Главные вкладки

  Технологическая карта к уроку литературного чтения на тувинском языке по теме: С. Сарыг-оол "Саны-Мөге"
  план-конспект урока (4 класс) по теме

  Куулар Элина Маадыр-ооловна

  4-ку класска литературлуг номчулга кичээлинде С.Сарыг-оолдуң "Саны-Мөге" деп шулуглелин өөредириниң технологтуг картазы. 

  Скачать:


  Предварительный просмотр:

  Литературлуг номчулга кичээлинин технологтуг картазы.

  Кичээл-таныжылга, ажыдыышкын. С.Сарыг-оол «Саны-Моге»

  Сорулгазы:

  •  Амыдырал болгаш куш-ажыл дугайында уругланын билиин быжыглаар, делгемчидер.
  •  Проект хевирлиг шинчилел ажылын тургузуп билиринге билиин сайзырадыр.
  • Кылган ажылынга харыысалгалыг болурунга ооредип, кижизидер.

  Кичээлдин дорулгазынга дууштур шиитпирлээр айтырыглары:

  • Кичээлдин сорулгазын салып тургаш кичээлге, ооредилгеге уругларнын сонуургалын оттурар;
  • « Бодунун бодалын шын, дес-дараалаштыр тургузуп тургаш, чугааны чогаадып тургузары, билиин сайзырадыры;
  • Бодунун кичээлге кылган ажылын хайгаарап, бодунун билиинге дууштур унелеп билири.

   Дерилгези: «Торээн чугаа» ному.

  Кичээлдин тургузуу. Этап бурузунун сорулгазы

  Башкынын ажыл чорудулгазы

  Оореникчилернин ажыл чорудулгазы

  Ооредилге талазы-биле планнаттынган туннелдер.

  1. Кичээлге белеткел. Бодун ажылга белеткээри.

  Сорулгазы: кичээлге бел^гкелим хынаары; уругларны ооредилге ажылылнга активчи киржиринге белеткээри. ч

  Уруглар-биле мендилежир, ооредилге ажылынга белеткээр. Торээн чурттун, Тыва чурттун! Торе саллгаан чаштары бис. Алдын хуннун адаанга бис Аас-кежиктиг ооренип, чурттаалынар.

  Бот-боттарынарже хулумзурунер, удур- дедир бот- боттарынарга кичээлге чедиишкинни кузенер.

  Уруглар башкы- биле мендилешкеш, бот - боттарынче хулумзуржур, бот- боттарынга чедиишкинни кузээр

  Бодунга сорулганы салып билири (Р)

  Бодунун азы эштеринин кылган частырыгларын шугумчулелдиг езу-биле эскерип билир, ол частырыглардан чайлап ооренир чорукка уругларны белеткээр.(

  2. Онаалга хыналдазы.

          

  1 .Бажынга онаалга кылдыр О.Саган-оолдун «Кадарчы-маадыр» деп чугаазынга тургускан план аайы-биле утказын чугаалаарынга белеткенир турган.

  Уругларнын куусеткен

  онаалгаларын бижимел болгаш аас- биле тус- тузунда хынаарын чорудар.

  Уруглар куусеткен онаалгаларын удур- дедир хынажыр.

  3. Ооренген темаларын сактып, катаптаары. Чаа темага белеткел.

  Сорулгазы: ооренген темазын ооренир ужурлуг чаа темага дууштур катаптаары

  Амыдырал болгаш куш-ажыл дугайында кандыг чогаалдар-биле танышкан силер?

  Чуге ол чогаалдарны бо темага  хамаарыштырып турар бис?

  Чуге бо темага чогаалдарны ооренип турар бис?

  Уруглар айтырыгларга харыылаар.

  Боттарынын бодалдарын илередир.

  Бодунун бодалын аас- биле болгаш бижимел- биле шын, дес- дараалаштыр тодарадыр(к)

  4. Кичээлдин шиитпирлээри берге айтырыын тодарадыры.Кичээлдин темазын, сорулгазын тодарадыры.' ' *

  Сорулгазы: берге айтырыгны тургузары; берге айтырыга даянып алгаш, кичээлдин я темазын, сорулгазын тодарадыры.

