Главные вкладки

  Журналист – публицист Рәүеф Хәй улы Насировтың ижадына арналған «Шәхес яҙмышы – ил яҙмышы» исемле ижади эштәр конкурсына иншалар
  творческая работа учащихся по чтению по теме

  Мавлетова Зилда Ахмадиевна

  Журналист – публицист Рәүеф Хәй улы Насировтың ижадына арналған «Шәхес яҙмышы – ил яҙмышы» исемле ижади эштәр конкурсына уҡыусыларҙың  иншалары: 9 класс уҡыусылары Заһиҙуллина Гөлназ, Мәүлитов Рәшит

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon zhurnalist_r.nasirov_izhady.doc38 КБ

  Предварительный просмотр:

  Журналист – публицист

  Р21еф Х2й улы Насировты8

  ижадына арнал4ан

  «Ш2хес я6мышы – ил я6мышы» исемле

  ижади эшт2р конкурсына

  М29к21 урта м2кт2бе у7ыусыларыны8  иншалары

  Баш7ортостан тарихы 32м м262ни2те у7ытыусы3ы М21литова Зилд2 «хм2ди2 7ы6ы 26ерл2не.

  «Ш2хес я6мышы – ил я6мышы»

  М29к21 урта м2кт2бене8 9 синыф у7ыусы3ы

  За3и6уллина Г0лназды8 инша3ы

    И8 к1ренекле журналистар6ы8 бере3е булып Р21еф Х2й улы Насиров тора.Ул ти9т2н2н ашыу китап авторы. Уны8 «?ай6ан 3ин, Матросовповесын мин 7ы6ы73ынып у7ыным. Был китапты ба9тыр4ан4а тиклем, Р.Насиров к1п кешел2р мен2н аралашып, х2б2рл2шеп, к1п м24л1м2тт2р йыя 32м к1рг2нд2рен, беолг2нд2рен бе6г2, халы77а еткер2.

    Повеста т0п герой 19 й2шлек Александр Матросов. Я6ыусы 32м журналист Насировты8 ны7ышмалы э6л2не162ре 3060мт23енд2 Баш7ортостан4а Шакирй2н М0х2м2тй2нов булып 7айта. Р21еф Насиров т2162 Матросов тура3ында статья, 2 3у8ынан,  «?ай6ан 3ин, Матросовкитабын я6а. Р21еф Х2й улы  Александр Маторсовты8 Шакирй2н М0х2м2тй2нов ик2нен, уны8 Учалы районы ?уна7бай ауылынан 32м уны8 1924 йылда т1гел, 2 1923 йылда тыу4анын к1п документтар4а ниге6л2неп и9бат ит2. Был турала Шакирй2нде8 ата3ы ла, ауылдаштары ла 32м уны белг2нд2р 62 ра9ла4ан.

    М0х2м2тй2нов бала са4ынан матрос булыр4а хыяллана. Ул 32р ва7ыт тельняшка кейеп й0р0й. « инде ауылдан китеп балалар йортона эл2кк2с, 16ен Матросов тип таныштыра. Шулай итеп, ул Александр Матросов булып кит2. Ул Матросов Саша булып й0р032 л2, баш7ортса та6а 30йл2шк2н.

    1943  йылды8 февраленд2, Чернушки ауылы эрг23енд2 фашистар мен2н 7аты 3у4ышта, Матросов 16ене8 т2не мен2н фашистар амбразура3ын 7аплай. У4а  был батырлы4ы 0с0н, 1лг2нд2н 3у8, Советтар Союзы Геройы исеме бирел2.

    Александр Матросовты8 батырлы4ы тура3ында мин тарих 32м 262би2т д2рест2рен2н у7ып бел2 инем. « инде Р21еф Насировты8 «?ай6ан 3ин, Матросовкитабы мине та4ы ны4ыра7 7ы6ы73ындыр6ы. С0нки ул батырыбы6 тура3ында та4ы ла 7ы6ы7лы 32м к2р2кле м24л1м2тт2р йыйып я64ан.

    Р21еф  х2й улы Насировты8 я6мышы, ысынлап та, ил я6мышы ик2н. С0нки илебе6 батыр6арыны8, 7а3арман герой6арыбы66ы8 данын, ул 0йр2неп, илен х2ст2рл2п, 7айтара алды. Быны8 мен2н ген2 ул ту7тап 7алма9, тип уйлайым. Районыбы66ан сы77ан ш2хест2ребе66е8, герой6арыбы66ы8 я6мышын, батырлы7тарын 0йр2неп, та4ы ла китаптар ба9тырыр тип уйлайым.

  «Ш2хес я6мышы – ил я6мышы»

  М29к21 урта м2кт2бене8 9 синыф у7ыусы3ы

  М21литовты8 Р2шитте8 инша3ы

  Риза Ф2хретдиновты8 «№2р халы7 16 тарихын 16е я6ыр4а тейеш» тиг2нд2й Р21еф Насиров 16ене8 Учалы я7тарыны8 тарихын я64ан. Ул - «Ата-бабам ба77ан ер» китабында. Ошо китапты у7ып сы77ан кеше, 16ене8 районыны8 нинд2й ы6а-яфа аша с2ск2 атыуын, ата-бабаларыны8  тормошон, ауырлы7тар аша бирелг2н бирелг2н б0г0нг0 я7ты к0н0н08 726ерен белер ине. Р21еф Насиров и8 борон4о замандар6а мине8 ата-бабамды8 й2ш2йешен, ш040л0н я6ып, у7ыусы3ын 7ы6ы73ындыра алды. Баш7ортостан тарихы д2ресенд2 0йр2нг2н темалар ошо китапта бар. Тик бында  а8лайышлыра7 32м 16ебе66е8 т0б2кт2 бул4ан ихтилалдар тура3ында я6ыл4ан. Бигер2к т2 Науры6, М29к21 ауылдары исеме килеп сы73а, к1бер2к  белерг2 тел2п,  тырышып у7ыйым. Бына бит, бе66е8 т0б2к хал7ы Р2с2йг2 16е тел2п т1гел, 2 20 йылдан 3у8 4ына 7ушыл4ан. С2б2пт2рен д2 я6ып китк2н.

