Главные вкладки

  тема: "Век"
  план-конспект урока по математике (4 класс)

   Чарита Сергеевна Ёндан

  Разработка урока по математике. 4 класс. Тема: "Век"

  Скачать:


  Предварительный просмотр:

  Кичээлдин темазы: Уенин эге хемчээ – век.

  Сорулгазы: 

  Ооредиглиг:

  Уенин чаа эге хемчээ – век-биле уругларны таныштырары; уенин эге хемчеглеринин бот-боттарынын аразында харылзаазы болгаш  улуг хемчеглерни бичезинче, биче хемчеглерни улуунче шилчидип билиринге уругларны чанчыктырарын уламчылаары;

  Сайзырадырынын:

  Уругларнын кичээнгейин ,сактып алыр чоруун, сонуургаачал болурун, туннелдерни боттары ундуруп билир чоруун сайзырадыры;

  Кижизиделгелиг :бойдуска ынак болурунга база бодунун кадыынга хумагалыг болурунга кижизидери;

  Дерилгези: компьютер, слайдылыг презентация, карточкалар, ноутбуктар, чуруктар.

  Педагогиктиг технологиялар: демнежилгенин аргазы (ооредилге талазы- биле чугаалажылга), ИКТ технология.

  Планнаттынган туннелдер:

  Кичээлге уругларнын идепкейлиг чоруун сайзырадыры;

  Ооредилгенин туннелинин экижиири;

  Шингээдип алган билиглерин практика кырында ажыглап билири;

  Кичээлдин этаптары:

  1. Организастыг кезээ
  2. Аас- биле саналгалар.
  3. Чаа тема- биле ажыл.
  4. Бирги быжыглаашкын
  5. Физминутка
  6. Быжыглаашкын
  7. Туннел.
  8. Рефлексия.

  Кичээлдин чорудуу:

  1. Организастыг кезээ.

  Кичээливистин эгезинде ынак эртемивис  математика дугайында шулуувусту чугаалай кааптаалынар.

  Санап, бодап тыварда

  Солун эртем- математика.

  Шупту чуулду билип алгаш,

  Чажыттарны ажыдып,

  Чиге, тода харыы берип,

  Чугле «5» - ке оорениили!

  1. Аас- биле саналгалар.

  - Соолгу кичээлде бистин ооренип келген темаларывыс чунун дугайында болганыл, уруглар? (уе болгаш оон хемчеглеринин дугайында)

  - Богун кичээливисте кым аалдап келген-дир? (кырган- ава)

  - Бо кырган-ава анаа эвес, тывызыксыг болгаш угаанныг кырган- ава- дыр. Ол силерге тывызыкты тыптырбышаан, уенин хемчеглеринин  дугайында билиинерни хынап келген. Шупту кичээнгейлиг дыннанар.

  Уе, оон хемчеглеринин аразында харылзаазын кайы хире сактып алганынар хынаары ол.

  1 чылда каш хонук барыл? (365 азы 366 хонуктуг)

  - Чуге ындыг ден эвес болганыл? (чуге дээрге февраль айда чамдыкта 28 азы 29 хонук бар)

  - 1 чылда каш ай барыл? (12 ай)

  - Айларны адавыдынарам (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)

  -1 хонукта чеже шак барыл? (24 шак)

  - 1 шакта чеже минута барыл? (60 минут)

  - 1 минутада чеже секунда барыл? (60 сек)

  - Шын-дыр, уруглар. Кончуг эки билип алган- дыр силер. Ам уенин хемчеглерин улуундан бичезинче дес-дараалай аданар.

  Чыл, ай, хонук, шак, минута, секунда.

  - Уенин хемчелеринин аразында хамаарылгазын шын билип алган- дыр силер. Ам-даа кызып оорениринерни кузедим, уругларым, байырлыг!

  3. Чаа материалды шингээдип алырынга белеткел.

