Главные вкладки

  рабочая программа по "Литературлуг номчулга" Л. С. Кара-оол.
  календарно-тематическое планирование по чтению (3 класс) на тему

  Монгуш Анай-Хаак Александровна

  развернутая рабочая программа к учебнику "Литературлуг номчулга" автор Л. С. Кара-оол. 2013г 

  Скачать:

  ВложениеРазмер
  Microsoft Office document icon lit_nomchulga.doc147 КБ

  Предварительный просмотр:

  Наименование раздела программы

  Тема урока

  Количество часов

  Требование к уровню подготовленности учащихся

  Домашнее задание

  Дата проведения

  1 четверть

  1

  Экии, Литературлуг номчулга!

  Морей: «Угаанныглар, сагынгырлар»

  1

  Эрткен ооредилге чылында ооренген чуулунге катаптаашкын

  2

  Шулук: «Тыва черге йорээл.» Е. Танова

  1

  Янзы-буру хевирлернин созуглелдерин шын адалганын негелделерин сагып, будун состеп номчуп билирин чедип алыр. Рифма дугайында эге билиглер.

  Тыва чуртунга,, чонунга 2-3 домак-биле йорээл бижиир.

  3

  Улустун аас чогаалынын биче хевири

  Тывызыктар .

  Улустун аас чогаалынын биче хевирлерин катаптавышаан, оон дурумун шингээдип, янзы-буру хевирлери-биле таныштырар. Орус улустун аас чогаалынын биче жанрлары-биле деннеп ооренир.

  Ыяшта, оът-сиген дугайында 5-5 тывызыктар бижиир.

  4

  Улугер домактар.

  Торел кижилер дугайында 3 улегер домак бижиир.

  5

  Оюн удээн чугаалар.

  Салаалар-биле ойнаар оюннарнын аттарын бижиир.

  6

  Узун тыныш.

  Дурумун доктаадыр.

  7

  Ооренип оорен.

  Аккырмаа-биле ийи. С. Сурун-оол

  Чечен чугаа деп чул дээрзин катаптаар. Созуглелдин тема болгаш кол утказын тодарадып билир, аянныг номчулганын аргаларын ажыглап билири; диригжидилге аргаларынын дугайында эге билигни шингээдир.

  «Эдилелдин ээзинде» Ч. Ондар . шулукту доктаадыр.

  8

  Ийи 2

  Кижилернин дузазынын дугайында кыска харылзаалыг чугаа тургузар.

  9

  Чылдын уелери. Тодуг-догаа кузумейни.

  Куску аргага. О. Сагаан-оол.

  Созуглелдин кол состерин тыпкаш, билбес состеринин утказын янзы-буру аргаларны ажыглап тургаш тодарадыр. Бойдус чурумалы (пейзаж) деп чул дээрзин билиндирер болгаш эпитет аргалары –биле таныштырар.

  «кайгамчыктыг картошкам» Э. Кечил-оол шулукту доктаадыр.

  10

  Кыштын тыныжы. Ч. Ондар

  Эпитет деп чул? Дурумун шээжилээр.

  11

  Эки кылган ажыл – элеп читпес алдар.

  Басня. «Шартылаа биле кымыскаяк». Ю. Кюнзегеш

  Басня жанрын катаптаар, куш-ажылга ынак чорукка кижизидер,

  Шилип алган мергежилинин дугайында кыска дыннадыг.

  12

  Салаалар. Узунду. О. Сувакпит.

  3 строфадан доктаадыр.

  13-14

  Хоглуг ужуралдар, солун болуушкуннар.

  Мыйыт. К-Э. Кудажы. Чечен чугаа

  Утказы болгаш хемчээлинин аайы-биле, ООН мурнунда бодаарга, элээн нарын созуглелдернин утказын дамчвдвп билир.

  С. Сурун-оол «Ууттунмас улуг тоорук» деп чечен чугаанын узундузунде бойдус чурумалын шээжи-биле ооренир.

  15

  Бойдустун чажыттары

  Алдын шынаа. М. Пришвин.

  Номчаан чуулунге хамаарыштыр айтырыглар салып билир, оске  дылдан очулдуртунган чогаалдарга сонуургалын бедидер, аас чугааны сайзырадыр. Бойдустун чурумалын чараш чугаалап ооренир.

