Главные вкладки

  Ажык кичээл "Бирги чаданын ужуктери" 1 класс
  план-конспект урока (1 класс) по теме

  Кыргыс Любовь Данмаевна

  Ѳѳренип эрткен үннерин болгаш үжүктерин катаптаар болгаш быжыглаар, ажык болгаш ажык эвес үннерни ылгап билирин, кыска, узун слогтарны,  кожуп номчуп өөредирин, сөстер болгаш домак тургузуп билирин катаптаар.

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Файл azhyk_kicheel_birgi_chadanyn_uzhukteri.docx25.61 КБ

  Предварительный просмотр:

  Темазы:  Бирги чаданын үннериниң  үжүктерин катаптаары.  Кичээл - зачёт.

  Сорулгалары:        

  1. Ѳѳренип эрткен үннерин болгаш үжүктерин катаптаар болгаш быжыглаар, ажык болгаш ажык эвес үннерни ылгап билирин, кыска, узун слогтарны,  кожуп номчуп өөредирин, сөстер болгаш домак тургузуп өөредирин, состер болгаш кыска домактар дыннап бижидип ооредирин уламчылаар,

  2. Ѳѳреникчилернин билиин хынаар.

  3 .Чурук дузазы-биле уругларның чугаазын сайзырадыр, угаан- медерелин сайзырадыр,

  4 .Кичээлде кичээнгейлиг, шын олурарынга, күш - ажылга болгаш дириг амытаннарга ынак болурунга ,дузааргак,кежээ болурунга кижизидер

  Дерилгези: аттыг чуруктар, предметтиг чуруктар, хана кассазы, ном “Үжүглел", "Репа" деп тоолдуң  маадырларынын чуруктары, слайдылар.

  Бүгү талалыг ѳѳредилгелиг ажыл-чорудулгазын кижизидери

  (формирование УУД):

  Личностуг  (бот хамаарылгалыг

  Аас болгаш бижимел чугаага дылдың уран-чечен аргаларын чедимчелиг ажыглап билири

  Предметтиг      (эртемге хамаарыштыр)

  Өөреникчилерниң  билип алган турар ужурлуг  билиглери:

  - Ооренген материалдарын ханы билип алганынын хыналдазынче угланган  ажылдарны; номчулга, бижилге, уругларны янзы – бүрү бот- ажылдары, чугаа сайзырадылгазы.

  -  Уннү ылгап тывары.,ол үннүң артикуляциязын хайгаараары, үннү дыннаарынга  болгаш адаарынга мергежилгелер, үннүң  улуг, бичии үжүктерин катаптаары ,Слогтар, состер, домак номчуурун катаптаар, чуруктуг диктант бижидери.,сюжеттиг чуруктар-биле чугаа сайзырадырынын ажылдарын  чорудары, үжүктер кожаазы-биле ажыл.

    Өөреникчилерниң  өөренип ап болур аргалары:

  - Сөстерде үннерни ылгап, оларның туружун тодарадып билир; ажык, ажык эвес үннерни болгаш үжүктерни, кыска, узун ажык үннерни болгаш үжүктерни бот-боттарындан ылгап шыдаар; домактарныё болгаш сөстерниң анализ-синтезтиг сайгарылгазын кылып, домактардан сөстерни ылгап тывар,  үжүктерни, состерни шын, чараш тода бижип билир;домак эгезинге улуг үжүктү бижиири;

  домак сөөлүнге  улуг секти салыры.

  Метапредметтиг

  Регулятивтиг  (углаар-баштаар)

  Өөреникчилерниң чогуур деңнелге билип алыр ужурлуг:  

  - Өөренип турар эртеминиң  тема, бөлүк аайы-биле кол сорулгаларын, утказын  угаап билири; башкының удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны күүседип өөренири; бот хыналданы, удур-дедир хыналданы болгаш орфографтыг, пунктуациалыг частырыгларны тып билирин бо ттандырар;

   Өөреникчилерниң  өөренип ап болур  аргалары:

  - Өөренген темазынга алган билиглерин түңнеп болгаш үнелеп билирин боттандырары;

  Билиин ханыладырынга түннелдер (познавательные)

  Өөреникчилерниң өөренип ап болур   аргалары:

  - Аас болгаш бижимел чугааны шын болгаш медерелдии-биле тургузуп билири;

  Коммуникативтиг

  Өөреникчилерниң   өөренип алыр билиглери: аңгы-аңгы бодалдарны өөренип, сайгарып билири болгаш чаңгыс аай тңннелге келиринге өөредири;

  - бот туружун болгаш бодалын быжыглап чанчыгары;

  - аңгы-аңгы бодалдарны өөренип, сайгарып билири болгаш чаңгыс аай түңнелге келиринге өөредири;

  Кичээлдин чадазы ( этап)

  Башкының ажыл чорудулгазы

  Өөреникчиниң ажыл чорудулгазы

  1. Ооредилге ажыл-чорудулгазынче барымдаа. (мотивация к учебной деятельности.(2 мин)

  -Экии уруглар! .