  - Кыдырааштарынар ажыдып алынар. Богунгу ай, хунун бижип алыылы. Оон мурнунда бижип турганывыс ышкаш эвес, а мынчаар.

  Октябрь 14.2014 чыл.

  - Эскерип корунерем, уруглар. Оон ынай мында уенин кандыг хемчээли бижиттинмейн барган- дыр? (уруглар билбейн барза. Башкы айтып бээр)

  -Век.

  1 век каш чылга денил? Кым чуу деп бодап тур? (1 век дээрге 100 чылга ден)

  1. Чаа тема- биле ажыл.

  - Кичээливистин  темазын билип кагдынар бе? (Век) Век деп билиг- биле кайы кичээлде танышчык бис? (хурээлел кичээлинде)

  - Ийе, хурээлел кичээлинде ханыладыр эвес, а кыры- биле танышкан бис.

  1- ги слайд.

  - Век деп хемчег – биле чуну хемчээп болурул? (чурттарнын, хоорайларнын, Чер деп планетанын, кижи торелгетеннин амыдыралында тоогулуг болуушкуннарны хемчээр)

  - Уруглар,  век- биле чамдык амытаннарнын болгаш унуштернин чуртталгазын база хемчээп болур.

  2- ги слайд.

  Чижээ: Липа 800 чыл чурттаар. Ол каш век болурул? (8 век)

  - Чуге 8 век болганы ол? (Чуге дээрге 1 векте 100 чыл бар азы 800- ке 100- ту улептер)

  Кижизидилеглиг туннел.

  - Уруглар, ыяшты урээр дээр болза, бис бичии каш секунда иштинде узуткап каап болур бис. А ону олурткаш, ажаап остуреринге хой уе чарыгдаар бис. Ынчангаш ыяштарга хумагалыг болуп, оларны камнаар ужуруг бис.

  - Ыяштарнын ажыы чул? (Ол биске арыг агаарны берип турар, ыяштар- биле бажыннар тудар, тудугга херек)

  - Кайы хамаанчок ыяш кезип болур бе? (чок)

  - Чугле хереглээнде арга- арыгнын ээзинден дилеп алыр деп чугаалашкан- на болгай бис.

  - Ам дириг амытаннардан коруп корээли:

  Дойду куштун назынын билип кээри- биле уругларга даалга берип каан мен.

  Бир оореникчи дойду куштун чуруун коргускеш,  назынын айтыр.

  - Дойду куш 135 чыл чурттаар.

  - Дойду куш каш век чурттаар- дыр, уруглар? Ол 1 век 35 чыл чурттаар.

  1 оореникчи чаан черепахазынын чуруун коргускеш, назынын айтыр.

  - Чаан черепахазы 175 чыл чурттаар.

  - Ол каш век болур- дыр? (ол 1 век 75 чыл болур)

  3-ку слайд.

  - А кижи 1 век чурттап болур бе? (Ол болдунуп болур. Чуге дизе Чер деп бомбурзекте улуг назынныглар элээн. Богун Россияда 350. 000 узун назынныглар бар. Ону 90 харлыглардан эгелеп санап турар)

  - Ур чурттаар дизе кижи чуну кылза , чогуурул? Кым билирил? (Спорт- биле оннук болур, таакпы тыртпас, наркотиктер ажыглавас, хун чурумун сагыыр)

  - Ам демги кыдырааштарывысче эглип келинер. Ай, хун салып алгаш, кайы векте чурттап турарывысты тодарадып албаан- на болгай бис. Каш дугаар векте амгы бо уеде чурттап турар- дыр бис? (21- ги век)

  1. Бирги быжыглаашкын.

  4-ку слайд

  Александр Сергеевич Пушкиннин чуруун коргузер.

