Главные вкладки

  Экер-оол Дулушович Кечил-оолдун уругларга шулуктери
  план-конспект урока по чтению (3 класс)

  Урок дан классным руководителям города в рамках ГМО

  Скачать:


  Предварительный просмотр:

  Кичээлдиё темазы: Экер-оол Дулушович Кечил-оолдуё уругларга ш\л\ктери.

  Сорулгазы: Э.Д. Кечил-оолдуё допчу намдары-биле уругларны таныштырары. Чогаалчыныё чогаалдары болгаш уругларга ш\л\ктериниё утказын билиндирип, ==редилгеге кызымак, харыысалгалыг, сонуургалдыг болурунга, номчулгага ынак болурунга кижизидер.

  Кичээлдиё чорудуу:

  I. Башкыга с=с. Бо х\н бистиё клазывыс шагы анаа эвес, бир онзагай класс шагы. Бо номнар делгелгезинче к=р\п к=р\ёерем, уруглар. Кайы чогаалчыныё номнары-дыр? (Экер-оол Д.К).

  Ынчангаш б=г\н бис Э.К.Д\л\шовичиниё ш\л\ктериниё дугайында класс шагы эрттирер бис. (Слайд 1). Э.Д. Кечил-оолдуё чуруу, кыска намдарын бир ==реникчи чугаалаар.

  - Экер-оол Д\л\шович Кечил-оол 1934 чылдыё декабрь 1-де Улуг-Хем кожууннуё Ак-Кожагар деп черинге т=р\тт\нген. Ол башкылап, Тываныё аныяктар солунунга секретарьлап, Тываныё ном \нд\рер черинге редакторлап ажылдап чораан. Ооё чогаалдары 1953 чылдан эгелеп чырыкче парлаттынып \нген.

  Слайд 2. Чогаалдарыныё темалары:

  1. Бичии =ён\ктерим.
  2. Ынак чуртум.
  3. Дириг амытаннар дугайында.
  4. Эт-херекселдер дугайында.
  5. Улуг улуска чогаалдары.
  6. Чылдыё \елери.
  7. Тоолдар.
  8. Очулгалар.
  9. Чечен чугаалар.
  10. Тывызыктар.

  Школа, ==реникчилер, башкылар, ==редилге дугайында дээш оон-даа =ске х=й аёгы-аёгы болуп турар.

  II. Чогаалчыныё ш\л\ктерин ==реникчилер номчуур.

  Экии, школам

  Карак чырып, эртем-номга ==ренгеним,

  Ханы быжыг найыралга, чаагай ишке

  Ыяк каёнап, доруктурган школамны

  Ырак, чоокка иемни дег сактып кээр мен.

  +=р\нч\г к\с

  Алаак ишти удувайн,

  Алдын =ён\г апарды.

  Шалыр-шалыр шалыргай

  Сарыг б\р\ с\ст\в\с,

  +=ренип кирдивис.

  Санап, бижип, номчуп

  Чаа бистер эгелээн бис.

  Эртем-билиг чедип аар бис.

  «Экии» дээр мен

  «Амыр-мендиё утпайн чор» - деп,

  Авам, ачам чагып с=глээн.

  Улугларга, бичиилерге

  Уткушканда: «Экии!» дээр мен.

  Ам-на к\з\н ==ренир мен,

  Аажок-ла солун тур боор…

  Башкыларга, ==р\мге

  Баштай душкаш: «Экии!» дээр мен.

  Коёга «кыё» дээн

  Коёга кыё дээн –

  Коридорда шимээн читкен.

  Даштын бир оол

  Даштар октап, \р-ле ойнаан.

  Кайгап калган:

  Караш кынныр ч\ве-даа чок.

  Эжик хак дээн –

  Эгиштээн оол кирип келген.

  Каш баскан –

  Катап база дааш \нген.

  Эжик соктаан –

  Элээн болгаш ажыттынган.

  +=р\ кайгаан –

  +скээр к=р\п доёгайыпкан.

  Тайылбыр чок.

  Дагба башкы: «Олур» диген.

  Билген ч\\лдер

  Биче када уттундурган.

  Хайыраан \е

  Халас эрткен, хомуданчыг.

  /р-даа болбаан,

  /ж\к бижип дооскалакта,

  Коёга кыё дээн –

  Коридор оон х=лзей берген.

  Школаже

  Автомадым, пистоледим,

  Астып алыр селемем-даа,

  Адыр-д\\рге, пулемет дээш –

  Адар-боолаар чепсээм-не х=й.

  +зе берген кижи-дир мен,

  +=ренир \ем келген.

  Ок-боодан шуут чарлып,

  Овааландыр октапкан мен.

  Кыдырааштар, номнар ч\ктеп,

  Кызыл чечек холга туткаш,

  Школаже \деттирип,

  Ырлыг-шоорлуг базыптар мен.