  -Шупту кичээлге белен бе?

  Шын кылдыр олургаш кичээливис эгелээлиңерем, уруглар.

  Богун бистин кичээливистин девизи:

  " Демниг сааскан теве тудуп чиир."  ( Слайд.)

  Кичээлдин девизи:

  Хоглуг конга кынгырт кылды,

  Кичээл шагы эгеледи.

  Кончуг оожум олупкаш

  Кичээнгейлиг оорениили

  (бот-боттарынгахулумзуруур)

  2. Билиглернин онза-чугулазы. (актуализация знаний)(4 минут)

   Чугаа чүден тургустунарыл?    

  Домактардан чүден тургустунарыл?

  Сөстер чүден тургустунарыл?

  -Слогтар чүден тургустунарыл?

  -Үннер чүлерден тургустунарыл?

           

  - Ажык уннер деп чул? Аданар

  - Ажык эвес уннер деп чул?

   - Уннерни бис канчаар бис?

   - Ужукту канчаар бис?

  -Ажык уннер бистин иштики сагыш- сеткиливис уннери- дир.

   - Ажык эвес уннер долгандыр турар бойдуста хөйү- биле бар.

  -Чугаа домактардан тургустунар.

  -Домактар сөстерден

  -сөстер слогтардан

  Слогтар үннерден тургустунар

  -ужутерден тургустунар

  -ажык уннерни адап турувуста аастан хей шаптыкка таварышпас.

  - ажык эвес уннер дээрге аастан унген хей шаптыкка таваржыр.

  -уннерни бис адаарболгаш дыннааар бис.

  -ужукту бис коор болгаш бижиир бис

  3. Ооредилгеглиг сорулганы салыры (постановка учебной задачи)

   (2 минут)

  Башкы: 

  - Богун бис кичээлде 1-ги чадада ооренип эрткен уннеривис болгаш ужуктеривис катаптаар бис. Номчуур, бижиир бис.Ол ышкаш богун бистин кичээливиске "Репа" деп тоолдун маадырлары аалдап келир,оларга дузалажыр бис.

  Богунгу кичээлде 3 болукке чарлып алыр бис;

  1-ги болук "Билбеспей"

  Девизи: " Ужук билбес кижи уну чоктан дора;

  2-ги болук "Буратино"

  Девизи: "Эртинени черден казар,эртемнерни номдан тывар."

  3-ку болук "Карандаш"

  Девизи: "Ооренир,ооренир.база катап ооренир."

  Башкы:

  Ынчангаш, уруглар, богун силернин бо 3 болуунер мурнунда кончуг эки сорулгалар салып турар дыр.Ол салган сорулгаларынар аразында аажок чоок, тудуш-тыр.

  (утка аайы- биле харылзаазын тайылбырлаар.)

  Дыннаар, сактып алыр.

  4. Ооренип эрткен билиинин хыналдазы ( зачёт )

  ( 20 минут)

  Сула шимчээшкин

  Зачёт.

  " Репа" (тоолду чугаалары,коргузери)  Маадырлар бүрүзү онаалга эккээр.

  Кадайнын онаалгалары:

  1-ги болук - Ажык үннерни, үжуктерни адаптынар.

  2-ги болук - Чуге ол уннерни ажык дээр бис?

  3-ку болук - Ажык үннер кандыг-кандыг болурул? (кыска, узун)

  - Оон ынай ажык үннерни адап турувуста канчап турар ийик бис?

  (ырлап турар ышкаш бис)

  " Ачай" деп ырны ажык үннер дузазы-биле ырладыр.

  А -а-а-а-а-а

  Э-э-э-э-э-э-э

  И-и-и-и-и-и

  О-о-о-о-о-о ...

   

  Туннел үндурери.

  Тоолдун уламчызы...

  Уругнун онаалгалары:

  1-б. -Ам ажык эвес уннернин ужуктерин адаптынар.

  2 -б. -Чуге оларны ажык эвес уннер дээр бис?

  3 -б. -Ажык эвес үннернин дузазы - биле чуну канчаар бис?

   ( слогтар,состер тургузар бис.)