  - Чурукта кымыл? (Александр Сергеевич Пушкин)

  - Ол кымыл? (Улуг орус шулукчу,дыка хой тоолдарны уругларга  бижээн)

  - Чуу деп тоолдары барыл?  («Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане», и «Сказка о рыбке и рыбаке» болгаш оон- даа оске …)

  Номунарнын 64 дугаар арынын ажыдывыдынарам, уруглар. Ында бодалга 345- ти номчуулу.

  Бир оореникчи номчуптар.

  - А.С. Пушкин кайы векте торуттунгенил база кайы векте чок апарганыл, тып корээли. (1799 чылда торуттунген- ол каш век- тир? 18 век)

  (А 1837 чылда чок апарган. Ол каш вегил? 19 век)

  - Оон бээр дыка хой уелер эрткен, ынчалза- даа чогаалчынын чогаалдары ам- даа дириг, ону силер бичи чаштар безин ооренип турары кайгамчык. Ынчангаш Пушкинни ондур улуг чогаалчы- даа дээри шын.

  - Уруглар, векти кандыг чурагай- биле бижиирил? (рим чурагай- биле)

  (I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X,  XI,  XII,  XIII,  XIV,  XV,  XVI,  XVII,  XVIII,  XIX,

   XX )

  - Ам силернин рим чурагайларны кайы хире сактып алганынарны хынаптайн. Чуге дээрге ол дугайын хурээлел кичээлинде база ооренген бис.

  - 10 деп рим чурагайны кым бижиптерил?  15 деп? 20 деп ? 17 деп?

  Ноутбуктарга ажыл. Ам бо таблицаже корувудунерем. Ол чылын кандыг онза болуушкун болганын хурээлел кичээлинден сактып келир силер. Вектерни тодарадыптаалы. (Вектерни уруглар демдеглээр)

  5- ки слайд.

  чылдар

  вектер

  Онзагай болуушкуннар

  988

  … век

  Христиан шажынны хулээп алганы

  1147

  … век

  Москванын тургустунганы

  1812

  … век

  Ада- чурттун бирги Улуг дайыны. Император Напалеоннун дайынчылары- биле демисел

  1945

  … век

  Фашистиг Германия- биле Ада- чурттун ийиги Улуг дайыны

  6 физминутка

  7 Ооренген материалын быжыглаары

  Ном а 64. Бодалга 343- ту аас- биле куседиили.

  3 век= 300 чыл                                  600 чыл= 6 век                       2000 чыл= 20 век

  10 век= 1000 чыл                              1100 чыл= 11 век

  19 век= 1900 чыл                              1700 чыл= 17 век

  Болуктерге ажыл

  1. Ги болук

  Вектер шын салдынган бе?

  1478 чыл = 15 век (шын)

  1602 чыл = 16 век (шын эвес)

  1961 чыл = 20 век  (шын)

  1. Ги болук

  Минутаны шакче шилчидер

  300 мин = … (5 шак)

  240 мин = … (4 шак)

  180 мин = … ( шак)

  1. Ку олук

  Демдектер шын салдынган бе, тодарат.

  1 век  207 чыл шын эвес (1 век = 100 чыл, 100 чыл 207 чылдан эвжээш)

  2 мин 50 сек   200 сек шын эвес ( 2 мин 50 сек дээрге 170 сек. Ол 200 сек биче)

  2 шак   100 мин шын ( 2 шак 120 мин, ол ё00 мин улуг)

  Болуктернин ажылын туннээри. Бир болуктен- не бир оореникчи чугаалаар.

  1. Туннел.

  – Богунгу кичээл силерге таарышты бе? Чуну билип алдынар? (век дугайында)

  - 1 век каш чылга ден- дир? (100 чылга)

  - Век деп тема улуг класстарга баарынарга кайы эртемде херек- тир? (тоогу азы орустап история )

  6- гы слайд.

  1. Рефлексия.

  - Богун кичээлде эки ажылдап, шупту чуулду билип алдым дээр уруглар ногаан тогериктерни кодурер.