  Школавыс

  Сорук-к\зел чедип аарда,

  Тыва чашка моондак турбас:

  Эртемнерниё далайынче

  Эштиринге чакпа кадаар –

  Чылдар санай уттундурбас

  Чырык чаагай школавыс.

  Алдар-аттыг эртемден-даа,

  Артист, эмчи, космонавт…

  Башкыларга «четтирдим» дээш,

  Базып эртер чаёгыс оруу –

  Каткы-х=гл\г, каас-чараш

  Хайыралыг школавыс.

  Слайд 3. Физминута. Зарядка кылыр мен.

  Эзеп-херлип чытпас мен,

  Эртен эрте турар мен.

  Даштын арыг агаарже

  Далаш маёнап \нер мен.

  Чалбак ш=лге чиик, сергек

  Зарядка кылыр-ла мен.

  Маёнап, шошкуп турарга,

  Магалыын-даа кандыг дээр!

  Слайд 4. Школачы амыдыралдан солун эскериглер дугайында кандыг солун ш\л\ктер барыл, дыёнап к=рээлиёерем, уруглар.

  Элдептиг чаё

  Бирги классчы Аёгырбан

  Бир-ле элдеп чаёныг оол.

  Ада-ие ону билир,

  Ажыктыгны с\мелээр.

  «Д=ртт\» азы «бешти» бе

  Т=репчилеп алганда,

  Херим аксын дагжадып,

  Хертек, чоргаар кирип кээр.

  Ыргак «ийи» алганда,

  Школадан бажыёынче

  Бажы халаё, ыыт читкен,

  Базар-баспас келгилээр.

  Портфельде дневнигин

  Боду уштуп к=рг\спес.

  Хартыгазы база-ла

  Кайын эндээр, шимээн баар.

  Аёгырбанга ада-ие

  Анчыг с=с-даа с=глевес:

  - Омак, х=гл\г кээп-тур – деп,

  Оожум, чымчак чагыырлар.

  Чалгаапайныё к\зелдери

  Школаже баар-кээрде,

  Ужуп чоруур болзумза аар.

  Бодалгалар боттары-ла

  Бодаттынып турар болза.

  Экзаменге билеттерниё

  Эё-не чиигин =тт\р билгеш,

  Чаёгыс ону доктаадып аар,

  Сагыш ышкаш болган болза.

  Аштазымза, амданныг чем

  Ааска белен делгеттинзе…

  Ч\гле мээё-не к\зелдерим

  Ч\м\-биле б\д\п турза!

  «Идегелдиг» эш

  Бодалганы бажыёга

  Бодап чадай берзимзе,

  Дегийт-ле оон эжимче

  Телефоннап долгаар мен.

  Партада орар эжим

  Бадый черле амыр-ла.

  Т\вексинмес адап бээр,

  Д\ж\ре шаап алыр мен.

  Бижип азы имнеп-даа

  Билбезимни айтып бээр.

  Идегелдиг =ён\\м бар,

  «Ийи» демдек албас мен.

  Слайд 5. Эки ==реникчилер дугайында.

  - Уруглар, Э.Д. Кечил-оолдуё бо ш\л\ктеринде кандыг ==реникчилерни бижээн-дир? (Чалгаа, чиик ч\\лге ынак, боду онаалга кылбас, чалгаапайлар дугайында бижип турар).

  - Силерниё клазыёарда ындыг чалгаа уруглар бар бе?

  Ам ч\гле чалгаа, ш\шпеё уруглар дугайында ш\л\ктер бар бооп турар бе азы кым оон =ске ш\л\ктер билирил, уруглар?

  Бодум бодааш амыраар мен

  +рээл ыржым. Бичии оолак

  +=р\шк\л\г, х=гл\г эвес:

  Бодалганыё харыызын тып,

  Бодап, шыйып шаг бооп орган.

  Таёдашсымаар хаайындан

  Дамды дег дер сыстып келген.

  Хаваан шагда д\й\в\ткен,

  Катап-катап номчугулаар.

  «Мону бодап албаан шакта,

  Моон \н\п ойнавас» деп,

  Улам харын хедерленип,

  Угаан к\ж\н м==ёнеп орган.

  Чоогундан эжи келгеш,

  Соёганы оон соктагылаан.

  +рээл ээзи эскербес-даа,

  +скээр к=рбээн, шимчеш дивээн.

  Арай дыёзыг соктаптарга,

  Ам-на аяар к=рн\п келген.

  - Аан менден бижип аар сен,

  Амдыызында чуёгуулаал – дээн.

  Бажын чайгаш, номче к=ргеш,

  «Барбас мен» деп удур имнээн:

  - Бодалганы ыяап харын

  Бодум бодааш амыраар мен.

  Сылдыстарже орук

  Сылдыстарлыг океанче

  Сыыладып \неримде,

  Угаап бодаан к\зелим бар:

  Узун, быжыг чада херек.