  Дараазында сайгарган айтырыгларывыска даянып алгаш, кичээлдин темазын, сорулгазын тодарадынар.

  Кичээлдин темазын, сорулгазын тодарадырынче углаар.

  -Чуну ооренирин уламчылаар бис?

  - Ынчаарга, уруглар, богун бис С.Сарыг-оолдун бижээни «Саны-Моге» деп шулуглели-бие номчуп таныжар бис.

  _Кандыг сорулгалар салып алыр болзувусса, кичээливис туннелдиг болур деп бодаар силер?

  Уруглар айтырыгларга харыылаарын шенээр. Ол айтырыгларны сайгарарынга киржир. Билбес, берге айтырыг болза бодунун бодалын чугаалаар.

  Кичээлдин темазын, сорулгазын тодарадыр

  Салдынган сорулгага дууштур кылыр ужурлугажылды планнап, хайгаарап, оон туннелинге чедеринин болдунар аргаларын тодарадып билирин ооредир (р)

  5.Кичээлдин темазы-биле ажыл. Проект тургузуп ажылдаары Сорулгазы: бидинмес, берге айтырыгга харыыны тыптырып ооредир.

  1. Башкы аянныг номчуур.
  2. Словарь ажылы.
  3. Ниити билиишкинге хамаарыштыр беседа.
  4.  Проект- биле ажылдаарынын кол кезектерин катаптаар.

  А)Сорулгазын        тодарадыры

   Б)Кол        кезектерин шинчилеп, кылыры.

  В)Ажылды        каастаары

   Г)Камгалаары

  Уругларны 3 болукке чарлып алырын сумелээр. (Боттарынын кузели- биле чарлып ап болур) Болукке ажылдаарынын дурумнерин катаптаар.

  1. Болукке удуртукчу турар.
  2. Болукте кижи бурузу денге ажылдаар.
  3. Бирээзи чугаалаарга, оскелери кичээнгейлиг дыннаар.

  Проект дугайында билиинге даянып алгаш, оон чорудуунун кезектерин тодарадып, кезектер аайы- биле проект

  Сорулганы шын салып, ону чедип аларынын аргаларын дилеп ,тып билирин ооредир

  Чоннун чанчылдарынга хамаарышкан ёзулапдарнын дугайында чаа терминнерни тода

  6. Проект ажылынын чорудуу.

  Проект-биле ажылдаарда «Саны-Моге» чогаалды ажыглаар

  Болуктернин онаалгалары:

  1. ги         болук: Улуг аш-чут уезинде араттар кандыг когаралга таварышканыл? Олар канчаар амыдырап турганыл?
  2. ги        болук: Оске аалга артып калган бичи оол кандыг беогелерни коруп, чуну бодап чораан-дыр?

  3 -  ку болук: Кожайлар ядыы араттарны канчаар дарлап, бастып чораанын чугаалаар.

  Билдинмес берге айтырыгны шиитпирлеп, дилеп, тып ооренир. Болукке эш-оору-бтле сумележип тургаш ажылдап ооренир.

  Пороектини тускай план езугаар шын тургузуп билири.(п)

  7.Дыштанылга минутазы..

  Сорулгазы: ажылдаар деннелин кодурер, шылаанын чидиреринге дузалажыр

  Шулукту ажыглап тургаш сула- шимчээшкиннерни кылырынче уругларны углаар.

  Шылаанын чидиреринге сула-шимчээшкиннерни кылыр.

  Бодунун кадыын быжыглаары

  8. Проектини камгалаары

  Болуктернин удуртукчулары боттарынын болуунун кылыр ажылынын темазын, сорулгазын чугаалаар. Болуктун шуиту кежигуннери- биле темазын камгалаарынче углаар

  Болуктернин удуртукчулары боттарынын болуунун кылыр ажылынын темазын, еорулгазын чугаалаар. Болуктун шупту кежигуннери- биле темазын камгалаар.