  - Ортумак билип алдым, келир кичээлде билбейн барган чуулумну билип аптар мен деп турар уруглар кок тогериктерни кодурунер.

  - Билип алганым ам-даа багай, ынчалза- даа черле кызып билип аар мен деп турар уруглар кызыл тогериктерни кодурер.

  Онаалга.

  Бодалга 347, чижек 349 (1- ги столбикти 1- ги одуругнун, 2- ги столбикте чижектерни 2- ги одуругнун уруглары бодаар.)

  Ажыглаан литература:

  1. Интернеттин ресурстары: шимчээшкинниг физминутка.
  2. 4-ку класстын хурээлел кичээлдеринде методиктиг сумелер. Москва «ВАКО – 2014 ч»
  3. Видеокамералыг санныг аппарат.  Предварительный просмотр:

  Кичээлдин темазы: Уенин эге хемчээ – век.

  Сорулгазы: 

  Ооредиглиг:

  Уенин чаа эге хемчээ – век-биле уругларны таныштырары; уенин эге хемчеглеринин бот-боттарынын аразында харылзаазы болгаш  улуг хемчеглерни бичезинче, биче хемчеглерни улуунче шилчидип билиринге уругларны чанчыктырарын уламчылаары;

  Сайзырадырынын:

  Уругларнын кичээнгейин ,сактып алыр чоруун, сонуургаачал болурун, туннелдерни боттары ундуруп билир чоруун сайзырадыры;

  Кижизиделгелиг :бойдуска ынак болурунга база бодунун кадыынга хумагалыг болурунга кижизидери;

  Дерилгези: компьютер, слайдылыг презентация, карточкалар, ноутбуктар, чуруктар.

  Педагогиктиг технологиялар: демнежилгенин аргазы (ооредилге талазы- биле чугаалажылга), ИКТ технология.

  Планнаттынган туннелдер:

  Кичээлге уругларнын идепкейлиг чоруун сайзырадыры;

  Ооредилгенин туннелинин экижиири;

  Шингээдип алган билиглерин практика кырында ажыглап билири;

  Кичээлдин этаптары:

  1. Организастыг кезээ
  2. Аас- биле саналгалар.
  3. Чаа тема- биле ажыл.
  4. Бирги быжыглаашкын
  5. Физминутка
  6. Быжыглаашкын
  7. Туннел.
  8. Рефлексия.

  Кичээлдин чорудуу:

  1. Организастыг кезээ.

  Кичээливистин эгезинде ынак эртемивис  математика дугайында шулуувусту чугаалай кааптаалынар.

  Санап, бодап тыварда

  Солун эртем- математика.

  Шупту чуулду билип алгаш,

  Чажыттарны ажыдып,

  Чиге, тода харыы берип,

  Чугле «5» - ке оорениили!

  1. Аас- биле саналгалар.

  - Соолгу кичээлде бистин ооренип келген темаларывыс чунун дугайында болганыл, уруглар? (уе болгаш оон хемчеглеринин дугайында)

  - Богун кичээливисте кым аалдап келген-дир? (кырган- ава)

  - Бо кырган-ава анаа эвес, тывызыксыг болгаш угаанныг кырган- ава- дыр. Ол силерге тывызыкты тыптырбышаан, уенин хемчеглеринин  дугайында билиинерни хынап келген. Шупту кичээнгейлиг дыннанар.

  Уе, оон хемчеглеринин аразында харылзаазын кайы хире сактып алганынар хынаары ол.

  1 чылда каш хонук барыл? (365 азы 366 хонуктуг)

  - Чуге ындыг ден эвес болганыл? (чуге дээрге февраль айда чамдыкта 28 азы 29 хонук бар)

  - 1 чылда каш ай барыл? (12 ай)

  - Айларны адавыдынарам (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)

  -1 хонукта чеже шак барыл? (24 шак)

  - 1 шакта чеже минута барыл? (60 минут)

  - 1 минутада чеже секунда барыл? (60 сек)

  - Шын-дыр, уруглар. Кончуг эки билип алган- дыр силер. Ам уенин хемчеглерин улуундан бичезинче дес-дараалай аданар.

