савага санадып чораан,ону хирлиг тургуспас ужуру-даа ол. Шайны тарып остурери белен эвес. Ол чер болганынга база унмес. Ону тарыырынга болгаш ажаарынга,улуг хемчээлдиг чер, хой кижилер херек.

  Класс-биле ажыл.

  Уруглар,оон ынай тыва чоннун шайга хамаарыштыр кандыг езулалдар билир силер?

  - Бистин улуг улустарывыс амданныг-чаагай шайын хайындыргаш,кожа оглернин ээлерин чалап, ол хун кылган ажыл-ижин чугаалажып,арга- сумезин алчыр чораан.

  «Кожа аалдар аразынга кокпа шойлуп-хондур-дундур кирбейн барза дууреп унер;канчап барган,чалап кел деп,-кадайлар-даа ажы- толун айбылап эгелээр.

  Аккыр шайым изиг турар,эжиим ажык.

  Аралажып,унуп-киржип чоруул чонум!

  - деп бо одуруглар кожаларнын бот-боттарын хундулежирин бадыткап турар.Кандыг-даа аалчыны(чорук кижизин,кожазын) хулээп алыры, ашкарып-чемгерип шайын кудары-Тывада бугудеге билдингир бижиттинмээн хоойлу болу берген.

  А келген аалчыга шайын кутпаан кижини харам деп санадыр турган.

     Шайны аякка эмин эрттир долдур кутпас,далашпазын,ам база бирээзин эжей исшин дээни ол. Аякты-солагай хол–биле сунмас,(мону 2 оореникчи коргузер)

  - Шаанда Тывага шайнын унези кандыг турганыл?

  - Кезектернин аттарын адаалынар,уруглар?

  - Шайнын кезектери:будун кезии улдун шай,кечим,каам шай,шымчым шай.Оон унези кончуг улуг турган.Кыдат садыгжылардан 1 молдурга-биле кезик шайны садып ап чораан.

  3. «Садыглажыышкын» деп сценаны коргузер (кыдат,орус кылдыр тарыыштыр кеттинер),садыгжылардан тыва хептиг уруг шай орнажып,садыглажып турар.(Шайнын кезектерин делгегеден коргузер.)

  - Шайны канчаар шын хайындырарга амданыгыл?

  - Шайны хайындырары база белен эвес мергежил херек.Оон чеми четчип,шары куду бадып,чыды унгуже хайындырар.Хайны берген шайны бедидер 5-6,чавызадыр 5-6 катап саарар.Суттээрде шээр мал суду-биле азы кызыр инек суду-биле суттээрге чаагай (плиткага-даа коргузер)

  Шай мындыг хевирлиг;1Шай(чеми четчир,кара азы суттуг шай.)2Шаар (катап хайындырган шай.)3Хымыраан (чеми-даа,дузу-даа,суду-даа четпес шай.)

  4. Магнитафонга «Суттуг шай» деп ырынын аялгазынга танцызын уруглар кууседир.

  5. Уурак-биле суттээн тыва шай «Сарыг шайнын чемин шала арбыдадыр каггаш,дус чокка хайындырар.Хайындырган шайже хымыштап ууракты куткаш холуй саарар.Уурак-биле суттээн шайнын дээжизин оран чуртунче мал-маган менди турзун,ажы-толум аазын ижип,кады-кожа оглерин чалап шайладыр.Уурак-биле суттээн шай кайгамчык амданныг,чымчак суксун.

  6. Словарьлыг ажыл:

  Уурак кандыг-даа малдын торээн соонда бир дугаар суду,азы аа суду-даа дээр-ле.

  7. Башкы:

  Тыва улус шайны аас-чогаалынга алгап йорээп чораан.

  «Хой кижи хулуреди,

  Хурен аскыр чыраалады.

  (шайнын хайныыры).

  8. Тыва тоолдарда сарыг шайны киирген, одуруглар бо-ла таваржыр. Чижээлээрге: «Аганак оглу Ак-Тун» деп тоолда мындыг одуруглар бар.

  «…Бо хун дыка арага-хымыс ишпе,кежээ кыдат чес  донгууга хоюг сарыг шайдан хайындыргаш, аксын дуглаткаш,канн болат таваан долдур узум чигирден салдырткаш, бодун орун баарындан чыдып ал. Оон оскезин мен билгей мен аан»

  Ша кол изиг шайга шулбустун аткан тевенези эстип каар.

  Адаанда шулуктун одуругларындан шайны эм оъттардан база хайындырып алыр деп чувени коор бис.

  «Кыжын,чайын чорук чорааш,

  Киш-кулаа,чодураадан,

  Чыжыргана,долаанадан,

  Ыт-кады,инек-караадан

  Чигир-сиген дазылындан.

  Чин-сарыг эвезе-даа

  Чигир шайын хайындырып аар

  Тыва черим тайга,хеми,

  Шынап,шупту чемден буткен»

  Делгелге корулдези:

  Ында шайнын кезектери,

  Шай хайындырып ап болур эм оъттар,

  Шайны хоюдур соктаар бичии согааш; оон дажы, шай дус хаптары, ожук, паш,хымыш, дазыл аяктар,тос-карак.

  Хуннун ишкеш покпес-даа

  Хундуткелдиг чемивис,

  Кузел хандыр аартап аар,

  Куш-ле киирер шайывыс.

  9. Туннел: «Келген аалчыларнын оруу ак болзун» деп йорээп,суттуг шайны соондан чажып могеер.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Төрээн чугаа Кичээлге өөредир чогаал: С. Сарыг-оол. Шагаа.(ар.106-111)

  Төрээн чугааКичээлге өөредир чогаал: С. Сарыг-оол. Шагаа.(ар.106-111)Кичээлдиң сорулгазы:1.Тыва чоннуң база бир чаагай чаңчылынга хамааржыр байырлалы – Шагааны эрттирериниң  ужурларын уругларга б...

  Доклад "Воспитательное значение стихотворений С А Сарыг-оола в курсе "Литературного чтения" 2 класса тувинских школ

  Ажылдын сорулгазы: эге школанын  2 клазынын «Литературлуг номчулга» эртеминде Степан Агбаанович Сарыг-оолдун «Бистин малывыс» деп уругларга чогаалынындан  киирген шулуктернин уругларга кижиз...

  Технологическая карта к уроку литературного чтения на тувинском языке по теме: С. Сарыг-оол "Саны-Мөге"

  4-ку класска литературлуг номчулга кичээлинде С.Сарыг-оолдуң "Саны-Мөге" деп шулуглелин өөредириниң технологтуг картазы....

  Доклад на тему "С.А.Сарыг-оолдун уругларга бижээн шулуктерин уругларнын дыл-домаан эдип сайзырадырынга ажыглаары болгаш кижизидикчи дузалыы"

  Игра с пальчиками. Мячик сильно посжимаю И ладошку поменяю. Здравствуй, мой любимый мячик! Скажет утром каждый пальчик (Нажимать пальчиками поочерёдно на мячик). Мячик пальцем разминаю. Вд...

  Ажык кичээл "Кижи - бойдустун толу". С. Сарыг-оол

  Кичээлдин сорулгазы: 1.  «Кижи бойдустун толу» деп С. А. Сарыг-оолдун чогаалынын узундузу-биле таныштырбышаан, кижи биле бойдустун аразында харылзаазын билиндирери.2.  Уругларнын аас ч...

  "Тема: С.Сарыг-оол. Шулуктер « Бызаа», « Бодаган»,»Кулун»

  Шулук "Бызаа" "Бодаган" "Кулун" с.Сарыг-оол...