   

  Шупту ам бо слогтарны номчуптаалынар:

  Ма- маа,сы-сыы,ло-лоо,шы-шыы,чу-чуу,ши-шии.

  Касса-биле ажыл.

  1б- шала

  2б- мал

  3б- Лора. ( бо состерни болук бурузу кассада ужуктер дузазы-биле тургузар)

  Ажылдын туннели.

  Физминутка.

  Эртен эрте одунгаш ,эзеп-херлип чытпас мен.

  1,2,3         1,2,3          1,2,3.

  Тоолдун уламчызы

  Ыттын тонаалгалары:

  Домак номчулгазы

  1б- Амыр мону номчу.

  2б- Чечен шары мунар.

  3б- Ору оор мал чор.

  Домак сайгарылгазы.

  Бирги домакты шупту номчуптаалынар. (ниитизи-биле номчуур)

  1б- Бирги состе каш слог, ун,ужук барыл?

  2б- Ийиги состе каш слог,ун,ужук барыл?

  3б- Ушку состе каш слог, ун, ужук барыл?

  Ажылды туннээри.

  Физминутка "Дииспейим"

  Чаптанчыг мээн дииспейим

  Зарядкалап кирипти

  Бар шаа-биле херлир-даа,

  Бажын ол-бо долгаар-даа,

  Холум-биле хлоп -хлоп,хлоп

  Будум-биле топ,топ,топ.

  Тоолдун уламчызы...

  Дииспейнин онаалгазы:

  1. Чуруктуг диктант.

  Лаа, ыш, ном.

  Ажылдын туннели.

  2.Чуруктарга домактар чогаадыры.

  Ажылдын туннели.

  Тоолдун уламчызы...

  Кускенин онаалгазы:

  .Кичээлди туннээри

  1.Богунгу кичээлге чуну кылдынар,уруглар?

  2.Кайы болук эки ажылдааныл, уруглар?     (болук бурузунун тогериктерин санаар)

   

  Тоолдун тончүзү:...репазын тырткан,тырткан ушта тыртып алган.

  Уруглар  тоолду чугаалаар,маадырларнын

  онаалгаларын болук аайы-биле кууседирлер.

  Ырыны  башкынын дузазы-биле ырлап кууседир.

  Билип алган чуулун туннээрлер.

  Оореникчилер состерни боттары т

  ургузарлар.

  Сула шимчээшкиннер кылырлар.

  Шын тода номчулга.

  Ун, ужук анализин кылырлар.

  Сула шимчээшкиннер кылырлар.

  Дыннап бижиирлер.

  5.Кичээлдиң рефлексиязы

  - Богунгу кичээл солун болду бе,уруглар?

  - Чүү солун болду?

                                 

                                       


                          МБОУ  СОШ с. Элегест Чеди - Хольского кожууна Республики Тыва.

                          

                          1 - ги класска ужуглел кичээли. ( кичээл - зачёт)

                          Темазы:  " Бирги  чаданын  уннеринин  ужуктерин  катаптаары".

                                                                                                                                  Башкызы: Кыргыс Л.Д.

                                                                                                                                  1- ги категориянын эге

                                                                                                                                  класс башкызы.

                                                                Элегест - 2016 ч.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Ажык класс шагы "Чечектел-ле, торээн Тывам!"

                            Тема: Исчи. (Казах улустуӊ тоолу).      Ɵɵредиглиг сорулгазы: уругларныӊ шын ...

  Технологическая карта урока тувинского языка в 3 классе "Кыска болгаш узун ажык уннер"

  Технологическая карта урока тувинского языка в 3 классе "Кыска болгаш узун ажык уннер"...

  Ажык кичээл математика 4 класс

  Презентация открытого урока по математике в 4 классе...

  Ажык кичээл "Ат, фамилияларга улуг ужук" 2 класс

  Тыва дылга ажык кичээл "Ат, фамилияларга улуг ужукту бижиири" 2 класс...

  Ажык кичээл "Хирлиг хавактыг Федя" Н.Носов, литературлуг номчулга 2 класс

  Открытый урок по литературному чтению в тувинских классах. 2 класс. "Хирлиг хавактыг Федя" литературлуг номчулга....

  Кичээлдин темазы: Бирги чаданын үннериниң үжүктерин катаптаары. (Аа, Лл, Оо, Мм, Сс, Нн,Чч, Ыы, Уу, Рр, Yү, Ии,Ээ,е, Шш, ϴѳ) Түннел кичээл. 1 а класс

  Материал к уроку  по родному языку по теме "  Бирги чаданын үннериниң  үжүктерин катаптаары.                        ...