  Шынаанын эртенги болгаш душтеки чуруктарын чуру.

  16

  Хек. С. Сурун-оол. Чечен чугаа

  Боралдыр деп куштун дугайында кыска тоол чогаадыр.

  17

  Чогум чул ол уруглар? С. Комбу.

  18

  Кушкаштарнын медээзи. Г. Скребицкий

  Бойдус дугайында 2-3 эскериглерден бижиир.

  2 четверть

  19

  Чылдын уелери. Аккыр харлыг кыжым.

  Шулук. Кыш. Б. Ховенмей

  Созуглелдин тема болгаш кол утказын тодарадып билир. Бойдустун оскерлиишкиннеринин дугайында делгеренгей домактарны боттары чогаадып билир. Чогаадыгга деннелгелерни болгаш эпитеттерни ажыглап ооренир.

  Чогаадыг бижиир: «Кыш»

  20

  Шулук. Харжыгаш. М. Кенин-Лопсан.

  Шулукту шээжилээр. Арын 60.

  21

  Чечен чугаа. Ак кодан Л. Толстой.

  Номчааш, утказын чугаалаар. Арын 61

  22

  Бойдуска хумагалыг болуулу!

  Оскус ангыр. М. Кенин-Лопсан.

  Уругларнын бойдуска ынак, хумагалыг чоруунга кижизидер. Угаап-бодаашкын чогаадыын бижииринге белеткел. Бодун планы тургузуп ооренир. Аянныг номчулганын аргаларын ажыглап билири.

  Чогаадыг угаап-бодаашкын: «Куштарнын оннуктери болуул»

  23

  Шулук. Хурээлелди камгаланар. Ч. Кара-Куске.

  Шулуктун утказынга дууштур плакат чуруур

  24-25

  Авторлуг тоолдар.

  Сагынгыр куске. С. Пюрбю.

  Авторлуг тоолдар деп чул дээрзин катаптавышаан, чогаадыг-унелел бижииринге белеткел. Чогаалдарнын хевирлерин тодарадырын катаптаар.

  Чогаадыг-унелел С. Пюрбю: «сагынгыр куске» биле С. Маршак «угаанныг кускежик» деннеп бижиир.

  26

  Кажар диин. С. Пюрбю.

  «Хуулгазын сос» деп оюн

  27

  Оптуг Чыккылаа. С. Пюрбю

  Утказын эдерти чугаалаар.

  28

  Багай чанчыл. Т. Кызыл-оол.

  Пландан тургускаш эдерти чугаалаар.

  29

  Торээн чуртум камгалакчылары.

  Шолалатканым. Э. Кечил-оол.

  Уругларны патриотчу чорукка кижизитпишаан,

  Шериг хунунге тураскааткан кыска шулукчугкш чогаадыр.

  30-32

  Бистин проективис: «Бистин ачаларывыс, акыларывыс-ада-чурттун камгалакчылары»

  Проектини  камгалаарынга белеткенир.

  3 четверть

  33

  Улус аразындан ие кара чымчак

  Ием холу. Б. ховенмей

  Аянныг номчулганын аргаларын ажыглап билир, созуглелге тема база кол бодалын барымдаалап, ат берип шыдаар ава кижини унелеп, кээргечел  чорукка кижизидер.

  Шулукту шээжилээр.

  34

  Ававыс чокта. С. Тока.

  Эдерти чугаалаар.

  35

  Ава созун дыннаваска. Э. Кечил-оол

  4 одуруглуг шулуктен чогаатдыр.

  36

  Чылдын уелери. Хоглуг чазым.

  Онза уе.  О. Саган-оол. Чечен чугаа

  Чылдын эргилдезин катаптаар, бойдус чурумалынын каазын делгеренгейи-биле аас-биле дамчыдып билир, улуг хемчээлдиг чогаадыгны бижип билирин чедип алыр.

  Чыл дургузунда ооренген чогаалчыларнын чогаалдарынга даянып, проект тургузар

  Чогаадыкчы ажыл. Арын 29.

  37

  Часкы тарылга. Л. Чадамба.

  Ажылчын кыдырааш, арын 30

  38

  Улустун аас чогаалы тоолдар.

  Чыраа кулун. Тыва улустун толу.