  Чыл, ай, хонук, шак, минута, секунда.

  - Уенин хемчелеринин аразында хамаарылгазын шын билип алган- дыр силер. Ам-даа кызып оорениринерни кузедим, уругларым, байырлыг!

  3. Чаа материалды шингээдип алырынга белеткел.

  - Кыдырааштарынар ажыдып алынар. Богунгу ай, хунун бижип алыылы. Оон мурнунда бижип турганывыс ышкаш эвес, а мынчаар.

  Октябрь 14.2014 чыл.

  - Эскерип корунерем, уруглар. Оон ынай мында уенин кандыг хемчээли бижиттинмейн барган- дыр? (уруглар билбейн барза. Башкы айтып бээр)

  -Век.

  1 век каш чылга денил? Кым чуу деп бодап тур? (1 век дээрге 100 чылга ден)

  1. Чаа тема- биле ажыл.

  - Кичээливистин  темазын билип кагдынар бе? (Век) Век деп билиг- биле кайы кичээлде танышчык бис? (хурээлел кичээлинде)

  - Ийе, хурээлел кичээлинде ханыладыр эвес, а кыры- биле танышкан бис.

  1- ги слайд.

  - Век деп хемчег – биле чуну хемчээп болурул? (чурттарнын, хоорайларнын, Чер деп планетанын, кижи торелгетеннин амыдыралында тоогулуг болуушкуннарны хемчээр)

  - Уруглар,  век- биле чамдык амытаннарнын болгаш унуштернин чуртталгазын база хемчээп болур.

  2- ги слайд.

  Чижээ: Липа 800 чыл чурттаар. Ол каш век болурул? (8 век)

  - Чуге 8 век болганы ол? (Чуге дээрге 1 векте 100 чыл бар азы 800- ке 100- ту улептер)

  Кижизидилеглиг туннел.

  - Уруглар, ыяшты урээр дээр болза, бис бичии каш секунда иштинде узуткап каап болур бис. А ону олурткаш, ажаап остуреринге хой уе чарыгдаар бис. Ынчангаш ыяштарга хумагалыг болуп, оларны камнаар ужуруг бис.

  - Ыяштарнын ажыы чул? (Ол биске арыг агаарны берип турар, ыяштар- биле бажыннар тудар, тудугга херек)

  - Кайы хамаанчок ыяш кезип болур бе? (чок)

  - Чугле хереглээнде арга- арыгнын ээзинден дилеп алыр деп чугаалашкан- на болгай бис.

  - Ам дириг амытаннардан коруп корээли:

  Дойду куштун назынын билип кээри- биле уругларга даалга берип каан мен.

  Бир оореникчи дойду куштун чуруун коргускеш,  назынын айтыр.

  - Дойду куш 135 чыл чурттаар.

  - Дойду куш каш век чурттаар- дыр, уруглар? Ол 1 век 35 чыл чурттаар.

  1 оореникчи чаан черепахазынын чуруун коргускеш, назынын айтыр.

  - Чаан черепахазы 175 чыл чурттаар.

  - Ол каш век болур- дыр? (ол 1 век 75 чыл болур)

  3-ку слайд.

  - А кижи 1 век чурттап болур бе? (Ол болдунуп болур. Чуге дизе Чер деп бомбурзекте улуг назынныглар элээн. Богун Россияда 350. 000 узун назынныглар бар. Ону 90 харлыглардан эгелеп санап турар)

  - Ур чурттаар дизе кижи чуну кылза , чогуурул? Кым билирил? (Спорт- биле оннук болур, таакпы тыртпас, наркотиктер ажыглавас, хун чурумун сагыыр)

  - Ам демги кыдырааштарывысче эглип келинер. Ай, хун салып алгаш, кайы векте чурттап турарывысты тодарадып албаан- на болгай бис. Каш дугаар векте амгы бо уеде чурттап турар- дыр бис? (21- ги век)

  1. Бирги быжыглаашкын.