    Б1г2с21 яуы  тура3ында м272л23ен у7ыным. Б1г2с21 яуы ва7ытында полковник Ступишин 1с алыу 0с0н М29к21 ауылын тулы3ынса яндырыр4а 7уша. Был турала ла белеп 7алдым.

    Салауат Юлаев Учалы я7тарында бул4андыр, тип 7ы6ы73ындырып 7уя. 1812 йыл4ы Ватан 3у4ышында ата-бабаларыбы6 Париж4а етеп, е8е1 мен2н тыу4ан т0й2ген2 2йл2неп 7айтыу6арын 4орурлы7 мен2н я6а. №2м баш7алар.

    «Ата-бабам ба77ан ер» китабы Учалы т0б2генд2 й2ш2г2н хал7ыма артабан да мул, бай тормошта й2ш2рг2 к0с, д2рт бир2. Ата-бабам матур тыу4ан я4ы 0с0н к0р2шк2н. Бына шулар6ы хал7ыны8 а8ына еткерерг2 тел2г2н Р21еф Насиров 16ене8 китабында.

  «Ш2хес я6мышы – ил я6мышы»

  М29к21 урта м2кт2бене8 11 синыф у7ыусы3ы

  Й2нт1рина Ританы8  инша3ы

  Таныл4ан журналист, к1п китаптар авторы, 4алим – публицист Р21еф Насировты8 ижады ми82 бик я7ын. С0нки уны8 нинд2й ген2 китабын алма, ул китапты8 битт2ренд2 хал7ыбы66ы8 тарихына, илебе66е8, еребе6 – 3ыубы66ы8 я6мышына б2йл2нг2н ва7и4алар ята. Уны8 «?ай6ан 3ин, Матросов?»,  «Ата-бабам ба77ан ер», «Ете 3ыу башы» исемле китаптарынан бик к1п фай6алы, ф23емле м24л1м2тт2р алыр4а була.

    Ми82 Р21еф Насировты8  «Ете 3ыу башы» тиг2н китабы бик т2 о7шаны. «Ете 3ыу башы» китабыны8 беренсе б1леген у7ып, 3ин 16е8де8 нинд2й тарих7а бай ер62 й2ш21е82 7ыуана3ы8, 2 икенсе б1лек ш2ж2р2л2рг2 7орол4ан. «лбитт2, был китапты я6ыр 0с0н, Р21еф Насиров7а бик к1п э6л2нерг2 к2р2к бул4андыр. №2м  уны8 тырышлы4ы буш7а китм2г2н. Бик матур, фай6алы, 7ы6ы7лы материалдар туплар4а 0лг2шк2н.

    Р21еф Х2й улы Насиров 16емде8 Учалы я4ы ш2хесе бул4ас, бик т2 7ыуаныслы. Шу4а к1р2  л2 ул бе66е8 Учалы я4ыны8 тарихын, к1лд2рене8, тау6арыны8 килеп сы4ыу легенда3ын, ш2хест2р6е8 я6мышын 31р2тл2й.

    «Ете 3ыу башы» китабын йыш 7ына 7улыма алыр4а тура кил2. С0нки инша я6ыр бул3ам китаптан э7л2н2м. Бына я8ы 4ына Зайнулла ишан тура3ында инша я66ы7. Р21еф Насировты8 китабы ны7 7ына яр6ам итте.

    Р21еф Насиров 2ле бул3а э6л2нер, 2ле ижад итер, тип уйлайым. С0нки бик бай бит мине8 Учалы я7тарым. Шундай ш2хест2р бул4анда илебе6 я6мышы 32р ва7ыт х2л ителер.  


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  "Мин татарча сөйләшәм" конкурсына иҗади әш. "Әбиемдә кунакта"

  Это внеклассное мероприятие было проведено на этапе школьного тура республиканского конкурса "Мин татарча сөйләшәм".Бу чараның максаты:-балаларныхалкыбызныңмилликиемнәре, ашларыбеләнтаныштыру; -а...

  Александр Алексеевич Гребенкин-поэт, прозаик,публицист

  В презентации дана творческая биография пермского поэта А.А.Гребенкина....

  " Ел укытучысы-2014" конкурсына "Туган якны өйрәнү түгәрәгеннән"авторлык программасы

  Бу программа 1-4 сыйныфларда түгәрәк эшчәнлеген алып бару өчен төзелде...

  «Лучший Дед Мороз» муниципаль конкурсына сценарий

  Сценарийҙы конкурста ҡатнашырға теләгән уҡытыусыға тәҡдим итәм...

  Мастер-класс на бурятском языке, посвящённый 125-летию поэта, публициста Д-Р. Намжилона

  Мы в своей школе создали школьное телевидение "Маленькая страна", которая готовит и показывает тематические передачи, новости. Передачи идут не только на русском, но и на бурятском языках, что способс...

  У"ярня-уян арня, ик арня пайремлена

  У"ярня пайрем эртараш полыш сценарий...