           

  Делегейде бар-ла турган

  Демир-дести кожуп, эптеп,

  Ынаар ш=е салзымза-даа

  Ындыг херек б\дер чоор бе?

  Эртем-номга ч\н\ мурнай,

  Эки кызып ==рензимзе,

  Ыраксынмас, бергезинмес

  Ынаныштыг чадам ол боор.

  Эртем-билиг бедиинче

  Эртем-билиг чедип аары –

  Ээрем далай кежери дег,

  Кадыг туруг шыпшыындыва

  Халбактанып \нери дег.

  Ч\гле эрес кызымаккай

  Ч\тк\лд\глер ону чедер!

  - Бо ш\л\ктерде кандыг уруглар дугайында бижип турар-дыр, уруглар?

  (Кызымак, кежээ, эки ==редилгеже сундулуг уруглар дугайында бижип турар).

  - Бисте ындыг ==реникчилер х=й бе?

  - Э.Д. Кечил-оол орус дылдан дыка х=й чогаалчыларныё С.Маршактыё, Галина Принцеваныё, А.Бартонуё дээш =ске-даа х=й чогаалчыларныё чогаалдарын тыва дылче очулдурган.

  Оларныё бирээзи «+=реникчи диис П. Вороньконуё.

  +=реникчи диис

  Васька диис школаже

  Баарындан ойталаксаан.

  - Кудуругум аараан – деп

  Куруг черге мегеленген.

  - Ону ч\гле кезип эмнээр,

  Оон =ске арга  турбас!

  - Ындыг бе кай? Ындыг болза,

  Школаже чорууйн-чорууйн.

  Слайд 6. Ам бо домактарны номчуп к=рээлиёерем.

  - Дарыймаа санап чораан.

  - Дарыймаа тааннарны санап чораан.

  - Дарыймаа б=л\к тааннарны санап чораан.

  - Дарыймаа б=л\к чемнеп чораан танннарны санап чораан. Домактар канчап бар чыдар-дыр?

  - Солун-дур бе? Кайы чечен чугаадан, кым деп чогаалчыныё деп бодап тур силер?

  - Ч\\ деп чечен чугаа деп бодаар силер?

  (Э.Д.Кечил-оолдуё «Тааннарныё хайы» деп чечен чугаазы).

  Дараазында кичээлде Э.Д.Кечил-оолдуё чечен чугааларын номчуур бис.

  Слайд 7.

  Келчыдар башкылар х\н\ таварыштыр силерге ажыл-ижиёерге чедиишкиннерни к\зеп тур бис.

  Башкыларым

  Эптиг-демниг, найыралдыг

  Эдеришкен ==р\мн\.

  Эртем, номга айтып сургаар

  Эргим ынак башкыларым.

  Алызында =ён\ктешкен –

  Аралашкан ==р\мн\.

  Айтып сургаар ==редир

  Ачылыг-ла башкыларым.

  Т\ёнели: Э.Кечил-оолдуё ш\л\ктериниё ам кандыг ш\л\ктери арткан-дыр? Дараазында кичээлдерде база номчуп таныжар бис. Ам бистиё школавыстыё библиотеказынга белек кылдыр Э.Д.Кечил-оолдуё «Экии,х\н\м!» деп номун белекке берээлиёер, уруглар.

  Кичээл т=нген.

   


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Экер эрес эр кижи

  Класс шагы.Темазы:Экер- эрес эр кижи…Сорулгазы: 1)Эр кижинин назы-хар аайы-биле кандыг болурун уруглар-биле сайгарып,оон амыдыралга ролюн билиндирер.2)Улустун аас-чогаалында шулуктер,улегер домактар т...

  Доклад на тему "С.А.Сарыг-оолдун уругларга бижээн шулуктерин уругларнын дыл-домаан эдип сайзырадырынга ажыглаары болгаш кижизидикчи дузалыы"

  Игра с пальчиками. Мячик сильно посжимаю И ладошку поменяю. Здравствуй, мой любимый мячик! Скажет утром каждый пальчик (Нажимать пальчиками поочерёдно на мячик). Мячик пальцем разминаю. Вд...

  "Тема: С.Сарыг-оол. Шулуктер « Бызаа», « Бодаган»,»Кулун»

  Шулук "Бызаа" "Бодаган" "Кулун" с.Сарыг-оол...

  Физминутки на тувинском языке (уругларга тыва сула шимчээшкиннер)

  Физминутки на тувинском языке для учащихся начальных классов, которые используются на уроках тувинского языка и тувинской литературы....

  " Март 8" байырлалынга чыынды тыва шулуктер

  Стишки к празднику "8 Марта" на тувинском языке....

  "Тыва борт" уругларга беседа

  quot;Тыва борт" уругларга беседа...