  4-ку слайд

  Александр Сергеевич Пушкиннин чуруун коргузер.

  - Чурукта кымыл? (Александр Сергеевич Пушкин)

  - Ол кымыл? (Улуг орус шулукчу,дыка хой тоолдарны уругларга  бижээн)

  - Чуу деп тоолдары барыл?  («Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане», и «Сказка о рыбке и рыбаке» болгаш оон- даа оске …)

  Номунарнын 64 дугаар арынын ажыдывыдынарам, уруглар. Ында бодалга 345- ти номчуулу.

  Бир оореникчи номчуптар.

  - А.С. Пушкин кайы векте торуттунгенил база кайы векте чок апарганыл, тып корээли. (1799 чылда торуттунген- ол каш век- тир? 18 век)

  (А 1837 чылда чок апарган. Ол каш вегил? 19 век)

  - Оон бээр дыка хой уелер эрткен, ынчалза- даа чогаалчынын чогаалдары ам- даа дириг, ону силер бичи чаштар безин ооренип турары кайгамчык. Ынчангаш Пушкинни ондур улуг чогаалчы- даа дээри шын.

  - Уруглар, векти кандыг чурагай- биле бижиирил? (рим чурагай- биле)

  (I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X,  XI,  XII,  XIII,  XIV,  XV,  XVI,  XVII,  XVIII,  XIX,

   XX )

  - Ам силернин рим чурагайларны кайы хире сактып алганынарны хынаптайн. Чуге дээрге ол дугайын хурээлел кичээлинде база ооренген бис.

  - 10 деп рим чурагайны кым бижиптерил?  15 деп? 20 деп ? 17 деп?

  Ноутбуктарга ажыл. Ам бо таблицаже корувудунерем. Ол чылын кандыг онза болуушкун болганын хурээлел кичээлинден сактып келир силер. Вектерни тодарадыптаалы. (Вектерни уруглар демдеглээр)

  5- ки слайд.

  чылдар

  вектер

  Онзагай болуушкуннар

  988

  … век

  Христиан шажынны хулээп алганы

  1147

  … век

  Москванын тургустунганы

  1812

  … век

  Ада- чурттун бирги Улуг дайыны. Император Напалеоннун дайынчылары- биле демисел

  1945

  … век

  Фашистиг Германия- биле Ада- чурттун ийиги Улуг дайыны

  6 физминутка

  7 Ооренген материалын быжыглаары

  Ном а 64. Бодалга 343- ту аас- биле куседиили.

  3 век= 300 чыл                                  600 чыл= 6 век                       2000 чыл= 20 век

  10 век= 1000 чыл                              1100 чыл= 11 век

  19 век= 1900 чыл                              1700 чыл= 17 век

  Болуктерге ажыл

  1. Ги болук

  Вектер шын салдынган бе?

  1478 чыл = 15 век (шын)

  1602 чыл = 16 век (шын эвес)

  1961 чыл = 20 век  (шын)

  1. Ги болук

  Минутаны шакче шилчидер

  300 мин = … (5 шак)

  240 мин = … (4 шак)

  180 мин = … ( шак)

  1. Ку олук

  Демдектер шын салдынган бе, тодарат.

  1 век  207 чыл шын эвес (1 век = 100 чыл, 100 чыл 207 чылдан эвжээш)

  2 мин 50 сек   200 сек шын эвес ( 2 мин 50 сек дээрге 170 сек. Ол 200 сек биче)

  2 шак   100 мин шын ( 2 шак 120 мин, ол ё00 мин улуг)

  Болуктернин ажылын туннээри. Бир болуктен- не бир оореникчи чугаалаар.