  Улустун аас чогаалынын база бир байлаа тоолдар дугайында чугаа, оларнын хевирлерин (дириг амытаннар дугайында тоолдар, хуулгазын тоолдар, анаа тоолдар) таныштырар. Диригжидилге дугайында билиг.

  Тоолга дууштур чуруктан чуруур.

  39

  Хам бору биле шинчээчи бору. Тыва улустун толу.

  Тоолду эде чогаадыр.

  40

  Хараган бажында дук. Тыва улустун толу.

  Тоолдун утказынга дугжур улегер домактар тывар.

  41

  Бистин бичии оннуктеривис

  Мени таныыр. К. Ондар.

  Аянныг номчулга, шулуктун строфаларынын хевирлерин тып билири.аргаларын ажыглап

  Негелделерге дууштур бызаа чуруур.

  42

  Сайдаяк. С. Комбу.

  Шулукту шээжилээр.

  43

  Оол биле кушкаш. О. Саган-оол

  44

  Элик оглу. О. Саган-оол

  45

  Тоогу болгаш тоолчургу чугаалар.

  Дуза дилээн адыг. (Тогу чугаа)

  Тогу болгаш тоолчургу чугааларны ылгап билири, номчаан чуулунге хамаарыштыр айтырыглар салып билири.

  46

  Аскыр дагаа чуге дан бажында алгырар апарганыл? (Тоолчургу чугаа)

  47

  Дээлдиген уну. (Тоолчургу чугаа)

  48

  Ойнаксанчыг оюннарым

  Чылгылаар мен. Ч. Кара-Куске

  Номчаан чогаалынын утказын янзы-буру аргаларны ажыглап, эдерти чугалаар. Чогаадыгнын хевирлерин катаптаар, бодун планы тургузуп тургаш чогаадыгны бижииири.

  49

  Чунгу. Ч. Кара-Куске

  50

  Таныжылга. А. Шоюн

  51

  Чогаадыг «Эжим-биле ынак оюнувус»

  52

  Кижи болуру чажындан.

  Шериг-оолдун олчазы. Узунду. С. Сурун-оол

  Аянныг номчулганын аргаларын ажыглап билири, улегер домактарнын хевирлерин тодарадып билири.

  53

  Алышкылар. Ч. Кара-Куске.

  4 четверть

  54

  Чаан  болгаш Моська. И. Крылов

  55

  Ошку-биле бору. Басня. Л. Толстой.

  56

  Оске чоннарнын аас чогаалы

  Ыят чок крокодил. (Кхмер тоол)

  Оске чоннун культуразын-биле таныжып, оларнын аас чогаалын билири чугула, созуглелдин кол состерин тыпкаш, билбес состеринин утказын янзы-буру аргаларны ажыглап, тодарадыр

  57

  Ийи элчиген. (Кыргыс улустун толу)

  58

  Чонум чаагай езу-чанчылдары

  Танды кежии. К_Э. Кудажы

  Бодунун чонунун езу-чанчылдарын сактып, ону сагып чоруурун, аас чугаада словарь составын байыдар. Билдингир бичи уруглар чогаалдарынын авторларынын дугайын эки билген турар.

  59

  Мунгашталган балыктар. М. Кенин-Лопсан.

  60

  Артыш. Е. Танова.

  61

  Чылдын уелери. Чараш чайым.

  Каас уе. Л. Чадамба

  Чылдын эргилдезин катаптаар, бойдус чурумалынын каазын делгеренгейи-биле аас-биле дамчыдып билир, улуг хемчээлдиг чогаадыгны бижип билирин чедип алыр.

  Чыл дургузунда ооренген чогаалчыларнын чогаалдарынга даянып, проект тургузар.

  62

  Чодураа. С. Сурун-оол.

  63

  Чайлагга. (Узунду). С. Сарыг-оол

  64

  Чогаадыг: Чайгы дыштанылга.

  65

  Солун чайым. Э. Кечил-оол.

  66-67

  Бистин проективис: «Мээн ынак чогаалчым»

  68

  Катаптаашкын

  Бодуну хынааш чедиишкиннеринни унеле. Тест.

  Чогаал-биле холбашкан билиглерни хынаар, чогаалдын хевирлери, улустун аас чогаалынын биче хевирлери, тывызыктарнын хевирлери, улегер домактар, чогаалдын кол маадырлары, тема, кол бодал, чечен чугаа, диригжидилге, деннелге, эпитет, бойдус  чурумалы, дээш чуулдерни катаптаар.