  Бодунун бодалын аас- биле болгаш бижимел- биле шын, дес- дараалаштыр тодарадыр.(к)

  9. Туннел.

  Сорулгазы: кичээлге ооренип алган билиин туннээр болгаш быжыглаары; чогаалдын s сайгарылгазынга туннелди кылыры.

  Кичээлдин туннелин болуктеп туннээр кылдыр уругларны углап- баштаар

  -Шулуглелде болуушкун кайы уеде болуп турган деп бодаар силер?

  -Амгы уеде араттарнын амыдырал-чуртталгазы канчаар оскерилгенил?

  Уруглар болукке ажылдаар. Туннелди болук бурузу бодунуу - биле туннеп кылыр

  Билиг бурузу бодунуу - биле кандыг ажыктыгыл, амыдыралга канчаар хереглеттине бээрил деп чувеии уруглар-биле сайгарар (п)

  айтырыгны шиитпирлээринге 10. Рефлексия.

  Сорулгазы: берге уругларнын медерелдиг хамаарылгазы; бодунун кичээлге ажылын унелеп, туннээри.

  Башкы уругларны боттарынын болгаш эштеринин кичээлге ажылын унелеп, демдек салырын сумелээр

  Уруглар боттарынын болгаш эштеринин кичээлге ажылын унелеп, демдек салыр. «Билиглер чадазы»

  Бодунун болгаш эштеринин ажылын унелеп билири.

  11. Бажынга онаалга.

  Сорулгазы: Кылган проектизинин продуктузун каастап кылып кээр.

  Кылган проектизинин продуктузун каастап кылып кээрин тайылбырлап чугаалап бээр.

  Онаалганы кууседир.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Технологическая карта к уроку литературного чтения по теме "Знакомство с учебником "Литературное чтение" 2 класс. Входной контроль.

  Данная технологическая карта разработана к первому уроку литературного чтения во 2 классе по УМК "Школа России"....

  Технологическая карта к уроку литературного чтения в 3 классе по теме "Великие русские писатели". "Л.Н.Толстой "Акула"

  Представлена  подробная  технологическая карта к уроку литературного чтения в 3 классе по теме "Великие русские писатели. Л.Н.Толстой "Акула". Карта урока разработана в соответствии с требов...

  Технологическая карта к уроку литературного чтения в 1 классе на тему "Буква Э э, звук [э]"

  Предмет: Русский языкТема: «Буква Э э, звук [э]»Класс: 1УМК: «Перспектива»Тип урока: Урок открытия нового знанияВид урока: Урок смешанного типаЦели урока:1....

  УМК "Школа России". Технологическая карта к уроку литературного чтения для 4 класса на тему "А.В. Жигулин. « О,Родина! В неярком блеске...»"

  Цели деятельности учителя: познакомиться с биографией А.В. Жигулина и стихотворением «О, Родина! В неярком блеске...»Планируемые результаты: -Предметные:знать: биографию автора; ...

  УМК "Перспектива". Технологическая карта к уроку литературного чтения для 2 класса на тему "Сравнение художественного и научно-познавательного текста. Н. Рубцов «Про зайца». Текст из энциклопедии «Заяц" "

  Цели деятельности учителя : показать сходство и различие научных и художественных текстов на примере  новых произведений; научить сравнить      художественный и научно-по...

  Технологическая карта к уроку литературного чтения в 4 классе по теме П.П.Бажов "Серебряное копытце"

  Технологическая карта урока разработана в рамках ФГОС.Цель урока: познакомить с жизнью и творчеством П. Бажова; отрабатывать навыки правильного, выразительного чтения; обогащать словарный запас; разви...

  Технологическая карта к уроку литературного чтения во 2 классе на тему: Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Главная мысль сказки.

  Технологическая карта к уроку литературного чтения во 2 классе на тему: Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Главная мысль сказки.Познакомить учащихся с биографическими фактами датского ...