  1. Туннел.

  – Богунгу кичээл силерге таарышты бе? Чуну билип алдынар? (век дугайында)

  - 1 век каш чылга ден- дир? (100 чылга)

  - Век деп тема улуг класстарга баарынарга кайы эртемде херек- тир? (тоогу азы орустап история )

  6- гы слайд.

  1. Рефлексия.

  - Богун кичээлде эки ажылдап, шупту чуулду билип алдым дээр уруглар ногаан тогериктерни кодурер.

  - Ортумак билип алдым, келир кичээлде билбейн барган чуулумну билип аптар мен деп турар уруглар кок тогериктерни кодурунер.

  - Билип алганым ам-даа багай, ынчалза- даа черле кызып билип аар мен деп турар уруглар кызыл тогериктерни кодурер.

  Онаалга.

  Бодалга 347, чижек 349 (1- ги столбикти 1- ги одуругнун, 2- ги столбикте чижектерни 2- ги одуругнун уруглары бодаар.)

  Ажыглаан литература:

  1. Интернеттин ресурстары: шимчээшкинниг физминутка.
  2. 4-ку класстын хурээлел кичээлдеринде методиктиг сумелер. Москва «ВАКО – 2014 ч»
  3. Видеокамералыг санныг аппарат.


  По теме: методические разработки, презентации и конспекты

  Урок окружающего мира в 3 классе. Тема: Закрепление пройденного материала по темам: «Экосистемы леса, озера, болота и луга». НРК «Животные и растения экосистем леса, озера, болота и луга Челяб

  Урок-закрепление пройденного материала по темам: «Экосистемы леса, озера, болота и луга». НРК «Животные и растения экосистем леса, озера, болота и луга Челябинской области». Организация урока по т...

  Урок истории по теме «Повторение изученного по темам: «С летописцем в Древнюю Русь» и «Путешествие в древнюю Москву»».

  Урок-игра по истории или окружающего мира в 4 классе по теме:«Повторение изученного по темам: «С летописцем в Древнюю Русь» и «Путешествие в древнюю Москву»»....

  Урок русского языка в 3-ем классе по теме "Обобщение и систематизация ЗУН по теме "Состав слова"

    Урок русского языка в 3 классе по теме « Обобщение и систематизация ЗУН по теме: состав слова», образовательная программа «Школа 2100».      Цели урока: 1....

  конспект урока по теме "Тема: Закрепление изученного материала по теме «Умножение двузначного числа на однозначное».

  Структура урока:- Организационный момент – 1 минута- Оформление тетрадей – 2 минуты- Диагностика знаний и умений – 8 минут- Работа по теме урока – 20 минут- Физкультминутка – 4 минуты- Закреплен...

  КОНСПЕКТ УРОКА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ ВО 2 КЛАССЕ. Тема. Проверка знаний учащихся по теме «Люблю природу русскую. Зима». (девятый урок по теме: «Люблю природу русскую. Зима».)

                                                                       -1-                КОНСПЕКТ УРОКА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ                          ВО 2 КЛАССЕ.Тема. Проверка знаний учащихся по те...

  Тема: Тема: Закрепление по теме «Сложение и вычитание типа 36+2, 36-20, 36-2, 36+20, 24+4, 30 - 4.

  Урок математики «Знатоки против телезрителей» Школа России.  Учебник «Математика», часть 1, М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова. ....

  Урок русского языка (2 класс, УМК Л.В. Занкова) Лингвистическая тема: «Текст. Тема текста» Этнокультурная тема: «Обычаи русского народа. Праздник Масленица»

  Урок  русского языка,  2 класс, 3 четверть, система Л. В. Занкова, лингвистическая тема: «Текст. Тема текста», этнокультурная тема: «Обычаи русского народа. Праздник  Масленица» - урок ...