  Тайылбыр бижик

  Литературлуг номчулга

  «Литературлуг номчулга» эртеминде дараазында эгелер кирген: «Экии, литературлуг номчулга», «Улустун аас чогаалынын биче хевири», «Ооренип оорен», «Чылдын уелери», «Эки кылган ажыл элеп читпес алдар», «Хоктуг ужуралдар, хоглуг болуушкуннар», «Бойдустун чажыттары», «Бойдуска хумагалыг болуулу», «Авторлуг тоолдар», «Торээн чуртум камгалакчылары», «Улус аразындан ие караа чымчак», «Бистин бичии оннуктеривис», «Кижи болуру чажындан», «Чылдын уелери чараш чайым».

  Байырлалдар болгаш тураскаалдыг хуннерге хамаарыштыр мындыг эгелер кирген: «Шолалатканым», «Ийи алышкы», «Ием холу», «Ававыс чокта», «Ава созун дыннаваска». Улустун аас чогаалынын биче хевирлери: тывызыктыр, тоолдар, улегер домактар, дурген чугаалар, тоолчургу болгаш тоогу чугаалар бар.

  Номчулга программазы 6 кезектен тургустунган: 1. Номчулганын тематиказы; 2. Класстан дашкаар номчулга; 3. Номчулгага чанчылдар; 4. Созуглел-биле ажылдаарынын хевирлери; 5. чогаалдарнын хевирлери-биле практика кырынга таныжылга; 6. бистин проектилеривис.

  3-ку класска 2-ги класска кылып турган ажылдарны улам нарыыдатпышаан, уламчылаар. «Литературлуг номчулга» деп эртемни ооредиринин кол сорулгазы — торээн дылынга медерелдиг, шын база аянныг номчуп билир кылдыр чанчыктырарда, угаап бодаар чанчылдарын оттуруп сайзыратпышаан, бот-номчулга дуржулгазынга даянып, номчукчу болур эргезин хевирлээр.

  Будун чылда - 68 шак.

  Неделяда — 2 шак.

  1 улдунда — 18 шак.

  2 улдунда   - 14 шак.

  3 улдунда — 20 шак.

  4 улдун — 16 шак.

  Трудовое обучение.

  Пояснительная записка.

  Трудовое обучение обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личностного, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.

  Трудовое обучение по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом, тесно переплетающим по содержанию с другими учебными предметами начальной школы:

  • с математикой (моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами),
  • с изобразительным искусством (изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна),
  • с окружающим миром,
  • с литературным чтением,
  • с родным языком

  Основные цели программы: обеспечить Обязательный минимум содержания федерального компонента начального общего образования по предмету трудовоу обучение; содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведения профессионального и народного искусств, окружающего мира; содействовать воспитанию личности на основе высших государственных ценностей средствами народных традиций в художественных технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, и героическому прошлому, многонациональной культуре.

  Количество недель — 34

  Количество часов в неделю — 2

  Количество часов в год — 68

  1 четверть — 18                                                     3 четверть — 20

  2 четверть — 14                                                      4 четверть - 16


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Рабочие программы для 3 класса по программе "Школа России"и рабочие программы по внеурочной деятельности.

  Материал представлен в виде рабочих программ для 3 класса по программе "Школа России", тематическое планирование по предметам, а также рабочие программы и тематическое планирование по внеурочной деяте...

  Рабочая учебная программа по музыке ОС "Школа 2100"Л.В. Школяр, В.О. Усачёва и др. Данная рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования и предназначена для учеников 4 класса.

  Программа составлена в соответствии с требованиями Федеального государственного образовательного стандарта начального общего образования, обеспечена УМК для 1- 4 классов, авторов Л.В.Школяр,В.О.Усачёв...

  рабочая программа литературлуг номчулга 4 класс

  4 класстын  ажылчын программалары...

  Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2015)

  Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2015)  в соответствии с...

  Рабочая программа и КТП по литературному чтению (Литературлуг номчулга) 3 класс

  Рабочая программа и КТП  по предмету "Литературлуг номчулга" 3 класс...

  Рабочая программа Лит. номчулга 2 класс

  Рабочая программа Лит. номчулга 2 класс...